Anda di halaman 1dari 45

al-Raqaiq Mukadimah Jiwa Yang Beriman Memilih dan mengumpulkan para pemuda yang mempunyai sifat pintar dan

berani kemudian mentarbiahkan mereka dengan pentarbiahan yang tuntas dan keras, merupakan dua rukun asasi dalam perancangan harakah Islamiyyah. Ia sebagaimana dinyatakan oleh Abu al-Hasan Ali al-Nadawiyy !"ita mesti mengeluarkan ri#al yang boleh menegakkan dakwah, menguruskan pentadbirannya, mentarbiah ri#al dan memenuhi segala lompang. Mana-mana gerakan, dakwah atau institusi meskipun mempunyai kekuatan dan bilangan pendokong yang ramai, namun ia tetap terdedah kepada mara bahaya. $ahkan dalam masa yang singkat, ia akan kehilangan pendokongpendokongnya seorang demi seorang hingga tiba suatu hari nanti ia akan kehilangan kesemua pendokongnya.%& Gerakan Islam Hendaklah Menilik Dirinya Namun tarbiah ini bukanlah dilakukan secara semborono. Antara ciri khususnya yang paling utama ialah ia menyahut seruan tuntutan marhalah dan menangani realiti. 'ada setiap adab yang diserukan oleh Islam ada kebaikan, tetapi tenaga manusia yang mempunyai niat yang baik amat terbatas. (leh itu, hendaklah ditentukan bahagian kebaikan yang manakah lebih penting, lalu yang lebih penting itu dan yang boleh memenuhi keperluan marhalah semasa dimulakan terlebih dahulu selepas melakukan analisis terhadap kekurangan yang ada. Hakikat inilah yang mewa#ibkan harakah Islamiyyah hari ini agar menilik dirinya dengan penuh pengalaman dan dalam khalwat pemerhatian agar ia dapat menentukan apakah kekurangannya dan membilang apakah aset yang dimilikinya. Ini mesti dilakukan agar nanti tilikannya terhadap manusia #uga mendapat ketepatan daripada Allah swt, #uga dapat menentukan apakah #alan yang harus ditempuhi ketika menghadapi persengketaan yang amat sengit ini. Ia sebagaimana dinyatakan oleh )amnun, seorang *ahid yang bi#aksana ketika beliau berkata setelah ditanya berkenaan dengan tilikan +firasat, dan hakikatnya !)esiapa yang menilik diri sendiri lalu dia dapat mengenali dirinya yang sebenar, maka benar dan tepatlah tilikannya pada orang lain #uga.%Ia adalah hakikat agung yang dibongkar oleh )amnun melalui beberapa perkataan yang sedikit saha#a. $eliau menyerahkan kepada kita untuk menerimanya sebagai titik tolak untuk kita melakukan tilikan yang kritis terhadap diri sendiri, agar kita dapat menentukan kedudukan kita yang sebenar dan dapat mengenalpasti apakah kekurangan kita. "emudian agar kita dapat menukar tilikan +firasat, itu kepada ka#ian yang kita lalui dan gunakannya sebagai sumber yang tidak pernah kering kepada seluruh pendakwah dengan i*in Allah. .alu setelah menimba daripadanya, mereka men#adi para pendakwah yang mempunyai penuh
& -

Abu al-Hasan Ali al-Nadawiyy, Muzakkirat saih fi al-alam al-Arabiyy, hlm. /0. al-"hatib al-$aghdadiyy, Tarikh Baghdad, #il. 0, hlm. -12.

kesedaran. Mereka adalah orang-orang yang benar berdasarkan kebenaran yang mereka bawa daripada tuhan mereka dengan men#aga segala titah perintahNya. 3alam tempoh yang terdekat, se#arah menyaksikan beberapa bahagian harakah berada #auh daripada keseimbangan yang dituntut dalam melakukan takwin +pembentukan, dan tarbiah. Ada #uga harakah yang memberikan tumpuan yang lebih kepada sesuatu sudut tertentu daripada sudut-sudut yang lain. Anda dapat lihat satu harakah di suatu tempat memberikan tumpuan yang lebih kepada sudut ibadat dan pembersihan #iwa, sedang harakah lain yang berada di tempat lain memberikan tumpuan yang lebih kepada sudut pemikiran, manakala harakah lain yang berada di tempat yang lain lagi memberikan tumpuan yang berlebihan kepada penyertaan dalam akti4iti politik seharian. Hasil daripada kepelbagaian tumpuan yang diberikan ini, lahirlah kepelbagaian pembentukan. 3aripada kes-kes yang banyak berlaku, mereka yang terlibat menyedari bahawa aliran pentarbiahan yang menyeluruh dan seimbang, yang dapat menyempurnakan kekurangan mestilah dimulakan. 5iri-cirinya tercerna melalui penanaman hakikat-hakikat berikut "esungguhan melakukan solat dan mengukuhkan akidah. $erilti*am dengan adab-adab ukhuwwah. 6embira kerana dapat berkorban dan memenatkan diri seharian. 7indu kepada #ihad dan mati syahid tetapi bukan dengan semberono. $erdisiplin dengan melakukan ketaatan. Mengurangkan pergantungan dengan dunia dan hanya menuntut sedikit saha#a daripada bahagian dunia. Menunggu-nunggu saat kematian dan melupakan angan-angan keduniaan. 5inta kepada Allah swt dalam keadaan penuh pengharapan yang digenangi dengan perasaan takut +khauf,. Melakukan mufasalah +tidak bergaul, dengan orang-orang kafir dan orang-orang munafik. $ersabar terhadap segala mehnah yang dihadapi.

)esiapa yang dapat merealisasikan ciri-ciri di atas, maka dia men#adi salah seorang daripada batu bata asai +al-qaidah al-sulbah, yang boleh di#adikan sebagai sandaran bagi sesebuah harakah Islamiyyah. 8asal-fasal akan datang dalam buku ini dikhususkan bagi men#elas dan memperingatkan sebahagian daripada hakikat ini, melalui nasihat dan peringatan yang melembutkan hati, yang membantu #iwa membongkar #alan yang sahih dan men#inakkannya agar terus melalui #alan tersebut. )egala paksi kehidupan ini bersambung dengan paksi #iwa yang sentiasa berulang alik antara keta9waan dan ke#ahatan. :ika #iwa ini baik, maka ia akan memberikan naungan menyegarkan yang mendatangkan keamanan kepada tuannya dan kelapangan -

kepada orang lain se#auhmana kadar kebaikan yang dimilikinya itu. :ika ia rosak, maka berlakulah kecelaruan dan neraka kegelisahan. 3emi untuk memberikan peringatan terhadap keindahan #iwa yang beriman dan menggesa agar menuruti ciri-cirinya, buku ini didatangkan. )aya amat tertarik dengan gambaran yang dibuat oleh seorang penyair ;unisia, Ahmad alMukhtar al-<a*ir terhadap #iwa yang tidak bersalah. $eliau telah memberikan suatu perlambangan kepadanya dengan men#adikannya seumpama rama-rama. $eliau amat hampir menyelami kesempurnaan hakikat yang dipandu oleh fitrahnya, tetapi beliau tidak ber#aya memegangnya. 5uma kelebihan beliau ialah ke#ayaan beliau menggambarkan #iwa yang beriman dengan gambaran yang lebih tepat, tidak sebagaimana yang dilakukan oleh orang lain= :iwanya menawannya kerana ia !=tenang, di dalam diamnya, tetapi lebih #elas daripada orang yang berkata-kata=% 3emikianlah tanda keimanan "elembutan, berfikir dan pemerhatian yang tenang, tidak banyak bercakap, #auh daripada kesia-siaan, tetapi diselaputi kehebatan yang mempengaruhi dan keindahan yang mendalam lagi terang benderang. !:ika perhentiannya lambat, titik bermulanya akan menyegerakan.% 'erhentian-perhentian yang berlaku adalah salah satu daripada sunnah kehidupan. Ia #uga adalah ketetapan yang telah ditetapkan terhadap manusia. ;etapi bagi seorang yang beriman, ia sama sekali tidak akan bertukar men#adi kendur, kelalaian dan sesuatu yang berterusan serta berpan#angan. $ahkan ia hanya menyelubungi seke#ap cuma, kemudian ia akan dihilangkan oleh moti4asi tersembunyi yang datang daripada aset yang dihimpunkan sendiri atau daripada kha*anah hikmat yang tersimpan. ;etapi syaitan sentiasa menghalang dan cuba men#adikan masa bertolak tergendala. Ia sentiasa mewas-waskan dan meletakkan pelbagai halangan yang berat dalam bentuk perhiasan palsu yang nampak bersinar agar dapat menipu #iwa yang tidak ketahuan. ;etapi #iwa manusia yang sentiasa diilhamkan oleh imannya dapat melihat hakikat di sebalik semua kepalsuan itu sehingga segala kebongkakan palsu lagi tersembunyi yang dibuat-buat, segala kedengkian yang meragukan, atau kepimpinan yang tidak berani ke hadapan dan kecintaan terhadap harta dunia yang fana dapat dibongkar dan didedahkan. 3emikianlah putaran yang dilakukan oleh rama-rama di sekitar percikan yang digambarkannya di atas permukaan tasik, atau ia adalah pengalaman #iwa yang beriman= $etapa ia melihat khayalannya bergelombang keluar. )eolah-olah seperti bintang yang dibariskan di atas rak dan air yang se#auh mata memandang. "emudian ia berputar-putar, merenung, dan berharap alangkah baik #ika ia dapat berpegang erat padanya. Hampir-hampir -#ika tidak sedar- ia akan mati kerana lemas. 1

;etapi ia beriman. (leh itu, adalah sukar ia diperbodohkan. :elas kepadanya perbe*aan antara kesesatan dan petun#uk. >a, demikianlah, garis pemisah adalah #elas. "edekatan akan dapat men#elaskan gambaran sebenar dan dapat lebih men#elaskan lagi sesuatu yang sudah sedia #elas. "edekatan #uga akan men#elaskan bahawa sesuatu yang disangkakan oleh #iwa sebagai sesuatu yang berkilat memancar-mancar, tidak lain dan tidak bukan hanyalah kosong, tidak bernilai apa-apa. ;etapi bagaimana cara menyelamatkan diri ketika telah dekat berada di samping ombak besar yang datang secara tiba-tiba? :ika tidak melemaskan sekalipun, ombak ini akan meninggalkan basahan yang memberatkan langkah? (leh itu, peringatan mesti diberikan dan amaran sentiasa diperlukan. 'eringatan dan amaran itu hendaklah dilakukan dalam bentuk seperti di dalam al-7a9a@i9 ini agar #iwa yang telah beriman itu tidak #atuh ketika terkena percikan semasa mahu membuat pendekatan@, bahkan kehidupannya men#adi lebih tinggi sementara ketika berada di ketinggian itu ia berada dalam keadaan selamat. Ia adalah suatu petikan bernilai yang #arang dapat digubah oleh penyair yang dihadiahkannya kepada generasi yang baru memulakan langkah. Ia adalah hikmat kebi#aksanaan kepada orang-orang yang sudah sampai ke penghu#ung. 'erkara itu bukanlah suatu yang gan#il dalam kebiasaan hikmat Islam, kerana ia adalah suatu yang kekal kebenarannya. Ia tidak mempunyai fasa-fasa berkembang yang lahir selepas daripada kebersaha#aan dan kemunduran, tetapi sebagaimana ia sesuai ketika fasa penamat, ia #uga sesuai untuk fasa pertengahan dan sebagaimana ia telah sesuai pada fasa permulaan, iaitu semen#ak permulaan kehidupan manusia itu sendiri. ;anda atau bukti kepada perkara tersebut ialah bahawa tauhid diwahyukan kepada Nabi Adam a.s. pada permulaan kehidupan, sedangkan beliau adalah seorang nabi, kemudian diilhamkan pula ta9wa kepada Habil lalu beliau menahan tangannya daripada melakukan kerosakan. .ihatlah kepada pancaran cahaya hati dan kelembutan perasaan yang terdapat pada gerombolan yang membongkar hakikat tabiat #iwa yang suci bersih. .ihatlah #uga sebaliknya kepada kekerasan hi#ab hati seorang penyair tidak beriman +mulhid, yang menyeru kepada kebinatangan= "ehidupan hanyalah dalam kebinatangan kela*atan. $ukan sebagaimana diperkatakan oleh ahli falsafah. 6elas kematian akan ditonggang sama saha#a oleh si bodoh dan si pintar. Apabila berada di dalam tanah, sama saha#a antara si bodoh dan si pintar. $ertanyalah kepada tanah tentang mereka berdua, #ika pertanyaan anda boleh menghilangkan keraguan dan kekeliruan. Adalah #elas di sini si mulhid memberikan isyarat bahawa pengertian-pengertian sebenar hanyalah melalui kata-kata ahli falsafah bukan kata-kata yang diucapkan oleh para pendakwah Islam. 3ia menyangka dengan berbuat demikian, dia akan terselamat daripada tuduhan bahawa dia telah terkeluar daripada agama. A

Abu Hayyan al-;awhidiyy berkata Abu )ulayman Muhammad ibn ;ahir al-)a#astaniyy alManti9iyy berkata setelah mendengar bait-bait syair di atas !:enis manusia seperti ini akan merosakkan para pemuda yang tidak berpengalaman yang masih belum mempunyai pandangan mata hati dalam segenap urusan. Mereka hanya men#adi hamba kepada perasaan-perasaan yang datang daripada adat kebiasaan yang merosakkan dan kepercayaan-kepercayaan karut yang dia#ar oleh rakan-rakan yang #ahat. (rang yang mengucapkan bait-bait syair ini sebenarnya telah mengingkari agama, mencabut ikatan perasaan malu daripada dirinya, melakukan kerosakan secara terang-terangan, menyekat hikmat kebi#aksanaan dan menanam kekeliruan supaya bermahara#alela di dalam #iwa yang lemah dan akal yang kurang pintar. <ahai si hinaB Adakah hanya kerana orang yang baik dan orang yang #ahat, orang yang alim dan orang yang #ahil, sama saha#a kesudahan mereka iaitu akan dikebumikan ke dalam tanah, maka mereka adalah sama saha#a? Adakah sama apabila ada sekumpulan manusia yang bermusafir dari suatu negeri ke suatu negeri yang lain, setelah sampai ke destinasi mereka, maka setiap daripada mereka singgah dan tinggal di tempat yang telah disediakan khusus buat mereka masing-masing dan setiap mereka disambut dengan cara yang berbe*a? Adakah sama? Adakah sama #uga apabila sekumpulan manusia memasuki sebuah kediaman lalu setiap orang diberikan tempat duduk yang khusus untuknya dan setiap orang diberikan layanan yang berbe*a di antara satu sama lain? Adakah sama? "emudian engkau berkata !;anyalah tanah tentang mereka berdua?% )ebenarnya kami telah bertanya dan ia telah memberitahu bahawa ia telah merapatkan #asad, #ena*ah dan tubuh badan mereka, bukan kufur dan iman mereka, bukan #uga keturunan dan kedudukan mereka, bukan #uga kebi#aksanaan dan kebodohan mereka, bukan #uga ketaatan dan kemaksiatan mereka, bukan #uga perkataan dan perbuatan mereka, bukan #uga keyakinan dan keraguan mereka, bukan #uga ke*uhudan dan tasbih mereka, bukan #uga makrifat dan tauhid mereka, bukan #uga kebaikan dan ke#ahatan mereka dan bukan #uga ke*aliman dan keadilan mereka.% Melalui dua petikan syair di atas di samping komentar yang diberikan, #elaslah kepada kita beberapa sudut peperangan yang sentiasa berlangsung di antara keimanan dan beberapa bentuk kesesatan. 3i dalam buku seumpama ini terdapat nasihat-nasihat dan peringatan-peringatan, penundukan dan penambahan keyakinan=

1. Tas ih Yang Meneguhkan !ekuasaan )etiap dakwah yang mahu isti9amah dalam #alannya menu#u Allah, hendaklah melangkah melalui isti9amah yang pintunya ialah mihrab. )etiap dakwah Islam hendaklah memulakan amalannya setiap ketika daripada mas#id. Ia hendaklah mengislahkan akidah dan menga#ar para pendakwahnya tentang adab-adab bergaul secara Islam. 3engan itu, secara automatik segala neraca kelebihan yang lain akan gugur seperti kebolehan penulisan yang hebat, syarahan yang memukau dan timbunan si#ilsi#il penga#ian. Himpunan segala kebaikan terdapat pada kun#ungan yang selalu dilakukan ke mas#id. $ekalan mas#id merupakan bekalan paling baik bagi memulakan sesuatu per#alanan. alHasan bin Ali bin Abi ;alib r.a. telah berkata !)esiapa yang sentiasa mendatangi mas#id, dia akan mendapat lapan sifat ;anda yang meyakinkan, saudara yang berguna, ilmu yang dimiliki, rahmat yang menanti, kalimah yang menun#ukkan kepada petun#uk atau menghalangnya daripada kemusnahan, dan peninggalan dosa sama ada kerana malu atau takut.%1 'ada hakikatnya, mas#id adalah tempat pengumpulan fikrah yang satu, bersih, suci dan membetulkan segala kesesatan yang masyarakat ter#ebak ke dalamnya. Ia adalah pemikiran yang satu pada setiap kepala. (leh itu, ia adalah penyelesaian yang satu terhadap segala permasalahan. )ebagaimana keadaan sungai yang membelah bumi lalu bumi hanya berada di tebingnya tanpa mara lebih daripada itu, maka begitu #uga mas#id yang didirikan lalu bumi dengan segala pengertiannya yang berbentuk tanah yang hina itu tidak dapat memasuki mas#id kerana terhalang oleh dindingnya.A !Mas#id bukanlah hanya binaan atau tempat seperti binaan dan tempat lain, bahkan ia adalah pembetulan kepada alam yang sentiasa bergelora di sekitarnya. 3i dalam kehidupan sentiasa ada sebab-sebab yang mendorong kepada kesesatan, kebatilan, persaingan, permusuhan, konspirasi dan seumpamanya. )emua ini akan dapat dipadamkan oleh mas#id, iaitu ketika orang ramai berkumpul beberapa kali setiap hari dalam keadaan dada yang se#ahtera, hati yang suci bersih dan #iwa yang berkerohanian tinggi. Mas#id tidak dimasuki oleh kemanusiaan manusia melainkan dalam keadaan suci bersih. )eluruh tubuhnya daripada bahagian yang paling atas hingga ke bahagian yang paling bawah digenangi dengan syiar kesucian yang dinamakan sebagai wuduk yang men#adikan manusia seolah-olah membersihkan segala kesan-kesan kotoran dunia daripada seluruh anggotanya sebelum memasuki mas#id.%C 6olongan yang dikurniakan dengan pemberian-pemberian ini telah bertindak balas sehingga mereka amat menyukai pemberian-pemberian tersebut dan amat tertarik kepadanya sehingga menyebabkan seorang penyair menyifatkan mereka dengan berkata

1 A C

Ibn Dutaybah, Uyun al-Akhbar, #il. 1, hlm. 1. al-7afi@iyy, Wahy al-Qalam, #il. &, hlm. 1C/-1CE. Ibid.

