Anda di halaman 1dari 4

4/4/2014

.: Laporan Summer Camp: Program Pemantapan Aqidah dan Sahsiah Remaja Musim Cuti Sekolah

.

Share 0 More NextBlog» CreateBlog SignIn . KursusAsasHajiBersiri TayanganSlides KursusPra­Perkahwinan
Share 0 More NextBlog» CreateBlog SignIn . KursusAsasHajiBersiri TayanganSlides KursusPra­Perkahwinan

KursusAsasHajiBersiri

NextBlog» CreateBlog SignIn . KursusAsasHajiBersiri TayanganSlides KursusPra­Perkahwinan . Pengikut
TayanganSlides KursusPra­Perkahwinan
TayanganSlides
KursusPra­Perkahwinan
KursusAsasHajiBersiri TayanganSlides KursusPra­Perkahwinan . Pengikut PositifPagiTV3 RaudhahDiHatiku TV9(5.10.13)

.

TayanganSlides KursusPra­Perkahwinan . Pengikut PositifPagiTV3 RaudhahDiHatiku TV9(5.10.13)
TayanganSlides KursusPra­Perkahwinan . Pengikut PositifPagiTV3 RaudhahDiHatiku TV9(5.10.13)
TayanganSlides KursusPra­Perkahwinan . Pengikut PositifPagiTV3 RaudhahDiHatiku TV9(5.10.13)

Pengikut

PositifPagiTV3

KursusPra­Perkahwinan . Pengikut PositifPagiTV3 RaudhahDiHatiku TV9(5.10.13) RaudhahDihatiku

RaudhahDiHatiku

TV9(5.10.13)

. Pengikut PositifPagiTV3 RaudhahDiHatiku TV9(5.10.13) RaudhahDihatiku TV9(Okt2012) Khamis, Disember 02, 2010

RaudhahDihatiku

TV9(Okt2012)

TV9(5.10.13) RaudhahDihatiku TV9(Okt2012) Khamis, Disember 02, 2010
TV9(5.10.13) RaudhahDihatiku TV9(Okt2012) Khamis, Disember 02, 2010
TV9(5.10.13) RaudhahDihatiku TV9(Okt2012) Khamis, Disember 02, 2010
TV9(5.10.13) RaudhahDihatiku TV9(Okt2012) Khamis, Disember 02, 2010
TV9(5.10.13) RaudhahDihatiku TV9(Okt2012) Khamis, Disember 02, 2010

Khamis, Disember 02, 2010

LaporanSummerCamp:ProgramPemantapanAqidahdan

SahsiahRemajaMusimCutiSekolah

SahsiahRemajaMusimCutiSekolah

Sudahhampir2minggumusimcutipersekolahanhujungtahunsudahberlalu,

padamasainisetiapkeluargayangmempunyaianak–anakyangbersekolah

khususnya,sudahtentutelahmerancangataumencari­cariapakahaktivitiyang

berfaedahuntukanakmerekasepanjangmusimcutisekolahselamasebulan

ini.

ini. Setiap ibu bapa semestinya tidak mahu akan anak­anak mereka

Setiap ibu bapa semestinya tidak mahu akan anak­anak mereka ini terlibat dengan aktiviti­aktiviti yang tidak berfaedah yang berkemungkinan sedikit sebanyakbolehmengundangbahayaataumenyumbangkearahgegalasosial yangtidakbaik.

Bagi mengelakkan perkara seupama ini terjadi, maka setiap ibu bapa itu perlulahmerancangdenganbetuldantelitiapayangbaikuntukmengisimasa lapanganak­anakmereka.

4/4/2014

.: Laporan Summer Camp: Program Pemantapan Aqidah dan Sahsiah Remaja Musim Cuti Sekolah

Pemantapan Aqidah dan Sahsiah Remaja Musim Cuti Sekolah

Atasrasatanggungjawabdankeprihatinanterhadapinstitusikekeluargaanini, BiroPendidikandanPembangunanInsanMasjidAs­Salamtelahmenganjurkan program “SUMMERCAMP”. khas Pemantapan Aqidah dan Sahsiah Remaja yang berkonsepkan

khas Pemantapan Aqidah dan Sahsiah Remaja yang berkonsepkan yang Novemberyanglalu.

yang Novemberyanglalu. Ianyaprogramyangbolehdikatakanmenjerumuskearahmotivasi,program berlansung selama dua hari satu malam itu diadakan pada 27 dan 28

selama dua hari satu malam itu diadakan pada 27 dan 28 Dengan

Dengan dibawahMasjidAs­Salam,programinicukupmemberiimpakyangmendalam kepadasetiappesertayangmenyertainya,malahaniajugatelahturutmemberi kesankepadaibubapapesertatersebut. penyertaan seramai 48 orang yang terdiri dari anak­anak kariah

seramai 48 orang yang terdiri dari anak­anak kariah dengan

dengan Didalampenganjuranprogramini,pihakMasjidAs­Salamtelahberkerjasama sebuah syarikat yang cukup berpengalaman dan dikenali iaitu BMQ (BrillianceManagementQalbu)

