Anda di halaman 1dari 36

HBPE3103 Kegiatan Profesional ( Permainan ) ISWANDI B. IS AI!

( "00"#$1%$%&' )

FAKULTI PENDIDIKAN DAN BAHASA


SEMESTER 9 / TAHUN 2013
KOD KURSUS : HBPE 3103 TAJUK KURSUS: Kegiatan Pro e!iona" # Per$ainan %

NAMA NO. MATRIKULASI NO. KAD PENGNEALAN NO. TELEFON E-MEL PUSAT PEMBELA*ARAN

: : : : : :

ISWANDI B. ISMAIL 800825145497001 800825-14-5497 013-3 93 01 !"!#$#%#&'(&#"%.!)& PUSAT PEMBELA*ARAN PETALING *A+A

TUTOR

,ANIT-A A.P PALANIAPPAN

ISI KANDUNGAN
1

HBPE3103 Kegiatan Profesional ( Permainan ) ISWANDI B. IS AI! ( "00"#$1%$%&' )

1.0 2.0

Pengenalan Permainan Mini Kertas Kerja Pertandingan Mini Bola Baling 2.1 2.2 2.3 2.4 2.* 2.2./ 2.0 2.1 Penda!"l"an #"j"an $%je&ti' #ari&! ( Masa dan #em)at Sasaran + Pen,ertaan Sistem Pertandingan dan .ad"al Str"&t"r $rganisasi Peralatan Perat"ran dan Undang2"ndang Permainan 4

3 24

2.10 Anggaran Per%elanjaan 2.11 Pen"t") 3.0 4.0 *.0 3e'le&si Kesel"r"!an 3"j"&an 4am)iran *.1 *.2 *.3 *.4 *.* #iang Gol Gelanggang dan Bola Pa&aian )emain dan )enjaga gol Bidang #"gas A!li .a5atan&"asa S"rat Men,"rat 2* 2 22/ 20 2 33

PENGENALAN PERMAINAN MINI 2

HBPE3103 Kegiatan Profesional ( Permainan ) ISWANDI B. IS AI! ( "00"#$1%$%&' )

Pendidi&an .asmani mer")a&an s"%je& teras di setia) se&ola! ,ang mana ian,a tida& dia%ai&an &erana s"%je& ini meli%at&an &eta!anan 'i6i&al dan mental mala!an &ita j"ga %ole! meli%at&ann,a dengan )ende&atan ro!ania!. Nam"n %agaimana )"la dengan gera& &erja )endidi&an jasmani di se&ola! renda! ,ang &esem"a )elajarn,a ling&"ngan / ta!"n !ingga 12 ta!"n7 4ing&"ngan "m"r terse%"t mer")a&an ling&"ngan "nt"& mem)elajari ses"at" ,ang %ar". Keti&a ini &ana&2&ana& s"&a a&an ses"at" ,ang %a!ar" mala!an mere&a j"ga a&an le%i! de&at dengan alam ji&a di)")"&. 8al ini dise%a%&an )ert"m%"!an mere&a seiring dengan )er&em%angan ota& dan minda mere&a ,ang ingin mengenali d"nia. Ma&a( ole! it"( )ermainan mini amat ses"ai "nt"& mere&a &erana ian,a tida& meli%at&an terlal" %an,a& )ergera&an mala!an ian,a %ert"j"an "nt"& men,i!at&an t"%"! %adan dan ota& selain ian,a j"ga men,erono&&an. A)li&asi )ermainan mini ini meli%at&an )engg"naan %a!an dan j"ga !an,a mengg"na&an tem)at ,ang seder!ana sa!aja. Permainan &e9il amat )enting dalam )ert"m%"!an &ana&2&ana&. Ian,a mer")a&an !al ,ang mn,erono&&an dan men9ergas&an minda. 8al ini &erana )rogram se)erti )ermainan &e9il ini menolong dalam )em%ang"nan &ema!iran asas motor se)erti %erlari dan melom)at. Ian,a j"ga mening&at&an da,a &ema!iran &!"s"s s"&an se)erti melontar( menang&a) dan men,e)a&. #am%a!an )"la( men"r"t :isen ;1110<( &ana&2&ana& ji&a ditinggala&an %ersendirian dengan a)a sa!aja alat )ermaianan( mere&a a&an %ermain dengan alat2alat terse%"t. Permainan &e9il ini )erl" dia5asi ole! g"r" dan ian,a j"ga %erla&" dalam &eadaan %er&elom)o&

HBPE3103 Kegiatan Profesional ( Permainan ) ISWANDI B. IS AI! ( "00"#$1%$%&' )

1.0

PENDAHULUAN 4

HBPE3103 Kegiatan Profesional ( Permainan ) ISWANDI B. IS AI! ( "00"#$1%$%&' )

Bola Baling mer")a&an sala! sat" jenis s"&an ,ang %er)otensi "nt"& di%ang"n&an se%agai s"&an teras negara. Nam"n( aga& &etand"san %a&at m"da %agi s"&an ini.Men,edari !a&i&at ini( Se&ola! Ke%angsaan Alam Damai tela! mengam%il inisiati' "nt"& men9"ng&il %a&at2%a&at m"da dengan menganj"r&an Pertandingan Mini Bola Baling )ering&at se&ola!.Ini adala! &esinam%"ngan dari)ada Matlamat Pendidi&an Negara iait" mela!ir&an insan ,ang %ai& dan sem)"rna s")a,a menjadi 5arga negara Mala,sia ,ang %ai& dan %erg"na.Dengan )er&ataan lain( Pertandingan Mini Bola Baling ini da)at mem)er&em%ang&an )otensi indi=id" se9ara men,el"r"! dan seim%ang.

2.0

TUJUAN

Penganj"ran )ertandingan ini diada&an "nt"& men,edia&an )emain )ela)is s")a,a menda)at )engalaman dan ilm" )engeta!"an ter"taman,a dalam )ermainan %ola %aling. Melal"i )enganj"ran ini( m"rid da)at mem)er&a,a&an diri dengan )er&ongsian ilm" dan &ema!iran dalam mening&at&an sa!sia! dan eti&a semasa %ermain %ola %aling. ."ster"( )enganj"ran ini adala! %ert"j"an "nt"& menjadi&an m"rid le%i! %ersedia "nt"& meng!ada)i )el%agai 9a%aran2 9a%aran %ar" )ada masa a&an datang.

