Anda di halaman 1dari 3

Laporan Program Konsultasi Akademik STPM 2014 SMK KOTA SAMARAHAN 1 MA!

2014" Program Konsultasi Akademik Penggal 1 tela# diadakan dengan $a%an%a &ertempat di 'ilik Mes%uarat( Seramai )1 i&u&apa #adir" 44 pela$ar dan 1* guru+guru Tingkatan *( Program diadakan &ertu$uan untuk &erkongsi maklumat" mem&in,angkan kema$uan akademik pela$ar &ersama semua %ang terli&at dengan #arapan untuk melon$akkan pen,apaian dalam peperiksaan STPM nanti(

PK Ting(* Mempengerusi Ma$lis

2,apan Aluan -n(.imali ak

Ma$lis pagi itu dimulakan dengan &a,aan doa ole# !ikgu 'er#im A&oi dan u,apan alu+aluan disampaikan ole# -n(.imali ak Sunang" Penolong Kanan Pentad&iran me/akili pengetua( 0alam u,apann%a &eliau memu$i inisiati1 %ang dilakukan ole# Pengurusan Tingkatan * dan mengu,apkan ta#nia# kepada i&u &apa %ang #adir( Selepas u,apan &eliau"ma$lis diteruskan dengan penerangan Analisis STPM Penggal 1 %ang disampaikan ole# -n(Andre/ !#an" selaku Setiausa#a Peperiksaan STPM( 'eliau men$elaskan pen,apaian setiap matapela$aran kepada %ang #adir dan men%impulkan &a#a/a keputusan keseluru#an adala# kurang memuaskan(

Se&a#agian guru dan i&u &apa %ang

-n(Andre/ !#an menerangkan analisis STPMPengga 1

Selaku Pengerusi Ma$lis"Penolong Kanan Ting(* "-n"3atiman 'in Karsodikromo mengam&il kesempatan memaklumkan kepada i&u &apa &e&erapa program %ang diran,ang &agi meningkatkan pen,apaian akademik pela$ar seperti 'engkel Memperkasa Seni 4isual" 'engkel Men$a/a& Soalan Penga$ian Am" Se$ara#" 'a#asa Mela%u dan Penga$ian Perniagaan selain merangka Plan Strategik 'a#aru Sistem Modular( 'eliau $uga meminta sokongan &erterusan dari i&u&apa dari segi ke/angan kepada anak+anak dan mema#ami keperluan anak+anak %ang agak si&uk dengan 4 su&$ek P'S %ang perrlu disiapkan pada semester kedua ini(

Penerangan Laluan Pela$ar STPM ke 5PTA ole# Pn(Noorsale#an Noor

5&u &apa mendengar dengan teliti penerangan guru+guru

Ma$lis diteruskan dengan slot 0asar Pengam&ilan Pela$ar Lepasan STPM ke 5PTA %ang disampaikan ole# Pn(Noorsala#en Noor" 6uru 'im&ingan 7 Kaunseling( Pada slot ini i&u&apa dan pela$ar ditekankan pentingn%a &ela$ar &ermatlamat sesuai dengan motto Tingkatan * iaitu 8 0i sini ger&ang ke uni9erstit:;( Pela$ar disaran &ela$ar &ersunggu#+sunggu# dengan memenu#i s%arat kemasukan &erdasarkan pen,apaian ,emerlang dalam STPM( Sesi seterusn%a adala# perkongsian pen%elaras matapela$aran < Penga$ian Am ='er#im A&oi>" 'a#asa Mela%u =Su#a?ana Sa&udin>" Muet =Andre/ !#an>"Pendidikan Seni 4isual =Ra?iman 'eli>" Se$ara# =Penga$ian Perniagaan > dan Kesusasteraan Komunikati1 =Sal#i 'in A%an>( Perkongsian ini mem&eri maklumat kepada i&u &apa keperluan setiap matapela$aran(

!('er#im + Penga$ian Am

!ikgu Nora1illa+ P(Perniagaan

!ikgu S%l9ester+Se$ara#

!ikgu Ra?iman @ PS4

!iku Su#a?ana @ 'a#asa Mela%u

Se&elum ma$lis &erak#ir" program pagi diselitkan dengan upa,ara pen%era#an sum&angan derma kepada Su#aimi 'in Akil Tingkatan *A2" &er$umla# RM2A)(00 %ang disa#kan meng#idap pen%akit &ua# pinggang dan sedang men$alani ra/atan di Hospital 2mum Sara/ak( Sum&angan di ini diusa#akan 'iro Ke&a$ikan PP2 di &a/a# seliaan Pn(Su#a?ana 'inti Sa#a&udin dan kutipan #an%a dilakukan ke atas guru dan pela$ar Tingkatan * sa#a$a( Ma$lis seterusn%a adala# pen%era#an 'ou,#er 'uku 1 Mala%sia &er$umla# RM2 0(00 setiap pela$ar tela# dilakukan melalui guru tingkatan masing+masing(

Penolong Kanan Tingkatan *" mengak#iri ma$lis dengan mengu,apkan terima kasi# kepada Penolong Kanan Pentad&iran -n(.imali ak Sunang" 6uru dan 5&u &apa pela$ar %ang #adir( Semoga ma$lis pagi ini akan mem&ua#kan #asil dan men,apai matlamat program

0isediakan ole# 3atiman 'in Karsodikromo Penolong Kanan Tingkatan * SMK Kota Samara#an