Anda di halaman 1dari 22

BIDANG PEMBELAJARAN 1 : NILAI BERKAITAN DENGAN PERKEMBANGAN DIRI

BIDANG PEMBELAJARAN 2 : NILAI BERKAITAN DENGAN DIRI DAN KELUARGA BIDANG PEMBELAJARAN 3 : NILAI BERKAITAN DENGAN DIRI DAN MASYARAKAT BIDANG PEMBELAJARAN 4 : NILAI BERKAITAN DENGAN DIRI DAN ALAM SEKITAR BIDANG PEMBELAJARAN 5 : NILAI BERKAITAN DENGAN DIRI DAN NEGARA

PENGGAL PERTAMA
Minggu 1 Nilai 1.1 Kepercayaan Kepada Tuhan Kandungan Akademik Kesejahteraan hidup dinikmati anugerah Tuhan disyukuri. Ke ajipan mensyukuri nikmat Tuhan Kehidupan yang sedia ada diterima dengan mensyukuri anugerah Tuhan dan sentiasa berusaha untuk meningkatkan kesejahteraan hidup. ! Kesihatan yang sempurna. ! Keluarga yang bahagia. ! Alam sekitar yang bersih. ! Negara yang aman damai. Hasil Pembelajaran Menjaga apa yang dianugrerahkan "leh Tuhan dengan baik. ii. #erusaha untuk meningkatkan apa yang dianugerahkan "leh Tuhan ke tahap yang lebih baik. i. Cadangan Aktiviti Pembelajaran i. $umbang saran yang berkaitan dilemma m"ral. ! Perbe%aan hidup antara individu yang miskin dan yang kaya. ! Kepayahan individu yang kurang upaya dan akhirnya berjaya mencapai kejayaan. ii. Perbincangan & Cara menunjukkan kesyukuran atas nikmat Tuhan. i. ! ! $umbang saran yang berkaitan dilemma m"ral. Perbe%aan hidup antara individu yang miskin dan yang kaya. Kepayahan individu

'

1.1 Kepercayaan Kepada Tuhan

Kesejahteraan hidup dinikmati anugerah Tuhan disyukuri. Ke ajipan mensyukuri nikmat Tuhan Kehidupan yang sedia ada diterima dengan mensyukuri anugerah Tuhan dan sentiasa

i.

ii.

Menjaga apa yang dianugrerahkan "leh Tuhan dengan baik. #erusaha untuk meningkatkan apa yang

! ! ! !

berusaha untuk meningkatkan kesejahteraan hidup. Kesihatan yang sempurna. Keluarga yang bahagia. Alam sekitar yang bersih. Negara yang aman damai.

dianugerahkan "leh Tuhan ke tahap yang lebih baik.

yang kurang upaya dan akhirnya berjaya mencapai kejayaan. ii. Perbincangan & Cara menunjukkan kesyukuran atas nikmat Tuhan. i. $yarahan atau perbahasan bertajuk +#erbaik $angka memba a Kesejahteraan Hidup,. $enarai semak tentang perasaan baik sangka terhadap rakan angg"ta keluarga.

1.' Kebersihan )i%ikal dan Mental.

#erbaik sangka mencerminkan *ikiran dan ji a yang bersih. Kebersihan pemikiran dan ji a menjamin hubungan yang sihat. Amalan berbaik sangka dan sentiasa ber*ikiran p"siti* terhadap "rang lain.

#erbaik sangka dan ber*ikiran p"siti* terhadap "rang lain.

ii.

1.' Kebersihan )i%ikal dan Mental.

#erbaik sangka mencerminkan *ikiran dan ji a yang bersih. Kebersihan pemikiran dan ji a menjamin hubungan yang sihat. Amalan berbaik sangka dan sentiasa ber*ikiran p"siti* terhadap

#erbaik sangka dan ber*ikiran p"siti* terhadap "rang lain.

iii.

iv.

$yarahan atau perbahasan bertajuk +#erbaik $angka memba a Kesejahteraan Hidup,. $enarai semak

"rang lain.

'.1 Kasih $ayang terhadap Keluarga

Agama menuntut kehidupan keluarga bahagia. Kasih sayang terhadap keluarga amalan suci. Kasih sayang terhadap keluarga mengikut perspekti* agama.