3.0

OBJEKTIF 1. Memarta%at&an %ola %aling se%agai )ermainan ,ang dis"&ai di &alangan )elajar se&ola!. 2. Mem")"& semangat &es"&anan di &alangan 5arga se&ola! melal"i )en,ertaan 3. Meng!asil&an )emain seter"sn,a indi=id" ,ang seim%ang dari segi &e&"atan da,a emosi( 'i6i&al( intele&t"al serta &ero!anian. 4. Men9a)ai saranan re&a%ent"& Mod"l Ga,a 8id") 3a&an M"da ;3a&an S"&an < iait" mela&sana&an a&ti=iti &es"&anan ,anng %erasas&an semangat )ertandingan dan &e9ergasan 'i6i&al. Bagi mem%ang"n elemen remaja ,ang 9eria( men9a%ar(menari& dan *

HBPE3103 Kegiatan Profesional ( Permainan ) ISWANDI B. IS AI! ( "00"#$1%$%&' )

%ersi'at

)enjelaja!an

"nt"&

mem%eri&an

ino=asi

dan

&reati=iti

dalam

)em%a!ar"an()ening&atan( '"t"risti& dan &"aliti serta %ersi'at %erter"san dalam mem%ang"n&an s"&an negara.

5.0

TARIKH DAN MASA *.1 *.2 #ari&! Masa > > 2/220 No=em%er 2013 /.30 a.m 2.00 ).m

7.0

TEMPAT Padang %ola %aling Se&ola! Ke%angsaan Alam Damai

8.0

SASARAN/PENYERTAAN #er%"&a &e)ada m"rid ta!"n * lela&i dan )erem)"an( 10 )as"&an lela&i dan 10 )as"&an )erem)"an ,ang )ertama menda'tar

9.0

SISTEM PERTANDINGAN DAN JADUAL 9.1 S !"#$ P#%"&'( ')&' -

HBPE3103 Kegiatan Profesional ( Permainan ) ISWANDI B. IS AI! ( "00"#$1%$%&' )

8ari )ertama ;2/ No=em%er 2013< Sistem 4iga Se)ar"! A1 A1 A2 A3 A4 A* K*$+*,&' B - L#,&. / B3 B4 B* K*$+*,&' A - L#,&. / A2 A3 A4 A* Mata Ked"d"&an

B1 B1 B2 B3 B4 B*

B2

Mata

Ked"d"&an

?1 ?1 ?2 ?3 ?4 ?*

K*$+*,&' Y - P#%#$+*&' / ?2 ?3 ?4 ?* Mata

Ked"d"&an

@1 @1 @2 @3 @4 @* B*" %&' P#%"&'( ')&'

@2

K*$+*,&' 0 - P#%#$+*&' / @3 @4 @* Mata

Ked"d"&an

HBPE3103 Kegiatan Profesional ( Permainan ) ISWANDI B. IS AI! ( "00"#$1%$%&' )

i. Pertandingan terdiri dari)ada 10 )as"&an lela&i dan 10 )as"&an )erem)"an. ii. 10 )as"&an di%a!agi&an &e)ada 2 &"m)"lan * )as"&an ; 4ela&i dan Perem)"an < iii. Setia) &"m)"lan mengand"ngi 10 )erla5anan. i=. Masa %agi setia) )erla5anan adala! 10 minit tan)a re!at %agi setia) se)ar"! masa. Masa )ert"&aran adala! 10 minit se%el"m )erla5anan seter"sn,a dijalan&an. =. Pem%erian mata adala! se)erti %eri&"t > M#'&') K&,&1 S#% >3 mata > 0 mata > 1 mata setia) &"m)"lan terdiri dari)ada

=i. .o!an dan nai% jo!an setia) &"m)"lan a&an mas"& &e)"singan &ala! mati iait" )ering&at s"&" a&!ir.

HBPE3103 Kegiatan Profesional ( Permainan ) ISWANDI B. IS AI! ( "00"#$1%$%&' )

H&% .#(*& -28 N23#$4#% 2013/ S !"#$ K&,&1 M&"

- J&(*&, P#%,&5&'&' P&!*.&' L#,&. /

- J&(*&, P#%,&5&'&' P&!*.&' P#%#$+*&' /

HBPE3103 Kegiatan Profesional ( Permainan ) ISWANDI B. IS AI! ( "00"#$1%$%&' )

i.

Pas"&an .o!an dan nai% jo!an dalam &"m)"lan a&an la,a& &e )ering&at s"&" a&!ir( dimana )as"&an terse%"t a&an %ertandingan se9ara %ersilang. Pertandingan ini dijalan&an se9ara sistem &ala! mati.

ii.

Pas"&an2)as"&an ,ang menang dalam P"singan S"&" A&!ir a&an mara &e )"singan Se)ar"! A&!ir "nt"& menent"&an Ked"d"&an .o!an( Nai% .o!an( Ke23 dan Ke24.

iii.

Pas"&an2)as"&an ,ang menang )ada )erla5anan se)ar"! a&!ir a&an %ertanding dalam Perla5anan A&!ir %agi menent"&an .o!an dan Nai% .o!an( sementara )as"&an2)as"&an ,ang &ala! a&an %ermain "nt"& tem)at Ke23 dan Ke24.

i=.

Setia) )erla5anan a&an %erjalan selama 20 minit setia) se)ar"! masa dan re!at selama *minit.

=.

Se&iran,a mata )erla5anan adala! seri( ma&a masa tam%a!an a&an di%eri&an iait" selama 10 minit.

=i.

.i&a &e)"t"san masi! seri( ma&asistem%alingan / meter mengi&"t )erat"ran I8A a&an diada&an.

