Anda di halaman 1dari 4

PK 07 01 CARTA ORGANISASI PENDIDIKAN PENCEGAHAN DADAH 2012 PENASIHAT PN, NOR-ANI .T SAR.

INI

PENGER/SI PN, NORE0AH .INTI KA1A2

TI2.A1AN PENGER/SI PN, 0AIRANI .INTI A.D RA AT

SETIA/SAHA PN, A01INDA .T AHA2AD SHAH

PEN3E1ARAS PENG/R/SAN DAN KEPI2PINAN )CIK 2AS/RA .T 2ANS/R

PEN3E1ARAS AKTI4ITI (I0IKA1 )EN, (AD0I1 . A.D/1 5AHA. )SITI NOR(ARI0A .T 2OHD TA5E1

PEN3E1ARAS AKTI4ITI KOK/RIK/1/2 )EN, KA2AR/1 0A2AN . A.D/1 A0I0

PEN3E1ARAS PE2.ENT/KAN SAHSIAH )PN, NORI0AH .T I.RAHI2 )PN, 0A2I1A .T HASSAN

Hak cipta terpelihara @ Sektor a!i"a" K#aliti$ a%ata" Pela&ara" Ne'eri ohor *(e%r#ari 2012) Kel#ara" 02 *Pi"+aa" 00 21

PK 07 02

A5ATANK/ASA PE1AKSANA PENDIDIKAN PENCEGAHAN DADAH 2012

PENASIHAT PENGER/SI TI2.A1AN PENGER/SI SETIA/SAHA /NIT)/NIT 1AIN6

6 PN, NOR-ANI .T SAR.INI 6 PN, NORE0AH .INTI KA1A2 6 PN, 0AIRANI .INTI A.D RA AT 6 PN, A01INDA .T AHA2AD SHAH

1, PEN3E1ARAS PENG/R/SAN DAN KEPI2PINAN6 CIK 2AS/RA .T 2ANS/R

2, PEN3E1ARAS AKTI4ITI (I0IKA1 EN, (AD0I1 . A.D/1 5AHA. SITI NOR(ARI0A .INTI 2OHD TA5E1

7, PEN3E1ARAS AKTI4ITI KOK/RIK/1/2 EN, KA2AR/1 0A2AN . A.D/1 A0I0

8, PEN3E1ARAS PE2.ENT/KAN SAHSIAH PN, NORI0AH .T I.RAHI2 PN 0A2I1AH .T HASSAN

Hak cipta terpelihara @ Sektor a!i"a" K#aliti$ a%ata" Pela&ara" Ne'eri ohor *(e%r#ari 2012) Kel#ara" 02 *Pi"+aa" 00 21

PK 07 03 SK SEDENAK 2INIT 2ES3/ARAT /NIT PENDIDIKAN PENCEGAHAN DADAH 2012

Tarikh 6 21 (e%#ari 2012 *I9"i": 2a9a 6 2,70 Peta"' Te!pat 6 .ilik 2e9;#arat Pe"'er#9i 6 P", Nor-a"i .t Sar%i"i Keha+ira" 6 < Ora"' T#r#t Ha+ir * ika A+a: 6 1. KATA-KATA ALUAN PENGERUSI Pe"'er#9i !e!%erika" kata)kata 9e!a"'at +a" harapa" a'ar pro'ra! ;a"' aka" +ilak9a"aka" +apat %er&ala" +e"'a" la"car 9eperti ;a"' +ira"ca"', Se+ikit tip9 +a" !a9alah ke=a"'a" &#'a +i9e"t#h, Ti"+aka"6 !akl#!a" 2. MEMBENTANG DAN MENGESAHKAN MINIT MESYUARAT LEPAS Di%e"ta"' oleh P#a" Nor-a"i .i"ti Sar%i"i, Dica+a"' #"t#k +i9ahka" oleh P#a" Nore>ah .i"ti Kala!, Di9oko"' oleh P#a" A>li"+a .i"ti Aha!a+ Shah, 3. PERKARA BERBANGKIT:Perkara %er%a"'kit &#'a +i9e"t#h iait# !a9alah ;a"' per"ah %erlak# +ala! pro'ra! ;a"' +i&ala"ka" 9epa"&a"' tah#" lepa9 9e%a'ai r#&#ka" +a" pa"+#a" per&ala"a" pro'ra! pa+a tah#" i"i 9eperti hal 9#rat)!e";#rat +a" akti?iti pro'ra! ;a"' !e!e"#hi kehe"+ak +a" 'ari9 pa"+#a" Pe&a%at Pe"+i+ika" Daerah K#lai&a;a,
Hak cipta terpelihara @ Sektor a!i"a" K#aliti$ a%ata" Pela&ara" Ne'eri ohor *(e%r#ari 2012) Kel#ara" 02 *Pi"+aa" 00 21

PK 07 04 Ti"+aka"6 !akl#!a" 4. PERBINCANGAN ISU SEMASA A"tara i9#)i9# 9e!a9a ;a"' +i9e"t#h ialah i, ii, iii, Perta"+i"'a" k#i> +a" perta"+i"'a" !el#ki9 Ke%e"ara" !e"''#"aka" %ilik perp#9takaa" 9e%a'ai loka9i ta;a"'a" te"ta"' pe"ce'aha" +a+ah, Pe!%ahar#a" +a" ke!a9 ki"i !akl#!at /"it Pe"+i+ika" Pe"ce'aha" Da+ah +i papa" ke";ataa" ;a"' +i9e+iaka", Ti"+aka" 6 !akl#!a" 5. HAL-HAL LAIN A"tara hal)hal lai" ;a"' +i9e"t#h +ala! !e9;#arat ialah i, ii, iii, Pe"'a"'k#ta" 9epa"&a"' pelak9a"aa" pro'ra! I9i ka"+#"'a" ta;a"'a"$ +a" Pela" ti"+aka" 9etiap %aha'ia", Ti"+aka"6 !akl#!a" 6. PENUTUP 2e9;#arat +it#t#p +e"'a" %acaa" +oa pa+a p#k#l 8,00 peta"',

Di9e+iaka" oleh$

Di9e!ak oleh$

Tarikh6

Tarikh6

Hak cipta terpelihara @ Sektor a!i"a" K#aliti$ a%ata" Pela&ara" Ne'eri ohor *(e%r#ari 2012) Kel#ara" 02 *Pi"+aa" 00 21