Anda di halaman 1dari 12

PENDEKATAN INDUKTIF DEFINISI Pendekatan induktif bermula daripada spesifik kepada umum, iaitu dimulakan dengan sesuatu sebab

atau conto dan menu!u ke ara sesuatu generalisasi "#$%$ Kier&ek dan '$(ibson, )*+,-$ .al ini bermakna seseorang guru bole membantu pela!ar menguasai konsep atau generalisasi berasaskan pemer atian atau conto / conto 0ang diperole $ 1$ Seaton ")*23- pula mendefinisikan pembela!aran melalui induktif sepertimana pela!ar mengalami satu proses mental 0ang mana ia memer ati peristi4a tertentu untuk memperole satu generalisasi$ K5NSEP Pendekatan ini menggunakan kaeda penemuan 0ang melibatkan proses di mana guru memulakan 0ang k usus dan membuat

memer ati, mengka!i, dan menganalisis sesuatu aspek sebelum membuat generalisasi$ 6ara induktif merupakan satu kaeda penga!arann0a dengan memberikan beberapa conto kesimpulan untuk membentuk konsep$ Pendekatan induktif melibatkan akti7iti mengumpul dan mentafsir maklumat/ maklumat, kemudian membuat generalisasi atau kesimpulann0a$ Dalam penggunaan kaeda induktif ini, guru akan memulakan penga!arann0a dengan 0ang diberikan, murid/murid dibimbing

memberikan beberapa conto 0ang k usus tetapi mengandungi satu prinsip 0ang sama$ 1erdasarkan kepada conto /conto memikir, mengka!i, mengenal pasti dan mentafsir maklumat 0ang terkandung dalam conto /conto k usus itu$ Seterusn0a, membuat generalisasi atau kesimpulan 0ang berkenaan$ Di dalam sesuatu situasi pela!aran 0ang menggunakan pendekatan induktif, guru bole mengemukakan beberapa conto 0ang k usus, diikuti dengan akti7iti itu$ Semasa soal !a4ab untuk membimbing murid/muridn0a memer ati, mengka!i, mengenal pasti prinsip atau fakta penting 0ang terkandung dalam setiap conto men!alankan akti7iti penga!aran dan pembela!aran,guru tidak digalakkan member sebarang penerangan atau meng uraikan kesimpulan itu$ (uru bertindak sebagai

pembimbing$ (uru membimbing murid melalui akti7iti soal !a4ab, mentafsir dan membuat kesimpulan daripada conton/conto k usus 0ang dikemukakan$

Kaeda kaeda

induktif, 0ang berlandaskan pendekatann0a, merupakan sala

satu

menga!ar 0ang sesuai digunakan dalam penge!aran berbagai/bagai mata

pela!aran,terutaman0a %atematik, Sains dan 1a asa$ 6I8I/6I8I Strategi penga!aran induktif mempun0ai ciri/cirin0a 0ang tersendiri dan ian0a berlainan dengan penga!aran deduktif$ %atlamat pendekatan induktif adala untuk membentuk kebiasaan agar murid ma ir dengan sesuatu sesi pembela!aran$ %urid perlu menggunakan pengantaraan deria untuk mendapatkan pengeta uan daripada guru serta perlu kerap membuat pengulangan dalam pelbagai konteks untuk menguasai sesuatu kema iran$ Pendekatan induktif !uga menekankan penga!aran berbentuk konkrit dan memberi peluang kepada murid untuk bela!ar di ba4a bimbingan guru$ .al ini bermakna, guru an0a bertindak sebagai pembimbing atau mentor kepada murid$ Pendekatan ini menekankan penglibatan murid secara aktif di dalam bilik dar!a $ Suasana pembela!aran 0ang menarik dan berkesan perlu di4u!udkan bagi memuda kan proses penga!aran dan pembela!aran 0ang menggunakan strategi induktif$ 'alau bagaimanapun, bimbingan dan bantuan guru amat diperlukan sepan!ang proses penga!aran dan pembela!aran untuk memberi tun!uk a!ar kepada murid$

P8INSIP/P8INSIP Terdapat prinsip/prinsip 0ang terkandung dalam pendekatan induktif $ (uru perlu mema ami dan mematu i prinsip/prinsip penggunaan strategi penga!aran dan pembela!aran secara induktif$ Prinsip 0ang pertama iala , sebelum memulakan akti7iti penga!aran dan pembela!aran secara induktif, guru arus men0ediakan conto /conto 0ang sesuai, iaitu 0ang bole digunakan ole murid membuat generalisasi$ Di samping itu, guru merupakan klu kepada soalan/soalan arusla disediakan untuk membimbing murid mendapat kesimpulan 0ang berkenaan$ Setiap soalan 0ang diberikan ole murid untuk membuat rumusan atau kesimpulan (uru tidak arus memberi keterangan atau meng uraikan isi pela!aran 0ang berkaitan dengan kesimpulan$ Dalam strategi penga!aran dan pembela!aran induktif, guru bertindak sebagai pembimbing 0ang an0a mebimbing murid/muridn0a$ %aka, murid/murid arus dibimbing melalui akti7iti soal !a4ab untuk mendapatkan kesimpulan diri sendiri$ Seterusn0a, !enis conto k usus 0ang diberikan arusla dipelbagaikan,

tetapi mengandungi ciri 0ang sama serta muda memuda kan murid untuk melaksanakan tugasan$ 6onto /conto k usus 0ang dipili arusla

untuk membole kan murid

mengenalpasti$ (uru memainkan peranan untuk men0ediakan conto k usus agar

sesuai dan mencukupi$

Sekiran0a guru tidak men0ediakan conto 0ang mencukupi, maka isi pela!aran tidak dapat disampaikan kepada murid dengan sempurna dan sesi penga!aran tidak akan ber!a0a$ Setela conto /conto k usus 0ang dikemukakan ole guru, murid/murid !uga digalakkan memberi conto /conto 0ang serupa$ .al ini adala untuk melati murid agar dapat men0atakan idea mereka sendiri$ Namun, guru tidak arus mengemukakan semua conto sekaligus, tetapi seelok/elokn0a disampaikan satu

demi satu$ Kaeda ini bole menarik per atian murid serta membole kan mereka mengenal pasti conto tersebut dengan lebi muda $