10

HBPE3103 Kegiatan Profesional ( Permainan ) ISWANDI B. IS AI! ( "00"#$1%$%&' )

10.0

STRUKTUR ORGANISASI

JA6ATAN KUASA INDUK PERTANDINGAN MINI BOLA BALING SK. ALAM DAMAI 2013

P#'&! 1&" 1

>

Pn. .amila! %t. I%era!im -G*%* B#!&% SK. A,&$ D&$& /

P#')#%*! 1

>

:n. Kamar"ddin %. 8j. M"sa -GPK K2.*% .*,*$ SK. A,&$ D&$& /

P#')#%*! 2

>

Pn. 3"sna5ati %t Bo& Ali -GPK K*% .*,*$ SK. A,&$ D&$& /

P#')#%*! 3

>

Pn. 8aja! 3a6ia! %t Md 8as!im -GPK H#$ SK. A,&$ D&$& /

P#'7#,&%&!

>

:n Mo!amad 3a6ali B. Mean - S#" &*!&1& S*.&' /

P#')#%*! "#.' . S#" &*!&1& P#'2,2') S#" &*!&1&

> > >

:n Aai6"l %. A!mad San"din Pn @aima! %t S!ams"l Kamal Pn 8elda Ana& Ma)an

11

HBPE3103 Kegiatan Profesional ( Permainan ) ISWANDI B. IS AI! ( "00"#$1%$%&' )

10.1

AJK PERLAKSANA PERTANDINGAN MINI BOLA BALING SK. ALAM DAMAI 2013

1. 2.

JURI RAYUAN :n A%d K!alid % A%d 8amid :n Aai6"l %. A!mad San"din PANEL PEMILIHAN :n S,a!r"l :''end, % A!mad A"6i Panel )emili!an ,ang dilanti&

1. 2. 3. 1. 2. 3.

DOKUMENTASI/FOTOGRAFI Pn Mas I6a %t A%d 3a!man Pn Siti S"!ana! %t M"&!r"ni PENDAFTARAN Pn @"lai!a %t Da&"n Pn S"nita %t Nga5it"

1. 2.

HADIAH/SIJIL DAN CENDERMATA 1. 2. 3. 4. 5. Pn Nor 4i6a %t A,o% Pn. Kalsom %. Ali Pn Siti @ain"n %t Mat .an"m 1. 2. 3. 4.

TEKNIK/ALATAN/ TEMPAT/PADANG :n Ismail % A!mmed :n @aidi % 8amid :n M"!ammad #!o!ir % Ba&ar JURUACARA

PENAJAAN 1. 2. 3. Pn 8asnoni %t 8asan :n A%d 8alim % Mo!ammad 1. 1. Ust. A6man % Da!ali ALAT SIARAYA/PUBLISITI 1. 12 Pn N"r"l Ad!a %t Md ?atim Pn S,arina Diana %t Basri BACAAN DOA

HBPE3103 Kegiatan Profesional ( Permainan ) ISWANDI B. IS AI! ( "00"#$1%$%&' )

2. 3. 4.

:n 8ar"n % Na5ari :n Ban M"Cad6am % Ban A%idin 1. :n A!mad Sai'"l Ba!ri % 8j 8aidar 2. 3. KESELAMATAN DAN KEBERSIHAN :n Ismail % I%ra!im 1. Pn Maisara! %t Is!a& 2. 3. *. URUSETIA Pn Siti 8a5a %t A%d Majid Pn Noras!i&in %t Md ?"so'' 1. 2.

KECEMASAN Pn S"6ana %t A6i6 Pn 8ermi,anti %t 8j Sain MAKANAN/MINUMAN Pn Nor A6ian %t Md Nor Pn N"r"la6ila %t A%d Majid

1. 2. 3. 4. 1. 2.

STATISTIK/BORANG SKOR Pn Nor 8a6ita % 8asan Pn ."!ana %t 8am6a!

11.0

PERALATAN B, 1 2 3 4 * / 0 P#%&,&"&' Bi% Bola Pa,"ng %esar Bang&" )anjang Meja Ker"si Peti &e9emasan S9ore %oard 13 J*$,&1 4 set 4 4 10 1 2

HBPE3103 Kegiatan Profesional ( Permainan ) ISWANDI B. IS AI! ( "00"#$1%$%&' )

1 10 11 12 13 14 1* 11/ 10 11

.am randi& Bisel PA s,stem Pa)an )"ti! Kad &"ning Kad mera! 8ealer Borang Pertandingan Alat t"lis S&ital #iang Gol

1 1 2 2 1 se9"&")n,a se9"&")n,a 10 4 set

12.0

PERATURAN DAN UNDANG8UNDANG PERMAINAN

PERATURAN 9 SISTEM PERTANDINGAN

1.

UNDANG-UNDANG PERMAINAN

Pertandingan ini dijalan&an mengi&"t Undang2Undang Perse&"t"an Bola Baling Antara%angsa ; I.8.A < dan Perat"ran2Perat"ran Am Majlis S"&an Se&ola!2Se&ola! Bila,a! Perse&et"an K"ala 4"m)"r

2.

JENIS PERTANDINGAN

14

HBPE3103 Kegiatan Profesional ( Permainan ) ISWANDI B. IS AI! ( "00"#$1%$%&' )

2.1 2.2

Pertandingan %er)as"&an antara &elas ta!"n *. Pering&at "m"r 4ela&i dan Perem)"an Ba5a! 11 ta!"n.

3.

PENDAFTARAN PEMAIN / PEMBENTUKAN PASUKAN Setia) )as"&an di&e!enda&i men,enarai&an !an,a 12 )emain sa!aja.

4.

SISTEM PERTANDINGAN Pertandingan dijalan&an se9ara liga sat" )"singan dan se9ara &ala! mati se)erti %eri&"t > 4.1 4iga 2 &"m)"lan ; A( B2 lela&i dan ?(@2 lela&i < 4.1.1 P"singan )erm"laan ; 4iga K"m)"lan <.

