Anda di halaman 1dari 3

4/2/2014

Share

Dr Shafie Abu Bakar: Menghadiri Kursus Pemantapan Akidah Ahlu Al-Sunnah


0 More

NextBlog

CreateBlog SignIn

UTAMA

BIODATA

ANUGERAH

PUISI

ANEKDOT

BUKU

GAGASAN DAN TEORI

MEMOIR

HUBUNGI KAMI

December 6, 2013

Anda Pelawat Ke (Mula 04Jun2008)

Menghadiri Kursus Pemantapan Akidah Ahlu AlSunnah


>

695902
PENULISAN OLEH DR SHAFIE ABU BAKAR

BBB,02Safar1435=05Disember2013(Khamis): BertempatdiPejabatAgamaIslamDaerah(PAID)HuluLangatkursusdiatas dilangsungkanmulaijam9.00pagihingga1.00tengahari.Pesertapesertaadalah terdiridariPengerusidanAJKmasjiddansurauDaerahHuluLangat,termasuk ketuaketuakampongyangjumlahmerekamelebihi100orangpeserta.

~PUNCAK RINDU~ Himpunan Puisi Kerohanian Dr Shafie Abu Bakar

MenurutPegawaiTadbirPAIDHuluLangatYbhg.TuanHajiMohd.ArifbinAbdul Samaddidalamucapanringkasnyasemasamenutupkursusbahawa,``Kursus PemantapanAkidahadalahkursusyangdiadakansecarabersiridiseluruhnegeri Selangor.Kursuspadahariiniadalahmerupakansiriterakhirdiadakan.Kursus diadakanbagimemantapkanakidahdanamalansyariatdanmengelakdarikecelaruan akibatdaripertentanganpendapatyangbolehmelemahkanumat.``Beliau mengucapkanterimakasihterutamakepadapenceramahpenceramahyangdengan gigihtelahmenjelajahbagimenyampaikankursuskeseluruhnegeriSelangor. Tambahnya,``KitabersyukurkursusiniberjayadiadakandiDaerahHuluLangat sebagaipelengkapbagikejayaankursusyangdiadakandiseluruhnegeriSelangor.`` TuanHajiArifberharapdengankursusinimemperkukuhkanpeganganAhlual SunnahyangmenjadipeganganpendudukdiNegaraini,khususnyadiSelangor. MelaluinyaharapdapatdifahamipeganganIslamsebenardandijauhipengajaran songsang,penyelewengan,khurafatdandakwaandakwaanyangbertentangdengan peganganIslamyangsebenar.TuanHajiArifberharappengerusipengerusi,imam imamdanAJKmasjiddansurauyangmenghadirikursuspadahariinidapat meluaskanmaklumatyangdidapatidarikursushariinikepadaanakanakkariahdan kalauperlubolehmenggunakanbukumodulyangdiedarkankepadasetiappeserta kursus.TuanHajiArifjugamenyampaikancenderamatapenghargaankepada pembentangpembentang. Darijam9.00pagitigakertaskerjadibentangkan.Kertaspertamaberjudul:
http://drshafie.blogspot.com/2013/12/menghadiri-kursus-pemantapan-akidah.html

~GAGASAN BANGI~ Himpunan penyertaan Pertandingan Penulisan Esei dan Puisi Bangi Bandar Ilmu 2012

~BANGI BANDAR ILMU~

1/6

4/2/2014

Dr Shafie Abu Bakar: Menghadiri Kursus Pemantapan Akidah Ahlu Al-Sunnah

SimptomsimptomPenyelewenganTerhadapAkidah,SyariatdanAkhlak disampaikanolehUstazJamaliMohd.AdnanKetuaPenolongPenyelidikdiJAIS. Menurutnyaantaragejalanyadisebabkanamalankerohaniansongsang,penghinaan terhadapIslamsepertiterhadapalQur`anKalimahAllah,terhadapnabidanhukum hakamIslam.CampuradukamalanIslamdenganadat,khurafat,ajaranbatiniah, SyiahdanpenyelewengansepertiQadyani,NabiMelayudansebagainya. DiHuluLangatterdapatajaranajaransesatsepertiAuradIsmailiahdiSungaiLong, ZikirKuatdiLubukKelubi,,IslamJamaahGlobalIkhwan,TariqatNaqsyabandi QadiriyyahKhalidiyyahdanNabiMelayu. Ajaransesatmerosakkanakidahyangbolehmembawaterkeluarnyaseseorangdari Islam(murtad).PenyelewengandidalamIslammenyebabkanberlakupermusuhan sesamaumatIslamdanmembawakepadaperpecahandankelemahandanboleh mengancamkeselamatandankedamaianNegara. LantaranituPenceramahmenganjurkanagarsetiapumatIslammestilahsentiasa berpegangkepadaalQur`an,alSunnahdanIjmakUlama`. Sentiasamempelajariagamadansentiasamerujukkepadaguruguruyangmuktabar danpihakyangberwibawadanmenyalurkanmaklumatsekiranyaterdapatkeraguan terhadappengajaran,amalandanperbuatanbertentangdenganIslamkepadapihak berkuasa.