Menunjukkan kasih sayang terhadap angg"ta keluarga seperti yang dituntut agama.

i.

ii.

tentang perasaan baik sangka terhadap rakan angg"ta keluarga. Mengumpulkan kata!kata hikmat tentang amalan kasih sayang terhadap angg"ta keluarga mengikut perspekti* agama dan mempamerkan di kelas. Mengumpul maklumat- cerita dan berbincang tentang amalan kasih sayang terhadap angg"ta keluarga mengikut pelbagai agama.

1.( Harga 1iri

Perancangan masa depan menjamin kecemerlangan. Hala tuju hidup membina maruah diri. Hala tuju hidup yang p"siti*. ! Pegangan agama yang kukuh. ! 2saha memajukan diri ke arah cita!cita yang ditentukan. ! H"bi yang sihat.

Menjaga maruah diri dengan menentukan hala tuju hidup yang p"siti*.

i.

ii.

Membincangkan usaha!usaha yang b"leh dilakukan untuk menentukan hala tuju hidup. Menyediakan satu k"ntrak diri - aku janji tentang hala tuju kehidupan.

iii.

1.( Harga 1iri

Perancangan masa depan menjamin kecemerlangan. Hala tuju hidup membina maruah diri. Hala tuju hidup yang p"siti*. ! Pegangan agama yang kukuh. ! 2saha memajukan diri ke arah cita!cita yang ditentukan. ! H"bi yang sihat.

Menjaga maruah diri dengan menentukan hala tuju hidup yang p"siti*.

i.

ii.

iii.

'.' H"rmat dan $aling mengh"rmati mengukuhkan taat kepada keakraban keluarga. angg"ta Keluarga. #ermusya arah meningkatkan hubungan kekeluargaan. Penyelesaian masalah secara musya arah. ! #erbincang dan berterus terang dengan angg"ta keluarga. '.' H"rmat dan $aling mengh"rmati mengukuhkan taat kepada keakraban keluarga. angg"ta Keluarga. #ermusya arah meningkatkan hubungan kekeluargaan. Penyelesaian masalah secara musya arah. ! #erbincang dan berterus terang dengan angg"ta keluarga.

Menyelesaikan masalah secara musya arah dengan angg"ta keluarga.

i.

ii.

Menyelesaikan masalah secara musya arah dengan angg"ta keluarga.

i.

ii.

$enarai semak tentang usaha yang dilakukan untuk menentukan hala tuju hidup. Membincangkan usaha!usaha yang b"leh dilakukan untuk menentukan hala tuju hidup. Menyediakan satu k"ntrak diri - aku janji tentang hala tuju kehidupan. $enarai semak tentang usaha yang dilakukan untuk menentukan hala tuju hidup. Peta minda tentang kebaikan menyeleasaikan masalah bersama keluarga. Main peranan tentang penyelesaian maalah dengan angg"ta keluarga. Peta minda tentang kebaikan menyeleasaikan masalah bersama keluarga. Main peranan tentang penyelesaian maalah dengan

16

(.1 tanggungja ab Terhadap Masyarakat

7ajyat cemerlang Negara gemilang. Permua*akatan antara rakyat dan pemimpin menjamin kesejahteraan masyarakat. $"k"ngan kepada pemimpin dalam memajukan masyarakat dan Negara.

Meny"k"ng usaha pemimpin memajukan masyarakat dan Negara.

i.

ii.

angg"ta keluarga. Mencipta sajak bertemakan s"k"ngan rakyat kepada pemimpin. #uku skrap mengumpul gambar- risalah tentang tanggungja ab rakyat bekerjasama dengan pemimpin memajukan Negara.

11

1.. Kerajinan

Amalan kerajinan tanda penganut yang baik. Agama menuntut amalan kerajinan. Kerajinan mengikut perspekti* pelbagai agama.

Mengamalkan sikap kerajinan sebagaimana yang dituntut "leh agama.

i.

ii.

Mengumpul maklumat dan berbincang tentang amalan kerajinan mengikut perspekti* pelbagai agama. Mengumpul kata!

1'

1.. Kerajinan

Amalan kerajinan tanda penganut yang baik. Agama menuntut amalan kerajinan. Kerajinan mengikut perspekti* pelbagai agama.

