Anda di halaman 1dari 6

INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS PULAU PINANG BUKIT COOMBEE, 11700 GELUGOR, PULAU PINANG BORANG SENARAI SEMAK

PROGRAM DALAMAN/LUARAN PELAJAR ANJURAN JABATAN/UNIT Sila lengkapkan sena ai se!ak ini "an la!pi kan #e sa!a ke $as ke %a p &g a! BIL. 1 PERKARA Pengan%' p &g a! TINDAKAN Pen(ela as P &g a! ULASAN TANDA TANGAN/ COP TARIKH

Pengesa*an p &g a!

K+,KU

B& ang Gan$ian K'lia* . La!pi an A/

SUA

Pe 'n$'kan ke1angan "an Pengang'k'$an

KUKP

Dil'l'skan, Ti"ak "il'l'skan Ca$a$an2

Tan"a Tangan Penga a*

INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS PULAU PINANG, GELUGOR, PULAU PINANG KERTAS CADANGAN LAWATAN ILMIAH KE SJK (T) RAMAKRISHNA PELAJAR GURU PISMP AMBILAN JANUARI 2014

1.0 TAJUK La1a$an Il!ia*, Ins$i$'$ Pen"i"ikan G' ' Ka!p's P'la' Pinang, Gel'g& , P'la' Pinang3 2.0 DIKEMUKAKAN OLEH +a#a$an Ba*asa, Ins$i$'$ Pen"i"ikan G' ' Ka!p's P'la' Pinang, Gel'g& , P'la' Pinang3 3.0 PENDAHULUAN La1a$an ini "i%alankan #agi !e!en'*i ke*en"ak p &4& !a k' s's Penga%a an "an Pe!#ela%a an Ba*asa Ta!il se!es$e - k'!p'lan PISMP A!#ilan +an'a i )01- se a!ai 10 & ang pela%a g' ' "an se& ang pens(a a* pengi ing3 4.0 MATLAMAT La1a$an ini #e *as a$ 'n$'k !e!an$a' kae"a*, s$ a$egi "an peng' 'san #ilik "a %a* (ang "iaplikasikan &le* g' '5g' ' Ba*asa Ta!il (ang #e pengala!an se!asa p &ses Penga%a an "an Pe!#ela%a an3 .0 OBJEKTI! An$a a &#%ek$i4 #agi p &g a! La1a$an Il!ia* ini iala* 2 i3 Me!#e i pel'ang kepa"a pela%a g' ' 'n$'k #e %'!pa "an #e in$e aksi "engan g' ' Ba*asa Ta!il3 Me!#e i pen"e"a*an kepa"a pela%a g' ' "ala! !engen"alikan p &ses Penga%a an "an Pe!#ela%a an3 Me!#e i pen"e"a*an a1al kepa"a pela%a g' ' 'n$'k !enge$a*'i peng' 'san "an & ganisasi #ilik "a %a*3

ii3

iii3

i63

Me!#e i pel'ang kepa"a pela%a g' ' 'n$'k !enge$a*'i kae"a* "an s$ a$egi (ang ses'ai (ang pe l' "ig'nakan pa"a !asa kelak3 Men(e"ia*kan 'ang 'n$'k pela%a g' ' #agi !enge$a*'i 7a#a an "an 7a a !enga$asi (ang pe l' "ilak'kan &le* g' ' Ba*asa Ta!il se!asa p &ses Penga%a an "an Pe!#ela%a an3 ASAS PERTIMBANGAN La1a$an ini #e $'%'an !e!en'*i kepe l'an p &4& !a "an se$iap pela%a g' ' !es$ila* !engik'$i La1a$an Il!ia* se#el'! $a!a$ penga%ian3

63

".0

#.0 TARIKH 10 Ap il )010 $.0 MASA 83 00 pagi 9 1300 $enga* *a i $.0 TEMPAT Sek&la* +enis Ke#angsaaan Ta!il Ra!ak is*na, -7 +alan S7&$lan", 100:0 Ge& ge$&1n, P'la' Pinang3 %.0 KUMPULAN SASARAN PISMP A!#ilan +an'a i )01- . T) SAINS / 10.0 SENARAI NAMA PESERTA Sila '%'k LAMPIRAN 1 11.0 JAWATANKUASA INDUK Penga a* Ke$'a +a#a$an Ba*asa Pen(ela as 2 T'an ;a%i K*ali" Bin A*!a" 2 P'an Ma ia! #in$i 2 En7ik Ra6i a,l S'# a!&ne( 2 10 & ang Pela%a G' '

AHLI JAWATANKUASA PELAKSANA Pens(a a* Penasi*a$2 En7ik3 Ra6i a,l S'# a!&ne( Penge 'si Nai# Penge 'si Se$ia'sa*a Nai# Se$ia'sa*a Ben"a*a i A*li +a1a$an K'asa 2 Pe ala$an Ke#e si*an <&$&g a4i Makanan Pengangk'$an 12.0 ANGGARAN PERBELANJAAN S'!#e ke1angan "an pe #elan%aan a"ala* "i$angg'ng #e sa!a &le* pela%a g' ' "an pi*ak IPG Ka!p's P'la' Pinang3 12.1 P&'(&)*+,**+ 2 S' en$*i an a,p Naga e$*na! 2 Ni$*i(as*in( a,p Mania! 2 +aga$*is a,l Ra6i C*an" an 2 =in&*$*ini a,p Ra!asa!( 2 S i S'gan$*i a,p G&6in"a a%' 2 T*i(ag' a,l U$*a!an 2 A 7*ana a,p Ta '!alinga! 2 Ni6e$*a a,p Kanappan 2 T*is*an$ini a,p Ra6i"a an 2 K&*ila6ani a,p K is*nasa!(

S-.(&' K&/*+0*+ 1*'2 IPG K*.3-4 P-)*- P2+*+0 13 Ela'n Makan pela%a g' ' .RM 10se& ang ,se*a i/ RM 10 > 1 *a i > 10 pela%a g' ' RM100300

+'!la* Kesel' '*an

RM 140.00

?S'!#e ke1angan "ik'$ip "a ipa"a se$iap pela%a se#an(ak RM103003 RM10 5 14 6 RM 140 13.0 PENUTUP Ka!i #e *a ap aga la1a$an ini akan #e %alan "engan lan7a "an !en7apai !a$la!a$ se $a &#%ek$i4 (ang $ela* "i an7angkan3 Se!&ga la1a$an ini akan !en"apa$ ke %asa!a "a ipa"a pi*ak5pi*ak (ang #e kai$an "e!i !en(e#a kan il!' kepa"a anak #angsa3

Dise"iakan &le*, @@@@@@@@@@@@33 . NI7ETHA A/P KANAPPAN / Se$ia'sa*a, P &g a! Bina Insan G' ' <asa III, PISMP A!#ilan +an'a i )01- . T) TESL - /, Dise!ak &le*, 33333333333333333333333333333333333333333333 .RA7I SUBRAMONE8/ Pen(ela as La1a$an3 Disa*kan &le*, 33333333333333333333333333333333333333333333 .MARIAM BINTI /

Ke$'a +a#a$an Ba*asa3 IPG Ka!p's P'la' Pinang3 Dil'l'skan &le*, 33333333333333333333333333333333333333333333 .TUAN HAJI KHALID BIN AHMAD / Penga a*, IPG Ka!p's P'la' Pinang3