Anda di halaman 1dari 12

UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA,

JOHOR
FACULTY OF INFORMATION
MANAGEMENT
DIPLOMA IN INFORMATION

DISEDIAKAN OLEH:

FATIN HAZWANI BINTI ZAINI

2009285518

SITI HAZIRA BINTI MAZLAN

2009492394

SUBJEK CTU 101

(PRINSIP ASAS-ASAS ISLAM)

“CABARAN DALAM MEMBINA KECEMERLANGAN TAMADUN


UMMAH”

UNTUK:

USTAZAH NOR AZMAWATI BINTI ABDUL AZIZ

PUSAT PEMIKIRAN DAN KEFAHAMAN ISLAM, UiTM JOHOR


PENGHARGAAN

Terlebih dahulu, ingin kami ucapkan syukur ke hadrat Illahi kerana memberi

kesempatan kepada kami untuk menyiapkan assignment ini dengan jayanya.Alhamdullillah

sepanjang menyiapkan assignment ini, kami berjaya menangkis segala permasalahan yang

timbul.

Terima kasih juga diucapkan kepada keluarga kami berdua kerana senantiasa

menyokong dan memberi galakan terhadap kami. Mereka sentiasa menyokong kami dengan

membantu kami sedikit sebanyak dalam memahami tajuk kami dengan lebih mendalam.

Di sini,kami juga ingin mengucapkan berbanyak terima kasih kepada pensyarah

CTU101 kami, Puan Nor Azmawati bt Abd Aziz,kerana beliau sentias membantu kami.

Segala kesulitan dalam menjayakan assignment ini dapat diatasi dengan bantuan beliau.

Terakhir sekali,terima kasih diucapkan kepada semua yang membantu menjayakan

assignment ini.Kawan-kawan D1E5,kawan sebilik kami dan semua yang terlibat,terima kasih

kami ucapkan.
Cabaran dalam Membina

Kecemerlangan Tamadun Ummah


ISLAM

Islam dari segi bahasa berasal daripada bahasa Arab iaitu al-Islam yang bermaksud

selamat sejahtera yakni apabila orang yang menganut Islam itu mempelajari Islam,memahami

ajaran dan cara hidup Islam dan mengamalkannya dalam kehidupan ,maka ia menjadi orang

yang soleh kepada Allah S.W.T dan soleh kepada sesama manusia dan alam. Selain itu,itu

juga bermakna taat dan patuh yang bermaksud,semua umat Islam harus taat terhadap perintah

Allah S.W.T dan mematuhi segala peraturan Islam tanpa meraguinya ataupun

mempersoalkannya. Dari segi istilah,Islam adalah agama yang diturunkan kepada seluruh

nabi-nabi dan rasul-rasul bermula dari Adam A.S sehinggalah Nabi Muhammad S.A.W.

Muslim pula adalah orang yang mentauhidkan Allah S.W.T ,patuh,tunduk dan jujr hatinya

kepada Allah S.W.T serta beriman dengan pengajaran-pengajaran agama yang dibawa oleh

Nabi Muhammad S.A.W.

Islam juga membawa maksud aman dan damai,iaitu aman apabila ada amar makruf

dan nahi mungkar dan damai apabila kehidupan saling berkasih sayang antara satu sama

lain,bertoleransi dan sentiasa mencintai kedamaian.Tidak cukup dengan itu,Islam juga

bermakna tunduk dan menyerah diri yang mana menrangkan bahawa umat Islam tunduk

kepada kekuasaan Allah S.W.T di bawah kebijaksanaan-Nya dan menyerah diri dibawah

ketentuan Allah S.W.T setelah berusaha.

