Anda di halaman 1dari 1

Kaedah pengajaran dan pembelajaran yang paling berkesan b a g i pendidikan prasekolah adalah melalui teknik belajar dalam bermain.

Pendekatanbelajar sambil bermain ini adalah memerlukan satu pendekatan yang terancangd a n b e r s t r u k t u r b a g i m e m b e r i p e l u a n g k e p a d a m u r i d u n t u k b e l a j a r d a l a m suasana yang mengembirakan dan dapat merangsang pemikiran kanak-kanak.Menurut teori Carr, bermain adalah penting kepada kanak-kanak kerana melaluibermain menyediakan peluang kepada kanak-kanak untuk meluahkan pendapatmasingmasing (Kraus,1990). Dari aspek psikoanalisis pula, menurut Freudbermain memberi peluang kepada kanak-kanak untuk memperolehi perasaanm e n g a w a l k e a d a a n y a n g d i k a t a k a n d a p a t m e m b a n t u k a n a k k a n a k u n t u k berurusan dengan realiti sebenar (Kraus, 1990).T e r d a p a t b a n y a k c o n t o h a k t v i t i b e r m a i n . A n t a r a a k t i v i t i y a n g b o l e h dianggap sebagai main atau bermain adalah main drama, menyanyi, berlakondan bercerita. Permainan biasanya melibatkan aktiviti fizikal yang ber hubungrapat dengan perkembangan kanak-kanak dari aspek motor kasar dan motor halus dan kesedaran tentang badan mereka. Kanak-kanak akan berasa seronok,gembira dan aktif untuk melaksanakan aktiviti yang dijalankan. Ini membolehkankanak-kanak meningkatkan kemahiran yang membolehkan mereka berasa lebihselamat, lebih yakin dan boleh berdikari. Selain itu, dapat memudahkan gurumenyampaikan maklumat dalam proses pengajaran dan pembelajaran (B erk,1995; Mccune & Zanes, 2001; Fromberg, 2002; Holmes & Geiger, 2002; Murata& Maeda, 2002; Santrock, 2003)

Anda mungkin juga menyukai