Pas"&an )as"&an lain a&an ditem)at&an dalam 2 &"m)"lan terse%"t dengan 9ara 9a%"tan "ndi. 4.1.3 Se&iran,a )as"&an ,ang di"tama&an ;seeded< tida& mengam%il %a!agian( ma&a )as"&an ter%ai& %eri&"tn,a !enda&la! di)ertim%ang&an &ed"d"&&an,a. 4.1.* P"singan Se)ar"! A&!ir dan A&!ir a< .o!an K"m)"lan A a&an mela5an Nai% .o!an K"m)"lan B ( mana&ala Nai% .o!an A a&an %ertem" .o!an B "nt"& menent"&an )ertandingan a&!ir.. %< Pas"&an ,ang &ala! a&an %ermain "nt"& menent"&an tem)at Ketiga dan Keem)at. 1*

HBPE3103 Kegiatan Profesional ( Permainan ) ISWANDI B. IS AI! ( "00"#$1%$%&' )

5.

CARA MEMUTUSKAN KEPUTUSAN *.1 Se9ara 4iga. *.1.1 Dara Mem%eri Mata> Menang Seri Kala! > 3 mata > 1 mata > 0 mata

*.1.2

.i&a d"a ata" le%i! )as"&an menda)at j"mla! mata ,ang sama %an,a& ma&a( )emenang a&an ditent"&an se)erti %eri&"t> a< Pas"&an ,ang mem)erole!i )er%e6aan gol ter%an,a& a&an di&ira menang. %< .i&a masi! seri( )as"&an ,ang menjaring&an gol ter%an,a& a&an di&ira menang. 9< .i&a masi! seri ( )as"&an ,ang &"rang &ena gol a&an di&ira menang. d< .i&a masi! seri( )as"&an ,ang )erna! mengala!&an la5ann,a a&an di&ira menang. e< .i&a masi! seri (9a%"tan "ndi &an dijalan&an .

*.2

Se9ara Kala! Mati

1-

HBPE3103 Kegiatan Profesional ( Permainan ) ISWANDI B. IS AI! ( "00"#$1%$%&' )

*.2.1

Bagi )erla5anan se9ara &ala! mati (ji&a &ed"d"&&an seri sele)as se)en"! masa lang&a!2lang&a! %eri&"t a&an di)at"!i "nt"& mem"t"s&an )emenangn,a > a< Perla5anan masa tam%a!an 10 minit a&an diada&an setela! re!at * minit. %< Sele)as * minit )erla5anan se)ar"! masa )ertama( sat" minit di%eri "nt"& %ert"&ar tem)at dan )erla5anan diter"s&an. 9< .i&a &e)"t"san masi! seri (sistem %alingan )enalti ;%alingan / meter< a&an dijalan&an &e9"ali )erla5anan a&!ir. d< .i&a %alingan )enalti tida& da)at dijalan&an &erana 9"a9a()engli!atan &"rang jelas ata" &eadaan2&eadaan lain tida& mengi6in&an (ma&a "ndian !enda&la! dijalan&an .

*.2.2

Sistem Balingan / Meter ;Penalti< a< #ia)2tia) )as"&an mengam%il * %alingan dari garisan %alingan / meter dengan dengan 9ara mem%aling %erselang2 seli )emain. %< .i&a masi! seri (ma&a %alingan / meter !enda&la! diter"s&an ole! )emain ,ang %erlainan se9ara %erselang2seli Es"dden deat!F. 9< d< e< Pengadil Pengadil a&an mem"t"s&an gol mana %alingan / meter a&an dijalan&an. !enda&la! mem%"at "ndian dan )as"&an ,ang menang a&an mem%"at %alingan da!"l". 8an,a )emain2)emain ,ang dida'tar&an dalam )erla5anan a&!ir di%enar&an mem%"at %alingan / meter &e9"ali )emain ,ang tida& 1/ dengan sistem ole! *

HBPE3103 Kegiatan Profesional ( Permainan ) ISWANDI B. IS AI! ( "00"#$1%$%&' )

la,a& ; )emain ,ang dising&ir&an ata" digant"ng ata" masa )engagant"ngan,a masi! %el"m tamat <. '< g< !< Pemain )emain ,ang a&an mengam%il / meter dan )enjaga gol )as"&an mestila! %erada di l"ar garisan %alingan )er9"ma. Sem"a )emain lain !enda&la! %erada di garisan tenga! gelanggang. Penjaga gol %ole! dit"&ar )ada %ila2%ila masa semasa %alingan / meter dijalan&an. *.3 Sing&ir ; KAD M:3A8 < DAN BA#A4 *.3.1 .i&a seseorang )emain ata" )ega5ai )as"&an menerima sat" KAD M:3A8 ata" dising&ir dalam sat"2sat" )erla5anan( ia a&an digant"ng sat" )erla5anan %eri&"tn,a. *.3.2 .i&a seseorang )emain ata" )ega5ai )as"&an menerima sat" KAD M:3A8 ata" dising&ir &ali &ed"a( ia tida& di%enar&an %ermain ata" %erada di gelanggang di mana )as"&ann,a %ermain se!ingga 4em%aga #ataterti% mem%"at &e)"t"san. *.3.3 .i&a seseorang )emain ata" )ega5ai )as"&an menerima 8"&"man BA#A4 ( ia tida& di%enar&an ata" %erada di gelanggang di mana )as"&ann,a %ermain ata" dalam mana2mana )erla5anan se)anjang )esta terse%"t. 6. PAKAIAN -.1 Sem"a )emain gelanggang !enda&la! %er)a&aian ser")a ata" seragam. Penjaga gol !enda&la! mema&ai %aj" ,ang %erlainan 5arna dari)ada )emain2)emain gelanggangn,a dan )emain )as"&an la5an. Pemain2)emain a&an mema&ai nom%or 1 !ingga 11 sa!aja. U&"ran tinggi nom%or %aj" !enda&la! se&"rang2 10

HBPE3103 Kegiatan Profesional ( Permainan ) ISWANDI B. IS AI! ( "00"#$1%$%&' )