!Mereka ber#alan ke arah rumah-rumah Allah ketika mereka mendengar seruan Allahu Akbar dalam keadaan penuh kerinduan dan kegembiraan. 7uh mereka khusyuk terhadap Allah dalam penuh adab dan hati mereka amat gerun terhadap kebesaran Allah. Muna#at mereka ialah <ahai tuhan kamiB "ami datang kepada-Mu dalam keadaan taat, dan kami tidak mematuhi tipu daya si penipu. Apabila malam men#elang, mereka bangun dan mata mereka digenangi air mata bak hu#an yang lebat. Mereka adalah ri#al yang tidak dilekakan oleh sebarang permainan dan pendustaan kemalasan daripada menunaikan sembahyang.%2 3emikian pula, para imam yang diberikan taufi9 oleh Allah sentiasa memberikan pesanan tentang perkara ini, bermula daripada mereka yang datang daripada golongan pertama seperti Abdullah bin al-Mubarak ketika beliau berkata !7ebutlah dua rakaat untuk mendekatkan diri kepada Allah, #ika anda mempunyai waktu lapang dan dalam keadaan rehat. Manakala #ika anda teringin untuk mengucapkan perkara kebatilan, maka gantilah tempatnya dengan mengucapkan tasbih.%/ $egitu #uga dengan para pemimpin dakwah pada kurun ini, seperti Imam Hasan al-$anna ketika beliau berpesan dengan berkata !<ahai saudarakuB 3i hadapan anda pada setiap hari terdapat satu masa pada waktu pagi, satu masa pada waktu petang dan satu masa pada waktu dinihari, yang membolehkan anda meningkatkan ruh anda yang suci ke dunia yang tinggi, lalu anda memperolehi kebaikan dunia dan akhirat. 3i hadapan anda terdapat hari dan malam :umaat yang mampu anda penuhi kedua-dua tangan, hati dan ruh anda dengan limpahan yang turun daripada rahmat Allah swt terhadap para hamba-Nya. 3i hadapan anda #uga terdapat musim-musim ketaatan, hari-hari ibadat dan malam-malam ta9arrub yang ditun#ukkan oleh kitab anda yang mulia +al-Duran, dan 7asul anda yang agung. Maka hendaklah anda berusaha agar anda terdiri daripada orang-orang yang ber*ikir pada masamasa tersebut, bukan terdiri daripada orang-orang yang lalai, terdiri daripada orang-orang yang beramal, bukan terdiri daripada orang-orang yang malas. 7ebutlah waktu yang ada pada anda. <aktu ibarat pedang. ;inggalkanlah penangguhan kerana tiada perkara yang lebih mendatangkan mudarat daripadanya.%E :uga sebagaimana yang dilakukan oleh Imam $adi@ al-Faman )a@id al-Nursiyy ketika beliau berdialog dengan anda !3alam diri anda terdapat kekurangan, kefakiran, kelemahan dan keberha#atan= agar melalui teropong kekurangan tersebut anda dapat melihat beranda kesempurnaan ;uhan= dan melalui sukatan kefakiran anda dapat melihat dar#at-dar#at kekayaan dan rahmatNya=

2 / E

al-7afi@iyy, Wahy al-Qalam, #il. &, hlm. 1C/-1CE. al-)ubkiyy, Tabaqat al-Shafiiyyah, #il. &, hlm. -E2. Ma#allat al-3a@wah, )iri 'ertama, $il. E, tahun &0C&.

dan melalui neraca kelemahan anda dapat melihat kekuasaan dan kebesaranNya= dan melalui kepelbagaian keberha#atan anda dapat melihat kepelbagaian nikmat dan ihsanNya. (leh itu, matlamat fitrah anda ialah ubudiyyah. Gbudiyyah ialah anda mengisytiharkan kekurangan anda di pintu rahmatNya dengan berkata astaghfirullah dan subhanallah= dan anda mengisytiharkan kefakiran anda dengan berkata hasbunallah dan alhamdulillah dan #uga dengan memperbanyakkan permintaan= dan anda mengisytiharkan kelemahan anda dengan berkata la haula wa la quwwata illa billah dan Allahu Akbar dan dengan sentiasa meminta daripadaNya semata. 3engan itu, melalui martabat-martabat ubudiyyah tersebut, anda memperlihatkan keindahan rububiyyahNya. 0 $egitu #uga sebagaimana dinyatakan oleh Imam al-Mawdudiyy r.h. ketika beliau berbicara tentang kebangkitan dan perutusan para rasul a.s. iaitu bagi merealisasikan matlamat ubudiyyah di atas muka bumi. $eliau berkata !'erhatikan sedikit bagaimana 7asulullah saw sentiasa menggunakan tadarru dan bertindak mengikut susunan tertentu bagi mencapai matlamat tersebut. 'ada mulanya dan sebelum melakukan perkara lain, baginda saw menyeru manusia kepada iman, memantapkannya di dalam hati mereka dan meneguhkannya di atas paksi dan dasar yang amat luas. "emudian baginda saw menghidupkan di dalam #iwa orang-orang yang beriman keinginan untuk terus mempela#ari iman dan mentarbiahkannya berdasarkan keperluan dan tuntutan iman tersebut secara beransur-ansur bermula dengan ketaatan amali +yakni Islam,, kesucian akhlak +yakni ta9wa, dan cintakan Allah serta memberikan wala@ kepadaNya semata +yakni ihsan,. "emudian baginda saw barulah mula menyusun usaha mereka yang telah beriman dan ikhlas itu di dalam satu susunan yang ber#alan secara berterusan bagi memusnahkan sistem #ahiliyyah yang telah punah semen#ak sekian lama dan menggantikannya dengan satu sistem yang selayaknya, yang berdiri di atas dasar-dasar dan tapak-tapak yang berpaksikan kepada akhlak dan tamadun yang bersumberkan undang-undang Ilahi yang diturunkan Allah swt.% !)elepas daripada itu, 7asulullah saw mula menun#uk a#ar mereka tentang adab dan adat yang baik ketika berpakaian, makan, minum, bersosial, bangun, duduk dan lain-lain perkara yang merupakan adab *ahir yang menambahkan seri kepada kehidupan orang-orang yang berta9wa dan melakukan kebaikan. )eolah-olah 7asulullah saw pada mulanya membersihkan emas daripada sebarang kotoran dan kemudian mencetaknya dengan cetakan dinar. $aginda saw terlebih dahulu melatih para pe#uang dan kemudian memakaikan mereka dengan pakaian perang. Inilah konsep tadarru yang betul dan diredhai oleh Allah swt dalam hal ini sebagaimana #elas kelihatan bagi setiap orang yang memerhati dan mengka#i al-Duran dan al-hadith dengan teliti.&H "ahu#lah "eruan $a i %nda 7asulullah saw bersabda &&

IJKLM LNO PL LQORS TL LU VL LWXRS YL LWZ[\ LNO ]^L L[_ TU I[_ `\a `bU cd ef[_ YS Rghi TU .Vjkl mSRi nRopOq Vr[ho sti KuvOwxa yKi^ho
0

$adi@ al-Faman )a@id al-Nursiyy, al-Mathawiyy al-arabiyy, hlm. -E1. al-Mawdudiyy, al-Usus al-akhlaqiyyah li al-harakah al-!slamiyyah, hlm. /-. Muslim, Sahih Muslim, #il. -, hlm. &1&.

&H &&

Maksudnya !)esiapa bersuci di rumahnya, kemudian ber#alan menu#u ke salah sebuah rumah Allah swt bagi melaksanakan salah satu kefardhuan yang ditetapkan oleh Allah swt, maka salah satu daripada dua langkahnya akan menggugurkan kesalahan yang dilakukannya dan langkahnya yang satu lagi akan meninggikan dar#atnya. $aginda #uga bersabda &-

{ Ok z { q |} { Ow {~ { Ku { M V {\ |O T |U e \ { J e \ {N Ow {} {z { Ok {q { w |u {\ | O `\ {a Ow {~ { T |U {
Maksudnya !)esiapa yang selalu ke mas#id, Allah akan menyediakan baginya tempat persinggahan baginya di dalam syurga bagi setiap kali dia pergi.% $aginda #uga bersabda &1

{U m { Kg {[ { { X `f x { { { \O R f { |X { \ Oq { `b u |U { c |v w {_ | {S {c |v w {_ |} { { \O YS OR j |} { K \O c { |} { . K {X {c d Y { X \ O T |U OR j |} {c { |} { KU { O
Maksudnya !(rang yang paling besar gan#arannya dalam sembahyang ialah orang yang paling #auh ber#alan +untuk ke mas#id,. 3an orang yang menunggu sesuatu sembahyang lalu dia menunaikannya bersama dengan imam lebih besar gan#arannya daripada seorang yang sembahyang kemudian dia tidur.% 3aripada :abir r.a., katanya yang bermaksud !Aku berbai@ah dengan 7asulullah saw untuk mendirikan sembahyang.%&A :abir #uga pernah ditanya oleh Ibn Mas@ud !Amalan manakah yang lebih disukai oleh Allah? $eliau men#awab !)embahyang di dalam waktunya.%&C 7asulullah saw bersabda lagi &2

| J I { KLLM { a .Kg { { ^M k q { Kg { { ^b {o q { Kv {{ ^ q T t |[ S { .V _ { ^f |U { { { y R W t |i {c |U R U |OT U KU { .e M R {v |w \O {\ { q { . R { [ M { ] { |i c |\ { KU { . ^J \O T {U Kg { { | { Ku {\ kK M {


Maksudnya !)etiap orang muslim yang apabila tiba waktu sembahyang fardu lalu dia memperelokkan wuduk, khusyuk dan rukuknya, maka sembahyangnya itu akan men#adi penghapus dosa yang dilakukan sebelum daripada itu selagimana dia tidak melakukan dosadosa besar. "eadaan ini berlaku sepan#ang masa.% )enyuman terakhir yang dilakukan oleh Nabi saw di dunia ialah senyuman baginda terhadap sembahyang, iaitu setelah baginda menyingkap kain langsir biliknya pada hari Isnin lalu baginda ternampak Abu $akar sedang mengimamkan sembahyang yang terdiri daripada beberapa saf di belakangnya.
&&1 &A &C &2

al-$ukhariyy, Sahih al-Bukhariyy, #il. &, hlm. &C/-&C0. Ibid. Ibid. Ibid. Muslim, Sahih Muslim, #il. &, hlm. &A-.

$aginda menggesa agar ditunaikan sembahyang )ubuh dan Isyak dengan bersabda &/

V { |\O {o {l {T X |l {R | { \O ` { T |U {
Maksudnya !)esiapa yang menunaikan sembahyang )ubuh dan Asar akan masuk syurga.% "etika memandang kepada bulan purnama, 7asulullah saw bersabda &E

O^LL { |i } {c |f |h {f { L | O LS e Lf X { |k YLLS ^U KLLW { i RuZ\O O {v { {q |R {i { Ku {M { c_ k { {q |R f { { cJ a .O^ {S | KS Kg {_ qR ~ { | {q { u |b \O ^ { | { { { ` { {


Maksudnya !)esungguhnya kamu akan dapat melihat tuhan kamu sebagaimana kamu melihat kepada bulan ini. ;idak ragu lagi, kamu semua akan dapat melihatNya. :ika kamu mampu menghadapi suasana yang menghalang sembahyang pada waktu sebelum matahari terbit dan sebelum matahari tenggelam, maka lakukanlah.% "emudian baginda saw membaca ayat 10, )urah Daf yang bermaksud !=dan bertasbihlah sambil memu#i ;uhanmu +terutama, sebelum terbit matahari dan sebelum matahari terbenam.% $aginda #uga bersabda &0

\ e KU {q { e v |} {R {i q KuJ {M { R | {\ |O { { e i ^ i { \ O
Maksudnya !)eseorang yang terluput sembahyang Asar, seolah-olah dia kehilangan keluarga dan hartanya.% 3i dalam lafa* yang lain berbunyi
-H

u e { { s { x { w |Z {S {R | {\ |O { { { {R {i {T |U {
Maksudnya !)esiapa yang meninggalkan sembahyang Asar, maka terhapuslah +pahala, amalannya.% (leh itu hendaklah anda wahai pendakwah yang berada di antara amaran yang diberikan oleh Nabi saw yang mengancam bahawa pahala amalan anda akan terhapus dan di antara galakan yang mendorong anda untuk memperoleh balasan syurga dan kebenaran untuk melihat Allah, maka sahutlah seruan tersebut. )esungguhnya ia adalah harga yang amat menggiurkan dan mesti direbut sebelum ditarik balik. Anda hendaklah segera menyahut cabaran yang dikemukakan oleh al-8udhail bin Iyadh ketika beliau berkata !)yurga tidak pernah dihias sebagaimana ia dihias bagi ummat ini. Namun anda tidak melihat seorangpun yang merinduinya.% Iaitu anda tidak melihat seorangpun yang sanggup keluar demi memperolehnya dalam waktu kese#ukan. )ahutlah cabaran tersebut dengan berkata !Akulah orang yang merinduinya.%
&/ &E &0 -H

al-$ukhariyy, Sahih al-Bukhariyy, #il. &, hlm. &1/. al-$ukhariyy, Sahih al-Bukhariyy, #il. &, hlm. &1E. al-$ukhariyy, )ahih al-$ukhariyy, #il. &, hlm. &1/. Ibid.

&H

:ika diri anda merasa berat atau malas, terdapat dialog lembut yang boleh anda gunakan untuk berdialog dengan diri anda sendiri, iaitu dengan anda berkata kepada diri anda !Anggaplah engkau terdiri daripada kalangan anggota tentera, atau peker#a di kilang roti, atau nelayan atau apa sa#a= $ukankah pada ketika itu engkau berkewa#ipan untuk datang lebih awal daripada para pegawai yang lebih tinggi pangkatnya atau lebih awal daripada orang yang mahu membeli roti? Ini engkau lakukan kerana mematuhi sistem ketenteraan atau sebagai langkah persaingan dalam mencari re*eki. Maka Allah swt lebih berhak untuk ditaati. )embahyang subuh lebih utama untuk direbut dan di#adikan barang persaingan.% Maka dengan dialog seumpama ini kepada diri sendiri, insya Allah akan terhasil rasa keinginan untuk bersungguh-sungguh melakukannya ketika diri anda merasa malas dan merasa enak untuk meneruskan tidur. "etika anda melakukan sesuatu dosa atau kesalahan, maka hendaklah dengan segera anda hapuskannya dengan melakukan rukuk +sembahyang,. "etika Nabi Allah 3aud a.s. didatangi oleh dua orang yang berbalah tentang hal kambing, baginda sedar dan perasan tentang kesalahannya. Allah swt menyifatkan kesedaran baginda itu melalui firmanNya
-&

. {\ { e \ { KJ {R | { {S { +-A, { KJ {} {{ q K M Ok { R o {q { e _ k { R { { |f { | KS {y K f {S { Ku {J } {l qq Ol {T {q {

Maksudnya !=3an Nabi 3aud +setelah berfikir se#urus,, mengetahui sebenarnya "ami telah mengu#inya +dengan peristiwa itu,, lalu ia memohon ampun kepada ;uhannya sambil merebahkan dirinya su#ud, serta ia ru#uk kembali +bertaubat,. Maka "ami ampunkan kesalahannya itu=% Nabi Allah 3aud men#adikan istighfar dan rukuk sebagai #alan baginda bagi menga#ar para du@at agar turut rukuk bersamanya. !e&riha#inan G'l'ngan %wal Terhada& "em ahyang 6olongan salafussoleh amat menyukai agar segala perkara dilakukan dengan penuh teliti dan berhati-hati, kecuali dalam perkara sembahyang. 'ernah dikatakan kepada Ahnaf bin Days r.a. !)esungguhnya engkau adalah seorang yang amat berhati-hati.% $eliau men#awab !;api aku tahu aku adalah seorang yang gopoh apabila tiba waktu sesuatu sembahyang sehinggalah aku menunaikannya.%-$ishr bin al-Hasan, seorang muhaddith yang thi9ah digelar sebagai al-saffiyy +nisbah kepada perkataan saf dalam sembahyang, kerana beliau sentiasa bersembahyang pada saf yang pertama di mas#id al-$asrah selama lima puluh tahun.-1 )epertinya #uga, Ibrahim bin Maymun al-Marwa*iyy yang terdiri daripada kalangan para pendakwah dan muhaddith yang thi9ah daripada kalangan sahabat Ata@ bin Abi 7abah. $eliau beker#a sebagai pencelup pakaian, penempa emas dan perak. Mereka mengatakan !$eliau adalah seorang fa9ih yang mempunyai kelebihan dan terdiri daripada kalangan orang yang sentiasa melakukan amar makruf dan nahi mungkar. Ibn Mu@in berkata !Apabila
-& --1

)urah )ad, ayat -A--C. Ibn )a@d, al-Tabaqat, #il. /, hlm. 02. ;ah*ib al-tah*ib, #il. &, hlm. &/1-AAE #il. E, hlm. A-A.

