Anda di halaman 1dari 10

1.

1.1 Pengenalan & Latar Belakang (Siapa saya/ kami) 1.2 Refleksi Pengalaman P&P Lalu 2.0 Fokus Kajian/Isu Keprihatinan/ Aspek Amalan untuk Ditambah Baik: = Keprihatinan saya/kami (nilai pendidikan/teori pedagogi) 3.0 Objektif Kajian 4.0 Persoalan Kajian 5.0 Tinjauan Literatur: Rancangan tindakan saya/kami (temasuk nilai pendidikan & teori pedagogi berkaitan sekiranya sesuai) 6.0 Peserta Kajian 7.0 Etika Penyelidikan 8.0 Rancangan Teknik Mengumpul Data 9.0 Rancangan Menganalisis, Menghuraikan dan <enyemak data (e.g. menyemak data, etika yang perlu dipertimbangkan dalam jalankan kajian ini) 10.0 Jadual Kerja/ Jadual Pelaksanaan Kajian 11.0 Anggaran Kos Penyelidikan chuahkimhwa/ipg kbl/pipk/ 12.0 Rujukan kertas cadangan PT

Tajuk 6: Rancangan dan Kertas Cadangan Penyelidikan Tindakan Konteks:

Bab 1

Bab 2
Bab 3

1.0 Konteks:
1.1 Pengenalan & Latar Belakang (Siapa saya/ kami) = latar belakang diri anda (pelajar/ guru pelatih bidang, pengalaman pengajaran dsb) = latar belakang sekolah/ murid 1.2 Refleksi Pengalaman P&P Lalu/ Sorotan Literatur = hurai pengalaman p&p yang lalu dan perasaan anda tentang pengalaman tersebut (baik/ buruk ???) = hurai situasi/ respons murid dalam pengalaman p&p tersebut (data awal) = hurai cara p&p anda berhubung dengan pengalaman p&p tersebut = nilai kembali pengalaman p&p tersebut dengan mengaitkan dengan andaian, nilai dan kepercayaan pendidikan anda (nyatakan jurang antara nilai dan kepercayaan yang anda pegang dengan amalan p&p yang dilaksanakan) (masalah/ peluang penambahabaikan???) = rujuk soroton/ tinjauan literatur berkaitan
chuahkimhwa/ipg kbl/pipk/ kertas cadangan PT 2

2.0 Fokus Kajian/ Isu Keprihatinan (Tinjauan dan analisis masalah/ isu yang ingin dikaji) = Fokus kajian/ aspek amalan untuk ditambahbaik: Keprihatinan saya/kami (nilai penddikan/ teori pedagogi) = Mengenal pasti isu keprihatinan yang berkait dengan pengalaman dan amalan kendiri dan relevan kepada keperluan murid-murid, sekolah = Pemilihan fokus berdasarkan kriteria-kriteria berikut: - Kebolehtadbiran (spesifik, khusus) - Kepentingan - Kebolehgunaan - Kawalan - Kolaborasi - Kerelevanan kepada sekolah = Menghuraikan cara pengumpulan data awal untuk membuktikan masalah/ isu keprihatinan wujud secara amat terperinci (data awal guna jadual atau persembahan data berkaitan)
chuahkimhwa/ipg kbl/pipk/ kertas cadangan PT 3

3.0 Objektif Kajian = nyatakan dengan jelas berasaskan tiga (3)perkara berikut: - fokus (amalan kendiri, murid, mata pelajaran- kemahiran, sebagai contoh) - tindakan - pencapaian tindakan (situasi sosial, contoh, boleh membaca, menulis) 4.0 Soalan Kajian = dinyatakan dalam bentuk soalan kajian dan selari dengan objektif/ matlamat kajian

chuahkimhwa/ipg kbl/pipk/ kertas cadangan PT

5.0 Tinjauan literatur: = jelaskan rancangan tindakan saya/ kami (boleh sertakan nilai pendidikan dan teori pedagogi berkaitan ekoran daripada sorotan literatur) = beri rasional tindakan yang dirancang untuk diambil = Memperincikan langkah-langkah/aktiviti tindakan (p&p) (biasanya RPH)