&"rangn,a 20 sm ;0 in9i< dan 5arna nom%or terse%"t %erlainan dengan 5arna %aj". -.2 -.3 Pema&aian ;leotard< ata" sel"ar )el"m%a %asi&al adala! tida& di%enar&an. Pemain2)emain di5aji%&an mema&ai &as"t %iasa ata" %oot ,ang t"ng&"n,a mestila! tida& mele%i!i - mm dan tida& mele%i!i 12 mm. -.4 Mema&ai segala alat2alat ,ang DIANGGAP #IDAK M:MBA8A?AKAN P:MAIN2P:MAIN 4AIN adala! di%enar&an. -.* .i&a terda)at d"a )as"&an ,ang mema&ai 5arna jersi ,ang sama( ma&a )as"&an ,ang naman,a dise%"t da!"l" di&e!enda&i men"&ar&an jersin,a. 7. GELANGGANG / ALATAN /.1 /.2 U&"ran gelanggang r"j"& Undang2Undang Bola Baling Antara%angsa ; I8A <. Sai6 Bola /.2.1 Bagi )ertandingan )erem)"an %a5a! 10 ta!"n serta %a5a! 1* ta!"n dan 12 ta!"n lela&i dan )erem)"an Berat 2 4ilit 8. MASA PERMAINAN 0.1 Se9ara liga 2 / minit di%eri "nt"& setia) se)ar"! masa )ermainan dengan 1 minit re!at di antaran,a. 2 sai6 2 I8A 32* gram !ingga 400 gram *4 sm !ingga *- sm

11

HBPE3103 Kegiatan Profesional ( Permainan ) ISWANDI B. IS AI! ( "00"#$1%$%&' )

0.2

Kala! mati

10 minit di%eri "nt"& setia) se)ar"! masa )ermainan dengan 3 minit re!at di antaran,a.

0.3

Masa 3e!at Pas"&an ; #eam #ime $"t < 0.3.1 Setia) )as"&an di%enar&an meminta 1 minit masa re!at ; #ime $"t <( se&ali setia) se)ar"! masa. 0.3.2 Pega5ai dari mana2mana )as"&an %ole! memo!on masa re!at dengan mela,ang&an KAD 8I.AU &e)ada )enjaga masa ; #ime Kee)er<. 0.3.3 Sit"asi ,ang mem%ole!&an "nt"& meminta masa re!at iala! a)a%ila )as"&ann,a sedang menga5al %ola.

KELE!ATAN 8an,a 10 minit di%eri &e)ada )as"&an ,ang le5at. Sele)as it" )i!a& la5ann,a a&an di%eri &emenangan )er9"ma dengan 3 mata dan %ilangan gol 3 0.

1".

MENARIK DIRI DAN MENYERAH KALAH

Se&iran,a sese%"a! )as"&an menari& diri ata" men,era! &ala! dengan sengaja dari)ada )ertandingan( ma&a sem"a &e)"t"san ,ang terda!"l" a&an di%atal&an dan )as"&an it" tida& a&an di%enar&an men,ertai )ertandingan seter"sn,a. 11. BANTAHAN 11.1 Banta!an %ert"lis ,ang ditanda tangani ole! seorang )ega5ai )as"&an !enda&la! disera!&an &e)ada Setia"sa!a Pengelola ata" 5a&iln,a tida& le5at dari)ada sat"

20

HBPE3103 Kegiatan Profesional ( Permainan ) ISWANDI B. IS AI! ( "00"#$1%$%&' )

jam sele)as tamat )erla5anan dengan %a,aran 3M *0 ; 3M 4ima P"l"! Sa!aja <. Bang terse%"t tida& a&an di&em%ali&an ji&a dida)ati %anta!an it" tida& %erasas. 11.2 .i&a ses"at" )as"&an mem%"at %anta!an( )erla5anan mere&a sele)as it" !enda&la! dijalan&an denga &eadaan %ermain dalam %anta!an.

12.

LEMBAGA RAYUAN 12.1 A!li2a!li ."ri 3a,"an adala! terdiri dari)adaG 12.1.1 Penger"si 12.1.2 Setia"sa!a 12.1.3 Pengelola > Penger"si .a5atan&"asa Pengelola ata" 5a&iln,a. > Setia"sa!a .a5atan&"asa Pengelola ata" 5a&iln,a. > Penger"si #e&ni& ; S+U S"&an <

13.

PERKARA-PERKARA YANG TIDAK DINYATAKAN

Sem"a )er&ara ,ang tida& din,ata&an dalam Perat"ran2Perat"ran a&an di)"t"s&an ole! .a5atan&"asa Pengelola dan &e)"t"sann,a adala! m"&tamad.

21

HBPE3103 Kegiatan Profesional ( Permainan ) ISWANDI B. IS AI! ( "00"#$1%$%&' )

22

HBPE3103 Kegiatan Profesional ( Permainan ) ISWANDI B. IS AI! ( "00"#$1%$%&' )

13.0

ANGGARAN PERBELANJAAN 13.1 S"m%er Penda)atan 13.1.1 13.1.2 13.1.3 13.2 Unit Ko&"ri&"l"m SK Alam Damai Persat"an I%"%a)a dan G"r" ; PIBG < S"m%angan )i!a& l"ar ."mla! Penda)atan Kesel"r"!an P#%4#,&':&&' B*" %&' H&( &1 9 ;#'(#%&$&"& K*&'" " J*$,&1 3M 1000.00 3M 1000.00 3M 300.00 RM 2300.00

B,

1. Medal ; .o!an( Nai% .o!an( Ketiga dan Keem)at < 2. Denderamata Ur"setia dan Pengadil 3. Sag"!ati Pengadil

3M - H 1- %"a! 3M 1* H 20 %"a! 3M *0 I 10 $rang

3M 1 3/-

P#'7#( &&' P&(&') 9 S"#!7#' A." 3 " 2 1. Dat P"ti! ; 10 4iter < 2. Ber"s Dat 2 3oller 3. #ali 3a'ia 3 P#'7#( &&' B&1&' E(&%&' 1. B"&" Program dan Ba!an Ber9eta& M&.&' (&' M '*$ 1. Peserta ; Air dan 3oti < 2. Ur"setia dan Pengadil S : , P#')1&%)&&' - Peserta( Ur"setia dan Pengadil < B#,&':& R*'< " JUMLAH PENUTUP P#%<*$& 3M 200 RM 221= 3M *00 3M -0 H 1 tin 3M * H 2 %"a! 3M 20 H 2 g"l"ng 3M 30 3M 110

