Anda di halaman 1dari 14

WAJ3107:Seni Dalam Pendidikan

TAJUK 1

KONSEP DAN LATAR BELAKANG

Faedah yang diperolehi melal i pem!ela"aran Seni Dalam Pendidi#an ialah$ 1% Pengalaman op&ima melal i 'eni mem!a(a #epada #eya#inan diri dan #emahiran !ela"ar% Selaras dengan sains dan teknologi, Seni Dalam Pendidikan dapat membantu membina keupayaan bagi menangani perubahan pesat yang sedang berlaku pada hari ini. Pengalaman yang diperolehi melalui seni sememangnya dapat mempengaruhi kehidupan kita. Contohnya, dari segi warna yang kita suka dan warna baju yang kita pakai. Warna yang lembut, terang ataupun gelap dapat mempengaruhi emosi dan tindakan kita terhadap sesuatu perkara atau tindakan. Apabila kita menggunakan pilihan warna yang lembut, ianya dapat memberi keyakinan dalam diri kita. Keyakinan akan membuka minda untuk mendapatkan kemahiran yang kita pelajari. )% *emper#em!ang#an e#'pre'i% Pengetahuan tentang teori-teori kesenian dapat membantu kita mengembangkan lagi tahap kemahiran yang sedia ada. Pengaplikasian teori dalam pembelajaran dapat membantu kita memudahkan lagi proses pengajaran dan pembelajaran. Contohnya, warna boleh menggambarkan peribadi dan tingkah laku seseorang undividu. meramal tingkah laku akan dapat dikenalpasti. ,% *enggala##an pem!ela"aran 'e m r hid p 'e-ara menyel r h% Kreativiti semulajadi akan meransang proses pembelajaran. !ni menjurus kepada keperluan masyarakat yang kompleks dan kompetiti". Seni banyak dihubungkaitkan dengan personaliti, sosial, ekonomi dan kebudayaan. #leh itu, seni mampu mempengaruhi kita dalam membina sikap, keperibadian dan kemahiran intelektual mengikut kesesuaian masyarakat masa kini. Seni dapat memupuk displin diri, mengukuhkan $esteem% kendiri dan menggalakkan kemahiran ber"ikir dalam proses pengajaran dan pembelajaran dengan lebih berkesan dan berterusan dan menyeluruh. !nilah usteru itu, kemahiran #emahiran menero#a+ pengalaman dan

&

WAJ3107:Seni Dalam Pendidikan

yang dikatakan seni yang dapat menggalakan pembelajaran seumur hidup se'ara menyeluruh. .% Bela"ar -ara !ela"ar/apli#a'i in0orma'i 'e-ara !er#e'an% !ntegrasi seni dengan pelajaran lain melengkapkan lagi perkembangan otak kiri dan otak kanan, pada masa yang sama kanak-kanak belajar se'ara akti" dan menyeronokkan. (elalui seni, kita dapat mempelajari 'ara orang lain ber"ikir, bekerja dan mengekspresi kendiri. usteru itu, seni dapat mempengaruhi kita untuk membuat keputusan dalam pelbagai situasi. Pemerolehan ilmu seni dapat mambantu kita belajar dengan lebih menyeronokkan dan mampu mengembangkan potensi individu dalam meneroka, hubungkait idea dengan objek dan di antara pemikiran dengan perlakuan kita.

1% Leaps3

Pengh ! ng#ai&+ gerah ha&i+ -eli# a#al dan #e-erga'an 2 Lateral )idang seni pendidikan menjurus kepada pengetahuan yang berupaya meningkatkan kebolehan dalam memahami dengan gerak hati, membuat taakulan, berimaginasi dan kepantasan dalam membentuk ekspresi dan komunikasi. Seni juga adalah penghubungkait anatara ke'ergasan otak dan kesan tindakan seseorang. !anya memberi keupayaan dalam kemahiran ber"ikir seperti menyelesaikan masalah, membuat analisis, sintaksis dan penilaian melalui perasaan, ekspresi dan imaginasi.