Mengamalkan sikap kerajinan sebagaimana yang dituntut "leh agama.

i.

ii.

kata hikmat tentang amalan kerajinan mengikut perspekti* agama dan mempamerkan di papan kenyataan kelas. Mengumpul maklumat dan berbincang tentang amalan kerajinan mengikut perspekti* pelbagai agama. Mengumpul kata! kata hikmat tentang amalan kerajinan mengikut perspekti* agama dan mempamerkan di papan kenyataan kelas. Mengumpul maklumat tentan 8abatan Alam $ekitar- 99)Agensi s asta dalam memelihara alam sekitar. Permainan alam sekitar.: Menara

1(

..1 Kebersihan dan keindahan persekitaran

Kebersihan kea rah kesejahteraan bersama. Penjagaan alam sekitar tanggungja ab bersama. Peranan pelbagai pihak dalam memelihara dan memulihara alam sekitar. ! Angg"ta masyarakat.

Meny"k"ng dan melibatkan diri dalam usaha!usaha memelihara alam sekitar.

i.

ii.

! !

Agensi kerajaan. Agensi s asta dan pertubuhan bukan kerajaan ;N<=>

iii. ! ! i.

1.

..1 Kebersihan dan keindahan persekitaran

Kebersihan kea rah kesejahteraan bersama. Penjagaan alam sekitar tanggungja ab bersama. Peranan pelbagai pihak dalam memelihara dan memulihara alam sekitar. ! Angg"ta masyarakat. ! Agensi kerajaan. ! Agensi s asta dan pertubuhan bukan kerajaan ;N<=>

Meny"k"ng dan melibatkan diri dalam usaha!usaha memelihara alam sekitar.

ii. iii. ! !

Hal"ba. Pr"gram kesedaran alam sekitar. ?a atan. Perkhemahan. Mengumpul maklumat tentan 8abatan Alam $ekitar- 99)Agensi s asta dalam memelihara alam sekitar. Permainan alam sekitar.: Menara Hal"ba. Pr"gram kesedaran alam sekitar. ?a atan. Perkhemahan.

1/

(.' T"leransi 1alam masyarakat

T"leransi asas perpaduan. Kepelbagaian kebudayaan mencerminkan perpaduan masyarakat. )ahami dan h"rmati kebudayaan pelbagai kaum.

Memahami dan mengh"rmati kebudayaan pelbagai kaum.

i.

ii.

membuat persiapan menyambut sesuatu perayaanhari kebesaran pelbagai kaum di bilik darjah. $yarahan bertajuk

iii.

10

1./ Hemah Tinggi Amalan berhemah memupuk keharm"nian. Kes"panan menjamin perkhidmatan berkualiti. Amalan bers"pan dalam perkhidmatan kerajaan dan s asta.

i.

ii.

Menc"nt"hi amalan bers"pan dalam perkhidmatan kerajaan dan s asta. Menunjukkan tingkah laku bers"pan dalam perhubungan dengan "rang lain.

i.

ii.

+Kebudayaan Pelbagai kaum 1i Malaysia., #uku skrap tentang kebudayaan pelbagai kaum di Malaysia. Mengumpul m"t"sl"gan- tema kempen tentang amalan kes"panan di jabatan kerajaan dan s asta dan membincangkann ya. Main peranan sebagai kakitangan sebuah agensi dalam memberi perkhidmatan bers"pan kepada pelanggan.

13

1./ Hemah Tinggi Amalan berhemah memupuk keharm"nian. Kes"panan menjamin perkhidmatan berkualiti. Amalan bers"pan dalam perkhidmatan kerajaan dan s asta.

i.

ii.

Menc"nt"hi amalan bers"pan dalam perkhidmatan kerajaan dan s asta. Menunjukkan tingkah laku

i.

Mengumpul m"t"sl"gan- tema kempen tentang amalan kes"panan di jabatan kerajaan dan s asta dan membincangkann

bers"pan dalam perhubungan dengan "rang lain.

ii.

14

1.0 Kasih sayang

Kasih saying menjamin kesejahteraan hidup. <aya hidup sihat amalan hidup yang baik. $"k"ngan kepada penghidap dan keluarga penghidap H@A-A@1$.

Memberi s"k"ngan m"ral dan kebendaan kepada penghidap dan keluarga penghidap H@A-A@1$.

i.

ii.

ya. Main peranan sebagai kakitangan sebuah agensi dalam memberi perkhidmatan bers"pan kepada pelanggan. Mengumpul maklumat tentang punca dan akibat H@A dan A@1$ dan mempamerkan dalam bilik darjah. $imulasi tentang memberi s"k"ngan kepada penghidapkeluarga penghidap H@A-A@1$

15

/.1 H"rmat dan setia kepada pemimpinB raja dan Negara.