* -

1>.0

23

HBPE3103 Kegiatan Profesional ( Permainan ) ISWANDI B. IS AI! ( "00"#$1%$%&' )

Di!ara)&an agar )ertandingan )ermainan mini %ola %aling 2013 ini menda)at sam%"tan ,ang amat menggala&&an dan segala )eran9angan ,ang tela! di%"at da)at %erjalan dengan lan9ar se)erti ,ang tela! diran9ang&an dengan ja,an,a. Semoga )rogram ,ang dianj"r&an ini da)at men9a)ai matlamat dan o%je&ti'n,a ,ang diingin&an ole! )i!a& se&ola!. Se&ian #erima Kasi!. D !#( &.&' 2,#1? JJJJJJJJJJJJ.. JJJJJJJJJJJJ.. ; Pn. @aima! %t. S!ams"l Kamal< Setia"sa!a( Kejo!anan Bola Baling 2013 SK. Alam Damai D !2.2') 2,#1? JJJJJJJJJJJJ ; :N. Kamar"ddin %. 8j. M"sa< G"r" Penolong Kanan Ko2K"ri&"l"m SK. Alam Damai D ,*,*!.&' 2,#1? Sa,a mel"l"s&an+tida& mel"l"s&an &ertas &erja ini. JJJ.JJJJJJJJJ. ;Pn. .amila! %t. I%era!im< G"r" Besar( SK. Alam Damai REFLEKSI KESELURUHAN D !&1.&' 2,#1? JJJJJJJJJJJ. JJJJJJJJJJJ.. ; :n Aai6"l %. A!mad San"din< Penger"si( Kejo!anan Bola Baling 2013 SK. Alam Damai

24

HBPE3103 Kegiatan Profesional ( Permainan ) ISWANDI B. IS AI! ( "00"#$1%$%&' )

Sa,a tela! mengelola %an,a& ilm" ,ang %er&aitan dengan )ermainan dan %ers,"&"r &erana da)at men,elesai&an &erja &erja %ola %aling ini dengan lan9ar dan %ai&. Sa,a j"ga %erasa )"as !ati dengan &ertas &erja ini &erana da)at men,ia)&ann,a dalam tem)o! ,ang tela! diteta)&an ole! t"tor sa,a iait" Di& Kanit!a a+) Palania))an . Dari)ada &erja &"rs"s ini( sa,a tela! mem%"at )en"lisan mengenai &ertas &erja &ejo!anan %agi s"at" &ejo!anan %ola %aling di antara m"rid di dalam &elas "nt"& ta!"n *. Selain it"( sa,a j"ga tela! serta&an %"tiran2%"tiran ,ang )enting( ans"r maj"( )erat"ran dan se%again,a ,ang terli%at dalam &ejo!anan ini. Di sam)ing it"( )ens,ara! %im%ingan sa,a mem%eri %an,a& t"nj"& ajar dan )enerangan &e)ada sa,a serta mengajar sem"a a&ti=iti se9ara ans"r maj". Dalam )ermainan %ola %aling( sa,a j"ga da)at mem)elajari &esem"a &ema!iran asas( 5ala")"n sa,a tela! mema!ami teori dan )erna! melati! )as"&an se&ola! teta)i ilm" ,ang dida)ati di dalam &"rs"s amat %erg"na "nt"& mem)erting&at&an &ema!iran m"rid serta )erat"ran ata" "ndang "ndang ter%ar". Dengan ini( sa,a mengam%il masa ,ang )anjang "nt"& %elajar te&ni& %agi meng"asai )ermainan )adang ini. A&!irn,a( sa,a da)at meng&aji dengan sendiri %erdasar&an )enjelasan dari)ada &a5an2&a5an dan t"tor "nt"& menai&&an )restasi sa,a dalam )ermainan terse%"t. Kini sa,a %er)"as !ati dan gem%ira &erana da)at meng"asai &esem"a ,ang ter&and"ng dalam )ermainan ini serta le%i! mengeta!"i )rinsi) sains ,ang dia)li&asi&an dalam &ema!iran asas %ola %aling dengan le%i! jelas.

Se9ara &esel"r"!ann,a( &erja &"rs"s ini mem%eri %an,a& 'aeda! &e)ada sa,a sama ada se9ara langs"ng ata" )"n se9ara tida& langs"ng. Bala")"n sa,a meng!ada)i %e%era)a masala! 2*

HBPE3103 Kegiatan Profesional ( Permainan ) ISWANDI B. IS AI! ( "00"#$1%$%&' )

semasa men,ia)&an &erja &"rs"s ini( sa,a da)at men,ia)&an dengan sem)"rna atas %ant"an ra&an2ra&an dan so&ongan t"tor. $le! it"( sa,a mera&am&an setinggi2tinggi )eng!argaan &e)ada mere&a dan mengam%il &esem)atan ini "nt"& meng"9a)&an ri%"an teriama &asi!.

RUJUKAN

2-

HBPE3103 Kegiatan Profesional ( Permainan ) ISWANDI B. IS AI! ( "00"#$1%$%&' )

.ose)!( G.( 8elen #en( 4im( D.B.( L 8aridas( M . P . ; 111*<. Teknik pengadilan sukan padang. K"ala 4"m)"r > Aajar Ba&ti. 4ee( D.D. ; 200- <. Bola Baling ; :d. Ke22 <. S!a! Alam > $H'ord Aajar. #eng( B. #. ; 2001 <. Panduan pengajian kemahiran asas permainan. K"ala 4"m)"r > 4ongman

Siri Kegiatan Sukan Bola Baling ;200*<( K"ala 4"m)"r > B"&" M"st Sdn. B!d.