Islam juga boleh didefinisikan sebagai suatu pegangan hidup secara bersederhana

yang memerlukan seseorang itu taat,patuh dan tundukmenyerah diri kepada Allah S.W.T
yang melibatkan hubungan dengan Allah S.W.T, sesama manusia dan alam,dalam urusan

didunia dan di akhirat.Menurut ulama Salaf-as-Soleh,Islam adalah penyerahan diri kepada

Allah melalui petunjuk syara',ianya dibina diatas tauhid yang dimantapkan dengan mengenal

ilmu-ilmu yang berkaitan dengannya,dikukuhkan dengan memahami kelima-lima rukunnya,

Islam juga adalah pengukuhan akidah umatnya melalui cara mempelajari,memahami dan

mengenal keenam-enam rukun iman,memahami rukun Islam dan rukun iman yang telah

diperjelaskan oleh para ulama serta Islam dimulakan dengan pengucapan kalimah tauhid,iaitu

dua kalimah syahadah serta pengakuan bahawa Nabi Muhammad S.A.W adalah utusan-

Nya.Sentiasa difahami,dipenuhi tuntutan dan syarat-syarat yang terdapat pada kalimah

syahadah ini. (Pengantar Asas-Asas Islam,Che Zuina Ismail,2006)

SEJARAH KEAGUNGAN TAMADUN UMMAH PADA ZAMAN DAHULU

Dalam tempoh 23 tahun sahaja,seorang insan yang dilahirkan pada tahun 570 masihi

ini,telah berjaya mengubah fahaman jahiliah dan penyembahan berhala kepada ketundukan

kepada Tuhan Yang Maha Esa,daripada pertelingkahan dan peperangan antara kabilah

kepada perpaduan bangsa dan umat,daripada sifat mabuk dan tidak berakhlak kepada sifat

yang tegas dan warak,daripada tidak mempunyai undang-undang kepada kehidupan yang

berperaturan,dan daripada keruntuhan akhlak kepada akhlak yang angat cemerlang.

Sedangkan sebelum itu belum pernah ada sejarah peradaban yang melalui perubahan dan

pembaharuan yang sempurna seperti yang berjaya dilakukan oleh Nabi Muhammad S.A.W.

Muhammad Rasullullah S.A.W telah merintis kecemerlangan bagi bangsa manusia

yang menunujukkan kecemerlangan hakiki didunia dan akhirat.Agama Islam dapat dibina

dengan teguhnya oleh Baginda kerana Baginda menterjemahkannya dalam bentuk setiap

tindakan yang diambil.Umat manusia dapat melihat bahawa agama Islam bukan sahaja indah
dari unsur fahaman semata-mata,bahkan ia sesuatu yang boleh dilaksanakan dengan

sempurna dan bersifat amali.

Menurut buku Ummah Negara Islam,Muhammad Abdul Rauf,di bawah pimpinan

Rasullullah,anggotanya-anggotanya bersatu sebagai satu binaan yang padu,sekalipun mereka

menyedari perbezaan yang padu,sekalipun mereka menyedari perbezaan yang wujud

dikalangan mereka,iaitu di antara golongan penghijrah(Muhajirin),dengan penduduk

tempatan yang membeikan sokongan(Ansar).Keadaan mereka ini kekal untuk selama-

lamanya:para penghijrah yang dimuliakan dan penduduk tempatan yang memberikan

bantuan,bukan orang asing yang menceroboh dan rakyat yang marahkan para penghijrah.

Pembahagiaan ini merupakan pembahagiaan dua kumpulan yang saling melengkapi,bukan

kumpulan yang saling bermusuhan.Faktor yang menyatukan mereka ini ialah ikatan yang

sama iaitu agama Islam,yang melangkaui perhubungan darah walaupun hak dan

tanggungjawab bersama yang timbul daripada perhubungan darah telah ditetapkan.Jadi,

dalam lingkungan perpaduan Islam yang mempunyai kekuatan,kuasa serta sifat

universal,perhubungan darah yang dibayangkan,diselaraskan dalam suatu rangka kerja yang

begitu jitu dan memuaskan.

Malah,Nabi Muhammad juga telah berjaya membuka lembaran baru dalam sejarah

Islam.Keunggulan agama Islam yang diterjemahkan oleh RasullullahS.A.W tidak terhenti

setakat hayat Baginda,malah ia terus hidup dan berkembang subur di seluruh pelusuk alam

ini.Hari ini dunia menyaksikan bahawa penganut Agama Islam mewakili satu perlima jumlah

dunia sekaligus membuktikan bahawa agama Islam adalah agama yang menjadi pilihan

utama manusia.Kemegahan agama Islam pada waktu ini tidak dapat dipertikaikan lagi dan

semuanya hasil usaha Nabi Muhammad S.A.W.


