Anda di halaman 1dari 11

Kertas Kerja Cadangan

KEM KEPIMPINAN PENGAWAS TAHUN 2014

ANJURAN

LEMBAGA PENGAWAS PUSAT SUMBER SMK SEKSYEN 10 KOTA DAMANSARA


TARIKH 10-11 MEI 2014 (SABTU, AHAD) TEMPAT KEM ALANG SEDAYU !a"a# B$#t%#& La'a, A"a#& S$(a)u *+100 G%',a- S$"a#&%./

Batu 12

1.0 Pendahuluan Kem ini diadakan untuk melatih pengawas-pengawas pusat sumber dari segi kepimpinan, keyakinan diri dan kebolehan kendiri dalam melaksanakan amanah yang telah diberikan oleh pihak sekolah. Selain daripada itu, program ini dirancang bertujuan meningkatkan motivasi diri pengawas-pengawas sekolah dari segi akademik dan juga sahsiah. 2.0 Objektif 3.1 Melahirkan pengawas pusat suber yang berkepimpinan dan berdaya saing. 3. Melahirkan insan kamil yang cemerlang dari segi akademik dan sahsiah. 3.0 Sasaran !" orang pengawas pusat sumber. .0 Akti!iti "ang diran#ang $ #ungle $racking $ %ight &alk ' (khtiar )idup ' *engkel %.0 &a'atankuasa Pelaksana +ujuk ,ampiran 1 (.0 Tentatif Pr)gra* +ujuk ,ampiran +.0 Anggaran Perbelanjaan +ujuk ,ampiran 3 ,.0 Penutu-dalah diharapkan agar program yang dianjurkan ini akan dapat mencapai objekti. yang diilti/amkan oleh *adan 0engawas 0usat Sumber Sekolah seterusnya memenuhi misi dan visi SMK Seksyen 1" Kota 1amansara dalam melahirkan pelajar yang cemerlang dari segi akademik dan juga sahsiah.

1isediakan oleh 2222222222222222...2. . P/A0 MA12A0A A3MA45 0enasihat *adan 0engawas 0usat Sumber Sekolah, SMK Seksyen 1" Kota 1amansara.

1isemak oleh 22222222222222222222222222222 . T/A0 3&. 6A0 MA17/K2 1AS3242 820 6A0 A3MA4 &A99125 0en. Kanan )al 3hwal Murid SMK Seksyen 1" Kota 1amansara. 1isokong oleh, 22222222222222.. .P0. KEE &OO0 9O0:5 0en. Kanan Kurikulum, SMK Seksyen 1" Kota 1amansara.

Lampiran 1
&A6ATA0K/ASA PE;AKSA0A 03%43+5S( %-(* 03%43+5S( 1 %-(* 03%43+5S( (( %-(* 03%43+5S( ((( %-(* 03%43+5S( (; S3$(-5S-)- ( S3$(-5S-)- (( *3%1-)-+( -),( #-&-$-%K5-S< 0%. 6-*31-) *(%$( &-+#-% 0engetua. < 0%. K33 #77% 87%4 0en. Kanan Kurikulum 9 $%. )# &-% M-+65K( +-S)(1( *(% &-% -)M-1 -M(% #-8+( 0en. Kanan )al 3hwal Murid 9 0%. :)3 6-,(%- *(%$( %7+1(% 0en. Kanan Ko-Kurikulum 9 0%. %7+(6-% *(%$( 7SM-% 0enolong Kanan 0etang < 0%. M-+(-%- -)M-1 < 0%. S($( 8-$(M-) *$ -*15,,-) 9 0%. #5,(- -)M-1 9 3%. +7S,3< * (SM-(, 0%. )-(+77%%(S-- *$ M-)*7* 0%. 8-(+56 *$ <-)<0%. %77+M-)(6-) *$ M7)1 6-(% 0%. K5)-%(S *$ M7)-M-1 6-(% 0%. +5)-(6-) *$ M7)-M31 0%. %5+ -S<(K(% *$ M-$ &-6(+

Lampiran 2

TE0TAT29 P1O:1AM KEM PE0:A6AS 201 10=11 ME2 201


6.00pg7.00pg 7.00 pg 8.30pg Pendaftaran Bertolak ke tempat program 8.30pg12.30tgh Taklimat ringkas. Bengkel 1 12.30tgh2.00ptg Makan tenghari. Solat 2.30 ptg- 4.30ptg 4.30ptg 6.30 ptg 6.30 ptg9.00 m m Makan malam Kendiri Solat Maghrib 9.00m m11.30 m m Night walk ala!ah "l#$%ran Tid%r

10.!.14 S"#t$

Bengkel 2

Bengkel 3

11.!.14 Ah"%

Solat S%b%h Ta&kirah

Senam 'obik( Sarapan pagi

Bengkel 4

Kendiri( Makan Tengah hari Solat )ohor Bertolak balik

Lampiran 3

Anggaran Perbelanjaan 1.0 S/M8E1 1. . 3. 0enda.taran Murid 0(*4 Sumbangan +M ="."" > !" +M !""."" +M 1"""."" +M 1?"."" 1M 3%%0.00

&/M;A3

2.0 PE18E;A0&AA0 1. Makanan 1.1 Makan tengah hari +M @ > A+M1!."" 1. Makan malam +M @ > A+M1!."" 1.3 Sarapan pagi +M 3 > A+M =."" 1.! Minuman ringan +M > =A+M1 ."" 0engangkutan 0enginapan 0eralatan Caktiviti ikhtiar hidupD *ayaran .asi )adiah peserta C berkumpulan +M 1"" > ? +M 1!."" > !" +M 1!."" > !" +M =."" > !" +M 1 ."" > !" +M B"" > 1 +M ?="."" +M ?="."" +M !"."" +M !B"."" +M B""."" +M 1?""."" +M ?".""

