Anda di halaman 1dari 5

MINI PROJECT

GAMBARAN PENGETAHUAN, KEPUASAN DAN PAPARAN EDUKASI MENGENAI DIABETES


MELITUS PADA WARGA PENGUNJUNG PUSKESMAS DLINGO I BANTUL

Disusun Sebagai Mini Project Program Internship Dokter Indonesia

Disusun oleh
dr. ARDA DENTA PUTRA

YOGYAKARTA
2014
i

HALAMAN PENGESAHAN

GAMBARAN PENGETAHUAN, KEPUASAN DAN PAPARAN EDUKASI MENGENAI DIABETES


MELITUS PADA WARGA PENGUNJUNG PUSKESMAS DLINGO I BANTUL

Disusun Sebagai Mini Project Program Internship Dokter Indonesia

Disusun oleh :
dr. ARDA DENTA PUTRA

Telah disetujui dan disahkan oleh :

Kepala Puskesmas Dlingo 1

Dokter Pendamping

(dr. Muh Dadak P)

(dr. Nur Ahsani)

YOGYAKARTA
2014
ii

KATA PENGANTAR
Dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang. Segala puji syukur kepada Allah SWT,
Pemilik dan Pengatur Alam Semesta. Shalawat serta salam senantiasa tercurah kepada tauladan
manusia yang paling mulia Rasulullah Muhammad SAW. Dengan rahmat dan karunia dari Allah SWT
sehingga penulis dapat menyelesaikan mini project dokter internship yang berjudul GAMBARAN
PENGETAHUAN, KEPUASAN DAN PAPARAN EDUKASI MENGENAI DIABETES MELITUS PADA WARGA
PENGUNJUNG PUSKESMAS DLINGO I BANTUL, sebagai tugas mini project program internship dokter
Indonesia.
Pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan terima kasih atas bantuan dari berbagai pihak
baik material maupun spiritual. Semoga kebaikan-kebaikan yang telah diberikan mendapatkan balasan
yang lebih dari Allah SWT.
Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada:
1.
dr. Muh Dadak Prastowo, selaku Kepala Puskesmas Dlingo 1 yang telah memberikan kesempatan
kepada penyusun untuk menjalankan Program Internship di Puskesmas Dlingo 1.
2.
dr. Nur Ahsani, selaku Dokter Pendamping Lapangan yang telah mendampingi dan membimbing
kami selama menjalani proses internship di Puskesmas Dlingo 1.
3.
dr.Alam, dr. Handrio, dr. Nares, dr Rohmat, teman sejawat yang menemani masa internship
penyusun, atas dukungan dan bantuannya selama ini.
4.
Semua staf dan pegawai Puskesmas Dlingo 1.
5.
Semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan laporan ini yang tidak dapat disebutkan
satu persatu.
Penulis menyadari bahwa penulisan laporan ini masih banyak kekurangan. Oleh karena itu, kritik
dan saran yang bermanfaat dari pembaca sangat kami harapkan. Semoga laporan ini memberikan
manfaat bagi kita semua.
Yogyakarta, Maret 2014

Penyusun

iii

DAFTAR ISI

Halaman
HALAMAN JUDUL ...................................................................................................... i
HALAMAN PENGESAHAN ........................................................................................... ii
KATA PENGANTAR...................................................................................................... iii
DAFTAR ISI .................................................................................................................. iv
BAB I PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang ............................................................................................ 1
1.2.. Rumusan Masalah ..................................................................................... 2
1.3. Tujuan Penelitian........................................................................................ 2
1.4. Manfaat Penelitian ..................................................................................... 2
BAB II TINJAUAN PUSTAKA
2.1.Diabetes Melitus ......................................................................................... 3
2.1.1.Etiologi ........................................................................................ 3
2.1.2. Faktor resiko............................................................................... 3
2.1.3. Diagnosis .................................................................................... 3
2.1.4. Pengelolaan DM ......................................................................... 4
2.1.4.1 Edukasi......................................................................... 4
2.1.4.2 Perencanaan makan. 5
2.1.4.3 Latihan jasmani 6
2.1.4.4 Obat berkhasiat hipoglikemik... 6
BAB III KERANGKA KONSEP DAN DEFINISI OPERASIONAL
3.1.Kerangka Konsep ......................................................................................... 8
3.2. Variabel dan Definisi Operasional .............................................................. 8
3.3. Cara Ukur.................................................................................................... 8
3.3.1. Paparan edukasi ......................................................................... 8
3.3.2. Pengetahuan .............................................................................. 8
3.3.3. Kepuasan .................................................................................... 9
BAB IV METODE PENELITIAN
4.1. Jenis Penelitian ........................................................................................... 10
iv

4.2. Waktu dan Tempat Penelitian.................................................................... 10


4.3. Populasi dan Sampel .................................................................................. 10
4.4. Teknik Pengumpulan Data ......................................................................... 10
4.5. Pengolahan dan Analisis Data .................................................................... 10
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
5.1. Hasil Penelitian ........................................................................................... 11
5.1.1. Penngetahuan responden .......................................................... 11
5.1.2. Paparan edukasi ......................................................................... 11
5.1.3. Kepuasan terhadap edukasi DM ................................................ 12
5.2. Pembahasan ............................................................................................... 12
5.2.1. Pengetahuan responden ............................................................ 12
5.2.2. Paparan edukasi ......................................................................... 13
5.2.3. Kepuasan terhadap edukasi DM ................................................ 13
BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN
6.1 Kesimpulan ................................................................................................. 14
6.2 Saran........................................................................................................... 14
DAFTAR PUSTAKA....................................................................................................... 15
LAMPIRAN

.............................................................................................................. 16