Kesetiaan rakyat mengukuhkan kedaulatan Negara. 7ukun Negara mengukuh kesetiaan rakyat kepada Negara. Hayati dan patuhi prinsip!prinsip rukun Negara.

Mengamalkan prinsip! prinsip 7ukun Negara dan menjadi arganegara yang baik.

i. ii.

iii.

Menulis prinsip rukun Negara secara kreati*. #ercerita cara! cara mematuhi prinsip!prinsip rukun Negara. #erbincang

'6

/.' Patuh kepada peraturan dan undang!undang

2ndang!undang menjamin kesejahteraan bersama. Patuhi undang!undang keamanan terpelihara. Patuhi undamg!undang yang dikuat kuasakan di dalam dan di luar Negara.

Mematuhi undang!undang yang dikuatkuasakan di semua tempat.

i.

ii.

'1

/.' Patuh kepada peraturan dan undang!undang

2ndang!undang menjamin kesejahteraan bersama. Patuhi undang!undang keamanan terpelihara. Patuhi undamg!undang yang dikuat kuasakan di dalam dan di luar Negara.

Mematuhi undang!undang yang dikuatkuasakan di semua tempat.

i.

ii.

tentang kepentingan prinsip 7ukun Negara terhadap masyarakat. Mendapat maklumat tentang undang!undang akta di dalam luar Negara dan membuat perbandingan. Perbincangan tentang *ungsi undang!undang dalam sesebuah Negara. Mendapat maklumat tentang undang!undang akta di dalam luar Negara dan membuat perbandingan. Perbincangan tentang *ungsi undang!undang dalam sesebuah Negara. Mendapat maklumat tentang undang!undang akta di dalam luar Negara dan membuat perbandingan. Perbincangan

''

/.' Patuh kepada peraturan dan undang!undang

2ndang!undang menjamin kesejahteraan bersama. Patuhi undang!undang keamanan terpelihara. Patuhi undamg!undang yang dikuat kuasakan di dalam dan di luar Negara.

Mematuhi undang!undang yang dikuatkuasakan di semua tempat.

i.

ii.

tentang *ungsi undang!undang dalam sesebuah Negara.

PENGGAL KEDUA
Cadangan Aktiviti Pembelajaran i. Mencari

Minggu 1

Nilai ..' Menyayangi

Kandungan Akademik Kemapanan alam sekitar untuk generasi

Hasil Pembelajaran Menyayangi alam sekitar

Alam $ekitar

masa depan. $ayangi alam sekitar untuk masa depan. Perlindungan terhadap spisies hai an dan tumbuhan yang hamper pupus.

dengan melindungi hai an dan tumbuhan yang hamper pupus.

ii.

iii.

maklumat berkenaan hai an dan tumbuhan yang hamper pupus dan mempamerkan di papan kenyataan. Menghasilkan buku skrap tentang hai an dan tumbuhan yang hamper pupus. Menyediakan kertas cadangan tentang cara melindungi hai an yang hampir pupus.

'

'.( Tanggungja ab Terhadap Keluarga

Keluarga bahagia impian semua. Kehidupan keluarga bahagia ke ajipan angg"tanya. Kehidupan keluarga yang berkualiti. ! #erk"ngsi masa suka duka.

#ertanggungja ab mengekalkan kehidupan keluarga yang berkualiti.

i.

ii.

menulis essei tentang cara meningkatkan perpaduan dalam hubungan keluarga. #ercerita tentang cara berk"ngsi

Perpaduan. iii.

'.( Tanggungja ab Terhadap Keluarga

Keluarga bahagia impian semua. Kehidupan keluarga bahagia ke ajipan angg"tanya. Kehidupan keluarga yang berkualiti. ! #erk"ngsi masa suka duka. ! Perpaduan.

#ertanggungja ab mengekalkan kehidupan keluarga yang berkualiti.

iv.

v.

vi.

masa suka duka dengan angg"ta keluarga. Main peranan tentang perk"ngsian masa suka duka dengan angg"ta keluarga menulis essei tentang cara meningkatkan perpaduan dalam hubungan keluarga. #ercerita tentang cara berk"ngsi masa suka duka dengan angg"ta keluarga. Main peranan tentang perk"ngsian masa suka duka dengan angg"ta keluarga

1.3 Kesederhanaan

Pertimbangan yang bijaksana memba a kebaikan. Amalan bersederhana dalam menangani sebarang masalah. Masalah dan krisis ditangani dengan mengambil kira kepentingan diri dan "rang lain.