A!mad Bati. ; 111* < Siri Ke Arah Bintang Sukan Bola Baling. K"ala 4"m)"r > Goodmar& :nter)rise

Buku Teks Pendidikan asmani !an Kesihatan Tingkatan 2;2003<.

Ba!an Internet >2


http://www.moe.gov.my/bsukan/images/stories/pdf/bolabalingsm.pdf http://www.nsc.gov.my/portal/ http://handballinmalaysia.blogspot.com/

LAMPIRAN

2/

HBPE3103 Kegiatan Profesional ( Permainan ) ISWANDI B. IS AI! ( "00"#$1%$%&' )

R&:&1 1 > #iang Gol Bola Baling

20

HBPE3103 Kegiatan Profesional ( Permainan ) ISWANDI B. IS AI! ( "00"#$1%$%&' )

R&:&1 2 > U&"ran Gelanggang Bola Baling

R&:&1 3 @ U&"ran Bola ; Si6e 2 <

21

HBPE3103 Kegiatan Profesional ( Permainan ) ISWANDI B. IS AI! ( "00"#$1%$%&' )

R&:&1 > > Pa&aian Pemain serta Penjaga Gol

S.2+ B (&') T*)&!

30

HBPE3103 Kegiatan Profesional ( Permainan ) ISWANDI B. IS AI! ( "00"#$1%$%&' )

J&5&"&'.*&!&

T*)&!&' i. Men,edia&an %orang )enda'taran )emain ii. Menerima( menganalisis( mengesa!&an dan mere&od &e!adiran )as"&an %ertanding &e dalam sistem )eng&alan data &om)"ter %agi t"j"an )engemas&inian re&od. iii. Mengedar&an %"&" )rogram &e)ada sem"a )as"&an %ertanding. i. Menda)at&an ma&l"mat leng&a) )as"&an dari)ada "r"setia. ii. Merang&a dan men,edia&an %"&" )rogram. iii. Menai) nama dan no &ad )engenalan )emain &e dalam sijil )emenang. i. Men,edia&an 0 %"a! &er"si )anjang )emain. ii. Men,edia&an 4 %"a! meja )en9atat iii. Men,edia&an 0 %"a! &er"si )en9atat i=. Men,edia&an 4 "nit )a,"ng =. Men,edia&an 1 "nit )a)an )"ti! =i. Men,edia&an 1 %"a! meja )en,am)aian !adia!. =ii. Men,edia&an 1 %"a! meja PA S,stem. =iii. Men,edia&an )eralatan siara,a se)erti mi&ro'on( s)ea&er( am)li'ier( 5a,ar )en,am%"ng( !ailer( radio &aset dan &it )em%ai&)"li!. iH. Men,enggara dan memanta" )eralatan siara,a ,ang dig"na&an %er'"ngsi dengan %ai&. H. Mem%ent"& aj& &e9il siara,a.

Penda'taran L Ur"setia

B"&" Program L Sijil

Persia)an #em)at( Sistem Siara,a

Persia)an Padang L Peralatan Am

i. i. ii. iii. i=. =. =i.

Men,edia&an 4 set tiang %ola %aling. Men,edia&an gelanggang %erdasar&an "&"ran se%enar. Men,edia&an 0 %ang&" )anjang )emain. Men,edia&an 4 %"a! meja )en9atat. Men,edia&an 0 "nit jam randi&. Men,edia&an 4 "nit !on angin ;air2!orn< Men,edia&an 2 set %i) %erlainan 5arna.

Pen"t")an 3asmi( 8adia! L Denderamata

i. Men,edia&an )roto&ol ")a9ara )erasmian )en"t") dan )en,am)aian 9enderamata L sijil. Keti%aan tetam" U9a)an al"2al"an ole! Penger"si #e&ni& 31

HBPE3103 Kegiatan Profesional ( Permainan ) ISWANDI B. IS AI! ( "00"#$1%$%&' )

U9a)an ole! G"r" Besar U9a)an Pen"t")an $le! ?DP PIBG Majlis )en,am)aian sijil )en,ertaan Majlis )en,am)aian 9enderamata &e)ada ?DP PIBG N,an,ian Negara K" Bers"rai

ii. Mengenal)asti )i!a& ,ang a&an mem%"at )erasmian )en"t") dan )en,am)aian 9enderamata L sijil. iii. Memasti&an sijil2sijil )en,ertaan dis"s"n mengi&"t s"s"nan a%jad dan a&"r dengan s"s"nan nama )ada j"r"a9ara majlis. i=. Men,edia&an )enerima gantian "nt"& ")a9ara )en,am)aian sijil. =. Memasti&an 'asilitis > a. #e&s )enga9araan %. Pem%esar S"ara 9. Pita lag" Negara K"( d. Denderamata )erasmian )en"t") e. 4ain2lain 'asilitis ,ang )erl". .am"an L Min"man Pega5ai i. ii. iii. i=. =. Menganggar&an j"mla! )ega5ai L aj& ,ang terli%at. Meneta)&an men". Men,edia&an jad"al edaran ma&anan L min"man. Men,edia&an tem)at jam"an )ega5ai L KIP ,ang %erses"aian. Men,edia&an )eralatan "nt"& jam"an. Donto! > Pinggan( Piring( K"tleri dan lain2lain.

Ka5alan Keselamatan

i. ii. iii. i=.

Menganggar&an j"mla! )et"gas ,ang di)erl"&an. Mengenal)asti lo&asi ,ang memerl"&an &a5alan &eselamatan. Memasti&an tiada gangg"an semasa )rogram %erlangs"ng. Men,edia&an )elan tinda&an &e9emasan. Donto! > Meng!"%"ngi )i!a& )olis

Pertolongan Demas

i. Menent"&an %adan )ertolongan 9emas ,ang a&an menjalan&an t"gas2 t"gas &e9emasan. ii. Menganggar&an j"mla! )et"gas ,ang di)erl"&an. iii. Men,edia&an )eralatan &e9emasan. 32

HBPE3103 Kegiatan Profesional ( Permainan ) ISWANDI B. IS AI! ( "00"#$1%$%&' )

i=. Men,edia&an jad"al t"gasan )et"gas2)et"gas.