KERUNTUHAN TAMADUN UMMAH

Menurut buku Pedoman Hidup Muslim,Dr Ahmad Ibrahim Shukri,pada masa

kini,terdapat banyak penyelewengan yang berlaku dikalangan setengah kaum muslimin yang

disebabkan oleh salah faham tentang hakikat Islam yang sebenar. Contohnya setengah dari

kaum muslimin menumpukan perhatian mereka dalam satu-satu segi sahaja,tetapi

mencuaikan ajran Islam yang lain.Sesetengah golongan lain pula mengambil berat tentang

perkara-perkara yang kecil serta menjadikan perkara ini sebagai persoalan pokok dan asas

dan terdapat juga golongan yang terlalu memegang perkara pokok dan memandang Islam

hanya terbatas dalam ruang itu sahaja tanpa menghiraukan ajaran-ajaran agama dari segi yang

lain.

Di masa kini,terdapat bayak golongan yang merasakan yang memadailah dengan

hanya berakhlak baik untuk menjadi seorang muslim.Ibadah-ibadah yang difardhukan oleh

Allah SWT,seperti sembahyang,bayar zakat dan lain-lain tidak penting untuk dilakukan.

Alasan yang diberikan mereka adalah mereka sudah berbudi pekerti baik, jadi mereka tidak

perlu lagi beribadat.Ada juga yang bertambah jahil dengan mempergunakan dakwaan yang

Allah adalah Maha Pengampun dan Maha Mengasihi,jadi mereka tidak perlu takut jika

mereka melakukan maksiat.

Ada juga golongan yang menitik beratkan tenttang akidah tauhid,ibadat dan taat

kepada Allah SWT,tetapi dukacitanya,mereka tidak menjadikan ibadat yang ditunaikan itu

sebagai dorongan untuk membentuk akhlak,muamalah dan berbudi pekerti:umpamanya

mereka tidak pandai berbicara dengan khalayak ramai,akhlak buruk serta percakapan kasar

serta sombong.Terdapat juga golongan yang pandai dari segi ibadah dan akidah,tetapi

sayangnya kerana merekan sering berbohong,menerima rasuah dan memakan riba dengan

menggunakan alasan bahawa mereka terpaksa melakukannya.Sikap-sikap inlah yang


menyebabkan Islam yang sebenar yang sepatutnya dihormati semua,namun menjadi satu

agama yang biasa sahaja dipandangan umum dewasa ini.

Permasalahan-permasalahn ini bukan hanya berlaku sekarang,tetapi sudah berlaku

sejak zaman silam lagi.Semua ini menjerumus kepada perpecahan umat Islam.Golongan Al-

Murjiah misalnya,mereka mendahului dan menitiberatkan soal kebahagiaan iman sahaja dan

mencuaikan amalan.Bagi mereka,memadai dengan iman sahaja pada diri setiap insan tanpa

perlu melakukan sebarang amalan ibadat.Sesetengah daripada golongan ini menganggap

dengan adanya iman dalam diri seseorang itu,maka maksiat dan mungkar yang dilakukan

tidak akan menjejaskannya.

Terdapat juga ahli-ahli tasauf yang menyeleweng dengan melampau di dalam zuhud

dan ibadat,sehingga mereka mengasingkan diri daripada masyarakat dan menahan diri

daripada perkahwinan.Namun,ada juga puak tasauf ini menetapkan bahawa pencapaian

mereka akn mencapai tahap tertentu,jadi,apabila mereka tiba di tahap istimewa,mereka tidak

perlu beribadt lagi.

