Anda di halaman 1dari 5

Bahagian B

(20 markah)
Jawab semua soalan
1

Perubahan kertas litmus


merah
Tiada perubahan

Perubahan kertas litmus


biru
Tiada perubahan

Menjadi biru

Tiada perubahan

Tiada perubahan

Menjadi merah

Bahan

Jadual 2
Seorang murid Tahun 5 mengkaji sifat-sifat bahan P, Q dan R dengan
menggunakan kertas litmus. Keputusannya adalah seperti dalam Jadual 2 di
atas.
(a)

Apakah kesimpulan yang boleh dibuat mengenai sifat


(i)
bahan P ?
:
_____________________________________________
(ii) bahan Q ?
:
_____________________________________________
(iii) bahan R ?
:
_____________________________________________
(3 markah)

(b)

Apakah rasa bahan Q ?


(i)

Q :_____________________________________________________
(1markah)
Beri satu contoh bagi bahan Q dan R.
(ii) Q
:______________________________________________________
(iii) R
:______________________________________________________

( 2 markah)

2.Jadual 1 menunjukkan maklumat yang dicatatkan oleh seorang pegawai pertanian.

Dusun
Jarak tanaman pokok mangga (M)
ketinggian pokok mangga ( M)

P
1
1.5

Q
2
2.5

R
3
3.5

Pegawai pertanian itu telah menjalankan satu kajian mengenai ketinggian pokok pokok
mangga yang di tanam dalam 3 dusun yang berlainan P,Q dan R.Jarak tanaman pokok
mangga dalah berbeza.
a) Nyatakan corak perubahan ketinggian pokok mangga berdasarkan maklumat
dalam jadual 1.

(1markah)
b) Tuliskan satu hipotesis yang dapat dibuktikan oleh pegawai pertanian itu dalam
kajiannya.
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
__
(1markah )
c) Berikan satu inferens untuk jawapan kamu di (b)
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
__
(1markah)
d) Senaraikan 3 keperluan asas yang dipersaingkan oleh pokok mangga dalam dusun P.
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
__
(1markah)
e) Nyatakan pembolehubah yang dimanipulasi dalam kajian diatas.

_______________________________________________________________________
_
(1markah)

9.00 pagi

11.00 pagi

12.00 tengah hari

1.00 petang

3.00 petang

Rajah 1

3. Rajah 1 menunjukkan bayang-bayang sebatang kayu yang dipacak di tengah


padang dari pukul 9.00 pagi hingga 3.00 petang.
(c)

Nyatakan corak perubahan panjang bayang-bayang dari pagi hingga petang.


_____________________________________________________________

(d)

(1markah)
Apakah yang dapat diperhatikan tentang kedudukan bayang-bayang dari
pagi hingga petang?
_____________________________________________________________

(e)

_____________________________________________________________
(1markah)
Beri inferens tentang pemerhatian tersebut.
_____________________________________________________________
(1markah)

(f)

Nyatakan pemboleh ubah yang dimanipulasikan dalam penyiasatan ini.


_____________________________________________________________
(1markah)

4. Seorang pelajar telah menjalankan satu penyiasatan mengenai jarak yang dilalui oleh 3
buah kereta permainan P,Q, dan R di atas tiga jalan yang berbeza.Kereta P ditolak diatas
jalan yang berpasir.Kereta Q diatas jalan yang berbatu dan kereta R diatas jalan
tar.Ketiga-tiga kereta itu ditolak dengan daya yang sama.
Jarak yang dilaliu oleh setiap kereta mainan telah direkodkan oleh Pelajar itu dalam
jadual 1.
Kereta mainan
Jarak yang dilalui (M)

P
25

Q
40

R
90

Jadual 1
a) Nyatakan tujuan pelajar itu menjalankan penyiasatan diatas.
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
(1markah)
b) Apakah yang dapat kamu katakan mengenai jarak yang dilalui oleh kereta
mainan P.
________________________________________________________________
________________________________________________________________
(1markah)
c) Tuliskan satu inferens untuk jawapan kamu di (b)
________________________________________________________________
________________________________________________________________
(1markah)
d) Nyatakan hipotesis yang dapat dibuktikan oleh pelajar itu dalam penyiasatan
diatas
________________________________________________________________
________________________________________________________________
(1markah)

e) Apakah pembolehubah yang dimalarkan dalam penyiasatan diatas?


_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
(1markah)