&&

mendengar a*an ketika beliau mengangkat penukul, maka terus penukul itu diletakkan kembali.%-A "athir bin Gbayd al-Himsiyy tidak pernah terlupa di dalam sembahyangnya dalam tempoh enam puluh tahun genap beliau mengimamkan penduduk Hims. Apabila ditanya tentang perkara tersebut beliau men#awab !)ebaik saha#a aku masuk ke dalam pintu mas#id, tiada sesuatu pun di dalam hati aku melainkan Allah saha#a.% )ulayman bin Ham*ah al-Ma9disiyy adalah ketua 9adi di )yam dan beliau #uga adalah salah seorang keturutan Ibn Dudamah, pengarang kitab al-Mughni. $eliau berkata !Aku tidak pernah bersembahyang fardu secara sendirian kecuali dua kali saha#a, seolah-olah aku tidak pernah menger#akannya sama sekali,%-C sedang umurnya hampir sembilan puluh tahun. 'endakwah yang berbahagia ialah siapa yang memerhatikan semua perkara ini dan mengikutinya. Dakwah Yang Bela(ar Dari&ada $a i Daud Nabi Allah 3aud sentiasa bertasbih pada waktu petang dan pada waktu pagi ketika terbit matahari, lalu Allah swt mempermudahkan gunung ganang sehingga dapat bertasbih bersama-sama baginda. Allah swt berfirman
-2

OR { | | Oq { Y b {\ | K_ T {t | {X e {U { { K { \ | O KJ {R | { KJ a

Maksudnya !)esungguhnya "ami telah mudahkan gunung-ganang turut bertasbih memu#i "ami bersama-sama dengannya pada waktu petang dan ketika terbit matahari.% .alu Allah swt mengurniakan kepada baginda suatu kurniaan yang amat besar yang difirmankan oleh Allah selepas itu
-/

e { |U KJ {l |w { {q {

Maksudnya !3an "ami kuatkan kera#aannya=% )esuatu dakwah yang mendakwa sebagai dakwah Islam tidak akan teguh kekuasaannya dan akan dapat dikalahkan #ika para pendokongnya tidak melakukan tasbih pada waktu petang dan pada waktu pagi +ketika terbit matahari,. )aling berpesan tentang sembahyang merupakan suatu kebaikan yang kita lakukan menyebabkan Allah menambahkan kebaikan pada sembahyang yang kita lakukan. mesti men#adikannya sebagai suatu yang berkekalan sehingga untuk generasi-generasi datang. :ika kita tidak melakukannya, maka rantaian dakwah akan terburai dan tidak bercantum lagi. )emoga di#auhkan Allah. akan "ita akan akan

-A -C -2 -/

Ibid. "ayl tabaqat al-#anabilah, #il. -, hlm. 12C. )urah )ad, ayat &E. )urah )ad, ayat -H.

&-

). Mini#-mini# Yang Berharga $ersu#ud di mihrab, beristighfar pada waktu sahur, air mata kerana muna#at, semuanya adalah tanda-tanda yang hanya dimiliki oleh seorang yang beriman. :ika seorang yang duniawi menyangka syurganya adalah pada wang dinar, wanita dan istana yang tersergam, tetapi= syurga seorang yang beriman ialah pada mihrabnya. -E "yurga *rang Beriman Allah mengurniakan banyak benda halal yang menafikan sifat kepaderian. ;etapi seorang yang beriman memiliki suatu kela*atan yang #auh lebih besar daripada kela*atan bendabenda halal, iaitu ketika dia menu#u kepada tuhannya dengan ruh yang #ernih. "etika itu, dia akan meninggalkan kebanyakan kela*atan yang halal kerana bimbang semuanya akan mengeruhkan ke#ernihan yang sedang dialaminya. (rang-orang beriman dahulu telah melaluinya, iaitu ketika kehidupan ini hanya berlangsung dalam bentuknya yang sederhana. 3an orang-orang beriman hari ini #uga turut melaluinya iaitu pada *aman yang dipenuhi dengan ketamadunan yang amat kompleks ini. $ahkan sembahyang yang dilakukan pada *aman ini lebih banyak mendatangkan kegembiraan kerana setelah manusia hari ini menghadapi pelbagai kecanggihan, mereka merasa #emu, bosan dan boring. )embahyang yang dilakukan dapat menyingkatkan kehidupan mereka yang membosankan itu men#adi beberapa #am saha#a dengan memberikan mereka kehidupan yang tenang dan fikiran yang lapang. :ika teori instein berkenaan kerelatifan atau kenisbahan waktu adalah benar, maka di dalam sembahyang mungkin teorinya benar, sebagaimana dihuraikan oleh Mustafa )adi9 al-7afi@iyy !$etapa besar hikmat kenapa sembahyang difardukan kepada kita antara beberapa tempoh waktu yang tertentu. Agar ruh kita sentiasa selama-lamanya berhubung atau bersedia untuk berhubung dengan tuhannya. (rang yang paling lemah ruh agamanya sekalipun akan mampu untuk mengawal dirinya kerana selepas menunaikan sesuatu sembahyang fardu, dia akan merasakan bahawa dia akan mengadap tuhannya sekali lagi pada sembahyang fardu berikutnya. (leh itu, dia merasa takut untuk berdiri di hadapan tuhannya dalam keadaan bersalah atau berdosa. "emudian #ika dia ber#aya mengawal dirinya selepas menunaikan sembahyang fardu itu, maka dia akan mengingati bahawa selepas itu terdapat sembahyang fardu yang lain lagi yang akan tiba masanya hanya beberapa ketika saha#a lagi. (leh itu, seseorang itu sentiasa berada dalam keadaan #iwa yang mempunyai a*am yang tinggi dan kesucian sepan#ang umurnya dalam keadaan dan bentuk yang sama, tidak berubah sama sekali, seolah-olah meskipun umurnya yang pan#ang, namun sembahyang fardu yang ditunaikannya hanya seperti amalan dalam tempoh beberapa #am saha#a.-0 'an#ang kehidupan adalah sesuatu yang relatif. Ia amat pan#ang, gelap dan menggerunkan= bagi seorang yang #ahil. Ia adalah pendek, mudah dan bercahaya= bagi seorang yang bersembahyang.
-E -0

$ait ini merupakan sebahagian karangan <alid dalam ma#alah al-;arbiyah al-Islamiyyah, #il. /, hlm. 21/. al-7afi@iyy, Wahy al-qalam, #il. &, hlm. 1C0-12A.

&1

"ehidupan seorang #ahil "ebekuan yang berterusan. "ehidupan seorang yang bersembahyang 'ergerakan yang menambahkan kebenaran, atau memperbetulkan kebengkokan. Ia adalah seruan Allahu Akbar yang menamatkan kebekuan tersebut dan merintiskan satu pergerakan. Allahu AkbarB 'ada setiap saat setiap hari, kehidupan ini sentiasa melaungkan seruannya dengan menyebut <ahai seorang yang berimanB :ika anda telah melakukan sesuatu yang betul dalam #am-#am yang telah lalu, maka terus berusahalah untuk #am-#am berikutnya. ;etapi #ika anda telah melakukan kesilapan, maka lakukanlah penebusan dan hapuskan +kesalahan yang dilakukan di dalam, suatu saat dengan +kebaikan yang dilakukan pada, saat yang lain.1H 6erakan paling #elas yang dilahirkan oleh seruan takbir +Allahu Akbar, ialah 6erakan pembe*aan +tamyiz, dan pemisahan +furqan, antara para wali Allah dan para wali syaitan. :ika anda berkata !;un#ukkanlah kami #alan yang lurus, iaitu #alan orang-orang yang ngkau telah beri nikmat kepada mereka, bukan #alan mereka yang ngkau murka dan mereka yang sesat%, anda akan merasa pada setiap rakaat sekumpulan daripada ketiga-tiga golongan tersebut. 'ada setiap rakaat anda dapat bayangkan siapakah orang yang tergolong di dalam setiap kategori tersebut pada *aman yang sama dan di negeri yang sama. Anda dapat bergerak ke sana ke mari di dalam rakaat-rakaat sembahyang yang anda tunaikan sepan#ang hari itu ke seluruh negara Islam, di samping anda #uga dapat membentangkan semula se#arah Islam keseluruhannya. 'ada satu rakaat, anda mungkin teringatkan Nabi saw dan para sahabat baginda sebagai contoh golongan yang diberikan nikmat oleh Allah swt. 3i samping itu, anda #uga teringatkan Abu :ahal dan Musaylamah sebagai contoh golongan yang dimurkai oleh Allah dan golongan sesat. 3alam rakaat yang lain pula, anda mungkin akan teringatkan Nabi Hud dan )alih sebagai contoh golongan yang diberikan nikmat oleh Allah swt, di samping kaum Ad dan ;hamud sebagai contoh golongan yang dibinasakan. 3alam rakaat yang lain pula, anda mungkin akan teringatkan al-Hasan al-$asri, Ibn )irin dan Ibn al-Musayyab sebagai contoh orang-orang yang diberikan nikmat oleh Allah swt, di samping ahli murtad yang terdiri daripada al-:ahm bin )afwan dan al-:a@d bin 3irham sebagai mereka yang menyeleweng. 3alam rakaat yang lain pula, anda mungkin teringatkan Imam Ahmad bin Hanbal dan para #amaahnya sebagai ahli-ahli hadith yang mendapat taufi9 daripada Allah, di samping $ishr al-Mirrisiyy dan Ibn 3uwad sebagai golongan yang *alim.

1H

Ibid.

&A

3alam rakaat yang lain pula, anda mungkin teringatkan Ibn ;aymiyyah, Ibn Dayyim dan Ibn al-:aw*iyy sebagai termasuk dalam kategori para reformis, di samping penganut wihdat alwu ud, fana yang fantasi, ketergelinciran +shatahat, dan bid@ah sebagai golongan yang melakukan penipuan. 3alam rakaat yang lain pula, anda mungkin teringatkan Imam Hasan al-$anna, Abdul Dadir Awdah dan )ayyid Dutb serta keteguhan pendirian mereka ketika berhadapan dengan golongan taghut yang angkuh. 3engan cara demikian, anda dapat memahami seluruh sembahyang anda, kerana seseorang tidak mendapat apa-apa daripada sembahyangnya kecuali apa yang difahaminya saha#a. Anda #uga sentiasa dapat memperbaharui #an#i anda dengan generasi orang-orang yang beriman dan meninggalkan serta tidak menghiraukan golongan perosak. Inilah pergerakan iman, kerana iman yang sebenar tidak hanya menerima kesetiaan daripada anda kemudian meninggalkan anda sendirian ketika melakukan mufasalah +pemisahan diri daripada #ahiliah,. Ri(al dari Madrasah Malam ;etapi peringatan yang sempurna hanya dapat berlaku ketika waktu tenang dan sunyi. 3ari sinilah wu#udnya kepentingan madrasah malam. 3ari sini #uga lahir gesaan dan galakan Allah kepada orang-orang yang beriman agar sentiasa memperbaharui ciri-ciri orang yang beriman, iaitu mereka sedikit tidur pada waktu malam, dan beristighfar pada waktu sahur +hu#ung malam,@. 'ada *aman awal Islam, seruan mu@a**in berkumandang kedengaran dengan menyeru !<ahai ri#al malam, bersungguh-sungguhlahB )etiap suara +doa, tidak akan ditolak. ;idak bangun malam melainkan orang yang kuat a*am dan kesungguhannya.% )esungguhnya ia adalah benar-benar madrasah. Hanya melalui madrasah ini saha#a para ri#alnya dapat menyalakan obor semangat mereka dan menyebarkan cahaya di seluruh pelusuk dunia yang sedang dibaluti kegelapan #ahiliah. Ia sebagaimana dialami oleh I9bal dan disimpulkannya dalam beberapa bait berikut !Aku mengangis tika malam tenang dan hening. Manusia sedang tidur namun air mataku berguguran. 7uhku dihangati kedukaan dan kesedihan. <irid ya qayyum@ temanku dalam kegelapan. Aku umpama lilin dan air mataku menyucikanku. 3alam kegelapan malam ku nyalakan oborku. (rang ramai berkumpul mendapatkan cahaya dengan nurku. "u nyalakan api dan membakar diriku.%1&
1&

3iwan al-asrar wa al-rumu*, hlm. /0.

&C

3akwah Islam hari ini tidak akan dapat ditegakkan selagimana para pendakwahnya tidak menyalakan obor mereka pada waktu malam. 5ahaya dakwah #uga tidak akan dapat bersinar seterusnya menghapuskan kegelapan #ahiliyah kurun ke dua puluh selagimana ia tidak melaungkan ya qayyum@. )aya bukanlah orang pertama yang mengatakan demikian. )ebenarnya ia adalah wasiat Imam Hasan al-$anna ketika beliau berkata kepada para pendakwah !Minit-minit malam amat berharga. :anganlah kamu men#adikannya tidak bernilai dengan kealpaan kamu.%1Adakah kita sudah tidak mampu lagi untuk mengembalikan semula ciri-ciri utama ini? Atau adakah kita terpedaya dengan i#tihad baru yang memungkinkan kita bermudah-mudah dan bermalas-malas? )esungguhnya perkataan Allah tidak berubah. ;etapi kita telah memurahkan minit-minit malam yang amat berharga itu dengan pelbagai kealpaan. (leh itu, tanggung#awab terasa berat dan Allah tidak memberikan kemudahan di dalam segala urusan kita. "emenangan dakwah tidak di#amin oleh helaian kertas yang bertimbun. ;etapi ia berlaku dengan kembalinya orang yang ikhlas kepada kebiasaan asal yang sepatutnya. Apabila hati men#adi suci dengan melakukan taubat, dan peringatan ini dipatuhi oleh hati yang peka mendengar, maka ia akan men#adi penebus kepada kesilapan yang berlaku sekarang yang disebabkan oleh kealpaan berpan#angan. Ini adalah satu syarat yang mesti dipenuhi. )eolah-olah kita didinding daripada memperolehi kemenangan kerana kita menyeru dari sebalik tembok yang tebal. "ita hanya meninggikan suara memestikan Allah memberikan kita kemenangan begitu saha#a. "ita ber#ual beli dan menetapkan bahawa kita sudah mempunyai hak terhadap barang yang dibeli tanpa terlebih dahulu kita memberikan bayarannya yang berupa bisikan dan air mata di akhir malam. )edangkan kemenangan adalah pemberian semata-mata yang dikurniakan oleh Allah kepada sesiapa yang dikehendakinya daripada kalangan penuntut madrasah malam dalam kehidupan di dunia ini. Allah tidak akan mengurangkan balasan pahala gan#aran sedikit pun di akhirat nanti, bahkan 3ia akan memberikan balasan tersebut sepenuhnya. "eikhlasan dan pembongkaran angan-angan dunia yang palsu merupakan antara kurniaan utama madrasah malam, sebagaimana dinyatakan oleh <alid. )udut ini merupakan sudut yang sewa#ibnya ditekan dan diperdalamkan di dalam #iwa oleh sistem pentarbiahan kita. <alid berkata +yang kata-katanya adalah benar, !<ahai malam, ber9iyam padamu adalah madrasah. 'adanya, al-Duran menga#arku= ;entang makna ikhlas, lalu aku berpegang dengannya, sebagai suatu sistem. Ia #uga menempatkanku di dalam syurga.

1-

Ma#alah al-3a@wah, bil. 21.

&2

Ia #uga memperlihatkanku bagaimana dunia= melemaskanku di dalam angan-angan palsu. 3unia umpama mengkarung. 'ertukaran warnanya memperdayakanku melakukan dosa. .alu aku men#auhi dan memusuhinya. Aku mendapatinya cuba mener#ah masuk ke dalam diriku. .alu ku perteguhkan hubungan diriku dengan 'enciptanya= Fikir berpan#angan sentiasa memeliharaku.%11 .ebih daripada itu, orang yang berkelulusan daripada madrasah malam akan memberi kesan kepada generasi-generasi akan datang, sedangkan sesiapa yang tidak menyertai madrasah tersebut akan kering, keras dan hati orang yang memandangnya #uga akan turut keras. $uktinya semen#ak dahulu lagi terdapat di sisi $ishr bin al-Harith al-Hafiyy. $eliau menyaksikannya dan memberikan petun#uk kepada anda tentangnya. $eliau berkata !5ukuplah untuk anda tahu bahawa terdapat segolongan manusia yang sudah mati tetapi dengan mengingati mereka hati akan hidup. )ebaliknya terdapat #uga segolongan manusia yang masih hidup tetapi hati akan men#adi mati dengan melihat kepada mereka.% Ini tidak berlaku melainkan kerana malam-malam golongan pertama dihabiskan dengan ber#aga, sedangkan malam-malam golongan kedua dihabiskan dengan tidur. $egitu #uga siang hari golongan pertama dihabiskan dengan melakukan ker#a-ker#a yang serius sedangkan siang hari golongan kedua dihabiskan dengan memenuhi nafsu syahwat semata. %dakah %nda "udah Didahului *leh Mer&a#i+ Hati yang dimiliki oleh seorang fa9ih yang *ahid, Abu )ahl al-)a@lukiyy adalah hati yang lembut. Ini ditampilkan oleh kata-katanya yang menyesali diri sendiri !Aku tidur dalam keadaan alpa, sedangkan merpati yang tidak melakukan sebarang #enayah menangis, tetapi aku banyak melakukan dosa. 3emi Allah, sesungguhnya aku berdusta= :ika benar aku seorang yang berakal, nescaya aku tidak akan didahului oleh tangisan merpati.%1A )esungguhnya dosa tidak dapat dibasuh melainkan dengan air mata. "eberanian hanya dapat disuburkan dengan air mata pada waktu malam. )e#arah Islam hanya mengenali tokohtokohnya sepan#ang *aman dengan sifat tersebut. Ibn al-Dayyim tidak berdusta ketika beliau menyifatkan mereka dengan berkata !Mereka menghidupkan malam dengan ketaatan terhadap tuhan mereka. 3engan melakukan tilawah, tadarru@ dan berdoa. Air mata mereka mengalir umpama hu#an lebat yang berpan#angan.