Sertaitapakini dengan Sambung Rakan Google Ahli(92) Lagi � MakkahTime Sudahmenjadiahli?Logmasuk
Sertaitapakini
dengan Sambung Rakan Google
Ahli(92) Lagi �
MakkahTime
Sudahmenjadiahli?Logmasuk
Sudahkahandamenyumbang?
Qurane­Learning
akaunberikut: Salambolehlahdibuatmenerusi SemuasumbangankeMasjidAs­
MasjidAs­SalamPuchongPerdana No.Akaun:5627­7720­6535
MayBankIslamicPuchongPrima
Bendahari(012­3798895)diatasapa­ SilaSMS/maklumkankpdTuan apasumbanganyangdibuat.
Quranflash.com
Terimakasih
CariBlogIni
Search
Translate
HealthTips
Select Language
Poweredby
Translate
ForumInteraktifAs­Salam
28Mar14,03:31PM
Azmi:adakahkhidmatiniadadiMasjidAs Salam
28Mar14,03:31PM
Azmi:Assalamualaikum Naktanyatentang
memerlukanpengesahandarinazirmasjiddan pengesahanborangpermohananberkahwin pengesahanborangakuanpemastautinanyg
yangmemerlukanpengesahandariPPN
22Feb14,05:34PM
siladaftardandapatkanpassworddipejabat ye!tk Admin:UtkkemudahanWifipercumadimasjid
21Feb14,02:09PM
hafid:pencuripundapat'BELIAU' penggunaantu saya
21Feb14,02:06PM
hafid: masjidini sayasedangberkursusasashajidi dilihatadakemudahanWIFi
percuma bolehtahux passwordnya
21Feb14,10:10AM
hariKhamis.Maklumatlanjutsilahubungi019­ 3755578 Admin:KelasBahasaArabialahpadasetiap
20Feb14,07:49PM
abdullah:assalam perancanganuntukkelasbahasaarabuntuk pihaktuantiadamembuat
muslimin?
18Feb14,12:45PM
Admin:Kursuspra­perkahwinanygakandtgdi
Pendaftarandibukasekarang.Hubungipejabat 03­80665777 MasjidAs­Salamialahpada19&20April'14.
18Feb14,09:11AM
bulanaprilnanti?dalamwebjaistakdeform nya adam:mcmmanenkregisterkursuskahwin
WaktuSolatMalaysia
6Feb14,04:07PM
individuygmembantusemalam Izan:Syabaskpdpengawalkeselamatandan 6Feb14,04:07PM
KualaLumpur&Putra
Jaya
Imsak : 05:46
[Switchnode]
refresh
name
e­mail/url
Subuh : 05:56
message
Go
Syuruk :
07:12
help·smilies·cbox
Zohor : 13:19
Asar
: 16:22
Magrib :
19:23
NewsOnline
Isya
: 20:32
BeritaHarianOnline
04­Apr­2014 03JamadilAkhir,14
HarakahDaily
PilihanPengguna
IloveIslam

4/4/2014

.: Laporan Summer Camp: Program Pemantapan Aqidah dan Sahsiah Remaja Musim Cuti Sekolah

Pemantapan Aqidah dan Sahsiah Remaja Musim Cuti Sekolah Sepanjang program berlansung, setiap peserta diberi
Pemantapan Aqidah dan Sahsiah Remaja Musim Cuti Sekolah Sepanjang program berlansung, setiap peserta diberi

Sepanjang program berlansung, setiap peserta diberi penekanan supaya sentiasa berusaha menjadi insanyangcemerlangdanberjaya didalam hidup samadadarisudutagamadanjugaakademik.

didalam hidup samadadarisudutagamadanjugaakademik. Peserta juga turutdiberi kesedaranyangcukupmendalam

Peserta juga turutdiberi kesedaranyangcukupmendalam akankepentingan menghormatiibubapa,pendedahanberkenaanpengorbananibubapadidalam slot“DibawahLembayangKasihIbu”telahberjayamenimbulkanrasakeinsafan terhadap diri peserta, ianya boleh dilihat pada diri setiap peserta yang kebanyakkannyamenitisairmataapabilapendedahantersebutdiberikepada mereka.

mereka.