* Menghubungkait artikel-artikel penyelidikan dengan isu keprihatinan yang telah dikenal pasti dengan amat jelas (lebih 10 rujukan 5 berkaitan dengan sumber kajian lepas/ penyelidikan empirikal yang berkaitan) Penggunaan sedutan kata (quotation) yang amat sesuai
* Penulisan rujukan (mengikut sistem APA)

chuahkimhwa/ipg kbl/pipk/ kertas cadangan PT

6.0 Peserta Kajian = diri anda selaku peserta kajian dan rasionalnya = Memerihalkan ciri-ciri peserta dalam kajian dari segi: bilangan jantina nama kelas / jawatan prestasi akademik ciri-ciri unik yang lain 7.0 Etika penyelidikan diambil kira dalam kajian anda 8.0 Perancangan Cara Mengumpul Data (kesan tindakan) = nyatakan perancangan pelbagai kaedah dan teknik pengumpulan data = Instrumen penyelidikan dijelaskan dengan amat terperinci (apa, bila, siapa, kenapa, bagaimana) dan dilampirkan pada bahagian akhir kertas cadangan/ disertakan pada teks bahagian ini 9.0 Perancangan Cara Menganalisis dan Menyemak Data (kesan tindakan) = nyatakan dan jelaskan kaedah analisis data (sesuai dengan jenis data yang dikumpul) yang dirancang untuk dianalisis
chuahkimhwa/ipg kbl/pipk/ kertas cadangan PT 6

10.0 Jadual Pelaksanaan Penyelidikan Tindakan = Menyediakan jadual pelaksanaan/carta Gantt = Senaraikan semua aktiviti atau langkah kajian = Sertakan tarikh tentatif (rujuk contoh A)

11. Anggaran Kos atau Perbelanjaan Penyelidikan Tindakan = Menyediakan anggaran kos kajian yang mengandungi perkara-perkara berikut: - bahan yang digunakan - kuantiti - harga seunit dan keseluruhan - kos perkhidmatan seperti upah menaip, menjilid dan memasukkan data (rujuk contoh B) 12.0 Rujukan (sistem APA)
chuahkimhwa/ipg kbl/pipk/ kertas cadangan PT 7

JADUAL PELAKSANAAN PENYELIDIKAN TINDAKAN


Bil. Aktiviti Tarikh Pelaksanaan Catatan

1 2 3 4 5 6 7

Mengenal pasti masalah/ isu dan pengumpulan data awal Menulis kertas cadangan penyelidikan tindakan Merancang tindakan Melaksanakan tindakan dan mengumpul data Membincangkan masalah yang timbul dalam tindakan Refleksi kajian (menganalisis data) Menulis laporan penyelidikan

Pembentangan dapatan kajian


chuahkimhwa/ipg kbl/pipk/ kertas cadangan PT

ANGGARAN KOS ATAU PERBELANJAAN PENYELIDIKAN TINDAKAN


Bil. 1 Kertas A4 Jenis Bahan Kuantiti (harga seunit) Jumlah Kos

2
3 4 5 6 7

Dakwat printer
Kaset rakaman Kamus Dewan Perkhidmatan cetakan Buku catatan Kad manila

Penjilidan
JUMLAH

chuahkimhwa/ipg kbl/pipk/ kertas cadangan PT

Kertas Cadangan Penyelidikan Tindakan (Penulisan Secara Akademik/ Ilmiah)


BAB 1: PENDAHULUAN 1.0 Konteks/ Refleksi Pengalaman P&P Lalu 1.2 Fokus Kajian/Isu Keprihatinan/ Aspek Amalan untuk Ditambah baik 1.3 Objektif Kajian 1.4 Persoalan Kajian BAB 2: TINJAUAN LITERATUR

BAB 3: METODOLOGI 3.1 Peserta Kajian 3.2 Etika Penyelidikan yang Diambil Kira 3.3 Rancangan Teknik Mengumpul Data (kesan tindakan) 3.4 Rancangan Menganalisis, Menghurai dan Menyemak Data (kesan tindakan) Jadual Kerja/ Jadual Pelaksanaan Kajian Anggaran Kos Penyelidikan Rujukan chuahkimhwa/ipg kbl/pipk/
kertas cadangan PT

10