Menyelesaikan masalah dengan mengambil kira kepentingan diri dan "rang lain.

i. ! !

Penyelesaian masalah. Mengenal pasti isu! isu semasa. #erbincang tentang cara menangani masalah dan isu secara rasi"nal.

! Masalah remaja.

ii.

Menyediakan rangka penyelesaian masalah remaja menggunakan carta pengurusan gra*ik. ?ak"nan bertemakan +Murid yang Amanah,. Perbincangan tentang kesan pekerja yang amanah terhadap diriB keluargaB majikanB masyarakatB dan Negara.

1.4 Kejujuran

Amanah tunjang Kemuliaan Amalan amanah satu cara hidup yang mulia. Amanah dalam menjalankan tugas dan tanggungja ab sebagai murid dan pekerja. ! Tidak terlibat dalam penyele engan kuasa dan ang.

#ersikap amanah dalam menjalankan tugas dan tanggungja ab.

i.

ii.

(.( $emangat #ermasyarakat

#erbakti demi kesejahteraan masyarakat Kesediaan bekerjasama menjamin kesejahteraan bersama. Kesediaan bekerjasama dengan pihak berkuasa untuk menyelesaikan sesuatu masalah

#ersedia untuk bekerjasama dalam menyelesaikan sesuatu masalah demi kebaikan bersama.

i.

Perbincangan tentang cara menghubungi pihak berkuasa bagi melap"rkan sesuatu kesmasalah & kes

demi kebaikan bersama. ii.

..( Peka terhadap @su alam $ekitar.

Alam sekitar terjaga hidup sejahtera. @su alam sekitar tanggungja ab semua. Perihatin terhadap isu berkaitan tanah bencah.; etland> ! Pencemaran. ! Penebangan p"k"k secara berleluasa.

i.

ii.

Menunjukkan sikap prihatin terhadap isu!isu yang berkaitan dengan tanah bencah. Meny"k"ng dan melibatkan diri dalam usaha! usaha menjaga ka asan tanah bencah.

i.

ii.

iii.

jenayah B kebakaran. ?ak"nan perbualan tele*"n melap"rkan sesuatu kes masalah. Mengumpul maklumat dan berbincang tentang isu di ka asan tanah bencah. Menghasilkan buku skrap tentang isu tanah bencah. ?a atan ke ka asan tanah bencah.

..( Peka terhadap @su alam $ekitar.

Alam sekitar terjaga hidup sejahtera. @su alam sekitar tanggungja ab semua. Perihatin terhadap isu berkaitan tanah bencah.; etland> ! Pencemaran. ! Penebangan p"k"k secara

i.

ii.

Menunjukkan sikap prihatin terhadap isu!isu yang berkaitan dengan tanah bencah. Meny"k"ng dan

i.

ii.

Mengumpul maklumat dan berbincang tentang isu di ka asan tanah bencah. Menghasilkan

berleluasa.

melibatkan diri dalam usaha! usaha menjaga ka asan tanah bencah. #ersikap baik hati kepasa semua angg"ta masyarakat di dalam dan luar Negara.

iii. i.

1.5 #aik Hati

#akti ditabur masyarakat sejahtera $ikap baik hati sesama manusia menjamin kesejahteraan bersama. Amalan baik hati terhadap pelbagai lapisan masyarakat di dalam dan luar Negara. ! @ndividu yang menghidap penyakit kr"nik. ! Mangsa bencana alam dan peperangan.

ii.

buku skrap tentang isu tanah bencah. ?a atan ke ka asan tanah bencah. Mengadakan tabung kemanusiaan peringkat kelas sek"lah. Mengumpul keratin akhbar dan mengadakan perbincangan tentang bantuan kemanusiaan kepada pelbagai lapisan masyarakat yang ditimpa kesusahan.

16

1.5 #aik Hati

#akti ditabur masyarakat sejahtera $ikap baik hati sesama manusia menjamin kesejahteraan bersama. Amalan baik hati terhadap pelbagai lapisan masyarakat di dalam dan luar Negara.

#ersikap baik hati kepasa semua angg"ta masyarakat di dalam dan luar Negara.

i.

ii.

Mengadakan tabung kemanusiaan peringkat kelas sek"lah. Mengumpul keratin akhbar dan

! !