Malahanmerekajugatelahmeluahkanperasaanikhlascintadankasihmereka

itupadahelaiankertasdenganucapanyangbolehmenyentuhsetiapperasaan

individuyangmembacanya,khususnyaindividuyangbergelaribudanbapa.

WebPilihan

UtusanOnline WartaUtaraOnline Zaharudin.Net WebPilihan SabdaRasullullahs.a.w Sesiapayangakhiratitutujuan utamanya ,
UtusanOnline WartaUtaraOnline Zaharudin.Net WebPilihan SabdaRasullullahs.a.w Sesiapayangakhiratitutujuan utamanya ,
UtusanOnline WartaUtaraOnline Zaharudin.Net WebPilihan SabdaRasullullahs.a.w Sesiapayangakhiratitutujuan utamanya ,

SabdaRasullullahs.a.w

Sesiapayangakhiratitutujuan

utamanya,makaAllahjadikan

kekayaannyadalamjiwanya.Allah

mudahkansegalaurusannyadan

duniaakandatangkepadanya

denganhina(iaitudalamkeadaan

dirinyamulia).Sesiapayang

menjadikanduniaitutujuan

utamanya,makaAllahakanletakkan

kefakirannyaantarakeduamatanya.

Allahcerai­beraikanurusannyadan

duniapulatidakdatangkepadanya

melainkandenganapayang

ditakdirkanuntuknya(iaitudalam

keadaanhina)(RiwayatAl­Tarmizi)

BLOGRAKANAS­SALAM

Semogabermanfaat­Semoga bermanfaatMobileUploads

26minityanglalu

PengkhianatanIlmudiPentas Ceramah­“Penceramah berceramahsesukahati.Tidak berhati­hatidengankesan percakapannya!”keluhProfdi dalamkelas.Sayatermenung. Banyakkebenarannya.Sayase

8jamyanglalu

8jamyanglalu PENGALAMANDIKOTA MAKKAH Subhanallah 9jamyanglalu ­ WartaShubhi Akidahkamubetul ke

9jamyanglalu

­

Akidahkamubetul ke ?­Tawaran adalahdipelawa kepadasemua warganegaraMalaysia ataumana­mana warganegarayangbolehberbahasa ­Tawaran adalahdipelawa kepadasemua warganegaraMalaysia ataumana­mana warganegarayangbolehberbahasa Melayuuntukmengikutikursus PemantapanAkidahser

18jamyanglalu

PERJALANAN JDTVSATMALEALEALEALEEEEA waktusolat.net PerluKhidmat Kaunseling? FacebookRasmi1 Masjid As‑Salam

PerluKhidmat

Kaunseling?

waktusolat.net PerluKhidmat Kaunseling? FacebookRasmi1 Masjid As‑Salam Puchong Perdana (Masjid

FacebookRasmi1

Masjid As‑Salam Puchong Perdana (Masjid Terapung) Promote Your Page Too FacebookRasmi2 Masjid As‑Salam

FacebookRasmi2

Page Too FacebookRasmi2 Masjid As‑Salam Puchong Perdana Your Badge Create Sukarelawan diperlukan Jomkita
Masjid As‑Salam Puchong Perdana Your Badge Create Sukarelawan diperlukan Jomkita berinternet

Sukarelawan

diperlukan

Puchong Perdana Your Badge Create Sukarelawan diperlukan Jomkita berinternet

Jomkita

berinternet

4/4/2014

.: Laporan Summer Camp: Program Pemantapan Aqidah dan Sahsiah Remaja Musim Cuti Sekolah

Bukanhanyasetakatitusahaja,ibubapajugatelahdiberi pendedahanyang

Bukanhanyasetakatitusahaja,ibubapajugatelahdiberi pendedahanyang samaakankepentingandanperanandalammendidikanak­anak.Didalamslot “Plano dan Resolusi Slot Bersama Waris”, pihak BMQ sedikit sebanyak cuba untuk menimbulkan kesedaran dalam diri ibu bapa untuk lebih menghargai akananugerahyangtidakternilaiolehAllahSWT.

Adadikalanganibubapapesertatidakdapatmenahansebakhinggamenitisair mataapabilasedikitdemisedikitkesedaranitudisampaikankepadamereka. Sepanjang program, selain motivasi diri, tunjuk ajar tentang cara berwuduk sertasolatyangbetuljugadiajarkepadapeserta.

Solat berjemaah dan qiamullail turut diberi penekanan sama, Di penghujung program Nazir Masjid As­Salam Tuan Hj Yasim Mohamed telah diberi penghormatan oleh pihak BMQ untuk membuat ucapan penutup sekali gus menyampaikansijilkepadasetiappeserta.

