Anda di halaman 1dari 6

RUKUNEGARA

Kepercayaan kepada Tuhan Kesetiaan kepada Raja dan Negara Keluhuran Perlembagaan Kedaulatan Undang-Undang Kesopanan dan Kesusilaan

SK SUNGAI KECHIL ILIR 14390 BANDAR BAHARU, KEDAH

SCHOOL BASED ORAL ASSESSMENT

SEKOLAH KEBANGSAAN SUNGAI KECHIL ILIR Mukim Sungai Kechil Ilir, 14 !" Ban#ar Baharu, Ke#ah $arul Aman% &el'(a) * "4+,! -, Email * .k.kilir/00#k11%ne2

NAME YEAR

CLASS

FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN

endidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah lebih memperkembangkan potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk melahirkan insane yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada tuhan. Usaha ini adalah bertujuan untuk melahirkan warganegara Malaysia yang berilmu pengetahuan,

berketrampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberikan sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga, masyarakat dan Negara.

CLASS

3EAR

MATLAMAT
Matlamat kurikulum Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris sekolah rendah adalah untuk melengkapkan murid dengan keterampilan berbahasa dan berkomunikasi untuk memenuhi keperluan diri dalam bidang pendidikan, pekerjaan dan urusan harian.

(ir.2 &erm Mi# 3ear


CONS&RUC& Grammar and vocabulary Pronunciation and intonation Fluency and rhythm Ethics and mannerism ACHIE5EMEN&

Sec4n# &erm (inal 3ear


CONS&RUC& Grammar and vocabulary Pronunciation and intonation Fluency and rhythm Ethics and mannerism ACHIE5EMEN&

OBJEKTIF PENTAKSIRAN LISAN BERASASKAN SEKOLAH ( PLBS )


1. Melahir an murid yang teram!il bertutur dengan bai dan sesuai dalam situasi yang !elbagai.

REMARK

REMARK

&EACHER Signature Name Date Headmasters Signature Parents Signature

&EACHER Signature Name Date Headmasters Signature Parents Signature

". Memasti an !ela sanaan u#ian di endali an semasa !enga#aran dan !embela#aran di dalam dan di luar bili dar#ah serta semasa a tiviti o uri ulum secara berterusan. $. Mendedah an situasi bertutur yang sebenar lebih banya murid untu menimba !engalaman. %. Membentu emahiran dan eya inan diri e!ada murid untu e!ada

ber omuni asi dengan ber esan.

CRI&ERIA (OR SCHOOL BASE$ ORAL ASSESSMEN& CONS&RUC& GRA$E ' ( Grammar and &ocabulary ) D ' Pronunciation and *ntonation ( ) D ' Fluency and +hythm ( ) D ' Ethics and Mannerism ( ) D SCORING CRI&ERIA

CLASS

3EAR

(ir.2 &erm Mi# 3ear


E cellent use o! the language "roper use o! the language #atis!actory use o! the language Minimal use o! the language E cellent "ronunciation and intonation $ood "ronunciation and intonation #atis!actory "ronunciation and intonation "oor "ronunciation and intonation %ery !luent and coherent &luent and clear but with occasional pauses &airly !luent and !re'uent pauses CONS&RUC& Grammar and vocabulary Pronunciation and intonation Fluency and rhythm Ethics and mannerism ACHIE5EMEN&

Sec4n# &erm (inal 3ear


CONS&RUC& Grammar and vocabulary Pronunciation and intonation Fluency and rhythm Ethics and mannerism ACHIE5EMEN&

REMARK

REMARK

&EACHER Signature

&EACHER Signature Name Date Headmasters Signature Parents Signature

(ack !luency with long pauses )espond with e cellent mannerism )espond with good and appropriate mannerism )espond with satis!actory mannerism )espond impolitely and inappropriately

Name Date Headmasters Signature Parents Signature

CLASS

3EAR (ir.2 &erm Mi# 3ear Sec4n# &erm (inal 3ear


CONS&RUC& Grammar and vocabulary Pronunciation and intonation Fluency and rhythm Ethics and mannerism ACHIE5EMEN&

(ir.2 &erm Mi# 3ear


CONS&RUC& Grammar and vocabulary Pronunciation and intonation Fluency and rhythm Ethics and mannerism ACHIE5EMEN&

Sec4n# &erm (inal 3ear


CONS&RUC& Grammar and vocabulary Pronunciation and intonation Fluency and rhythm Ethics and mannerism ACHIE5EMEN&

CONS&RUC& Grammar and vocabulary Pronunciation and intonation Fluency and rhythm Ethics and mannerism

ACHIE5EMEN&

REMARK

REMARK

REMARK

REMARK

&EACHER &EACHER Signature Name Date Headmasters Signature Parents Signature CLASS &EACHER Signature Name Date Headmasters Signature Parents Signature 3EAR Signature Name Date Headmasters Signature Parents Signature

&EACHER Signature Name Date Headmasters Signature Parents Signature