Anda di halaman 1dari 1

Bahasa Melayu

Bahasa Melayu ialah satu bahasa dari keluarga Austronesia yang merupakan antara bahasa utama di dunia.[63] Variasi dan dialek-dialek Melayu digunakan sebagai bahasa rasmi di Malaysia, Brunei, Singapura dan ndonesia. a !uga ditutur di "hailand, #ilipina, $epulauan %o&os '$eeling(, )ulau $rismas, Sri *anka, Suriname. )enutur aslinya ber!umlah sekitar 33 !uta orang di kepulauan Melayu dan ia digunakan sebagai bahasa kedua oleh anggaran ++, !uta orang.[63]

Batu Bersurat "erengganu, arti-ak tulisan tertua dengan tulisan .a/i di atasnya. $andungannya ialah hukum tempatan yang dipengaruhi Syariat slam dan oleh itu adalah salah satu bukti tera/al pengaruh slam di Malaysia. Bahasa Melayu $uno mula tersebar dengan meluas di kepulauan Melayu ketika 0aman kekuasaan empayar Sri1i!aya. a kemudiannya digantikan dengan bahasa Melayu $lasik yang mun&ul bersama dengan kedatangan slam dan men&apai pun&ak kegemilangannya ketika 0aman kesultanan Melaka. )ada kurun ke-23, ia tersebar ke ka/asan-ka/asan yang di luar kekuasaan Melaka seperti "ernate dan "idore di Maluku utara. $etika era ini, bahasa Melayu !uga men!adi bahasa istana dan sastera di kera!aan-kera!aan di luar ka/asan penutur tradisional bahasa Melayu.[64]