WAJ3107:Seni Dalam Pendidikan

Faedah ma&a pela"aran Seni Dalam Pendidi#an #epada 'eorang pendidi# dalam pro'e' penga"aran dan pem!ela"aran% Seni dalam pendidikan adalah untuk membantu perkembangan menyeluruh dan seimbang setiap insan dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani selari dengan +alsa"ah Pendidikan ,egara. Seni dalam pendidikan bermatlamat untuk menyediakan guru permulaan sekolah rendah dengan pengetahuan dan kemahiran untuk mengintergrasikan aktiviti Seni -isual, (u.ik dan Pergerakan dalam proses pengajaran dan pembelajaran pelbagai bidang matapelajaran lain. (elalui aktiviti ini, ianya akan dapat mendorong kanak-kanak menggunakan imaginasi, ekspresi, inkuiri dan ke'erdasan pelbagai. !ntegrasi seni dalam pendidikan akan mambantu dan memudahkan lagi guru dalam rendah. Faedah dan #epen&ingan 'eni #epada 'eorang pendidi#$ 1% *elahir#an g r yang #rea&i0+ ino4a&i0+ pe#a+ !erper'onali&i yang 'eim!ang+ !er#e&rampilan dan pro0e''ional% (enurut /eonardo da -in'i iaitu seorang seniman, jurutera, anatomis dan saintis menyatakan bahawa dengan penghayatan seni yang betul, ianya akan memotivasikan kita untuk menjadi seorang guru yang kreati", inovati", peka, berpesonaliti yang seimbang, berketrampilan dan pro"essional. 0uru yang kreati" dan inovati" mampu menarik perhatian atau tumpuan pelajar untuk belajar dengan lebih yakin dan berkesan. Contohnya melalui aktiviti seni visual, mu.ik dan pergerakan, guru dapat membantu murid-muridnya melibatkan diri se'ara akti" dalam pembelajaran dan mendorong kanak-kanak menggunakan imaginasi, eksperesi, inkuiri dan ke'erdasan kepada muridmurid dan ini akan lebih menyeronokkan murid-murid tersebut. melaksanakan proses pengajaran dan pembelajaran dengan mengaplikasikan teori-teori pembelajaran dalam proses tersebut terutama di sekolah

WAJ3107:Seni Dalam Pendidikan

)%

*em!an&

g r

mela#'ana#an dengan m dah pro'e' penga"aran dan

pem!ela"aran% Seni membantu para guru dalam memahami diri dan persekitaran. Aktiviti seni visual, mu.ik dan pergerakan memudahkan proses menghubungkait semua benda dalam alam ini. 2engan demikian, seni dapat membantu untuk mengakti"kan proses pembelajaran dan perpindahan pembelajaran. ,% G r 'enang men-apai o!"e#&i0 a&a ma&lama&%

!ntegrasi seni visual, mu.ik dan pergerakan dengan pelajaran yang lain membantu dalam mengimbangkan perkembangan otak kiri dan kanan. 3uadrant Con'ept 4&55&6 oleh 7ermann menunjukkan perkembangan otak kiri dan kanan, menyatakan bahawa seni membantu pemikiran yang rasional dan intuiti" seseorang terutama untuk guru agar mereka dapat menjalankan proses pengajaran dan pembelajaran dengan berkesan. usteru itu, dengan pengetahuan tentang keistimewaan seni, guru senang men'apai objekti" dan matlamat dalam pengajaran dan pembelajaran. .% G r dapa& mempel!agai#an &e#ni# dan '&ra&egi dalam panga"aran

dan pem!ela"aran% 2alam 8eori Ke'ergasan (anusia, 0ardner 4&5916 mengesyorkan bahawa terdapat tujuh jenis ke'ergasan tetapi kebanyakkan sekolah memberi penekanan ke'ergasan linguistik dan matematik sahaja. Ke'ergasan lain mungkin akan hilang. 8eori ini menyokong seni perlu diberi peranan yang penting dalam kurikulum, ini kerana manusia memperolehi pengetahuan melalui pelbagai ke'ergasan dan juga melalui perbagai teknik pengajaran. #leh itu, guru hendaklah menggunakan pelbagai teknik dan strategi serta kelebihan diri untuk menggalakkan murid men'apai objekti" kendiri dalam melan'arkan lagi proses pengajaran dan pembelajaran.

