Anda di halaman 1dari 4

RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

BAHASA MELAYU
TAHUN 2

Tarikh

: 22 Mac 2011

Masa

: 30 minit

Tahun

: 2 Bestari

Mata pelajaran

: Bahasa Melayu

Tajuk

: Buah-buahan

Objektif

: Pada akhir pelajaran, murid dapat :

Menyatakan nama buah-buahan tempatan

Menyusun perkataan menjadi ayat tunggal

membaca ayat dengan kuat

HASIL PEMBELAJARAN
Fokus Utama
1.1

Berbual tentang sesuatu perkara berkaitan kehidupan seharian dengan


menggunakan kata, ungkapan, ayat, sebutan, intonasi dan anda yang
sesuai.
Aras 1
i. Berbual tentang sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang
sesuai.

8.1

Membina dan menulis perkataan, ayat tunggal dan ayat majmuk.


Aras 2
ii. Menyusun perkataan untuk membina ayat tunggal dan ayat majmuk.

Fokus Sampingan
5.1

Membaca kuat perkataan dan ayat dengan sebutan dan intonasi yang
betul dan memahami perkara yang dibaca.
Aras 1

Membaca ayat dalam teks yang mengandungi ayat tunggal dan ayat
majmuk berbilang subjek.
SISTEM BAHASA
1.

Morfologi

: Kata

2.

Sintaksis

: Ayat tunggal

PENGISIAN KURIKULUM
Ilmu

: Sains

Nilai

: Berani

Kemahiran Bernilai Tambah

: Kemahiran berfikir, kemahiran bertutur

Bahan Bantu Mengajar (BBM)

: Tayangan video slaid, gambar buah-buahan, kad


-kad perkataan

Isi Pelajaran

Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran


Set Induksi : 3 minit

Buah-buahan

1. Guru menayangkan slaid gambar

1. Nenas

buah- buahan dan meminta murid

2. Epal

mengenal pasti nama buah-buahan

3. Buah naga

tersebut.

4. Kiwi

-Murid mengecam dan mengenal pasti

5. Laici

nama buah-buahan.

6. Lemon

2. Guru menyoal murid tentang nama

7. Kelapa

buah-buahan.

8. Strawberi

-Murid memberikan jawapan yang tepat.

9. Delima

3. Guru menyatakan isi pelajaran yang

10. Anggur

hendak diajar kepada murid.

Catatan
Multimedia

Teknik penyoalan

Langkah 1 : 7 minit
Buah-buahan

1. Guru menyoal murid tentang nama

tempatan

buah-buahan tempatan.

1. Durian

-Murid dapat memberikan respon dengan

2. Manggis

memberikan jawapan yang tepat.

Teknik penyoalan

3. Rambutan

2. Guru mempamerkan gambar lima jenis

Kemahiran berfikir

4. Tembikai

buah-buahan tempatan di papan tulis.

Kemahiran

5. Pisang

Guru meminta murid menyatakan nama

bertutur

buah tersebut berserta ciri-cirinya


berdasarkan gambar.
- Murid menyatakan nama buah dan ciri
berpandukan gambar.
Langkah 2 : 10 minit
Ayat tunggal

1. Guru menampal kad-kad perkataan di

Kemahiran berfikir

1. Buah durian

papan tulis dan menyuruh murid

berduri.

menyusun perkataan tersebut agar

2. Rasa manggis

menjadi satu ayat tunggal.

manis.

2. Guru mengedarkan lembaran kerja dan Kemahiran

3. Buah tembikai

mengarahkan murid menulis dalam

bulat.

lembaran kerja setelah kad-kad

4. Isi pisang

perkataan yang ditampal di papan tulis

berwarna kuning.

sudah disusun.

5. Rasa limau

- Murid menyusun kad-kad perkataan di

masam.

papan tulis agar menjadi ayat tunggal.

menulis

- Murid menulis semula ayat tunggal yang


telah disusun dalam lembaran kerja.
Langkah 3 : 7 minit
1. Guru memilih beberapa orang murid
untuk membacakan ayat-ayat tunggal
tersebut.
- Murid yang terpilih membaca ayat
tunggal dengan sebutan yang jelas dan
kuat.
2. Guru menampal petikan teks bertajuk
Buah Durian di papan tulis. Kemudian,
guru meminta murid mendengar apa
yang dibaca.
3. Guru menyuruh murid membaca teks

Bacaan mekanis

dengan kuat secara beramai-ramai.


-Murid membaca teks secara kuat.
Penutup : 3 minit
Penutup kognitif : Guru mendapatkan
respon daripada murid tentang apa yang
diajar.
- Guru merumuskan apa yang telah
diajar kepada murid.
Penutup sosial : Guru menyuruh murid
menampal lembaran kerja di dalam buku
latihan.
- Guru mengucapkan terima kasih
selepas sesi pengajaran dan
pembelajaran