11 1A

Aghani al-marakah, hlm. 1E. al-)ubkiyy, Tabaqat al-Shafiiyyah, #il. 1, hlm. &/&.

&/

"etika malam, mereka ibarat pendeta yang tekun beribadat, tetapi ketika ber#ihad mereka adalah pahlawan yang paling berani. 'ada dahi mereka terdapat tanda su#ud kepada tuhan, dan nur cahaya yang bergemerlapan.%1C Abdul <ahhab A**am pernah bertanya waktu malam apakah rahsianya yang paling indah. .alu malam memberikan #awapan ia adalah keadaan orang beriman dan melakukan dosa yang dapat menemui waktu yang tepat untuk beribadat. 3engarkanlah dialog mereka !Aku bertanya kepada malam $erapakah rahsia yang kedapatan pada dadamu? $eritahulah kepadaku rahsia yang paling indah. Ia men#awab ;iada rahsia yang paling bercahaya di dalam kegelapanku yang melebihi air mata orang yang bertaubat pada waktu sahur.%12 )udah tentu anda akan dapati #awapan yang diberikan oleh malam itu dibenarkan oleh seseorang mukmin dengan segera. $egitu #uga anda akan dapati golongan sasterawan berusaha untuk menyebarluaskan #awapan tersebut. Mereka bertu#uan membu#uk manusia !$er#ayalah sesiapa yang bertasbih ketika manusia sedang nyenyak tidur. 3ia membenamkan keinginannya +untuk tidur, di dalam rusuknya. 3ia diliputi oleh ketenangan dan kekhusyukan. 3ia ber*ikir kepada Allah dan air mata berlinangan. Air mata itu akan men#adi lilin. )u#ud kepada Allah pada waktu sahur memberikan cahaya pada hari mahsyar.%1/ 'ara sasterawan #uga menun#ukkan #alan syurga kepada mereka yang melakukan dosa dan kesalahan. 3alam kesempatan lain, mereka membu#uk orang yang melampau dengan berkata !"embalilah kepada Allah dengan hati yang khuyuk. $erdoalah kepadaNya dengan mata yang mengangis. Nescaya 3ia mengurniakan anda keampunan yang meluas. Menggantikan segala kesalahan anda dengan kebaikan yang pahalanya tidak akan habis. )emua keampunan ini hanya untuk hamba yang bertaubat. "eampunan yang meliputi yang datang daripada 'encipta alam yang luas. $agi sesiapa yang segera bertaubat kepadaNya.

1C 12 1/

Ibn Dayyim al-:aw*iyyah, !ghayat al-$ahfan, hlm. -CC. 3iwan al-Mathani, hlm. 1C. <alid, Ma#allat al-;arbiyah al-Islamiyyah, #il. /, hlm. 212.

&E

,. -ermulaan )etiap akti4is dalam amal tarbawi haraki Islami sudah pasti dapat menyaksikan keguguran dan kemunduran sesetengah pendakwah. Anda mungkin melihat seorang pendakwah men#alankan tugasnya dengan rancak bersama yang lain, lalu anda menyangka dia akan terus thabat +teguh pendirian,. Namun sangkaan anda itu ternyata meleset, kerana mungkin dia diugut atau dihasut atau ditawan oleh godaan diri dan nafsu, lalu terpedaya sama ada kerana bu#ukan atau terhutang budi. 3engan itu dia akan ditimpa kemalasan atau kelemahan +futur,. "adang-kadang mungkin agak sukar untuk memberikan alasan kepada fenomena tersebut. ;etapi firasat kami terhadap diri sendiri serta pengka#ian terhadap fi9h tarbawi mengenai kha*anah tinggalan para tokoh tarbiah terdahulu mula menun#ukkan kepada kami beberapa ge#ala bagi mentafsirkan fenomena tersebut. :ika ge#ala-ge#ala tersebut di#aga sepenuhnya, dengan i*in Allah, hati akan tetap teguh dengan pendiriannya dan kaki kita akan terpelihara daripada tergelincir. -ermulaan Yang Murni )eorang penyair telah menyebut secara tidak langsung tentang pentafsiran umum fenomena tersebut dengan berkata !)etiap orang mempunyai -sedang Allah amat mengetahui tentang manusia- kebiasaan yang membentuk karekternya. 'eristiwa yang berlalu pada *aman mudanya membentuk karekter tersebut. 3emikian #uga setiap perkara dilihat kepada permulaannya.% >ang men#adi penumpuan kita di dalam syair di atas ialah bahagian separuh yang kedua daripada bait yang kedua. (leh itu, setiap perkara dinilai oleh keadaan bagaimana ia bermula. ;etapi para pakar tarbiah terdahulu ber#aya memberikan pendekatan yang lebih #elas daripada penyair di atas. (leh itu, kita dapat melihat pendekatan mereka dengan #elas hasil daripada huraian dan pen#elasan yang mereka berikan tentang makna bahagian permulaan atau bahagian pertama sesuatu perkara. Antara mereka ada yang menggambarkannya melalui beberapa perkataan yang sedikit tetapi meliputi. "atanya !"elemahan +futur, selepas mu#ahadah adalah berpunca daripada permulaan yang tidak betul.% (leh itu, sebabnya ialah permulaan itu sendiri. >akni langkah-langkah pertama bagi seseorang pendakwah pada #alan dakwah yang menyampaikan kepada Allah hendaklah bermula pada #alan yang sahih lagi benar. 3engan itu, dia akan meningkat dari masa ke semasa tanpa merasa lemah dan mundur. :ika dia merasa lemah sekalipun, maka dalam lingkungan yang tidak melebihi apa yang dikesani berlaku di dalam sunnah Nabi saw. Namun ia tetap suatu yang mengaibkan #ika ia merupakan kelemahan atau kemalasan yang menghalang daripada berlaku peningkatan.

&0

;etapi dari manakah datangnya kemalasan atau kelemahan pada diri seseorang pendakwah #ika para murabbinya telah menolaknya dengan penuh semangat semen#ak langkahnya yang pertama lagi? $agaimana boleh berlaku seorang yang hari kelmarinnya telah men#alani suatu #arak yang #auh bagi mencapai matlamatnya tiba-tiba pada hari ini atau esoknya dia tidak lagi bersegera untuk mencapainya? $agaimana boleh berlaku seorang yang yakin bahawa dia sedang menuruti #e#ak langkah salah seorang rasul daripada kalangan ulil azmi tetapi dia tidak mengambil inspirasi daripada kea*aman rasul tersebut? (leh itu, puncanya ialah langkah pertama itu sendiri. )esiapa yang kita ber#aya perteguhkan langkah-langkah pertamanya, maka insya Allah dia akan tetap dan teguh dengan pendiriannya selepas daripada itu. ;etapi sesiapa yang kita biarkan langkah-langkah pertamanya goyah dan longgar, maka sebenarnya kita telah memberikan gunting yang akan dipergunakan oleh syaitannya untuk memotong segala hubungan yang ada antara kita dengannya. )yaitannya pula memang sentiasa mengintai-ngintai dan menantikan peluang sedemikian. :ika tidak ber#aya memperolehi gunting dan tidak ber#aya melakukan ke#utan itu sekalipun, syaitannya akan membu#uk dan meyakinkannya agar dia memegang hu#ung tali kea*amannya dan melonggarkannya sedikit demi sedikit. "emudian syaitannya mencampakkan ke dalam hati orang yang sudah sedia terpesong langkah mulanya itu pelbagai bisikan dan hasutan. )yaitannya memperlihatkan bahawa kebaikan yang diperolehinya amatlah sedikit berbanding ker#a yang telah dilakukannya, sehingga akhirnya dia dikuasai oleh rasa sombong +ghurur, dan berani melampaui batas, dan akhirnya dia akan terbalik musnah. 'lot kedua yang dimainkan oleh syaitan ini #uga telah disaksikan oleh seorang lagi daripada kalangan salihin. 3ia menggambarkannya sambil memberikan amaran kepada kita dengan berkata !)esungguhnya segala dakwaan +bisikan dan hasutan, lahir daripada permulaan yang tidak betul. )esiapa yang permulaan per#alanannya betul, maka pengakhirannya #uga akan betul dan tepat. ;etapi sesiapa yang permulaannya tidak betul, mungkin dia sendiri akan binasa.% $ahkan pada kebiasaannya dia akan binasa. 'ermulaan hendaklah didasarkan kepada sifat ta arrud. )esiapa yang tidak dikurniakan kesucian ta arrud pada langkah pertamanya, maka binaan yang dibinanya akan terus bergoyang meskipun kelihatan amat tinggi dan megah. $ahkan bahaya yang sebenar-benarnya ialah #ika binaan itu telah tinggi, kerana ia akan segera condong dan melencong ketika berhadapan dengan setiap seruan ke arah sesuatu perkara bid@ah atau untuk memperoleh sesuatu keuntungan. )yaitan akan sentiasa menghiasi dan mengindahkan sebarang perkara bid@ah, serta syaitan #uga akan mengeksploitasi waktu kesusahan dan keberha#atan untuk membu#uk dan mempedaya. :ika penyair di atas ragu-ragu tentang kesan permulaan yang tidak betul@ +rosak, lalu hanya menggunakan perkataan mungkin@, dan kita pula hanya menggunakan perkataan pada

-H

kebiasaannya@, tetapi terdapat seorang lagi penyair yang meyakini akibat buruk daripada keadaan tersebut, lalu berkata !)esiapa yang tidak betul pada permulaan kehendaknya, maka dia tidak akan selamat pada akibat akhirnya.% "enyataan ini bukanlah dibuat dalam keadaan dia lupa kepada kehendak Allah, tetapi dia bercakap melalui pengalamannya sendiri dalam bidang tarbiah. 3ia hanya mempersembahkan laporan daripada hasil penyiasatannya dan pengka#iannya terhadap hal ehwal orang yang dikenalinya. (leh itu, keprihatinan kita terhadap permulaan men#adi satu garis panduan yang #elas dalam seni tarbiyah haraki yang kita #alankan. Ia %dalah $ia# Yang Be as "esucian permulaan@ yang mereka maksudkan mengandungi dua makna yang saling ikut mengikuti dalam keadaan berturut-turut. "edua-duanya saling memerlukan. Iaitu niat yang baik dan kea*aman +himmah, yang tinggi. "edua-duanya digabungkan oleh al-$uhturiyy di dalam satu rangkap syair. 3ia menamakan kedua-duanya sebagai !:iwa yang bercahaya dan kea*aman yang bernyala-nyala.%1E :iwa yang bercahaya adalah meru#uk kepada #iwa yang mengandungi niat yang suci. (leh itu, ia dapat memberikan cahaya lantaran kesucian yang dimilikinya. Ia #uga adalah niat yang bebas@ sebagaimana diungkapkan #uga oleh al-$uhturiyy di dalam rangkap yang lain.10 al-$uhturiyy ber#aya memberikan sifat yang baik kepadanya, seolah-olah #iwa itu bebas daripada ikatan yang mengikat #iwa lain yang terdiri daripada ikatan hawa nafsu, ketamakan dan kepentingan. :iwa yang bebas #uga tidak boleh di#auhkan daripada terus men#alankan tanggung#awabnya walaupun dihasut dengan harta dan kecantikan wanita. Ia #uga tidak men#adi hamba kepada pangkat atau pun syahwat hawa nafsu. )egala amal seseorang pendakwah sama sekali tidak akan lahir kerana nafsu syahwatnya, bukan #uga kerana ingin memenuhi sesuatu kepentingan. ;etapi segala gerak diamnya hanyalah kerana mengharapkan balasan pahala daripada tuhannya. 3emikianlah keadaan orang-orang yang salih. 3engan sifat inilah, Hisham bin Abdul Malik menyifatkan sepupunya, Gmar bin Abdul A*i* salah seorang khalifah kera#aan Gmawiyyah, r.h. dengan berkata !Aku yakin tiada langkah yang dibuat oleh Gmar melainkan pasti dia mempunyai niat pada setiap langkah itu.%AH
1E 10 AH

3iwan al-$uhturiyy, #il. &, hlm. 2-0-2AH. Ibid. Ibn Abdul Hakam, Sirat Umar, #il. 1H, hlm. -0.

-&

.antaran kerana itulah, Gmar mampu membetulkan kerosakan dua generasi dalam masa kurang daripada dua tahun. (leh itu, pendakwah hari ini tidak boleh membesar-besarkan penyelewengan yang berlaku di negara-negara Islam pada hari ini, kerana #ika setiap langkah yang dilakukannya disertakan dengan niat sebagaimana dilakukan oleh Gmar bin Abdul A*i*, nescaya dia mampu mengalahkan dua golongan besar dalam masa kurang daripada dua tahun dengan i*in Allah. "ebaikan akan membesar pada kontrak yang dilakukan di antara kumpulan orang beriman dan Allah swt sekadar besarnya ta arrud mereka ketika melakukan kontrak tersebut. (leh itu, dunia memandang kebaikan men#adi bertambah ruah ketika pemerintahan Gmar bin Abdul A*i* ketika )ulayman bin Abdul Malik r.h. ber ta arrud sepenuhnya ketika dia menyerahkan pemerintahan dan melantik Gmar bin Abdul A*i* sebagai khalifah. $eliau berkata !Aku akan melakukan suatu kontrak yang syaitan tidak akan mempunyai bahagian padanya.%A& )esuatu dakwah tidak akan ber#aya kecuali apabila syaitan tidak mempunyai bahagian di dalam kontrak yang berlaku di antara dakwah tersebut dan tuhannya. $ahkan sesuatu amalan yang walaupun kecil akan men#adi besar apabila disertai dengan niat, sebagaimana dinyatakan secara tidak langsung oleh Abdullah bin al-Mubarak, semasa beliau berkata !Alangkah banyak amalan yang kecil diperbesar oleh niat dan alangkah banyak amalan yang besar diperkecil oleh niat.% "alangan pendakwah yang tidak petah berkata-kata akan men#adi seorang pemuisi yang mulutnya dapat menghamburkan permata retorik yang menawan manusia. Ia sebagaimana dinyatakan oleh rawatan yang diletakkan oleh Abdul Dadir al-"aylani !Hendaklah anda benar ketika berseorangan, nescaya anda akan men#adi fasih ketika berada di hadapan umum.%AManakala sesiapa yang mencampur adukkan niatnya, maka segala urusan dan per#alanan hidupnya akan men#adi kacau bilau. Ini memang men#adi suatu ketetapan yang pasti berlaku terhadap sesiapa yang melakukan campur aduk sepan#ang se#arah. 'engertian ini #uga telah dibongkar oleh Mutarrif bin Abdullah al-)hikhkhir al-Amiriyy, seorang tabi@in dan anak kepada seorang sahabat yang masyhur, melalui kata-katanya !"ebaikan amal adalah dengan sebab kebaikan hati. "ebaikan hati pula adalah dengan sebab kebaikan niat. )esiapa yang suci, maka dia akan disucikan. ;etapi sesiapa yang mencampur adukkan, maka dia akan dicampur adukkan.% Hasil campur aduk yang dilakukan akan mengakibatkan hati men#adi kelam kabut dan berada dalam keadaan huru hara yang melenyapkan ketenangan. !"esalahan terbesar yang dilakukan ialah anda hanya menyusun kehidupan di sekitar anda saha#a, sedangkan anda meninggalkan kelam kabut di dalam hati anda%, sebagaimana dinyatakan oleh Mustafa )adi9 al-7afi@iyy. A1
A& AA1

Ibid. al-%ath al-&abbaniyy, hlm. 2A. Mustafa )adi9 al-7afi@iyy, Wahy al-qalam, #il. -, hlm. AA.