@ndividu yang menghidap penyakit kr"nik. Mangsa bencana alam dan peperangan.

11

1.16 #erterima Kasih

Pemimpin Negara kebanggan rakyat. Pemimpin berjasa dihargai rakyat. Hargai jasa dan peng"rbanan pemimpin. ! Pemimpin yang memperjuangkan kemerdekaan Negara. ! Pemimpin yang membangunkan Negara. Pemimpin Negara kebanggan rakyat. Pemimpin berjasa dihargai rakyat. Hargai jasa dan peng"rbanan pemimpin. ! Pemimpin yang memperjuangkan kemerdekaan Negara. ! Pemimpin yang membangunkan Negara.

#erterima kasih dan mengenang jasa pemimpin Negara.

i.

ii.

1'

1.16 #erterima Kasih

#erterima kasih dan mengenang jasa pemimpin Negara.

i.

ii.

mengadakan perbincangan tentang bantuan kemanusiaan kepada pelbagai lapisan masyarakat yang ditimpa kesusahan. menghasilkan buku skrap tentang pemimpin Negara. Menulis surat kad mengucap terima kasih kepada pemimpin Negara. menghasilkan buku skrap tentang pemimpin Negara. Menulis surat kad mengucap terima kasih kepada pemimpin Negara.

1(

(.. Peka terhadap isu!isu s"cial.

Masyarakat perihatin hidup sejahtera. @su!isu s"cial ditangani bersama. Perihatin terhadap langkah menangani isi!isi s"cial. ! Anti dadah. ! Anti cetak r"mpak.

Perihatin dengan masalah s"cial dan menjauhkan diri daripada terlibat dalam kegiatan yang tidak sihat.

i.

ii.

Ceramah "leh pihak p"lis 1i 7aja Malaysia Pemadam. Pertandingan menulis c"gan kata tentang anti

Anti lumba haram. iii.

dadah - cetak r"mpak. Menghasilkan artikel untuk majalah sek"lah atau akhbar tempatan tentang isu dadah - cetak r"mpak- lumba haram dan mengemukakan cadangan untuk menangani masalah tersebut.

1.

(.. Peka terhadap isu!isu s"cial.

Masyarakat perihatin hidup sejahtera. @su!isu s"cial ditangani bersama. Perihatin terhadap langkah menangani isi!isi s"cial. ! Anti dadah.

Perihatin dengan masalah s"cial dan menjauhkan diri daripada terlibat dalam kegiatan yang tidak sihat.

i.

ii.

Ceramah "leh pihak p"lis 1i 7aja Malaysia Pemadam. Pertandingan menulis c"gan kata tentang anti

! !

Anti cetak r"mpak. Anti lumba haram. iii.

dadah - cetak r"mpak. Menghasilkan artikel untuk majalah sek"lah atau akhbar tempatan tentang isu dadah - cetak r"mpak- lumba haram dan mengemukakan cadangan untuk menangani masalah tersebut.

1/

/.( Cinta akan Negara

1emi Negara yang kucintai Maruah Negara tanggungja ab semua arganya. Tanggungja ab menjaga dan mempertahankan maruah Negara.

#ersedia menjaga dan mempertahankan maruah Negara.

i.

ii.

Carta aliran sejarah Negara dari %aman penjajah sehingga kini. Perbincangan tentang

! !

Mempertahankan kemerdekaan Negara. Menentang penjajahan.

iii.

kepentingan kemerdekaan bagi sesebuah Negarabentuk!bentuk penjahan baru & penjajahan minda - ek"n"mi. Tayangan *ilem #ukit Kep"ng ?e*tenan Adnan $arjan Hasan dan membincangkan mesej *ilem tersebut.

10

/.. Keamanan dan keharm"nian.

Perpaduan asas keharn"nian hidup di Malaysia. Masyarakat majmuk di Malaysia hidup harm"ni. Penglibatan dalam usaha

Melibatkan diri dalam usaha mengekal perpaduan kaum demi keharm"nian hidup.

i.

Mengenali sumbangan t"k"h! t"k"h perpaduan seperti Tun Hussein "nn B Tun Tan $ie $inB Tun $ambanthanB dan

mengekalkan perpaduan kaum. ii.

iii.

Temenggung 8ugah. Mengumpul maklumat dan berbincang tentang kesan jika tiada perpaduan. C"nt"hC Peperangan di beberapa buah Negara. Pr"gram kunjungan ke rumah rakan guru berlainan kaum.