Tidak cukup dengan itu,ada juga yang menafsir melalui bahan bacaan mereka,bahawa

Islam adalah agama yang tidak boleh disatukan dengan politik.Semua ini amat tidak boleh

diterima akal langsung namun inilah yang dihadapi oleh masyarakat Islam sekarang.Pada

hakikatnya,semua penyelewengan tentang Islam itu tidak sepatutnya berlaku kerana

Rasullullah pernah bersabda yang bermaksud ;

Agama Islam itu terletak di atas lima perkara.Pertamanya kita menyaksikan tidak

ada Tuhan yang lain melainkan Allah SWT dan Nabi Muhammad itu Rasulnya.Keduanya

mendirikan sembahyang,ketiga mengeluarkan zakat,keempat puasa di bulan Ramadhan dan

kelima menunaikan fardhu haji.


Jika dikaji dengan mendalam hadis Rasullullah ini,kita akn dapati bahawa seorang muslim

tidak boleh dianggap sebagai seorang muslim sebenar kalau dia tidak beriktikad dan berikrar

dengan yakin didalam hatinya tentang kelima-lima rukun ini wajib ditunaikan semuanya dan

tidak boleh diasingkan atau diamalkan satu sahaja daripada lima itu.Seseorang itu boleh

dipanggil kufur jika dia tidak melaksanakan mana-mana satu daripada lima rukun ini.

Seperti yang dinyatakan di dalam surah Al-Ma'un yang bermaksud :

Maka kecelakaan besar bagi orang-orang ahli sembahyang iaitu mereka berkeadaan lali

darpada menyempurnakan sembahyangnya(kerana sembahyang yang sempurna adalah

tiang agama.)

CABARAN-CABARAN YANG DIHADAPI DALAM MEMBINA SEMULA

TAMADUN UMMAH

Terdapat banyak cabaran yang harus ditempuhi bagi membina semula tamadun

ummah di muka bumi ini.Kemegahan yang diperolehi semasa pimpinan RasullullahS.A.W

tidak akan mempunyai galang gantinya.Kehebatan Baginda menyatukan ummahnya hanya

dalam 23 tahun amat dikagumi,malah ramai yang ingin menyerupai Baginda namun tiada

siapa yang masih mampu menyainginya lagi sekaligus membuktikan betapa hebatnya

Baginda.Namun begitu,semuanya hampir musnah dek kerana sikap umat Islam pada zaman

ini.Jerit payah Nabi Muhammad suatu ketika dulu sudah makin dilupakan oleh umat-

umatnya.Kasih yang Rasullullah tumpahkan pada umat-umatnya sudah disalahertikan oleh

kebanyakkan umatnya.

Jesteru itu,kepimpinan umat Islam khasnya, perlu bersedia dan melengkapkn diri

dengan ilmu,kemahiran dan siasah kepimpinan yang diperlukan disamping banyak


memahami dan menganalis permasalahan umat semasa.Ini penting dalam memastikan setiap

umat Islam di bawah pimpinannya tidak akan rasa terabai dan sekaligus,salah sangka akan

terhapus.NGO-NGO Islam pula perlu bijaksana dalam merancang,menjana program tindakan

untuk dilaksanakan.Mereka juga perlulah berperanan sebagai badan-badan yang teguh berdiri

di belakang pemimpin sedia ada dan menegur dan saling berganding bahu dengan pucuk

pimpinan agar kebajikan setiap umat Islam akan terpelihara.Segala kekurangan yang ada

akan menterjemahkan potensi dan meningkatkan kemahiran berorganisasi,keengganan

berjuang dalam wadah. Ulama' perlu bangkit,bertindak,menyatukan barisan dan menguatkan

perpaduan dan integriti serta berusaha secara jama'i menghadapi tentangan musuh dengan

strategi yang lebih berkesan.Akibatnya,berlakulah pengabaian usaha membasmi kejahilan

umatnya yang akhirnya membawa kepada Ulama' berpecah,umat sengsara dan parah.

