Anda di halaman 1dari 4

TUGAS TERSTRUKTUR TEKNOLOGI PRODUKSI AGENS HAYATI Artificial Diet

Disusun oleh: Hadi Susilo (115040213111030) Kelas A

JURUSAN HAMA DAN PENYAKIT TUMBUHAN PROGRAM STUDI AGROEKOTEKNOLOGI FAKULTAS PERTANIAN UNI ERSITAS BRA!IJAYA MALANG "#$%

Ne& Artificial Diet F'r (')ti)*'*+ Reari), 'f T-e Bea) P'. B'rer/ 0Maruca vitrata) Pakan Buatan Baru Untuk Pe eliharaan Ha a Pen!!erek Polon! Ka"an! Hi#au (Maruca vitrata ) 1$ Bahan%&ahan
Diet &ahan su &er Bahan%&ahan dari se ua diet ditun#ukkan 'ada (a&el 1 $ Kedelai ) *l+"ine .errill ( /a&ales : /a&a"eae ) ) dan !andu ) (riti"u aesti0u (riti"u ( Poales : Poa"eae ) ) +an! di&eli dari 'asar lokal $ 1a 'uran !ara "a 'uran 0ita in disia'kan se&a!ai da3tar rin"i ditun#ukkan dala a, ( -$ ) -$

aesti0u

2esson dan )$

"atatan kaki 'ada

(a&el 1 $ 4a!i &ir di&eli dari An!el 4a!i 1or'oration -td ( 555$an!el+east$"o

Bahan%&ahan lain ( 'roduk kelas industri ) +an! di'esan dari 1hina 6ational Kedokteran 1or'oration) -td ( 555$"n" $"o $"n )

2$ .etode Pe &uatan
Arti3i"ial Diet disia'kan dala a$ 5 lan!kah se&a!ai &erikut : o0en 'ada suhu 100 7 1 sela a 8 #a dan

Ka"an! kedelai di asukkan kedala halus dan asukkan kedala 250

ke udian !ilin! ka"an! kedelai +an! telah di o0en tadi sa 'ai - Stainless Stell Blender$

en#adi &u&uk

&$ .e &uat a!ar%a!ar dan di"a 'urkan den!an 194 dari 0olu e akhir +an! ada didala Blender$ ikro&a uta a) te'un! kedelai) &lender$ en#adi 3 &a!ian

"$ 1a 'urkan den!an &ahan su &er !i:i anti !andu ) sukrosa) ra!i) asa sor&at) dan di"a 'urkan den!an air se"uku'n+a hin!!a d$ Setelah se uan+a ter"a 'ur aduk sela a 3 ke udian aduk se"ara ter'isah$ e$ Ke udian asukkan kedala

etil 'arah+dro,+&en:oate ke udian uat didala

enit dan di&a!i

auto"la0e 'ada suhu 1217 1 dan 15 'si sela a 15

enit se"ara &ersa a sa a$ 3$ Setelah diauto"la0e 2 &a!ian tadi di"a 'ur kedala sela a 5%8 enit dan ditiriskan kedala &lender ke udian di&lender

5adah didin!inkan den!an suhu 807 1$ 2esson) asa askor&at) kolin - ke udian

!$ Ke udian &a!ian +an! ke 3 "a 'ur den!an *ara dita &ahkan ke "a 'uran 2 &a!ian tadi$ h$ (erakhir ta &ahkan 3or aldehid kedala diaduk sela a 2 enit$

klorida) "a 'uran 0ita in dan dita &ahkan air sulin! 50

"a 'uran tadi dan di"a 'ur serta

i$ Setelah 'en"a 'uran se ua &ahan selesai din!inkan den!an suhu ka ar serta disi 'an 'ada suhu 47 1$

3$ Hasil Pe &uatan
(i!a diet +an! di#elaskan dala enentukan 'enelitian se&elu n+a ( (a&el 1 ) di'ilih untuk

ereka kesesuaian untuk 'e eliharaan &erkelan#utan$ Ketersediaan

ko 'onen se&elu n+a$

ereka dan e3isiensi 'e eliharaan dila'orkan

ereka #u!a dinilai$ ;ni 'enelitian

'akan &uatan disusun

en!ikuti 'rosedur +an! di#elaskan dala

( <a"kai dan 4aulston 1=>> ( D % <4 )) ?n+an!o dan ?"hien!@ % ?dero 1==3 ( D % ?? )$

Kesesuaian D % Baru untuk 'e eliharaan &erkelan#utan di'erkirakan den!an di'elihara e &andin!kan 'ada ka"an! hal 5aktu 'an#an!) durasi 1 +an! e3ekti0itasn+a den!an +an! tun!!ak$ Hidu' 'ara eter +an! diukur dala tin!kat hidu' 'u'a) telur) ) #an!ka u ur dan telur kelan!sun!an

'erke &an!an lar0a dan 'roduksi telur) 'enetasan 'erke &an!an$ Dua 'uluh lar0a di'elihara dala &o,) se'erti

di#elaskan oleh -iu dan H5an! ( 2008 )$ Setia' diet diulan! 10 kali $ Dela'an 'asan! oran! de5asa untuk setia' diet +an! di!unakan untuk en!ukur u ur 'an#an! de5asa dan 'roduksi telur$