Ke%ersi!an

i. Men,edi&an )lasti& sam)a! ,ang men9"&")i. ii. Memasti&an tem)at )ertandingan dalam &eadaan %ersi! dan terat"r iait" se%el"m( semasa dan sele)as )rogram. iii. Memasti&an sam)a! di&"m)"l ditem)at ,ang di&!as&an.

Penggam%aran L Do&"mentasi

i. ii. iii. i=.

Mengenal)asti s!ot ,ang ses"ai "nt"& )enggam%aran. Mera&am&an )eristi5a se)anjang )rogram %erlangs"ng. Mem%"at angggaran )er%elanjaan &os )er9eta&an. Men,era!&an la)oran )rogram &e)ada Penger"si #e&ni& "nt"& disema& sele5at2le5atn,a / !ari sele)as )rogram tamat se9ara rasmi.

."r" 8e%a!

i. Men,edia&an te&s )enga9araan &ejo!anan. ii. Ber!"%"ng dengan .K Pen"t")an 3asmi( 8adia! L Denderamata "nt"& ma&l"mat a9ara. iii. Memasti&an senarai nama )enerima sijil )en,ertaan a&"r dengan senarai nama )enerima sijil )en,ertaan ole! .K Pen"t")an 3asmi( 8adia! L Denderamata. i=. Memasti&an )roto&ol )enga9araan di)at"!i.

Borang Penyertaan
PERTANDINGAN BOLA BALING TAHUN 2013

33

HBPE3103 Kegiatan Profesional ( Permainan ) ISWANDI B. IS AI! ( "00"#$1%$%&' )

Nama Pasukan Nama Kelas Nama Guru Kelas

: ___________________________________________ :- ___________________________________________ :- ___________________________________________

Pasukan: $ila "an!akan

Lelaki

Perem%uan

Bil 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Nama Pemain

No. er!i ) * + , . 10 11 12 13 1) 1*

Tari"# La#ir

No.$%rat Berana" & 'a( Pengenalan

Disahkan oleh: _______________________________ an!a"ana#an Guru Kelas _________________ arikh

3"j"&an Kami > 0* + 013 + 01/ + .ld.* ; #ari&! > 1 No=em%er 2013 34

<

HBPE3103 Kegiatan Profesional ( Permainan ) ISWANDI B. IS AI! ( "00"#$1%$%&' )

GU3U B:SA3( SK A4AM DAMAI( ( D8:3AS ( KUA4A 4UMPU3 #"an+P"an( MEMOHON MENGGUNAKAN FASILITIS DAN PADANG UNTUK KEJOHANAN BOLA BALING KATEGORI LELAKI 9 PEREMPUAN BA6AH 11 TAHUN Dengan segala !ormatn,a )er&ara di atas adala! dir"j"&. 2. Unt"& ma&l"man t"an+)"an( .a5atan&"asa #e&ni& L Pem%ang"nan Bola Baling SK. Alam Damai a&an mengelola&an &ejo!anan terse%"t mengi&"t &eteta)an %eri&"t> 2.1 2.2 2.3 2.4 2.* 2.3. #ari&! 8ari Masa #em)at Penganj"r Pega5ai )engelola > > > > > > 2/ !ingga 20 No=em%er 2013 3a%" dan K!amis /.30 )agi 2 2.00 )etang Padang Bola Baling SK. Alam Damai .a5atan&"asa #e&ni& L Pem%ang"nan Bola Baling SK. Alam Damai :n Aai6"l %. A!mad San"din

Kerjasama dan so&ongan dari)ada )i!a& t"an+)"an adala! sangat di!argai.

Se&ian( terima &asi!. EBERKHIDMAT UNTUK NEGARAA Sa,a ,ang men"r"t )erinta!(

- EN. FAI0UL B. AHMAD SANUDIN/ Pega5ai #e&ni& dan Pem%ang"nan Bola Baling SK. Alam Damai ( D!eras K"ala 4"m)"r

3"j"&an Kami > 0* + 013 + 01/ + .ld.* ; #ari&! > 1 No=em%er 2013 3*

<

HBPE3103 Kegiatan Profesional ( Permainan ) ISWANDI B. IS AI! ( "00"#$1%$%&' )

GU3U B:SA3( SK A4AM DAMAI( ( D8:3AS ( KUA4A 4UMPU3 #"an+P"an( LANTIKAN SEBAGAI PEGA6AI TEKNIKAL / PENGADIL KEJOHANAN BOLA BALING KATEGORI LELAKI DAN PEREMPUAN 11 TAHUN SK. ALAM DAMAI Dengan segala !ormatn,a )er&ara di atas adala! dir"j"&. 2. Unt"& ma&l"man t"an+)"an( .a5atan&"asa #e&ni& L Pem%ang"nan Bola Baling SK. Alam Damai a&an mengelola&an &ejo!anan terse%"t mengi&"t &eteta)an %eri&"t> 2.1 2.2 2.3 2.4 2.* 2.3. 4. #ari&! 8ari Masa #em)at Penganj"r Pega5ai )engelola > > > > > > 2/ !ingga 20 No=em%er 2013 3a%" dan K!amis /.30 )agi 2 2.00 )etang Padang Bola Baling SK. Alam Damai .a5atan&"asa #e&ni& L Pem%ang"nan Bola Baling SK. Alam Damai :n Aai6"l %. A!mad San"din

Bersama2sama ini diserta&an senarai nama )ega5ai ,ang dilanti& "nt"& t"j"an terse%"t ;lam)iran dalam Kertas &erja<. Kerjasama dan so&ongan dari)ada )i!a& t"an+)"an adala! sangat di!argai.

Se&ian( terima &asi!. EBERKHIDMAT UNTUK NEGARAA Sa,a ,ang men"r"t )erinta!(

- EN. FAI0UL B. AHMAD SANUDIN/ Pega5ai #e&ni& dan Pem%ang"nan Bola Baling SK. Alam Damai ( D!eras K"ala 4"m)"r

3-