Alat bantu menga!ar arus disediakan untuk membantu murid mendapatkan kesimpulan 0ang berkenaan$ Penggunaan alat bantu menga!ar turut men!adi sala satu faktor keberkesanan dalam sesi penga!aran$ Selain itu, akti7iti pembela!aran secara induktif perlu melibatkan penggunaan deria/deria murid, k asn0a pengli atan, pendengaran, idu dan sentu an$ Proses penga!aran dan pembela!aran 0ang mengaplikasikan kaeda ini arusla mengikut urutan 0ang tepat, iaitu daripada conto /conto spesifik kepada umum

9AN(KA./9AN(KA. PENDEKATAN INDUKTIF

ST8ATE(I

PEN(A#A8AN

DEN(AN

PEN((UNAAN

9angka /langka strategi penga!aran dengan penggunaan pendekatan induktif tela di uraikan secara ringkas menurut ra!a di ba4a $

DEDUKTIF DEFINISI Pendekatan deduktif merupakan !enis penga!aran 0ang bermula daripada umum kepada spesifik dan pendekatan ini meru!uk kepada satu pembela!aran, di mana pela!ar bermula dengan ukum 0ang umum dan digunakan dalam kes/kes tertentu "1rian Seaton, )*23-$ Ditakrifkan sebagai sesuatu pendekatan menga!ar 0ang bermula daripada sesuatu atau beberapa rumus, prinsip, ukum, teorem atau peraturan dikuti dengan aplikasin0a ke atas conto /conto 0ang dik ususkan$ Pendekatan ini !uga digunakan untuk mendapatkan kesimpulan atau generalisasi 0ang baru daripada rumus, prinsip, ukum, atau teorem 0ang diketa ui$ Aplikasi rumus, prinsip, teorem atau peraturan Kaeda deduktif

8umus, prinsip atau peraturan 0ang tela diketa ui

%endapatkan rumus, prinsip, teorem atau ukum 0ang betul

Kaeda deduktif berlandaskan pendekatann0a merupakan kaeda menga!ar 0ang kompleks kerana ia memerlukan murid/murid memperole i kefa aman 0ang kompre ensif dan pengeta uan 0ang lengkap serta berupa0a memili diaplikasikann0a dalam conto /conto 0ang k usus$ Sebelum penggunaan pendekatan deduktif ini, guru arus memberita u murid ob!ektif pela!aran pada peringkat a4al$ %urid dibimbing mengingat kembali rumus, ukum, prinsip, teori atau teorem 0ang berkaitan agar membole kan mereka men0elesaikan masala atau mendapatkan keimpulan 0ang baru$ rumus, prinsip, ukum, teorem atau pengeta uan 0ang tela dipela!ari dengan tepat untuk

6I8I/6I8I Pendekatan deduktif mempun0ai empat ciri 0ang menggambarkan sifatn0a$ 6iri 0ang pertama iala pendekatan deduktif merupakan sala satu kaeda murid$ pembela!aran 0ang mementingkan pengeta uan 0ang akan diperole i ole murid akan memperole i pengeta uan 0ang dapat dimanfaatkan$ Pendekatan ini mestila menggunakan pengantara fikiran untuk mendapatkan ilmu$ %urid perlu mengaplikasikan pemikiran kreatif dan kritis bagi memperole i ilmu secara tersurat dan tersirat$ Selain itu, pen0usunan isi arusla dimulakan daripada keseluru an kepada 0ang lebi kompleks$ Perkara ini adala untuk memuda kan kerana pembela!aran kefa aman dalam diri murid/murid$ :ang terak ir, guru perlu men!alankan pembela!aran 0ang bersifat kefa aman$ .al ini adala kefa aman lebi kekal daripada kaeda P8INSIP/P8INSIP Pada peringkat permulaan, masala da ulu$ Seterusn0a, murid/murid atau ipotesis arus dideda kan terlebi afalan$

Sebelum memulakan sesi penga!aran dan pembela!aran, guru perlu memastikan

arus dibimbing mengingat kembali rumus,

generalisasi, prinsip, teorem atau teori agar membole kan mereka men0elesaikan masala atau ipotesis 0ang tela dideda kan$ (eneralisasi, prinsip atau teori 0ang digunakan untuk men0elesaikan masala diketa ui serta difa amkan secara mendalam$ Penggunaan pendekatan deduktif arusla dilaksanakan mengikut prosedur dengan tepat, iaitu ; atau membukti ipotesis arusla

Selain itu, proses men0elesaikan masala atau membuktikan ipotesis tidak ter ad kepada menggunakan satu generalisasi, prinsip, rumus, ukum atau teori

0ang tela

dipela!ari$ %ala , guru sendiri tidak perlu menun!ukkan cara atau meng uraikan cara membukti ipotesis, tetapi

men0elesaikan masala

membimbing murid melalui akti7iti soal !a4ab se ingga mereka men!alankan akti7iti pen0elesaisn masala sendiri$

9AN(KA./9AN(KA.

ST8ATE(I

PEN(A#A8AN

DEN(AN

PEN((UNAAN

PENDEKATAN DEDUKTIF