Selain itu,seolah-olah menjadi trend masa kini apabila kebanyakkan pemimpin yang

dipilh adalah pemimpin yang tidak mementingkan ilmu.Seperti yang semua ketahui,

'knowledge is power' namun disebabkan pemimpin disitu tidak mementingkan ilmu,

rakyatnya menjadi terabai.Disebabkan inilah,hal-hal yang berkaitan dengan agama sering

dianggap remeh.Undang-undang yang ada ditempat itu juga tidak mengikut syarak dan

kerana itulah hukuman dan peraturan yang ada di tempat itu sering menjadi persoalan

umum.Tidak hairanlah jika perbalahan sering berlaku di kawasan itu kerana pemimpin

ditempat itu kekurangan ilmu.Oleh itu,ini menunjukkan satu lagi kekurangan pemimpin

zaman sekarang iaitu mereka tidak mampu mencipta kegemilangan untuk umat Islam seperti

Nabi Muhammad.Tidak cukup dengan itu,ciri-ciri seorang Khulafa Ar-Rashidin sudah jarang

ditemui didalam diri seorang pemimpin itu.

Selain itu,golongan rakyat juga perlulah memainkan peranan.Tidak perlulah kita leka

dengan anasit-anasir yang tidak berputus ini oleh semua mereka tidak akan pernah puas

menganiya kita dan membawa kita ke arah penyelewengan.Masyarakat Islam juga perlulah
mengelakkan diri daripada taksub dengan kehidupan duniawi kerana ia sesungguhnya adalah

perangkap yang disediakan oleh orang kafir untuk kita agar kita terleka dengan dunia hakiki.

Taktik dan rancangan golongan yang memusuhi Islam ada dengan cara terang atau

bersembunyi,bersikap lokal,nasional atauglobal.Oleh itu,para Ulama' perlu bangkit,bertindak,

menyatukan barisan dan menguatkan perpaduan dan integriti serta berusaha secara jama'i

menghadapi tentangan musuh dengan strategi yang lebih berkesan.

Selain itu,oleh kerana terdapat terlalu banyak penyelewengan tentang Islam,ramai

umat Islam yang terpesong akidahnya.Konsep akidah dan ibadat itu sendiri sering

disalahertikan,jadi tidak mustahil ada diantara umat Islam sudah jauh terpesong daripada

agama Islam dan biasanya golongan ini hatinya sudah menjadi keras untuk menerima

kebenaran.Secara tidak langsung,penghayatan mereka terhadap agama Islam sudah terhapus

dan mereka sudah tidak mampu menerima agama Islam lagi.Golongan ini akan menjadi pasif

untuk menerima perubahan dalam diri dan gaya hidup mereka.

Tidak cukup dengan permasalahan dan tentangan dari umat Islam keseluruhannya,

cabaran dalam membina tamadun ummah juga menghadapi tentangan daripada para ibubapa

juga.Biasanya golongan ibubapa ini adalah golongan yang splastik.Mereka enggan

menghayati agama Islam dengan mendalam.Bahkan,biasanya golongan ibubapa ini megah

dengan cara hidup mereka yang jauh terpesong.Mereka biasanya tidak mendidik anak-anak

mereka tentang agama Islam itu dan sekaligus membiarkan seluruh keluarga mereka berada

dalam kekufuran.Tanpa disedari,cabaran dari dalam rumahlah yang menyebabkan atau

mendorong kepada cabaran-cabaran di luar.

Selain daripada itu,terdapat juga tentangan dari orang kafir.Mereka menghasut umat

Islam untuk sama-sama leka dengan kehidupan duniawi.Semakin hari,semakin ramai umat

Islam yang leka dengan aktiviti harian mereka sehingga kebanyakan daripada mereka
mengabaikan ibadat yang perlu dilakukan dan ada juga yang lupa terus akidah mereka

sebagai seorang muslim dan hanya mengunakan alasan kerja untuk mengelak daripadanya.
REFERENCE

1) Muhammad Abdul Rauf(1994)UMMAH Negara Islam.Malaysia:Dewan

Bahasa dan Pustaka

2) Che Zuina Ismail (2006) Pengantar Asas-Asas Islam.Kuala Lumpur:Pusat

Penerbitan Universiti(UPENA)

3) Dr. Ahmad Ibrahim Shukri(1992)Pedoman Hidup Islam.Terengganu:Kolej

Agama Sultan Zainal Abidin

4) www.ikim.gov.my(retrived: 31/08/2009)