Anda di halaman 1dari 4

SK. (LKTP) MEMPAGA 1,28600 KARAK.

PERKHEMAHAN UNIT BERUNIFORM,2012 Tarikh Tempat Pendaftaran : 21 hingga 23 SEPTEMBER 2012 : Padang S.K (LKTP) Mempaga 1 : !maat"21# Septem$er# 2012 (2.30 Ptg )

Pena%ihat : En.Md S!k&r $in '$d '(i(. Pen)e*ara% : En.M&hamad $in Ma%*an Penger!%i : Pn.+a!(iah Bt. Mad ,ain. -# Penger!%i : P-. ,a*eha Bt. '$d!**ah. Setia!%aha : En.M&hamad $in Ma%*an. Bendahari : .ik Shair&* Bai(!ri $t. Shariff. Kem K&manden : En. M&hd -a(ri $in '$! Ta*i$ Pen.Kem K&manden : En.R&(am '(iff Bin Ra%*ee. Ahli J ! " # K$ % & B!k! Pr&gram Penger!%i Ma/*i% Pen!t!p Ba0aan 1&a Pendaftaran Siara)a Pera*atan : En.Shahar!din Bin Mad 'min : En. a*a*!din $in &han. : 2%ta( 'hmad Shakri $in Ram*i. : .ik R&ha)ati $t. 3ah)a. .ik Shair&* Bai(!ri Bt. Shariff. : En. M&hd -a(a*i $. 4am(ah En. M&hd R!(*an $. 5hafar. : En.R&%*i $in '6ang En.R2(*an $. 5hafar En.M&hamad $. Ma%*an En.M&hd +aid(i $. 7thman 2%t.'hmad Shakri $. Ram*i : Pn !*aikha $t. Mar/!nit. : 2%t.R&(ikin $. Md 1in : En.M&hd -a(a*i $. 4am(ah. : En.Shahar!din $. Md 'min En.R&(am '(iff $. Ra%*ee : 2%t. Saif!* a(*an $. ap*!% 2%ta(ah Sa9adiah $t. '6ang En.R&(am '(if $ Ra%*ee En.Shahar!din $. Md 'min. En.M&hd hafi(!* $. Ram*i 2%t. R&(ikin $. Md 1in. Peker/a Sek&*ah

8!arter Ma%ter Ke%e*amatan#Ke$a/ikan# 1i%ip*in Senaman Pagi Bina in%an

Tapak Khemah

: En.M&hd +ad(i $. 7thman 2%t.'hmad Shakri $in Ram*i En.M&hd -a(a*i Bin 4am(ah. : Kam$ing hitam 7rang $!ta Ref*ek%i B!r!ng hant! En.R&%*i $in '6ang En.M&hd R!(*an $in 5hafar En.R&(am '(iff $in Ra%*ee En.M&hamad $in Ma%*an. En. R&(am '(eff Bin Ra%*ee En.har!din $in Md 'min. .ik R&ha)ati $t 3ah)a. En.Shahar!din $in Mad 'min. En.R&%*i $in '6ang En.'hmad Shakri $in Ram*i En.R!(*an $in 5hafar

Permainan 1an 'kti:iti

Pertandingan

: Merm$!at ga/et

Ma*am Ke$!da)aan Pn.-&r%i*a6ati $t.'$g 5hani En.-a(a*i $. 4am(ah .ik -&&r +ai(a Bt.'$! ,aini. Mema%ak Pn.Sam%iah $t. ama*!din En.4afi(a* $in Ram*i Pn.-&rhanita $t 4a%him. Pn.R&ha)a $t.M&hamed .ik R&ha)ati $t 3ah)a En.M&hd +a*d(i $in 7thman. En.R&(am '(iff $in Ra%*ee 2%t Saif!* a(*an Bin ap*!% 2%t 'hmad Shakri $in Ram*i

;khtiar hid!p

kem Kraf

Ka6a*an Ke%e*amatan

: EnM&hamad $. Ma%*an En M&hd hafi(!* $. Ram*i En.Shahar!din $.Md 'min En.R&(am '(eff Ra%*ee. Pn.R&ha)a $t.M&hamed .ik R&ha)ati $t. 3ah)a .ik Shair&* Bai(!ri $t. Shariff

Pen)ediaan makan#min!m

: Pn.Sham%iah $t. ama*!din Pn.R&%ma*i(a $t.Ram*i Pn.Sa9adiah $t.'6ang Pn.-&rfa(idah $t 5ha(a**) Pn.-&rhanita $t 4a%him -&r '(ikin $t Mat '*i Pn.R&%nita Bt. 7%man Pn.-&r%i*a6ati $t 5hani Pn.R&ha)a $t M&hamed Pn.<an '(i*a6ati $t. Ram*i .ik R&ha)ati $t. 3ah)a .ik -&&r +ai(a Bt '$! ,aini .ik Shair&* Bai(!ri $t Shariff : : En.M&hd R!(*an $in 5hafar En.R&(am '(eff $in Ra%*ee En.Shahar!din $in Md 'min En.M&hd 4afi(!* $in Ram*i. En.R&%*i $in '6ang En.M&hamad $in Ma%*an 2%t.Saif!* a(*an $. ap*!% 2%t.'hmad Shakri $in Ram*i : En M&hamad -a(a*i $in 4am(ah Pn.-&r '(ikin $in Mat '*i.

5!r! Pena%ihat Khemah K!mp!*an 1 K!mp!*an 2 K!mp!*an 3 K!mp!*an = K!mp!*an > K!mp!*an ? K!mp!*an @ K!mp!*an A 4adiah

-&ta

:Ba)aran B 5!r! Rm 10.00 B M!rid Rm >.00

SELAMAT BERKHEMAH

M'12