~MADU ILMU~

~WAJAH DIRI~

~PAMPLET PENYAIR~

PenceramahkeduadisampaikanolehDr.AbdulRahmanbinMahmudPengarah PusatIslam,UKM.BeliaubercakaptentangPrinsipPrinsipAhlualSunnahwaal Jamaah. BerpegangkepadaajaranalQur`an Rasulullahmenjadiqudwahbagisegalaamalan MengamalkantuntutanIslammelaluiRukunIslamdanIman. MenuruttafsiranterhadapIslamolehulamasepertipendekatanolehtokohmazhab yangempat,peganganakidahAsy`ariMaturididantasawufdanakhlakmurni. TidakberpegangkepadaajaranmenyelewengsepertiSyiah,Khawarij,Mu`tazilah, Murjiah,Najariah,Jabariyah,Qadariyyah,MusyabbihahdanJahmiyyah. AliranaliranmodenyangmerosakkansepertiLiberalisme,PluralismedanEthies. Manakalapenceramahketiga,iaituDr.FauzidariAkademiIslam,UniversitiMalaya yangbercakaptentangbid`ahyangbertujuanbagimenjelaskankepadamasyarakat tentangkonsepikhtilafdanmenilaiamalanlazimyangtiadasunnahnya.Antara perkarayangdibicarakanialahkonsepbid`ah. Panduan: HadithNabiyangbermaksud: `Sesuatuperbuatanyangbaharubid`ahdansetiapbid`ahadalahsesatdansetiapsesat
http://drshafie.blogspot.com/2013/12/menghadiri-kursus-pemantapan-akidah.html

~PERADABAN MELAYU~ FACEBOOK AHMAD AZIZI

ARKIB BLOG 2007 (31) 2008 (116) 2009 (529) 2010 (534) 2011 (436) 2012 (422)

2/6

4/2/2014

Dr Shafie Abu Bakar: Menghadiri Kursus Pemantapan Akidah Ahlu Al-Sunnah

itumasukneraka.``(SunanalNasa`i) Ulama`memperakui,bukantiapbid`ahsalah.Bid`ahadayangbaikdanadayang buruk. MaksudHadithyangdisandarkanbermaksud: ``Barangsiapayangmemperkenalkan(sanna)satusunnahkebaikan,makadiaakan memperolehipahalanyadanjugapahalamerekayangberamaldengannyatanpa dikurangisesuatupundaripadapahalapahalamereka,danbarangsiapayang mengemukakansatusunnahkejahatan,makadiaakanmenanggungdosanyadanjuga dosadosamerekayangberamaldengannyatanpadikurangisesuatupundaripada dosadosamereka.``(HadithriwayatBukhari) Jadiadabid`ahbaikdantercela. Amalanamalanparasahabatdansalafalsalihinjugamenjadipanduan. ContohsolattarawihyangdilakukanolehUmaralKhattab. Amalanyangbaik,tapiadapihakpertikaikan. Wiridmengiringisolatfardu SolatqabliyyahbagisolatJumaat QunutSubuhsecaraindividudanjamaah BacaanYasinpadamalamJumaat Lafazniatbagisolat AzanpertamawaktuzohorJumaat Bilanganrakatsolattarawihselaindarilapanrakaat. PerkarabaikdiatasmenjadiamalandikalanganmasyarakatIslamdialamMelayu, namunolehkeranaadanyaunsurluaradapihakyangmempertikaikanamalanbaik berkenaanyangtidakdipersalahkan. Perkarayangtercela(bid`ahsayyi`ah) Amalannikahbatin Niatsudahmemadaibagiamalanamalan MengakuNabibagisatukaum TinggalsolatJumaatkeranabersuluk Solatdenganbatudihadapan(Syiah) Tebusdosadenganmencederakanbadan Penebusandosadenganduit. SeorangIslamhendaklahberpandukanalQur`andanSunnahjugapendapatulama danfatwapihakberkuasa.Janganmembuathukumanbersendirianterhadapperkara yangbaikdantidakmendukungperkarayangtercelayangjelaskecelaannya. Sekian.
ditulis oleh Dr Shafie Abu Bakar at 8:35 AM
Recommend this on Google

2013 (387) January (36) February (29) March (39) April (35) May (33) June (30) July (32) August (31) September (30) October (31) November (30) December (31) Ziarah Di Madinah & Makkah Tema Keinsafan Ilham Dari Ungkapan Tuan Tabal Ilham Dari BerbagaiBagai Sentuhan Keluhuran & Keagungan Mencetus Ilham Budi Keadilan, Kebenaran Dan Keindahan Menghadiri Kursus Pemantapan Akidah Ahlu AlSunnah... Menanggapi Momen Ketenangan Nelson Mandela: Wira Kemerdekaan & Kemanusiaan Banjir Ketuhanan Kita Adalah Pencari Aspek Kesufian Zikir Ombak Puisi Penulis Sayangi Mikraj Rohani Fariduddin Al Attar Jalaluddin Rumi Sultan Asyiqin Majlis Graduan Pertama Pengajian Ala Pondok Surau ... Karnival Surau Saujana Impian Kajang Rabi`ah Al`Adawiyah Pencetus Cinta Ilahi Kesufian... Tasbih Alam Yang Fana Dan Abadi Aktiviti Mahasiswa UKM Dulu Dan Sekarang Kewujudan Menurut Pandangan Jami BentukBentuk Puisi Mesyuarat Masalah Perumahan Berpengawal Di Mutiara... Puisi: Antara Tradisi Dan Moden Omar Mustaffa Me... Home Older Post Seratus Tahun Perkembangan Puisi Melayu Moden Puisi Zaman Perang ! Meneliti Sejarah Puisi Menyerlahkan. Aku Anak Kela...

No comments:
Post a Comment Newer Post Subscribe to: Post Comments (Atom)

http://drshafie.blogspot.com/2013/12/menghadiri-kursus-pemantapan-akidah.html

3/6