WAJ3107:Seni Dalam Pendidikan

Pendidikan Seni menyarankan strategi pembelajaran yang bersepadu. 2alam setiap kegiatan seni perkara seperti pemupukan nilai dan pemahaman unsur seni dihubungkaitkan dengan kemahiran asas seni. Cara bekerja yang teratur, 'ermat dan selamat dalam proses membuat sentiasa ditegaskan. Se&elah mengi# &i # ri# l m Pendidi#an Seni di 'e#olah rendah m rid !oleh$ &. *. 1. :. ;. <. =. 9. 5. air. (elibatkan diri dalam kegiatan seni se'ara akti", kreati" dan menggembirakan. (enajamkan daya persepsi melalui pan'aindera. (engenali unsur-unsur seni dan olahannya serta dapat menggunakannya. (engembangkan kemahiran asas dalam pelbagai kegiatan seni (embiasakan diri membuat rekaan seni dengan teratur, 'ermat dan selamat. (emupuk nilai-nilai kerjasama, yakin diri dan bertanggungjawab. (enyedari dan menghargani suasana seni dalam persekitarannya dan kaitannya dengan keselesaan hidup. (elibatkan diri dalam kegiatan seni sebagai kesenggangan yang ber"aedah. (engenal dan menghargai asas-asas seni dan kra" serta budaya tanah

WAJ3107:Seni Dalam Pendidikan

TAJUK )

KANAK/KANAK DAN SEN5

Sema'a 'e# mp lan #ana#/#ana# 'edang !ermain 2Sem! nyi Sem! nyi3 67ide and 'ee#8+ - !a perha&i#an per#ara/per#ara !eri# &$ 1% Bagaimana mere#a meng r '#an permainan ini% Permainan ini boleh dimainkan oleh seberapa ramai yang boleh. Seorang penjaga masa dan seorang pen'ari dipilih. Anggota yang lain akan menyembunyikan diri mereka. Sebuah lo'eng hendaklah disediakan. 7akim bertindak sebagai pemerhati kepada pen'ari untuk memastikan pen'ari tidak membuka mata atau melihat keadaan sebelum pen'arian dimulakan. 7akim juga akan memberikan markah kepada pen'ari berdasarkan kepada berapa orang yang dapat di'arinya. Pen'ari akan membuka mata apabila ahli-ahli yang lain sudah bersembunyi dan bersedia untuk di'ari olehnya. /o'eng diletakkan di satu tempat dan tidak boleh dibawa. Permainan ini ada syarat tertentu iaitu jika pen'ari berjaya menjumpai penyembunyi seramai lima orang dalam masa &> minit, maka penyembunyi pertama yang dijumpa oleh si pen'ari maka dia akan menjadi pen'ari pada permainan yang seterusnya. Sebenarnya masa dan jumlah orang yang dapat di'ari adalah bergantung kepada hakim yang mengambilkira bilangan ahli yang bermain pada permainan tersebut. )ila si pen'ari menjumpai ahli yang bersembunyi, dia akan menyebut nama dan berlari ke arah lo'eng lalu membunyikannya. )% Bagaimana menyem! nyi#an diri mere#a% (ereka akan men'ari tempat-tempat yang strategik untuk menyembunyikan diri mereka. 8empat tersebut dirasakannya sesuai, jauh dan susah untuk di'ari oleh si pen'ari.

<

WAJ3107:Seni Dalam Pendidikan

,%

Tinda#an/&inda#an yang diam!il oleh orang yang men-ari% Pen'ari akan memerhati persekitaran dan berusaha untuk men'ari pemyembunyi setepat, se'epat dan seramai yang mungkin dalam tempoh masa yang telah ditetapkan oleh hakim.

.%

E#'pre'i mere#a apa!ila mere#a di&em i% )iasanya, apabila pen'ari dapat men'ari atau menjumpai penyembunyi, ekspresi muka mereka akan menggambarkan keke'ewaan kerana mereka sangkakan tempat persembunyian mereka agak strategik. (ereka juga menunjukkan ekspresi muka yang terkejut kerana si pen'ari berjaya men'ari dan menjumpai mereka terutama kepada penyembunyi pertama yang telah dijumpai oleh si pen'ari.