. 3. !.

?. =.

+M ?""."" +M ?"".""

&/M;A3

1M 3%%0.00

PE&ATU&AN-PE&ATU&AN 'PE(AN)*NGAN+ SEK*(AH, 19!7 Borang#borang permohonan %nt%k perkara di atas hendaklah dib%at dalam ! -" ./"/ %nt%k pelan*ongan dalam negeri dan %.t"m#"h 2 -" ./"/ lagi #"g. -0t."p /0g01. "./ +ang hendak dilawati ata% dilal%i. Sem%a borang hendaklah sampai ke ,abatan Pela-aran Selangor .ar%l /hsan ! m./gg$ sebel%m tarikh pelan*ongan0 lawatan. 1. Nama sekolah dan alamat 2. Nama Penget%a 3. Nama 4%r% 5ang Mengelola 4. T%-%an 6awatan 7. "n-%ran 1 SMK Seks+en 12 Kota .amansara 1 P%an )abedah Binti 3ar-an 1 P%an Mariana "hmad 1 6atihan Kepimpinan 1 6embaga Pengawas PSS SMK Seks+en 12 Kota .amansara. 9 :8242:#23#777; < 9 8;1132#28#72>8 <

8. Nama g%r% +ang membant% 1 i. Pn. ,%lia "hmad ii. Pn. Siti =atimah bt "bd%llah :. ,enis Kenderaan 1 Bas sekolah Bil.M%rid 1 42 ?rang ;. Tempat#tempat +ang dilawati 1 N"m" T0mp"t K/M "6"N4 S/."5@ >. P%n*a pendapatan wang 1. Ba+aran Pendaftaran M%rid 2. PCB4 3. S%mbangan 3UM(AH 'M 82.22 B 42 T"1.2h 12#11 Mei 2214 No.Pendaftaran 1B.T ;>33

A "m"t Bat% 12A ,alan Bentong 6ama( "lang Seda+% 73122 4ombak Selangor.

'M 2422.22 'M 1222.22 'M 172.22 &M 3!00.00

12. Nama dan keterangan g%r%#g%r% +ang diberi k%asa %nt%k meng%tip dan membelan-akan wang 1 N"m"
P@"N M"'C"N" " M".

3"4"t"/
4@'@ P/N"SC "T 4@'@ P/N"SC "T

N5. K"% P0/g0/" "/


;2241>2878;4

A "m"t &$m"h
/#23#1: S5MP ?N5 /C4 TS( ,6N M/."N S/6"5"N4 1( 8;122 B"T@ D"E/S( S/6"N4?' N?.8 ,"6"N N@'C :01> "( K?T" ."M"NS"'"( 4:;12 P/T"6CN4 ,"5".S/6"N4?'

P@"N SCTC ="TCM" "B.@66"

8;11322872>8

11. Sa+a sebagai g%r% pengelola pelan*ongan0 lawatan dengan ini mengesahkan bahawa sem%a pela-ar +ang terlibat telah mendapat kebenaran men+ertai pelan*ongan 0 lawatan se*ara bert%lis daripada ib% bapa ata% pen-aga( dan segala langkah#langkah keselamatan semasa berada dalam bas dan lokasi telah diambil dan diberi ke%tamaan. Tarikh 1 3 "P' 2214 T.T 9Pengelola 6awatan< FFFFF.. Nama Pen%h 1 P@"N M"'C"N" " M". Dop 1

12. Sa+a telah memb%at semakan dan dengan ini mengesahkan bahawa sem%a makl%mat +ang terkand%ng dalam borang permohonan ini adalah benar. Tarikh 1 3 "P' 2213 Dop Datatan0 Dadangan Penget%a FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF T.T 9Penget%a< FFFFFFF.. Nama Pen%h 1 1

PE3A6AT PE(A3A&AN 7AE&AH PETA(ING UTAMA MAK(UMAT &INGKAS 7AN SENA&AI SEMAK PE&M*N*NAN (AWATAN SEK*(AH 6I( PE&KA&A 1. Nama Sekolah 2. "lamat Pen%h Sekolah MAK(UMAT SMK S/KS5/N 12 K?T" ."M"S"'" SMK S/KS5/N 12 K?T" ."M"S"'"( P/SC"'"N M" ?4"N5( 4:;12 P/T"6CN4 ,"5"( S/6"4?'. 3. 4. 7. 8. :. No.'%-%kan Permohanan dari sekolah Tarikh s%rat permohonan sekolah Bilangan 4%r% +ang mengik%ti 6awatan Bilangan m%rid +ang mengik%ti lawatan Tempat +ang dilawati 0 negeri 3 "P' 2214 4 ?'"N4 42 ?'"N4 Kem "lang Seda+% Bat% 12A ,alan Bentong 6ama( "lang Seda+% 73122 4ombak Selangor. 12#11 M/C 2214

;. >. 12.

Tarikh lawatan 9 dari0hingga< Pendaftar sekolah 9negeri#negeri +ang dilawati0 lal%i< Ket%a Polis 9negeri#negeri +ang dilawati0 lal%i<

>

10.

SENA&AI NAMA MU&I7 8ANG MEN8E&TAI (AWATAN

SENARAI NAMA MURID YANG MENYERTAI PERKHEMAHAN NAMA GURU PENGIRING : 1) PUAN JULIA AHMAD 2) PUAN SITI FATIMAH ABDULLAH NO. KAD PENGENAL AN

BIL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

NAMA

TING

ALAMAT

NO. TEL

23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45

11

Anda mungkin juga menyukai