Didalam ucapan Tuan Nazir, beliau berpesan kepada setiap ibu bapa agar sentiasa mengutamakan pendidikan agama kepada anak­anak, dan jangan terlalumementingkankejayaandalamakademiksemata­mata.

Iaadalahkeranasetiapkecemerlangandalamhidupitudatangnyadarikhlak yangbaik,walaupunseseorangituberjayadidalamhidupdenganmemegang jawatan besar, pasti ada masalah peribadi atau displin di tempat kerja dan tidak mustahil juga terlibat dengan masalah sosial seperti rasuah sekiranya akhlaktidakcemerlang.

AfizanB.Ibrahim,

MelaporkanuntukMasjidAs­Salam

Postedby MasjidAs­Salam PuchongPerdana at 6:24PTG Reactions:

Postedby MasjidAs­Salam PuchongPerdana at 6:24PTG Reactions:
Postedby MasjidAs­Salam PuchongPerdana at 6:24PTG Reactions:
Postedby MasjidAs­Salam PuchongPerdana at 6:24PTG Reactions:
 
Syorkannya di Google
Syorkannya di Google

Syorkannya di Google

Tiada ulasan:

Lamanutama CatatanLama Langgan: CatatUlasan(Atom) :Part1 ­ ِ ــــــــــــــــــْ

م ا ِ راا ِ اِﷲا

َ ْ

ALHAMDULILLAHDah lamaakutakmenulis ceritatentang pasukanJDTyang sekarangmasihbelu

3hariyanglalu

CaraMemulakanPerniagaanYang MudahdanMenguntungkan­ Kepadaandayangmasihtercari­ carikaedahmemulakanperniagaan yangmudahdanmenguntungkan secarasampingansambilbekerja, Artikelinisangatbagusuntu

6hariyanglalu

Artikelinisangatbagusuntu 6hariyanglalu mencarikebenaran bergantungharap ­ Danapabilahamba­ hambaKubertanya

Danapabilahamba­

hambaKubertanya

kepadamumengenai

Akumaka(beritahu

kepadamereka):

sesungguhnyaAku(Allah)sentiasa

hampir(kepadamereka);Akuper

Semingguyanglalu

KuasaMutlak­1.SebelumBritish

menaklukinegeri­negeriMelayu, sistempemerintahanadalahRaja berkuasapenuh.Semuaperolehan hasildancukaiadalahmilikRaja. Pembi

2mingguyanglalu

MenangislahWahaiMata!­ MENANGISLAHWAHAIMATA!Prof MadyaDato’DrMohdAsriZainul Abidin(sertaifacebook DrMAZA.comdantwitter realDrMAZA)Adaorangberkata ‘akutidakmahum

2mingguyanglalu

2mingguyanglalu HajiMuda~MenitiRenjisan Kedamaian~ ALLAHTERUS MEMBERI PERINGATAN“ping” ­ Al­Qur'an

ALLAHTERUS MEMBERI PERINGATAN“ping”­ Al­Qur'an mengingatkankita, *“Mereka(manusia) hanyamengetahuiyangzahir (sahaja)darikehidupandunia; sedangmerekatentang (kehidupan)akhiratadal

2mingguyanglalu

BlogArchive

2013(157)

2012(199)

2011(114)

2010(200)

2014(30)

SiaranLangsungProgramMHI TV3dariMasjidAs­Sal PautanLamanWeb Kerajaan LembagaZakat Selangor

PautanLamanWeb

Kerajaan

TV3dariMasjidAs­Sal PautanLamanWeb Kerajaan LembagaZakat Selangor JabatanAgamaIslam Selangor

LembagaZakat

Selangor

PautanLamanWeb Kerajaan LembagaZakat Selangor JabatanAgamaIslam Selangor KerajaanNegeri Selangor
PautanLamanWeb Kerajaan LembagaZakat Selangor JabatanAgamaIslam Selangor KerajaanNegeri Selangor

JabatanAgamaIslam

Selangor

Kerajaan LembagaZakat Selangor JabatanAgamaIslam Selangor KerajaanNegeri Selangor MajlisAgamaIslam Selangor

KerajaanNegeri

Selangor

Selangor JabatanAgamaIslam Selangor KerajaanNegeri Selangor MajlisAgamaIslam Selangor InstitutKefahaman IslamMalaysia

MajlisAgamaIslam

Selangor

Selangor KerajaanNegeri Selangor MajlisAgamaIslam Selangor InstitutKefahaman IslamMalaysia
Selangor KerajaanNegeri Selangor MajlisAgamaIslam Selangor InstitutKefahaman IslamMalaysia

InstitutKefahaman

IslamMalaysia

MajlisAgamaIslam Selangor InstitutKefahaman IslamMalaysia