Sem!ilan Keinginan A'a' Kana#/#ana# 1% Keinginan n& # !ergera# Kanak-kanak suka mengambil peluang untuk bermain dan melibatkan diri dalam sebarang kegiatan "i.ikal. Contohnya melibatkan diri dalam sebarang perlumbaan atau lumba lari. )% Keinginan n& # !er"aya dan dii#&ira0% Kanak-kanak bukan sekadar ingin berjaya tetapi inginkan kejayaan itu dihargai. Contohnya, kanak-kanak yang mendapat markah tinggi akan dipuji dan dipamerkan kertasnya di khalayak ramai, atau lukisan murid yang 'antik akan ditampal di sudut dinding dalam bilik darjah sebagai satu pengiktira"an dan penghargaan. ,% Keinginan n& # di&erima oleh # mp lan 'e!aya dan 'e!agai ahli dalam

ma'yara#a&% Kanak-kanak inginkan mereka diterima, disanjung, dihargai dan dihormati oleh orang lain. Contohnya, kanak-kanak sanggup berkongsi permainan supaya dapat diterima oleh rakan sebaya atau dalam masyarakat sekelilingnya. #leh itu, mereka akan diterima, disanjung, dihargai dan =

WAJ3107:Seni Dalam Pendidikan

dihormati kerana kesanggupan mereka untuk berkongsi permainan dan mereka dianggap tidak kedekut. .% Keinginan n& # !er'aing% Kanak-kanak suka bersaing untuk memperlihatkan kemahiran dan kekuatan "i.ikal yang setara dengan rakan-rakan sebaya. Contohnya, kanakkanak memanjat tangga atau jaring se'ara beramai-ramai untuk menunjukkan kekuatan, ketangkasan dan kekuatan "i.ikal mereka. 1% Keinginan #e&ang#a'an 0i9i#al dan 'e!agai daya penari#% Kanak-kanak gemar kepada aktiviti "i.ikal dan membentuk penampilan diri atau harga diri untuk menyesuaikan dirinya dalam masyarakat. Contohnya, kanak-kanak akan merasa bangga dan gembira apabila mendapat tempat pertama dalam apa jua permainan yang sukar. Kejayaan itu akan menjadi sumber penarik kepada kanak-kanak yang lain. :% Keinginan n& # menero#a% Kanak-kanak gemar melibatkan diri dalam sesuatu kegiatan yang luar biasa tetapi menyeronokan. Contohnya, kanak-kanak melibatkan diri dalam kerja-kerja amali atau eksperimen. Aktiviti ini membolehkan mereka memperolehi pengalaman baru. Keadaan ini amat memberi keseronokan kepada mereka. ;% Keinginan n& # pen-apaian #rea&i0% Kanak-kanak gemar mengalami perkara baru melalui aktiviti kreati". Contohnya, kanak-kanak yang menyertai pertandingan mereka 'ipta seperti membuat rumah dengan menggunakan bahan-bahan kitar semula atau menjadikan bahan buangan yang dikitar semula dan menjadikannya bahan baru untuk kegunaan manusia. (ereka merasa satu penerokaan baru wujud dalam minda mereka. <% Keinginan n& # mel ah#an pera'aan melal i pergera#an% Kanak-kanak gemar aktiviti yang memberi peluang untuk meluahkan idea mengenai diri dan persekitaran mereka. Contohnya, kanak-kanak yang

WAJ3107:Seni Dalam Pendidikan

menari dalam pelbagai bentuk rentak mu.ik. ika mu.ik itu ran'ak atau kuat mereka akan menari dengan ran'ak mengikut irama yang dimainkan. =% Keinginan n& # #e0ahaman% Kanak-kanak mempunyai keperluan dan ingin mengembangkan ke"ahaman dan ingin mempelajari perkara baru. usteru itu mereka dapat meneroka, menyentuh dan merasai pemikiran serta interaksi mereka dengan persekitaran. Contohnya, dalam permainan main peranan. (ain peranan memerlukan lakonan yang baik untuk menunjukkan watak yang dipegang seperti watak ibu, bapa, doktor, guru dan sebagainya. menjiwai watak tersebut. (ereka dapat memahami keadaan dan menyelami pemikiran sebenar dan sterusnya

WAJ3107:Seni Dalam Pendidikan

TAJUK ,

5RA*A+ >ARNA DAN RUANG

U!ah' ai (arna di dalam !ili# dar"ah+ agar ' a'ana le!ih menari# !ela"ar% Catkan dengan warna yang lembut dan boleh memberi ketenangan.

n& #

Adakan sudut-sudut yang tertentu seperti sudut )ahasa (elayu, Sains dan sebagainya yang di'atkan dengan warna yang berlainan dan menarik perhatian murid.