--

(leh itu, anda hendaklah mengenali politik yang dimainkan oleh #iwa ini, wahai pendakwah. Anda #uga hendaklah memasuki politik #iwa ini dengan baik sebelum anda memasuki politik pemerintahan. "erana difardukan kepada seseorang yang beramal untuk membe*akan antara niat dengan angan-angan@ sebagaimana dikatakan orang. ;erdapat dua perkara iaitu niat dan angan-angan, sebagaimana dinyatakan oleh >ahya bin Mu@a* !)eseorang akan terus berlambat-lambat selagimana dia dibuai angan-angan.%AA )etiap orang yang men#adikan angan-angan sebagai pemandunya, maka sudah pasti langkahnya akan men#adi amat berat. Akhirnya dia hanya akan menemui fatamorgana yang mempedayakan saha#a. Malah dia tidak memiliki air yang dapat menghilangkan dahaga. ;etapi seorang yang bercahaya #iwanya, iaitu para pendakwah yang tidak mempunyai anganangan, anda dapatinya sentiasa terkehadapan dalam setiap kebaikan selama-lamanya. Anda #uga mendapatinya sentiasa berada dalam keadaan penuh kecukupan. :ika dia mempunyai kekuatan, maka dia akan menyirami dirinya sendiri, atau dia akan meminta agar disirami lalu Allah menyahut permintaannya dengan menurunkan air dari langit. :ika dia seorang yang lemah, maka dia akan mendapati seorang waris Nabi Allah Musa daripada kalangan pengembala yang akan menyiraminya dengan menyaingi para pengembala lain. Iai#u !aki !egerunan "ea*aman yang kuat +himmah, adalah teman kepada niat. )elepas niat, tiada sesuatupun sebelum kea*aman. Malah ketelitian dalam melakukan sesuatu #uga hanya berlaku selepasnya +kea*aman,. )esiapa daripada kalangan para murabbi yang ber#aya menerapkan perkara ini semen#ak langkah-langkah pertama anak buahnya, maka dia sebenarnya telah men#amin bagi mereka keberlangsungan, insya Allah. 3ikatakan orang !Anda hendaklah men#aga kea*aman +himmah, anda, kerana ia adalah pendahuluan segala sesuatu. )esiapa yang mempunyai himmah yang baik dan dia benar di dalam himmah tersebut, maka segala amalannya selepas itu akan men#adi baik.% 'erkara ini telah dibuat perumpamaan yang baik oleh Ibn al-Dayyim dengan berkata !Hati umpama burung. )etiap kali meninggi, ia akan #auh daripada sebarang penyakit. ;etapi setiap kali merendah, dia akan diterpa pelbagai penyakit.%AC "ea*aman tinggi mengekalkan kebersihan hati dan mengelakkannya daripada ditimpa sebarang perkara remeh, bahkan ia sentiasa disibukkan dengan perkara-perkara yang besar. $ukan setakat itu saha#a, kea*aman yang tinggi #uga dapat memelihara hati daripada terkena pelbagai #enis penyakit dan keaiban serta panahan syaitan. "eadaan ini sama dengan keadaan dua belah sayap yang diangkat lalu dapat memelihara burung daripada terkena panahan pemburu. ;ugas seorang murabbi muslim ialah menga#ar generasi baru tentang kebangkitan yang tinggi ini pada permulaan percubaannya. 'eninggian kedua belah sayap bermakna #iwa yang mempunyai kesediaan untuk menanggung bebenan berat dakwah kepada #alan Allah. )esungguhnya #ika seseorang yang masih dalam peringkat permulaan dakwah memahami dakwah ini hanya bermatlamat untuk membersihkan #iwa, atau hanya untuk memperolehi kawan yang baik, atau hanya untuk
AA AC

al-"hatib al-$aghdadiyy, Tarikh Baghdad, #il. C, hlm. &EA. Ibn Dayyim, al-'awab al-kafi, hlm. /H.

-1

melepaskan rindu, atau hanya merupakan peluang bagi melakukan keba#ikan semata, maka dia akan keberatan melakukan nahi mungkar dan merasa sukar kepadanya perkiraan yang dilakukan oleh Ibn >a*daniyar dalam masalah firasat, sebagaimana difahami oleh para ri#al sebelumnya. 3ia #uga akan mundur ke belakang pada hari peperangan. $ahkan senarai alasan keu*urannya dengan mudah diperolehi di bawah ketiaknya. Alasan keu*urannya yang pertama ialah bahawa dia tidak pernah diberikan amaran tentang perkara seumpama itu sebelum ini. 'er#an#ian taat setia yang dilakukannya #uga tidak mengandungi syarat tersebut. (leh itu, para tokoh tarbiah amat prihatin agar langkah pertama yang mahu dilakukan oleh seseorang yang baru melibatkan diri ialah langkah yang menggerunkan, sebagaimana langkah yang dilakukan oleh /H orang 4eteren Ansar semasa melakukan bay@ah al-A9abah, iaitu ketika mereka ber#an#i terhadap diri mereka sendiri untuk mempertahankan 7asulullah saw sebagaimana mereka mempertahankan isteri, anak dan harta mereka sendiri. (leh itu, ia adalah kegerunan #ihad, atau kegerunan melakukan pengingkaran. Antara langkah menggerunkan yang mesti diambil ialah men#auhkan diri daripada dunia yang dipenuhi tipu daya dan nafsu syahwat ini, serta mengurangkan keterikatan dengan harta benda dan kela*atan kehidupan. :ika menyintai dunia sekalipun maka dia hanya menyintainya sebagaimana ia dicintai oleh Muhammad bin Ahmad yang dikenali dengan nama Ibn 7i*9awayh. 5intanya terhadap dunia menyerlahkan suatu kea*aman yang amat tinggi di sebaliknya. $eliau membongkarkan tentang perkara ini semasa berdialog dengan murid-muridnya dengan berkata !3emi AllahB Aku bukan menyintai dunia kerana untuk memperolehi sesuatu atau kerana perdagangan, tetapi aku menyintainya kerana untuk ber*ikir kepada Allah dan kerana aku mahu membacakan hadith kepada kamu.%A2 $eliau menyebut tentang pembacaan hadith hanya sebagai lambang kepada semua #enis amal salih yang sepatutnya men#adi alasan kepada para pendakwah men#adikannya sebagai sebab untuk dia mencintai dunia, bukan kerana yang lain. 6enerasi mu#addid masa kini turut mengambil penga#aran tentang kefahaman terhadap kea*aman +himmah, daripada generasi terdahulu +salaf,. Ia sebagaimana difahami oleh Imam Hasan al-$anna yang berkata !)eorang pendakwah yang mempunyai kea*aman yang tinggi akan sanggup mengorbankan segala harta benda, darah dan #iwanya demi akidah yang diimaninya dan yang dia hidup kerananya.%A/

A2 A/

al-"hatib al-$aghdadiyy, Tarikh Baghdad, #il. &, hlm. 1C-. Hasan al-$anna, Muzakkirat al-daiyah, hlm. -11.

-A

.. !e %rah !e ahagian %khira# 'ara salihin telah menerangkan kepada kita tanda-tanda bagaimana sesuatu permulaan itu dilakukan agar kita dapat mengambil yang terbaik. 3alam keadaan alpa, mungkin sesetengah kita lupa, tetapi Allah adalah tuhan yang maha pengampun. ;etapi selepas diberikan peringatan, maka dia tidak boleh lagi terus berada bersama dengan orang-orang lalai. ;ambahan pula di sisinya terdapat kha*anah kefahaman ulama terdahulu yang membantunya melalui #alan petun#uk yang luas, #elas dan menyampaikannya kepada tuhan sekalian alam. )esungguhnya keta9waan hatilah yang memandu kepada keta9waan anggota tubuh badan, sebagaimana difirmankan Allah swt

^ Z \ | O n^ {Z |i {T |U Kg {J S {N OR {Q K { { c | {X T |U {q { {\ { .
Maksudnya !3emikianlah +a#aran Allah, dan sesiapa yang menghormati syiar-syiar agama Allah, maka +dialah orang yang berta9wa, kerana sesungguhnya perbuatan itu satu kesan daripada sifat ta9wa hati orang mukmin.% +al-Ha## 1-, Allah swt berfirman lagi

| c |U n^ {Z |f \O e \ K {X {T | \ {q { Kv { KU {l {q { Kg {U ^t \ N { O { K {X {T |\ {.
Maksudnya !3aging dan darah binatang korban atau hadiah itu tidak sekali-kali akan sampai kepada Allah, tetapi yang sampai kepadaNya ialah amal yang ikhlas yang berdasarkan ta9wa daripada kamu.% +al-Ha## 1/, 7asulullah saw bersabda

ykw `\a kK}q Kv Kv n^Zf\O.


Maksudnya !;a9wa adalah di sini.% )ambil menun#ukkan ke arah dada baginda. Maka orang yang pintar akan dapat men#alani sesuatu per#alanan dengan berbekalkan kea*aman yang betul dan himmah yang tinggi, disertai dengan tu#uan dan niat yang satu dan ikhlas lagi benar, bersama dengan amalan yang sedikit. :arak per#alanan yang ber#aya dilaluinya adalah berlipat kali ganda lebih #auh daripada per#alanan yang ber#aya dilalui oleh seorang yang kosong daripada mempunyai sifat-sifat tersebut, di samping kepenatan dan per#alanan yang menyusahkan. Ini adalah kerana kea*aman dan perasaan suka menghilangkan kesulitan dan men#adikan per#alanan sebagai suatu yang menyeronokkan. 'er#alanan dan penyegeraan kepada Allah hanya boleh berlaku dengan himmah yang tinggi dan kesukaan serta keinginan yang benar. (leh itu, seseorang yang mempunyai himmah walaupun bersifat tenang akan dapat mengatasi seorang yang hanya mempunyai amal yang banyak sehingga beberapa tingkatan.AE !e#inggian/ Harganya Ialah !e&ena#an 'ara salihin telah menun#ukkan kepada anda bahawa #alan mendapat ketinggian dan kekuasaan hanya dengan niat dan himmah yang tinggi. (leh itu, anda hendaklah men#alani
AE

Ibn al-Dayyim, al-%awaid, hlm. &AH.

-C

#alan tersebut meskipun dipenuhi dengan pelbagai kepenatan dan kesulitan. :alan untuk memperoleh kekuasaan adalah #alan yang #elas mempunyai kesulitan, bukan sesuatu yang mudah. ;etapi ia adalah perkataan berat yang dicampakkan oleh Allah swt kepada nabiNya saw dan para pengikut baginda bahawa mereka wa#ib untuk memiliki kekuasaan tersebut. Namun keberatan dan kesukaran perkataan tersebut boleh diringankan oleh niat. "esan yang ditinggalkan oleh amal yang sedikit boleh men#adi besar dan hebat apabila disertakan dengan niat yang baik dan ikhlas, sebagaimana dinyatakan oleh mereka yang men#elaskan tentang langkah permulaan yang betul. ;etapi perlu dinyatakan di sini bahawa petun#uk yang diperolehi oleh hati, cahaya yang diperolehi oleh #iwa dan kebangkitan himmah hanya dapat diperolehi melalui kesungguhan semata-mata. (leh itu, sesiapa yang mahu sifat-sifat di atas berterusan di dalam #iwanya, maka dia hendaklah sentiasa bersungguh-sungguh. Inilah yang dimaksudkan oleh mereka yang berkata !3apatkanlah cahaya +nur, hati dengan kesungguhan yang berkekalan.% (leh itu, kita mestilah sentiasa bersungguh-sungguh, kerana lintasan-lintasan fikiran sentiasa berlaku, begitu #uga dengan pergerakan anggota badan sentiasa bersambung. :ika sifat bersungguh-sungguh tidak bersamanya sentiasa, maka ia akan disibukkan dengan perkaraperkara yang lebih rendah kedudukannya atau perkara yang bertentangan dengannya sama sekali. Maka ketika itu, akan berlakulah ke#atuhan dan penurunan selepas daripada ketinggian. 'erkara ini telah diberikan amaran oleh Abdul <ahab A**am dengan berkata !8ikiran tidak akan tumpul, lidah tidak akan diam, dan anggota sentiasa bergerak, tidak pernah diam. :ika anda tidak menyibukkannya dengan perkara besar, maka ia akan disibukkan dengan perkara kecil. :ika anda tidak mempergunakannya untuk kebaikan, maka ia akan dipergunakan untuk ke#ahatan. )esetengah #iwa cenderung ke arah perkara yang la*at dan mudah, tidak suka kepada kesulitan dan kesukaran. (leh itu, anda hendaklah mengangkat diri anda semampu mungkin kepada perkara bermanfaat yang sukar itu. .atih dan biasakanlah ia dengan perkara yang tidak disukai tetapi yang lebih baik itu, sehingga anda biasa dengan perkara-perkara besar dan sentiasa berusaha ke arah ketinggian. :uga sehingga anda lari daripada setiap perkara rendah dan merasa #i#ik terhadap setiap perkara remeh. A#arkanlah diri anda untuk terbang tinggi sehingga bencikan kerendahan. "enalkanlah ia dengan kemuliaan, sehingga ia lari daripada kehinaan. 7asakanlah ia dengan kela*atan rohani yang agung, sehingga ia memandang rendah kepada kela*atan anggota badan yang hina.%A0 %nda 0m&unya Iman !Iman yang sebenar tidak akan sempurna di dalam hati melainkan apabila seseorang itu terlibat dalam mu#ahadah bersama manusia tentang urusan iman tersebut. "erana ketika bermu#ahadah dengan manusia, dia sebenarnya bermu#ahadah #uga dengan dirinya sendiri. )emasa mu#ahadah itu #uga, akan terbuka bagi dirinya segala ufuk keimanan yang tidak akan terbuka sama sekali #ika dia hanya duduk dalam keadaan aman dan diam. $egitu #uga, segala hakikat manusia dan kehidupan akan terpampang kepadanya yang mana hakikat ini tidak akan terpampang tanpa dia melalui wasilah ini. (leh itu #iwa, perasaan, tanggapan, kebiasaan, tabiat, emosi dan responnya akan dapat memperolehi banyak perkara yang mana

A0

Ma#allah al-Muslimun, #il. &, hlm. C0C.

-2

perkara tersebut sama sekali tidak akan diperolehi tanpa melalui pengalaman yang sukar dan sulit ini. Ini adalah sebahagian isyarat yang ditun#ukkan oleh firman Allah swt

k |p | O] | w { { {\ {P | {_ c |g W { |_ { { K \O N Om S |l { {^ |\ {q {
Maksudnya != 3an kalaulah Allah tidak menolak setengah manusia +yang ingkar dan derhaka, dengan setengahnya yang lain +yang beriman dan setia, nescaya rosak binasalah bumi ini.% +al-$a9arah -C&, 'erkara pertama yang rosak ialah #iwa disebabkan ketiadaan akti4iti yang membusukkan ruh, melemahkan semangat dan yang dirosakkan oleh kemewahan dan kelembutan. )elepas itu, kehidupan keseluruhannya membusuk kerana tiada akti4iti yang di#alankan, atau #ika ada akti4iti yang di#alankan sekalipun, tetapi hanya pada perkara yang melibatkan nafsu syahwat saha#a, sebagaimana berlaku kepada bangsa-bangsa di dunia yang diu#i dengan kemewahan.%CH (rang paling penat ialah orang yang besar permintaannya. %nda %dalah "e'rang Yang Be as Merdeka 1agi Mulia !)eorang yang bebas merdeka tidak melakukan sesuatu melainkan dia mahu mencapai nati#ah yang paling besar daripada setiap percubaan yang dilaksanakannya. (leh itu, dia tidak pernah merasa kedekut untuk berusaha sehingga dayanya yang paling tinggi dan kemampuannya yang paling maksimum. 3ia akan sentiasa meningkatkan kemampuannya dari masa ke semasa. 3ia #uga akan merealisasikan ketak#uban yang terdapat di dalam dirinya dan daripadanya dia dapat menampilkan segala sarana yang mengkagumkan di dalam amalannya. 3i samping itu, dia #uga memancarkan cahaya daripada kepintarannya dan daripada kerdipan cahaya darahnya sama seperti cahaya bintang yang membuktikan kepada setiap yang empunya mata bahawa dia adalah bintang, bukan suatu benda yang lain.%C& %nda Yang 0m&unya Ma#lama# )eseorang pendakwah hanya akan sampai kepada matlamatnya melalui !kesukaannya yang amat terhadap dakwahnya, keimanannya, keyakinannya, pengorbanannya dan pengembelingan seluruh kebolehan, tenaga dan cara yang boleh menyampaikannya kepada dakwahnya. Itulah syarat asasi dan tanda utama bagi para pendakwah.%C%nda -enun#u# !ekuasaan %llah !)eseorang yang menuntut agar kekuasaan diserahkan kepada Allah dan hari akhirat, bahkan kepada setiap ilmu, pembuatan dan kepemimpinan, sekira-kira dia men#adi model dalam perkara tersebut, maka dia perlu men#adi seorang yang berani dan terkehadapan. 3ia #uga hendaklah men#adi pemutus terhadap sangkaannya, tidak dikuasai oleh khayalannya. 3ia
CH C& C-

)ayyid Dutb, #aza al-din, hlm. &H. al-7afi@iyy, Wahy al-qalam, #il. &, hlm. 2C. al-Nadawiyy, Muzakkirat al-dawah wa al-daiyah, dalam mukadimah.

-/

#uga hendaklah *uhud terhadap selain daripada matlamatnya, hanya rindu kepada tu#uannya. 3ia #uga hendaklah arif tentang #alan yang boleh menyampaikannya kepada matlamatnya itu serta #alan-#alan yang boleh menghalangnya. 3ia #uga hendaklah seorang yang tinggi himmahnya, teguh pendirian, tidak boleh digugat daripada mencapai matlamatnya oleh celaan orang yang mencela. 3ia #uga hendaklah men#adi orang yang banyak bertenang, sentiasa berfikir, tidak menyeleweng meskipun dipu#i melangit atau dike#i menghangit. 3ia #uga hendaklah sentiasa melaksanakan segala sebab yang boleh membantu ke#ayaannya. 3ia #uga hendaklah tidak boleh dipengaruhi oleh penentangan orang yang menentang. )logan yang dibawanya ialah sabar. 3an kerehatannya adalah dalam kepenatannya.%C1 Mehnah !ek's'ngan Dan !eal&aan )egala perkataan yang benar ini berkumpul untuk memperakui bahawa mehnah seorang pendakwah Islam bukanlah pada penentangan golongan kufur terhadapnya. $ahkan bukan #uga pada pemen#araan, penyeksaan dan kelaparannya. ;etapi ia lebih terdapat pada kelesuan himmahnya dan kela*atannya terhadap kerehatan. Mehnah seseorang pendakwah ialah ketika dia hanya bermain-main, alpa dan duduk saha#a tanpa melakukan apa-apa. Mungkin dia ter#erumus lebih #auh iaitu apabila terbuka pintu lagha kepadanya setelah dia hanya sekadar bermain-main saha#a. Itulah mehnah sebenar yang dicipta oleh #ahiliyyah bagi para pendakwah. :ahiliyyah membentangkan segala tipu daya dan segala bentuk hiburan yang boleh menarik pandangan kepadanya. "e#ayaan para pendakwah hanya akan tercapai apabila #iwanya merasa muak dan #i#ik terhadap apa saha#a perkara yang tidak mema#ukan dakwahnya. )esungguhnya kealpaan seseorang pendakwah merupakan suatu mehnah, kerana ia boleh memalingkannya daripada kemenangan yang mungkin boleh dicapainya melalui usaha yang bersungguh-sungguh dan amal yang berterusan. Mehnah itu #uga boleh memalingkannya daripada gan#aran dan balasan pahala ukhrawi yang pendahuluannya adalah kesungguhan tersebut saha#a. Nama kita akan terus tercatat di dalam rekod orang-orang yang lalai selagimana kita hanya memberikan waktu-waktu kita yang berbaki untuk dakwah, #uga selagimana kita tidak mencintai dakwah kita dan men#adikannya sebagai peker#aan kita yang utama. )eseorang pendakwah sebenarnya tidak memiliki hatta dirinya sendiri sehingga dia layak memberikan cuti kepada dirinya. ;etapi dirinya itu sebagaimana digambarkan oleh sesetengah orang yang mulia sebagai wakaf kepada Allah swt@. 'ersis seperti senaskhah kitab bermanfaat yang diwakafkan demi kerana Allah swt dan diletakkan di salah sebuah mas#id. Maka setiap pendakwah adalah wakaf untuk Allah dalam salah satu bahagian dakwah. <aktu-waktu yang berbaki bukan saha#a tidak banyak dan terhad, tetapi ia #uga merupakan waktu yang paling tidak berkualiti, kerana fikiran dan fi*ikal pada waktu itu berada dalam keadaan yang amat penat dan letih.
C1

Ibn al-Dayyim, al-%awaid, hlm. &0.

-E

"enyataan terus terang yang dilakukan oleh Gsta* al-Mawdudiyy di dalam bukunya Tazkirat (uat al-!slam tidaklah melepasi batasan kebiasaan generasi para pendakwah. $eliau berkata !)ewa#ibnya terdapat di dalam hati anda api yang marak menyala sekurang-kurangnya sama marak seperti api yang menyala di dalam hati salah seorang daripada anda apabila dia mendapati seorang anaknya sedang sakit. )udah tentu tanpa berlengah-lengah lagi dia akan segera membawa anaknya itu ber#umpa doktor. Atau sama marak seperti ketika seseorang daripada anda mendapati rumahnya tidak mempunyai apa-apa untuk dimakan oleh anakanaknya, maka sudah tentu dia akan berada dalam keadaan bimbang yang memaksanya untuk berusaha dan beker#a keras. )ewa#ibnya #uga terdapat di dalam hati anda perasaan benar yang menyibukkan anda pada setiap waktu dengan melakukan usaha untuk mencapai matlamat anda. 'erasaan benar itu #uga melabuhkan ketenangan kepada hati anda dan memberikan keikhlasan, ta arrud dan kesederhanaan +al-hanifiyyah, kepada akal anda. 'erasaan benar itu men#adikan anda hanya menumpukan segala usaha dan pemikiran anda terhadap usaha-usaha tersebut. :ika terdapat masalah peribadi atau masalah keluarga sekalipun yang memerlukan perhatian anda, maka anda berpaling kepadanya hanya dalam keadaan terpaksa. Anda hendaklah berusaha bersungguh-sungguh agar waktu dan tenaga yang digunakan untuk kepentingan peribadi diri anda saha#a hanyalah dalam kadar yang paling minimum supaya kadar maksimumnya dapat anda gunakan untuk merealisasikan matlamat kehidupan anda yang sebenar. :ika perasaan ini tidak mencengkam kuat di dalam kepala anda, dan tidak bersebati di dalam ruh dan darah anda, serta tidak mendapat sepenuh perhatian daripada hati dan pemikiran anda, maka anda tidak akan mampu untuk menggerakkan seorang pun yang diam dengan semata-mata perkataan anda.%CA $eliau #uga tidak melampau ketika sekali lagi beliau berkata dan menegaskan !$enarkanlah saya berkata sekali lagi kepada anda. :ika anda hanya mempunyai perasaan yang se#uk ketika melalui #alan dakwah ini, iaitu perasaan hati yang lebih se#uk daripada perasaan hati yang anda alami ketika berhadapan dengan masalah isteri, anak, dan ibu bapa anda, maka sudah pasti anda akan menemui kegagalan. "egagalan yang pasti akan menyebabkan generasi akan datang tidak lagi berani untuk hanya berfikir bagi melaksanakan suatu gerakan seperti ini dalam tempoh yang pan#ang. (leh itu, anda hendaklah mengembeling terlebih dahulu kekuatan hati dan akhlak anda sebelum anda berniat untuk melakukan langkah-langkah yang hebat.%CC )esungguhnya sesiapa yang menuntut agar waktu rehat dihapuskan sebenarnya dia bersandarkan kepada salah satu fasal yang #elas dalam undang-undang dakwah dan pendakwah yang telah disunnahkan oleh )ayyidina Gmar al-8aru9 r.a. 8asal tersebut dengan #elas mengatakan bahawa rehat bagi ri#al adalah kealpaan@.C2

CA CC C2

al-Mawdudiyy, Tazkirat duat al-!slam, hlm. C/-C0. Ibid. al-Mawardiyy, Adab al-dunya wa al-din, hlm. E-.

-0

"emudian fasal tersebut diperbaharui oleh imam para muhaddithin, )hu@bah bin al-Ha##a# al$asriyy yang berkata !:anganlah anda hanya duduk kosong, kerana mati sedang mencari anda.% "erana orang yang mahu mendapatkan kerehatan dan ketenangan, maka di dalam kuburlah dia boleh memperolehinya dalam kadar yang amat banyak. 3emi AllahB )eolah-olah kita telah terlalu melampau dalam kealpaan. (leh itu, kita memerlukan suatu kea*aman tinggi agar kita dapat men#auhkan diri kita daripada terus berada di dalam kelalaian dan permainan. <alaupun kami membenarkan para pendakwah mengambil nikmat daripada perkara-perkara yang dibenarkan dan diharuskan oleh syarak, namun seruan tersebut dilakukan agar orang yang mendengarnya memahami bahawa kami tidak menyeru kepada cara bid@ah yang dilakukan oleh sesetengah golongan *uhud yang berlapar, tidak berpakaian dan rahbaniyyah +hidup seperti paderi,. )ebab #awapan yang diberikan oleh Ibn al-:aw*iyy ketika beliau ditanya oleh seseorang, boleh kami gunakan #uga. $eliau ditanya !Adakah boleh saya melapangkan diri saya dalam perkara-perkara permainan yang dibolehkan?% $eliau men#awab !)udah cukup kealpaan yang ada pada diri anda.%C/ :ika ada yang tidak bersetu#u, maka kita boleh bawakan kata-kata seumpama kata-kata Ibn al-Dayyim ketika beliau berkata !;idak dapat tidak, sedikit kealpaan pasti akan berlaku. ;etapi anda hendaklah mengurangkan tidur.%CE "ita tidak mengingkari makna secara literal daripada perkataan-perkataan mutlak yang digunakan oleh orang-orang yang mengaibkan kerehatan, kerana apa yang kami dan mereka maksudkan ialah mengurangkan kerehatan hingga ke tahap paling minimum yang diperlukan oleh badan. )etiap orang berdasarkan keadaan kesihatan dan keperluan diri masing-masing. ;erutamanya orang mukmin pada *aman ini amat perlu melebihkan pemerhatiannya dan amat perlu untuk men#aga serta memeriksa hatinya sentiasa #ika dibandingkan dengan keperluan orang Islam pada *aman-*aman yang lampau. Ini kerana orang Islam yang hidup pada *aman-*aman yang lampau, mereka hidup dalam suasana keIslaman yang men#adi arus perdana pada ketika itu. "ehidupan mereka sentiasa dipenuhi dengan kebaikan dan saling menasihati dengan kebenaran. :ika adapun keburukan dan ke#ahatan yang berlaku, tetapi ia terpaksa bersembunyi dan berselindung agar tidak kelihatan oleh mata para ulama dan pedang para umara. ;etapi apa yang berlaku sekarang, tamadun moden telah men#adikan kekufuran semua aliran kefahaman dapat didengar dan dilihat dengan #elas melalui radio, tele4isyen dan akhbar. Ia #uga men#adikan segala hasutan dan bu#ukan segala #enis syaitan dapat diperolehi daripada #arak yang amat hampir sekali daripada hati. )ehubungan dengan itu, kemungkinan seseorang mukmin terpengaruh dengan segala apa yang didengar atau dilihat meskipun dia tidak mahu atau berlaku secara tidak sedar, adalah besar sekali. 3itambah lagi dengan ketiadaan pelaksanaan hukum Islam di negara-negara Islam yang dihuni oleh si mukmin tadi. (leh itu, dia wa#ib melebihkan sedikit mu ahadah dan muraqabah +pemerhatian, terhadap waktunya #ika dibandingkan dengan golongan terdahulu.

C/ CE

Ibn 7a#ab, (hayl tabaqat al-#anabilah, #il. &, hlm. A--. Ibn al-Dayyim, al-%awaid, hlm. A&.

1H

Alangkah tepatnya gambaran yang diberikan oleh Imam $adi@ al-Faman )a@id al-Nursiyy ketika beliau men#elaskan tentang hakikat ini !)esungguhnya tamadun bodoh ini telah men#adikan dunia umpama hanya sebuah negeri, di mana penghuninya dapat saling berkenalan dan berbisik-bisik tentang perkara dosa dan apa saha#a yang remeh temeh melalui akhbar pada waktu siang dan malam. 3engan sebab itulah, maka segala hi#ab kealpaan men#adi tebal dan tidak dapat ditembusi melainkan dengan memberikan kea*aman dan himmah yang tinggi.% (leh itu wahai pendakwah IslamB Anda hendaklah sedikitkan tidur agar anda memiliki himmah yang besar itu. )edarlah daripada tidur kealpaan, kerana umur hanya sedikit. $uangkanlah saya akan@ dan saya mesti@. "erana ia adalah penyakit dalaman. 6olongan salihin yang lain menggambarkan pengertian ini kadang-kadang dengan menggunakan perkataan yang lain. Iaitu mereka menamakannya sebagai men#aga waktu@ atau memelihara waktu@. Imam Hasan al-$anna berpendapat bahawa !)esiapa yang mengetahui hak waktu, maka sebenarnya dia mengetahui nilai kehidupan. <aktu adalah kehidupan.% $eliau #uga berkata dalam pidato al-Mu@tamar al-"hamis !)esungguhnya waktu adalah kehidupan.% 3engan kenyataan tersebut, beliau sebenarnya menyalahi perkataan yang biasa digunakan oleh golongan materialis, iaitu masa adalah emas@. $eliau #uga suka #ika seseorang pendakwah bukan setakat mengetahui hak waktu pada hari tersebut saha#a, bahkan lebih daripada itu berusaha melakukan perancangan untuk hari esoknya. 3engan itu, dia sebenarnya berniat untuk melakukan kebaikan pada setiap saat dan !dia tidur dalam keadaan memiliki a*am yang paling baik%.C0 Meninggalkan perkara kosong dan sia-sia serta bangkit daripada tidur kealpaan maknanya kepenatan demi kepenatan serta menghabiskan seluruh tenaga demi beramal kerana Allah. Inilah apa yang diucapkan oleh Imam al-)hafi@iyy dan beliau menafikan maruah daripada seorang pendakwah yang mahukan kerehatan. $eliau berkata !Menuntut kerehatan di dunia adalah tidak wa#ar dilakukan oleh orang yang bermaruah. )etiap orang yang bermaruah sentiasa berada dalam kepenatan sepan#ang *aman.% "etika seorang *ahid ditanya tentang bagaimanakah #alan bagi seorang muslim untuk mencapai kedudukan golongan yang dipilih oleh Allah, beliau men#awab !Apabila dia meninggalkan kerehatan dan berpenat lelah dalam ketaatan.%2H
C0

Hasan al-$anna, Ma muat al-&asail, hlm. A0/.

1&

)eorang pendakwah yang sebenar ialah seorang yang membuang kerehatan dan tidak lagi mengenalinya. "erehatan baginya hanya men#adi kenang-kenangan *aman muda dan *aman kanak-kanaknya saha#a. $ahkan per#alanan hidup Imam Ahmad telah menter#emahkan sifat-sifat ini dalam mehnah yang dihadapinya dalam bentuk praktikal, sehingga beliau berkata kepada anaknya !<ahai anakkuB )esungguhnya aku telah memberikan segala daya dan upayaku%.2& Maksud beliau ialah ketika menghadapi mehnah. 3engan itu, beliau telah meletakkan satu batasan yang tidak boleh dikurangi atau ditinggalkan oleh mana-mana pendakwah. (leh itu, setiap pendakwah wa#ib memberikan segala daya dan upayanya serta menumpahkan segala kemampuannya demi kerana dakwah. Inilah #alan yang telah digariskan oleh Imam Ahmad yang tidak boleh kita menyeleweng daripadanya. Inilah #uga garisan yang telah digariskan oleh beliau yang tidak boleh manamana pendakwah untuk berhenti sebelum garisan tersebut. Ia adalah #alan dan garisan yang telah ditetapkan. Iaitu memberikan segala daya dan upaya yang tandanya ketika menghadapi mehnah ialah kesabaran terhadap kesakitan yang dihadapi sehingga maut sekalipun yang datang. ;andanya pula dalam kehidupan anda seharian ialah ketika anda pulang pada waktu malam menu#u ke tempat tidur, anda dapati lutut anda mengadu kesakitan dan otot anda pula terasa lenguh kerana pergerakan yang banyak anda lakukan pada waktu siangnya. "ita menamakannya penat@, mengaduh@ dan lenguh@ semata-mata dengan tu#uan untuk memudahkan kefahaman kepada pendakwah yang baru, kerana ia adalah istilah-istilah yang biasa digunakan oleh orang awam yang baru saha#a ditinggalkannya. Manakala pada bahasa pendakwah ia adalah permainan semata-mata yang amat diminati oleh mereka. 3emikianlah sebagaimana disifatkan oleh al-$uhturiyy ketika beliau memu#i orang yang dipu#inya dengan berkata !Ia adalah hati yang men#elaskan pemikirannya, tangan yang melaksanakan segala perkara dan #iwa yang permainannya pada kepenatannya.%2)esiapa yang tidak mengetahui neraca orang-orang yang beriman menyangka bahawa yang demikian merupakan pengharaman daripada memperolehi kela*atan, penipuan penggunaan perkataan dan kesesatan kerana mengikut kata-kata para penyair. ;etapi sesiapa yang diberikan ilmu al-kitab mengetahui bahawa kerehatan yang sebenar ialah kerehatan di akhirat, bukan kerehatan di dunia. (leh itu, ketika Imam Ahmad ditanya !$ilakah seseorang hamba akan memperoleh kerehatan?% $eliau men#awab !"etika langkah pertama dia melangkah ke dalam syurga.%21

2H 2& 221

al-"hatib al-$aghdadiyy, Tarikh Baghdad, #il. 1, hlm. /C. Ibn al-:aw*iyy, Manaqib al-!mam Ahmad, hlm. 110. al-$uhtiryy, (iwan al-Buhturiyy, #il. &, hlm. &/-. Ibn Abi >a@la, Tabaqat al-#anabilah, #il. &, hlm. -01.

1-

)eorang yang lalai merasa tak#ub kepada seorang yang sentiasa mengorbankan masa dan tenaganya lalu bertanya !)ampai bila engkau mahu memenatkan dirimu?% "awannya men#awab !)ebenarnya kerehatannyalah yang aku mahu.%2A (leh itu, seorang penuntut atau pencari kebenaran yang sebenar apabila sesuatu daripada dirinya musnah, dia men#adikannya sebagai pembinaan kepada hati dan ruhnya. )etiap kali sesuatu daripada dunianya mengurang, dia men#adikannya sebagai penambahan kepada akhiratnya. )etiap kali dia terhalang daripada menikmat sesuatu kenikmatan duniawi, dia men#adikannya sebagai tambahan kepada kela*atan akhiratnya. )etiap kali dia mengalami kedukaan atau kesedihan, dia men#adikannya sebagai kebahagiaan dan kegembiraan di akhirat nanti.2C )esiapa yang tersinar kepadanya fa#ar gan#aran, akan terasa mudah baginya segala kegelapan taklif, sebagaimana dinyatakan oleh Ibn al-:aw*iyy. 3emi Allah, sebenarnya ia bukanlah kegelapan, tetapi ia adalah perkataan yang terpaksa digunakan agar orang-orang yang tidur dapat memahaminya dengan baik.

2A 2C

Ibn al-Dayyim, al-%awaid, hlm. A--&E0. Ibid.

11

2. 3khuwwah4 "yiar Dakwah !i#a $ertasbih ketika waktu sahur yang amat berharga dan berinteraksi secara ukhwwah keimanan, merupakan dua paksi yang saling memerlukan yang men#adi binaan sesebuah #amaah Islam. "edua-duanya #uga adalah mata air yang sentiasa memancarkan kebaikannya kepada para pendakwah, tidak pernah kering. "edua-duanya merupakan paksi penting yang men#adi asas binaan sesebuah #amaah Islam. 3engan keduanya, #amaah tersebut dapat melaksanakan tugasnya yang amat berat dan sukar. :ika salah satu daripada keduanya runtuh, maka tidak terdapatlah apa yang dinamakan sebagai #amaah Islam. )ehubungan dengan itu, tiadalah tugas atau peranan yang boleh dimainkannya.22 Ber#aqwa Terle ih Dahulu ;asbih yang dilakukan men#adi lambang keimanan dan penyerahan diri kepada Allah swt. "eimanan pula adalah lambang kepada tasawwur yang seimbang dan #aminan kepada peneguhan pendirian berhadapan dengan mara bahaya per#alanan. !'aksi keimanan dan keta9waan yang pertama ialah keta9waan yang mencapai tahap menyempurnakan segala hak Allah yang maha mulia= Iaitu ta9wa yang berterusan, yang sentiasa sedar, yang tidak lalai dan tidak men#adi lemah walaupun seketika, sehinggalah menemui a#al. 8irman Allah swt

i e KZ {i x { N { O O^Z i O O^ U {T { X \ O Kg {X } {KX {
Maksudnya !<ahai orang-orang yang berimanB $erta9walah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar ta9wa...% Maksudnya, berta9walah kepada Allah sebagaimana sepatutnya. 3emikianlah perintah ta9wa itu dibiarkan begitu saha#a tanpa mempunyai batasan had tertentu agar hati dapat berusaha bersungguh-sungguh untuk mencapai had ta9wa yang ditanggapinya sendiri dan yang termampu olehnya. )etiap #arak yang di#alani oleh hati melalui ta9wa ini, akan menyebabkan terbuka baginya beberapa ufu9 dan menimbulkan beberapa keadaan kerinduan. )etiap kali dia dapat menghampirkan dirinya kepada Allah dengan perasaan ta9wanya, maka perasaan rindu dendamnya akan bangkit untuk menu#u kepada ma9am atau martabat yang lebih tinggi daripada apa yang telah dicapainya. Akhirnya dia akan sampai kepada ma9am yang menyebabkan hatinya sentiasa ber#aga, tidak tidur lagiB 8irman Allah swt

{ ^u |U c |f J |} {q { a T i ^u i { {q {
Maksudnya !=dan #angan sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan Islam.% "ematian adalah perkara ghaib yang tidak diketahui oleh seseorang bila dia akan menghadapinya. )esiapa yang mahu agar dia tidak mati melainkan dalam keadaan Islam, maka caranya ialah dengan dia men#adi muslim bermula saat ini dan dalam setiap keadaan
22

)ayyid Dutb, %i "ilal al-Quran, #il. A, hlm. ---1-.

1A

dan masa seterusnya. 3alam ayat di atas, perkataan Islam disebut selepas perintah supaya berta9wa. Ini bagi menun#ukkan makna Islam yang luas menyerah diri. Menyerah diri kepada Allah dengan mentaatiNya, mengikut manha#Nya dan berhukum dengan kitabNya. Inilah pengertian yang dipertegaskan oleh seluruh isi surah Ali Imran pada setiap ayatnya. Ini merupakan paksi pertama yang men#adi asas sesebuah #amaah Islam agar kewu#udannya direalisasikan dan peranannya dapat dilaksanakan dengan baik. "erana tanpa paksi ini, semua perkumpulan akan bertukar men#adi perkumpulan #ahiliyyah. 3engan itu, tiada kepimpinan yang boleh memandu kemanusiaan di atas muka bumi. 5uma yang ada ialah kepimpinan #ahiliyyah.%2/ Iman kepada Allah adalah suatu perkara yang diperlukan bagi memberikan neraca yang benar terhadap nilai-nilai. Ia #uga diperlukan bagi memberikan definisi yang betul terhadap perkara ma@ruf dan mungkar. Istilah yang diberikan oleh sesuatu kumpulan manusia saha#a tidak memadai, kerana mungkin kefasadan telah melata hingga menyebabkan neraca mengenai kebaikan dan keburukan telah rosak dan tidak dapat berfungsi lagi. (leh itu, kita hendaklah meru#uk kepada tanggapan yang thabit +tetap, mengenai kebaikan dan ke#ahatan, mengenai kepu#ian dan keke#ian, mengenai ma@ruf dan mungkar. Ia pula hendaklah bersandarkan kepada suatu kaedah yang lain daripada istilah sesuatu generasi manusia. Inilah apa yang dipastikan oleh iman, iaitu menegakkan tanggapan yang benar bagi kewu#udan ini dan hubungannya dengan penciptanya. )ebagaimana ia #uga menegakkan tanggapan yang benar bagi manusia dan matlamat kehidupannya serta kedudukannya yang sebenar di dalam dunia ini= 3aripada tanggapan yang umum ini, lahirlah segala kaedahkaedah akhlak. 3aripada matlamat untuk memperolehi keredhaan Allah dan mengelakkan daripada terkena kemurkaanNya, manusia terdorong untuk merealisasikan kaedah-kaedah tersebut. Melalui penguasaan Allah terhadap perasaan manusia dan melalui kekuasaan syariatNya terhadap masyarakat, kaedah-kaedah ini #uga dapat dipelihara. Iman #uga diperlukan agar para pendakwah yang menyeru kepada kebenaran dan mencegah kemungkaran dapat meneruskan per#alanan mereka yang amat sukar ini dan menanggung bebanan kesulitannya, iaitu ketika mereka menghadapi taghut ke#ahatan yang banyak melakukan ke#ahatan dan keke#ian. 3alam masa yang sama mereka #uga terpaksa menghadapi taghut syahwat yang menggila dan membu#uk. Mereka #uga menghadapi semangat yang men#unam, ketumpulan kea*aman dan ketamakan yang mencengkam= $ekalannya mereka hanyalah keimanan. 'ersediaan mereka ialah keimanan. )andaran mereka hanyalah Allah= )egala bekalan selain daripada bekalan iman pasti akan habis. )egala persediaan selain daripada persediaan iman adalah tumpul. )egala sandaran selain daripada sandaran Allah akan runtuh.2E I9bal telah berbicara tentang apa yang dapat dilakukan oleh iman iaitu penyatuan tasawwur +tanggapan, yang disedari #uga oleh )ayyid Dutb. I9bal berkata !3isatukan bagi kita pandangan dan pemikiran, di#adikan seperti satu mata panah yang dihimpunkan di dalam bekas menyimpan anak panah.

2/ 2E

Ibid. Ibid.

1C

"ita adalah pemikiran dan khayalan yang sama. )erta pengharapan dan kesudahan yang sama.%20 Inilah tahap penyatuan yang paling maksimum boleh dicapai dengan wasilah yang paling minimum. 3engan penyatuan tersebut, pandangan men#adi satu, bahkan pemikiran dan khayalan #uga satu. 3i samping itu, pengharapan dan kesudahan #uga satu. )emuanya dikurniakan oleh iman. Alangkah mudahnya dialog yang berlaku antara hati-hati yang memiliki iman yang mempunyai kurniaan-kurniaan yang amat berharga ini. !eduanya Ialah 3khuwwah !Manakala paksi kedua pula ialah ukhuwwah= Gkhuwwah kerana Allah, berdasarkan manha# Allah, demi merealisasikan manha# Allah.

TL[ { |_ { { \ { LS { Ow { L |} {c | Lf |M |a c | L [ | { { LN OV { Lu { |J OqR LM | Oq { O^ R {i { {q { K [u j { N O |t {_ O^u f { | Oq { | c \ {N OT [ {X {\ {M { Kg { |U c |M {Z {J | {S {k K \O T |U R { |x K { { ` { { c |f |M q { KJ O^ {o |a e f u { | _ c |f t | { | {S {c | _ ^ { qw f {g |i {c | {\ { ei KX {


Maksudnya !3an berpegang teguhlah kamu sekalian kepada tali Allah +agama Islam,, dan #anganlah kamu bercerai-berai dan kenanglah nikmat Allah kepada kamu ketika kamu bermusuh-musuhan +semasa #ahiliyah dahulu,, lalu Allah menyatukan di antara hati kamu +sehingga kamu bersatu-padu dengan nikmat Islam,, maka men#adilah kamu dengan nikmat Allah itu orang-orang Islam yang bersaudara. 3an kamu dahulu telah berada di tepi #urang neraka +disebabkan kekufuran kamu semasa #ahiliyah,, lalu Allah selamatkan kamu daripada neraka itu +disebabkan nikmat Islam #uga,. 3emikianlah Allah men#elaskan kepada kamu ayat-ayat keteranganNya, supaya kamu mendapat petun#uk hidayahNya.% :adi ukhuwwah ini sebenarnya lahir daripada ta9wa dan Islam= Iaitu daripada paksi yang pertama= Asasnya ialah berpegang teguh dengan tali Allah +iaitu #an#i, manha# dan agamaNya,, bukan sekadar perkumpulan atas apa-apa tasawwur atau matlamat lain, dan tidak #uga dengan perantaraan tali lain yang merupakan tali #ahiliyyah yang banyak itu.

O^ R {i { {q { K [u j { N O |t {_ O^u f { | Oq {
Maksudnya !3an berpegang teguhlah kamu sekalian kepada tali Allah +agama Islam,, dan #anganlah kamu bercerai-berai.% Gkhuwwah yang berpegang teguh dengan tali Allah ini merupakan salah satu daripada nikmat Allah swt yang diungkit oleh Allah swt terhadap #amaah Islam yang pertama. Ia adalah nikmat yang dikurniakan Allah kepada sesiapa saha#a daripada kalangan hamba yang dikasihinya./H !3emikianlah bagaimana #amaah Islam yang pertama di Madinah tertegak di atas dua paksi ini= Iaitu paksi keimanan kepada Allah, dengan keimanan yang lahir daripada makrifat kepada Allah, penggambaran sifatNya di dalam perasaan, serta ta9wa dan mura9abah kepadaNya. 3i samping kesedaran dan kesensitifan yang luar biasa, serta kecintaan yang
20 /H

I9bal, (iwan al-asrar wa al-rumuz, hlm. E0. )ayyid Dutb, %i "ilal al-Quran, #il. A, hlm. -1--E.

12

melimpah dan suci. :uga kemesraan yang manis dan indah, di samping tolong menolong +takaful, yang serius dan mendalam= :amaah tersebut ber#aya mencapai tahap yang tinggi di dalam semua perkara tersebut. :ika bukan kerana keadaan tersebut telah memang berlaku, necaya ia hanya dianggap sebagai angan-angan orang yang bermimpiB "isah persaudaraan yang berlaku di antara kaum Muha#irin dan Ansar merupakan satu kisah yang memang telah berlaku di alam realiti. ;etapi pada tabiatnya, ia lebih menyerupai mimpi saha#a, sedangkan ia memang sebuah kisah yang telah berlaku di atas muka bumi ini. ;etapi dari segi tabiatnya, ia lebih menyerupai kisah yang berlaku di alam kekal abadi dan alam syurga. Hanya dengan keimanan dan ukhuwwah yang seumpama ini saha#alah, manha# Allah akan dapat ditegakkan di atas muka bumi pada setiap ketika.%/& (leh itu, percubaan untuk kembali menegaskan semula pengertian ukhuwwah merupakan satu bahagian daripada proses menghidupkan fi9h dakwah. Ini kerana ukhuwwah merupakan deklarasi dakwah kita, bahkan ia adalah syiar dan nama dakwah kita. Ia #uga merupakan per#an#ian yang kita meterai dan ketetapan yang telah ditetapkan. 3akwah kita yang diberkati ini sentiasa didatangi oleh pandangan-pandangan baru yang mempunyai pelbagai pengalaman yang segera mencari setiap wasilah yang boleh membawa kepada kelebihan ukhuwwah serta menghimpunkan para pendokongnya di atas dasar berkasih sayang dan saling memaafkan. 6aris penyempurna kepada batu tanda yang besar ini ialah selepas anda dapat melihat kesatuan pandangan, pemikiran, khayalan, pengharapan dan kesudahan, anda dapat melihat pula kesatuan hati dan ruh, bahkan kadang-kadang kesatuan lafa* yang digunakan. Mereka melaungkan slogan yang sama menggunakan huruf yang hampir serupa dan menggambarkan kefahaman yang sama. Ia sebagaimana dikehendaki oleh I9bal, ketika beliau berkata !3isebabkan nikmatNya, kami adalah saudara yang bersetia. Hati, ruh dan lafa* kami adalah sama.%/I9bal tidak berpuas hati dengan kesatuan hati saha#a, bahkan dia #uga mahukan kesatuan lafa* dan perkataan. !'n#rak 3khuwwah "esatuan ini terus berkembang sehingga men#adi suatu kontrak yang mesti dipenuhi. Ibn ;aymiyyah telah berbicara tentang kontrak ukhuwwah ini. $eliau men#elaskan bahawa hakhak yang diterbitkan oleh kontrak tersebut #ika ia daripada #enis yang diperakukan oleh 7asulullah saw dalam hadith-hadith baginda saw bagi setiap orang mukmin terhadap orang mukmin yang lain, maka ia adalah Hak-hak yang wa#ib ditunaikan berdasarkan keimanan itu sendiri. Hukum berpegang atau komitmen dengannya #uga adalah sama dengan hukum berpegang dan komitmen untuk melakukan sembahyang, *akat, puasa dan ha#i. $er#an#i setia terhadapnya adalah sama dengan ber#an#i setia terhadap sesuatu yang telah diwa#ibkan oleh Allah swt dan 7asulNya. ;anggung#awab ini sudah memang terpikul ke atas bahu setiap orang mukmin sekalipun tidak berlaku sebarang #an#i setia atau kontrak ukhuwwah tersebut./1
/& //1

Ibid. I9bal, (iwan al-asrar wa al-rumuz, hlm. E0. Ibn ;aymiyyah, Ma mu fatawa !bn Taymiyyah, #il. &&, hlm. &H&.

1/

"ontrak atau #an#i setia yang dilakukan hanya untuk menguat dan mempertegaskan saha#a. ;idak berlaku perselisihan dalam masalah ini, kecuali dalam masalah pewarisan ketika tidak ada hubungan kerabat +qarabah,. 6olongan Muha#irin dan Ansar saling mewarisi berdasarkan kontrak ukhuwwah yang diperakukan oleh 7asulullah saw ketika awal kedatangan baginda ke Madinah. ;etapi kebanyakan fu9aha@ mengatakan hukum tersebut telah dinasakhkan. Namun, Abu Hanifah dan Imam Ahmad bin Hanbal dalam salah satu riwayat daripadanya mengatakan ia +pewarisan antara dua orang mukmin yang dipersaudarakan melalui kontrak ukhuwwah dan tidak mempunyai hubungan qarabah, boleh dilakukan. "ontrak ukhuwwah yang dilakukan ini menambah kuatkan lagi kewa#ipan keimanan ini. "ami berpendapat ia adalah sama dengan bay@ah kedua yang dilakukan oleh )alamah ibn alAkwa@ r.a. bagi menegaskan lagi bay@ah pertama, kerana kedua-duanya berlaku pada masa yang sama pada hari al-Hudaybiyyah semasa memberi bay@ah di bawah sebuah pohon. Ini sebagaimana diriwayatkan dalam )ahih al-$ukhariyy. "ata )alamah !"ami berbay@ah dengan 7asulullah saw di bawah pohon. .alu baginda bersabda kepadaku !<ahai )alamahB ;idakkah engkau mahu berbay@ah?% Aku men#awab !<ahai 7asulullahB Aku telah berbay@ah pada kali yang pertama.% 7asulullah berkata !Gntuk kali kedua?%/A 3emikianlah #uga dengan orang-orang Islam. Islam mewa#ibkan kepada mereka beberapa hak yang perlu ditunaikan kepada sebahagian mereka yang lain. .alu mereka saling berbay@ah terhadap kontrak ukhuwwah untuk kali keduanya, demi menambah kebaikan, mencari penegasan dan sebagai elemen peringatan. Ini agar #amaah yang ditubuhkan men#adi suatu #amaah yang kukuh, mantap dan kuat sebagaimana disifatkan oleh I9bal r.h. dalam bukunya !)etiap orang yang bersatu dengan saudaranya, umpama permata yang diikat kemas pada kalung. 'ertarungan hidup men#adikan mereka bersatu. )etiap orang berpegang pada saudaranya. Akibat tarikan yang bertalu-talu daripada bintang-bintang. Iaitu bintang-bintang yang amat kuat tarikannya.%/C 3emikianlah, tiada tugas yang dilaksanakan oleh pendakwah hari ini yang lebih berharga daripada dia keluar berpagi-pagian demi kerana dakwahnya dengan kurniaan daripada Allah swt. 3ia bertindak aktif menyemai dirinya, lalu meneguhkannya. 3irinya akan terus kuat dan kukuh di atas kontrak ukhuwwah, lalu ia mengagumkan para pendakwah yang lain dan menyebabkan golongan kuffar merasa marah. $era5a -ersaha a#an 3emikianlah bagaimana ukhuwwah di kalangan para pendakwah men#adi rukun yang penting dalam pentarbiahan kita selepas sembahyang dan tasbih. Mana-mana bahagian harakah Islamiyyah yang mener#ahkan dirinya ke dalam akti4iti umum sebelum memperkukuhkan hakikat ukhuwwah keimanan ke dalam diri anggotanya pasti akan merasa
/A /C

al-$ukhariyy, Sahih al-Bukhariyy, #il. 0, hlm. 0E. I9bal, (iwan al-asrar wa al-rumuz, hlm. EA.

1E

akibat buruk daripada sikap bermudah-mudah dan kecuaiannya itu. (leh itu, ia hendaklah memulakan langkahnya dalam #alan keimanan ini dengan mengambil kesempatan daripada minit-minit malam yang berharga. 3alam masa yang sama, segala adab ukhuwwah #uga diter#emah melalui saling menasihati, saling membantu dan saling berkasih sayang yang menghimpunkan hati dan menga#arkannya bersifat lemah lembut +#ika tidakpun hanya berpura-pura bersifat lemah lembut, ketika orang yang cuai lambat melaksanakan tugas atau orang yang terlalu mendesak melampau batasan sepatutnya. )ebagaimana adab ukhuwwah itu #uga menga#arkan bahawa gan#aran, balasan dan kesyukuran akan diperolehi oleh orang yang segera melaksanakan tugas dan apabila orang merendah diri bersikap adil. Imam Hasan al-$anna menggalakkan adab ini dipraktikkan oleh para pendakwah. $eliau menggariskan suatu manha# bagi sesuatu #amaah agar mereka mempertingkatkan ukhuwwah mereka daripada tahap perkataan dan teori kepada tahap perbuatan dan amali./2 $eliau r.h. melihat bagaimana ukhuwwah yang berlaku di kalangan para pendokong awal dakwah yang menenangkan hatinya ketika beliau masih hidup lagi. )elepas kematiannya, beliau #uga melihat bukti kesetiaan para sahabat yang mengasihinya bahawa mereka mesti sentiasa mempraktikkan adab yang baik ini. Mereka #uga hendaklah kembali kepadanya sebaik saha#a mereka sedar setelah ter#erumus ke lembah kealpaan. Itulah nikmat ukhuwwah. Gmar ibn al-"hattab r.a. men#adikannya sebagai kurniaan rabbani yang paling berharga untuk hambaNya selepas nikmat Islam. $eliau berkata !;iada kurniaan yang lebih baik selepas Islam selain daripada seorang sahabat yang salih. (leh itu, #ika seseorang daripada kamu mendapati saudaranya mengasihinya, maka dia hendaklah berpegang teguh dengannya.% )ementara itu, Malik ibn 3inar, seorang tabi@iyy, menamakannya sebagai ruh dunia. $eliau berkata !;idak ada lagi ruh dunia melainkan tiga saha#a $ertemu dengan sahabat, bertaha##ud dengan al-Duran dan ber*ikir kepada Allah di dalam rumah yang sunyi.% Gkhuwwah ini #uga dikhususkan dengan sifat kha*anah, sebagaimana dinyatakan oleh seorang penyair !3emi sesungguhnya, harta seseorang pemuda bukanlah kha*anah yang dimilikinya, tetapi sahabat yang dipercayai itulah kha*anah yang sebenar baginya.% (leh itu, banyak terdapat pesanan daripada golongan salaf agar kita bi#ak memilih rakan untuk di#adikan sahabat, agar kita memperolehi kha*anah dan ruh yang betul. Antara pesanan al-Hasan al-$asriyy, penghulu golongan tabi@in ialah !)esungguhnya engkau mempunyai bahagian pada rakan engkau= ngkau #uga mempunyai bahagian apabila rakan engkau disebut= (leh itu, anda hendaklah pandai memilih rakan, taulan dan ma#lis yang dihadiri=%//

/2 //

Hasan al-$anna, Ma muat al-rasail, hlm. -E. Ibn al-Mubarak, )itab al-zuhd, hlm. -1-.

10

'ada peringkat pertama, mereka menyebutkan sifat baik secara umum dengan menggesa agar pemilihan dilakukan sebaiknya. Mereka menggambarkan tentang perkara ini dengan berkata !"edudukan engkau di sisi manusia disukat berdasarkan siapakah orang yang engkau #adikan rakan taulan. $ersahabatlah dengan golongan yang baik, agar anda memperoleh ketinggian dan pu#ian.%/E "emudian mereka mengkhususkan kebaikan itu dengan ta9wa. Mereka berkata !$ersainglah, #ika anda ingin bersaing, dengan penuh hikmah. :ika anda ingin berakan dan bersahabat, pilihlah ahli ta9wa. ;iada kebaikan pada orang yang tidak diharapkan kebaikannya, dan tidak pula terselamat daripada gangguannya.%/0 "emudian mereka menambah dan pergi lebih #auh lagi. Mereka membilang sifat-sifat golongan baik yang sepatutnya di#adikan rakan dan taulan itu agar anda dapat membuat pilihan dengan sebaiknya. )ifat mereka yang paling tinggi ialah mempunyai perkataan yang baik. Gmar r.a. berkata !:ika bukan kerana aku dapat ber#uang pada #alan Allah, atau #ika bukan kerana aku dapat meletakkan dahiku di atas tanah, atau #ika bukan kerana aku dapat duduk bersama satu golongan yang hanya mengeluarkan perkataan-perkataan yang baik sebagaimana pepohon mengeluarkan buah-buahan yang enak, nescaya aku lebih suka menemui Allah saha#a +mati,.%EH Antara sifat mereka lagi ialah bahawa mereka tidak terlalu bersusah payah + takalluf, dengan engkau dan engkau pula tidak perlu mengambil sikap amat berhati-hati + tahaffuz, ketika berhadapan dengan mereka. :a@far ibn Muhammad al-)adi9 r.a. berkata !)ahabatku yang paling membebankan aku ialah seseorang yang terlalu memberat-beratkan dirinya +takalluf, ketika berhadapan denganku, dan aku pula terpaksa mengambil sikap terlalu berhati-hati +tahaffuz, ketika berhadapan dengannya. )ementara sahabatku yang paling menyenangkanku ialah sesiapa yang #ika aku bersamanya pun, aku merasa seperti aku berada seorang diri.%E& Antara sifat mereka lagi ialah meninggalkan segala perkara duniawi yang hina itu di samping mempertingkatkan diri ke arah ketinggian. 3alam hal ini, mereka men#adikan Imam Ahmad sebagai bandingan ketika beliau memilih para sahabatnya. $eliau berkata

/E /0 EH E&

al-Ma9arri, *afh al-tib, #il. E, hlm. 2/. Abu al-Gtahiyyah, (iwan Abi al-Utahiyyah, hlm. -C. Ibn al-Mubarak, )itab al-zuhd, hlm. A&2. al-6ha*aliyy, !hya ulum al-din, #il. -, hlm. &EE.

AH

!)emua sahabatnya yang rendah dar#atnya men#adi orang yang mendapat taufi9. Mereka mematuhi segala titah perintah Allah dan menu#u ke arah ketinggian.%E Antara sifat mereka lagi ialah sentisa saling memperingati tentang akhirat, sebagaimana kata-kata al-Hasan al-$asriyy !)ahabat-sahabatku lebih aku kasihi daripada anak dan isteri. "erana keluarga hanya mengingatkan kita tentang dunia, tetapi sahabat mengingatkan kita tentang akhirat.%E1 Antara sifat mereka lagi ialah mementingkan orang lain + al-ithar,. Ia adalah salah satu rukun bay@ah oleh seorang penyair, )alih Hayawiyy kepada sahabat-sahabatnya. $eliau berkata !)elamanya aku bersama golongan berta9wa, pendakwah yang amilin. >ang menyebarkan pan#i Muhammad agar sentiasa tinggi di pelusuk dunia. >ang bersikap adil dan mementingkan orang lain. $ersama merekalah aku akan terus bersama. Iaitu bersama golongan berta9wa, pendakwah Islam.%EA Antara sifat mereka #uga ialah sentiasa menasihati. )alah seorang daripada mereka adalah seorang salih yang sentiasa membantu anda dalam perkara berkaitan agama Allah dan sentiasa memberikan nasihat kerana Allah. -enyaki#-&enyaki# Ma(lis "etenggelaman ini membawa kepada perhimpunan dan perkumpulan #uga. (leh itu, adalah wa#ib mengenali manakah ma#lis yang boleh mendatangkan manfaat dan men#auhi daripada sesetengah keaiban yang terdapat padanya. Ini disimpulkan oleh keinginan mencari manfaat dalam perkara agama. Ia adalah istilah yang lengkap dan fasal yang ringkas dalam undang-undang ukhuwwah. Ia ditetapkan oleh Fayn al-Abidin Ali ibn al-Husayn ibn Ali r.a. $eliau berkata !)eseorang hanya boleh duduk di samping seorang lain yang boleh memberikan manfaat dalam perkara agamanya.%EC (leh itu setiap pendakwah yang baru hendaklah menghadiri ma#lis-ma#lis yang boleh menambahkan iman dan ilmunya. 3ia #uga hendaklah hanya mencari ma#lis yang boleh mendatangkan manfaat kepadanya. 3ia tidak boleh menghadiri mana-mana ma#lis yang melaghakan, dipenuhi permainan, hiburan dan hanya bertu#uan untuk menghabiskan masa saha#a.

EE1 EA EC

Ibn al-:aw*iyy, Manaqib al-!mam Ahmad, hlm. &&A. al-6ha*aliyy, !hya ulum al-din, #il. -, hlm. &/2. Ma allat al-tarbiyah al-!slamiyyah, #il. /, hlm. CC. Ibn Ha#ar, Tahzib al-tahzib, #il. 1, hlm. 102.

A&

'erkara ini telah dihuraikan oleh I9bal dengan satu bayt yang tegas. $eliau mahu agar kita tidak memperpan#angkan lagi perbincangan selepas itu. $eliau berkata ketika berdoa kepada Allah swt !>a Allah pemberi nikmatB "urniakan kepadaku seorang sahabat yang men#aga kehormatan dan mengetahui tabiat diriku. "urniakan kepadaku seorang sahabat yang fasil berkata lagi berakal, yang tidak mempunyai hubungan dengan dunia.%E2 "esimpulannya )esunggunya sahabat bagi seseseorang pendakwah Islam ialah seorang pendakwah lain yang tidak mempunyai sebarang hubungan dengan dunia. Hubungannya hanya dengan akhirat. "erinduannya hanya kepada syurga. ;iada hubungan langsung antaranya dengan dunia. :ika anda mencarinya, pasti anda akan menemuinya. "erana dia adalah sahabat anda. $ersaudaralah dengannya. "asihilah dia. $erkawanlah dengannya. $erikan kepadanya sebagaimana Allah memberi kepada anda. :ika tidak, anda adalah seorang yang lemah. Ada orang berkata !Manusia yang paling lemah ialah sesiapa yang cuai daripada mendapatkan sahabat. .ebih lemah lagi ialah sesiapa yang mensia-siakan sahabat yang sudah diperolehinya.% Maka carilah sahabat. "ami akan hilangkan sifat lemah daripada anda. Ibn al-Dayyim mempunyai kata-kata yang ringkas dan merangkumi tentang hal ini. Ia menun#ukkan kepada pengalaman seorang pendakwah yang mempunyai kesedaran. $eliau mendiagnos perkara-perkara bahaya yang terdapat di dalam sesuatu ma#lis. $eliau berkata !;erdapat dua #enis perkumpulan bersama sahabat 'ertama 'erkumpulan berdasarkan ke#inakan tabiat dan bagi tu#uan menghabiskan waktu. 'erkumpulan #enis ini lebih banyak mengundang keburukan daripada manfaat. 'aling kurang pun, ia akan merosakkan hati dan membuang waktu. "edua 'erkumpulan di atas dasar tolong menolong bagi memperoleh sebab untuk mendapat ke#ayaan, saling menasihati atas dasar kebenaran dan kesabaran. 'erkumpulan #enis ini mengandungi faedah dan manfaat yang amat besar. Namun tersembunyi di dalamnya tiga #enis penyakit 'ertama $erhias sesetengah daripada mereka untuk sesetengah yang lain. "edua $ercakap dan bercampur lebih daripada keperluan. "etiga Ia mungkin akan men#adi syahwat dan kebiasaan yang menyebabkan maksud sebenarnya tidak tercapai.%E/

E2 E/

I9bal, (iwan al-asrar wa al-rumuz, hlm. /&. Ibn al-Dayyim, al-%awaid, hlm. C&.

A-

Apa yang mendukacitakan ialah kita dapati kebimbangan Ibn al-Dayyim ini men#adi kenyataan yang berlaku kepada sesetengah ma#lis para pendakwah sekarang. "ita dapati berhias-hias telah lahir pada sesetengah sahabat kita. "ita #uga dapati para pendakwah bercampur dan bertemu lebih daripada kadar yang diperlukan oleh dakwah. $ahkan kadangkadang ia bertukar men#adi umpama menghabiskan masa dan syahwat keinginan yang melalaikan daripada memenuhi maksud sebenar, iaitu perkumpulan serta perhimpunan yang dilakukan bagi melakukan pemantauan terhadap amal yang kita lakukan terhadap para pendakwah baru #uga sebagai langkah permulaan melalui masyarakat umum bagi menyampaikan kalimah Islam. "e#ia& *rang Merasa Hairan Terhada& !esalahan !e5il *rang 1ain6 :ika kebiasaan berhias dan tidak melakukan ker#a ini hanya berhenti setakat itu saha#a, maka rawatan terhadap keduanya amat mudah dilakukan, iaitu dengan hanya memberikan sedikit semangat dan peringatan saha#a. ;etapi #ika kedua-dua penyakit ini telah merebak ia akan melahirkan perangai sukar memberikan kemaafan, sedangkan ka#ian terhadap kehidupan secara ber#amaah menun#ukkan bahawa akhlak memaafkan dan toleransi adalah suatu keperluan yang tidak dapat dielakkan. )esetengah orang mungkin menyangka bahawa peringatan seumpama ini lebih sesuai ditu#ukan kepada orang awam, bukan berbentuk ka#ian dalam masalah fi9h dakwah. ;etapi sesiapa yang terlibat dalam pengurusan amal harian dakwah Islam akan memahami tentang kepentingannya dan mengetahui alangkah melampau bahkan alangkah besar bahaya yang tersembunyi di sebalik sesiapa yang merasa bongkak untuk mendengar nasihat ini. Nasihat tentang hakikat seni perancangan dan amal siyasi hendaklah sentiasa dibisikkan kepada telinga mereka yang merasa sempit dada daripada memiliki sifat toleransi dan memaafkan orang lain yang telah melakukan kesalahan atau kesilapan. 'enyedaran secara amali kepada pendakwah muslim hendaklah dilakukan serentak dengan tarbiyah akhlak dan keimanan. "edua-duanya mestilah seiring ber#alan. Inilah yang men#adi punca kenapa golongan pendakwah terdahulu bahkan kini #uga amat mementingkan pesanan agar selalu berlapang dada dan berkasih sayang sesama sahabat. Mereka diketuai oleh al-8udhayl ibn Iyadh yang berkata !)esiapa mencari sahabat yang tidak mempunyai aib, maka dia akan men#adi seorang yang tidak mempunyai sahabat.% (leh itu, anda hendaklah meletakkan di dalam perkiraan anda ketika melakukan kontrak ukhuwwah bahawa orang yang anda lakukan kontrak dengannya itu adalah seorang yang bukan maksum. "emudian datang pula giliran para penyair untuk memberikan nasihat. )eorang penyair dari timur berkata !;idak mengapa tidak sesuatu dilakukan secara tersalah atau tidak senga#a.% $erkata pula seorang penyair dari barat !Maafkanlah sahabatmu #ika dia melakukan suatu kesilapan.% $erkata seorang lagi penyair A1

!:ika terdapat kesilapan pada sahabat anda, maka hendaklah anda berusaha mencari keu*uran kepada kesilapannya itu. Aku sukakan pemuda yang tidak suka mendengar perkara ke#i, seolah-olah terdapat pelindung yang melindunginya daripada setiap keke#ian. 'emuda yang berlapang dada, bukan penyebar keburukan, bukan #uga penghalang kebaikan dan bukan #uga suka berkata sia-sia.% ;etapi hari-hari yang berlalu menun#ukkan betapa ramai yang suka berkata sia-sia. Anda #uga dapati ada di antara mereka yang #ika anda seru agar berlemah lembut, mereka memasamkan muka dan beredar dalam keadaan marah, seolah-olah anda menyerunya kepada suatu perkara mungkar. ;etapi itulah sikap spontan yang kita mahu bersihkan daripadanya. Itulah serangan musuh yang kita mahu #auhkannya daripada ter#erat, kerana kita mengetahui bahawa musuh kita memang sentiasa menunggu-nunggu peluang untuk menyelewengkan #alan ukhuwwah mereka yang lurus. "a#ilah se#arah kita. $erapa ramai orang yang hanya mahu memenangkan dirinya melakukan kegelo#ohan lalu dia membuat permusuhan. 3engan itu, dia tidak lagi mampu berdiri dan tidak akan memang dalam pertarungan. $ahkan dia dihanyutkan oleh pusingan kehidupan yang kompleks lalu dia dilupakan begitu saha#a. 3ia hanya makan dan minum saha#a, sehingga seolah-olah dia sudah tiada lagi. "umpulan orang-orang yang marah tadi hanya melakukan kemunduran dan tersesat dalam aliran keduniaan apabila neraca ukhuwwah yang dibina men#adi cacat. :ika mereka terus isti9amah di atas #alan yang mereka lalui dahulu, dan mereka terus mempraktikkan fi9h ukhuwwah yang mereka warisi, nescaya mereka tidak akan disentuh oleh kelesuan dan kepenatan. )esungguhnya ilmu yang kita warisi daripada seorang tabi@in, Abu $akr ibn Abdullah alMu*aniyy menyatakan bahawa !#ika anda mendapati sahabat anda tidak melayan anda sebagaimana biasa, maka itu adalah disebabkan dosa yang telah anda lakukan. Maka anda hendaklah bertaubat kepada Allah. ;etapi #ika anda dapati sahabat anda memberikan kasih sayang yang lebih daripada biasa, maka itu adalah kerana ketaatan yang anda lakukan. Maka anda hendaklah bersyukur kepada Allah.% (leh itu, #ika anda tidak dilayan dengan baik atau #ika anda melihat terdapat sedikit kecuaian terhadap hak diri anda, maka periksalah diri anda sendiri, sebelum anda terus melakukan serangan. )emua kenyataan kha*anah lama tentang fi9h ukhuwwah keimanan ini telah dibentuk semula oleh Abdul <ahhab A**am pada *aman sekarang di dalam dua bayt +rangkap, yang melengkapi di dalam antologinya. $eliau berkata !3alam hatiku kedapatan dua lautan ;awar dan masin. 'adanya terdapat badai dan bayu. Ia pahit dan bertiup kencang kepada golongan pelampau, tetapi manis dan suci bagi sahabatku.%EE
EE

Abd al-<ahhab A**am, (iwan al-mathani, hlm. 1E.

AA

(leh itu wahai pendakwah IslamB Anda dituntut untuk memenuhkan hati anda dengan segala perasaan ukhuwwah kerana Allah terhadap sahabat-sahabat anda seakidah sebanyak mana anda dituntut untuk meletakkan kemarahan terhadap ahli kebatilan yang melampau di dalam hati anda.

AC