Warna langsir mestilah agak terang berbanding dengan warna dinding, untuk menampakkan lebih ke'eriaan. (eja mestilah dilapik dengan kertas warna yang menarik dan dilekatkan plastik di atasnya agar murid lebih 'eria, bersemangat dan selesa untuk belajar.

Peranan (arna dalam #ehid pan harian Warna boleh mempengaruhi emosi 'ontohnya, bila memakai baju lembut atau garang atau terang. Warna dapat melambangkan peribadi dan tingkah laku seseorang. Warna boleh memberi motivasi dan semangat kepada kita. Warna memberi ketenangan dalam kehidupan. Warna boleh men'eriakan suasana sekeliling.

R ang ?uang memainkan peranan yang penting dalam menjalankan sesuatu pergerakan. Pergerakan akan menjadi lebih lan'ar dan selesa sekiranya kita melakukannya di tempat yang luas kerana terdapat banyak udara dan senang untuk bergerak dengan bebas. Pergerakan yang dilakukan di tempat yang sempit dan dalam berkeadaan duduk menyebabkan kita merasa tidak selesa kerana tidak dapat bergerak dengan bebas. Cara perna"asan kita juga tidak lan'ar.

&>

WAJ3107:Seni Dalam Pendidikan

(enurut 7oward 0ardner dalam teorinya iaitu 8eori Ke'ergasan (anusia 4&5916 menyatakan bahawa ruang ke'ergasan melibatkan kebolehan melihat dunia dengan lebih tepat. Ke'ergasan ini termasuklah untuk menjadi lebih peka terhadap warna, garisan, rupa, bentuk dan yang berkaitan dengannya. usteru itu, pergerakan juga melibatkan pemikiran kita 'ontohnya, sekiranya kita bersenam di tempat yang luas dan mempunyai udara yang segar seperti di taman atau di padang, kita akan merasa lebih selesa dan se'ara tidak langsung keadaan akan mempengaruhi pemikiran kita. Kita akan merasa tenang dan segar dan puas.

&&

WAJ3107:Seni Dalam Pendidikan

B nyi
Suasana Waktu ?ehat )unyi yang didengar Pergerakan manusia )erjalan Warna makanan, minunan A alatan

Susunan peralatan

)unyi bersiul

(eja teratur

7ijau

)unyi ber'akap @ menjerit

)erlari

Kerusi kurang teratur

oren

)unyi ketawa

)ersentuhan

Pensil berselerak

putih

)unyi berjalan

)ertepuk tangan

)uku tidak kemas

merah

)unyi berlari

)erdiri tegak

Kasut tidak teratur 8ong sampah rebah

jernih

)unyi tepukan

)erlari anak

'oklat

)unyi ronyokan kertas dan plastik )unyi benda terjatuh )unyi mengunyah makanan

(enoleh kiri dan kanan

silver

)erpusing badan

)iru tua

(engangguk kepala (emegang sesuatu

7itam

)unyi menyanyi

&*

WAJ3107:Seni Dalam Pendidikan

TAJUK .

DER5A DAN SEN5

AKT5?5T5 (elukis gambar pemandangan dan

JEN5S DER5A /ih at dan sentuh /ih at /ih at, sentuh, dengar dan rasa

warnakannya. Pelajar membuat pergerakan berdasarkan peristiwa dalam gambar tersebut. Pelajar mengekspresikan suasana dengan menggunakan alat-alat mu.ik.

manusia. visual.

(endengar bunyi alat-alat mu.ik dan suara ngar Pelajar bertindak balas dengan pergerakan yang sesuai dan menggambarkan dalam bentuk seni sa dan sentuh

2e ?a

(embolehkan

pelajar

untuk

meninjau at dan rasa

/ih

tekstur dan kontur sesuatu permukaan. Pelajar menutup mata dan menyentuh sesuatu objek yang diedarkan oleh guru seperti kertas pasir, "abrik benang bulu dan kapas. yang Pelajar membanding be.akan sentuhan dialami dan mengekspresikan melalui pergerakan.

Se ntuh dan rasa

Se ntuh dan rasa

(embuat latihan melalui perna"asan. (elakukan pergerakan dengan menggunakan

7id /ih

imaginasi anda untuk menunjukkan bau harum, udara

&1

WAJ3107:Seni Dalam Pendidikan

nyaman dan kemudian melukiskan imej visual mengikut sepertimana yang diekspresikan.

at dan hidu

&: