Anda di halaman 1dari 3

#

untukbunuhpendudukPalestin
ENOMENA facebookyang AS$200 juta dalam web tersebut dan emaknya pakar perubatan. Zuckerberg
menular fi seluruh dunra menjadikan nilai syarikat itu mening- diliatakan, s€orang yang genius kom-
semakin pesat. Zaman ini, kat sebanyakAS$15 bilion. puter sejakkecit lagi. Malah diceritakan,
sesiapayang tidak tahu ten- Bagaimanapun dalam keghairahan ketika berusiabelasantahun dia sudah
tang facebook fikategorikan sebagai melayari facebook, keralaan Iran pada pun mencipta satupermainan kompu-
buta IT Benarkahl Terpulanglah 23 Mei lalu, mengambil keputusan ter yang dinamakan RzsZdan permainan
kepada anda.Tetapi sekadarberkong- menyekat al<ses facebook sempena pi- muzilg Synapse.Ked/r.,a. facebook dtlan-
si maklumat, apa sahaja bahan yang Ehan rayapresiden.Tirjuannya,meng- carkan pada 4 Februari 2004 dari bilik
hendak dicari, anda hanya perlu sen- halang para penyokong calon yang asramanya, tujuannya untuk memu-
tuh skrin maHumat yang terbentang. bertanding menggunakan halaman dahkan mahasiswaHarvad berhubung
Kembali kepada fenomena face- web itu untuk berkempen. Tindakan antara satu sama lain. Bagaimanapun
book, tahun lalu pengguna tetapnya negara^Iran itu turut disusuli oleh ataspermintaan ramai ia dikembangkan
menjangkau 140 juta orang. Tetapi Majlis Ulama Indonesia (MIII) yang ke universiti di sekitarnya.
baru-baru ini, facebook mengeluarkan mengharamkanfacebookmelalui fatwa
kenyataan, penggunanya meningkat yang dikeluarkan pada Jun yang lalu. APAKAITAN
ke 240 juta orang. Satu angka yang Hujahnya, laman web berkenaanmen- ZJCKERBERGDENGAN
cukup besar dalam tempoh setahun. jadi penyebabkepada perlakuan tidak ISRAEL?
Jadi tidak hairanlah jil,a fa cebook boleh senonohdan sekssebelumnikah.
menjana pendapatan hingga AS$300 Pun begitu sebelum pengharaman Semasa di Universiti Harvard,
juta pada tahun 2008. Lantaran sam- oleh dua buah negara tersebut dibuat, Zuckerberg menjadi anggota Alpha
butan yang menggalakkan,serta keun- wujud desas-desusyang mengaitkan Epsilon Pi(AEP| yang aktif. Alpha
tungan yang lumayan, syarikat gergasi penglibatanlaman web tersebutdalam Epsilon Pi adalah pertubuhan per-
komputer Microsoft telah membeli 1.6 membiayaipeperangandi Gaza. saudaraan Mahasiswa Yahudi yang
peratus kepentinganfacebook yang ber- Antaranya blog majelis fathul hida- kuat di Amerika Syarikat (AS) dan
nilai AS$240 juta pada tahun 2007. yab yang mendedahkan pemilik kepada Kanada. Kaitannya denganIsrael, ber-
Bagaimanapun, baru-baru ini, peng- laman web tersebut. Daripada kajian langsung apabrla ia dikatakan sebagai
asasnya,Bill Gates salah seorangyang yang dilala*an, facebookdimiliki oleh yang pertama dan satu-satunyapertu-
turut melayari facebook mengambil Mark Zuckerberg, seorang graduan buhan persaudataandi Israel.Pertubu-
keputusanuntuk menutup halamannya sains komputer dari Universiti Har- han persaudaraan Yahudi ini membuka
ekoran 10,000 orangyaflg tidak dike- vad. Zuckerberg adalah anak pasangan keahliannya kepada seluruh pelajar
nali, berminat untuk menjadi kawan- Yahudi, Edarwd dan Karen Zuckerberg universiti berbangsa Yahudi di AS.
nya.Terbaru syarikat Rusia, Digrtal Sky yang dibesarkan di Amerika Syarikat. Asas utama pertubuhan ini, adalah
Technologies pula melabur sebanyak Bapanya seorang doktor gigi manakala membina semangat kepimpinan di

78 AL ISIqm September 2OO9


kalanganmahasiswaYahudi sekali gus negaranya dari serangan pengganas den tidak disekat tetapi facebook mlllk
menjadi pemimpin bangsa di masa Muslim di semenanjung Gaza. Ber- Cyber Jihad dan Arrahmah disekat?
akan datang yang benar-benarmema- serta dengan video You Tube, Layden Sedangkankedua-duanyamempunyai
hami idea, nilai dan etika Yahudi. cuba memberikan penerangan lebih tujuan yang hampir samaiaitu memba-
Manakala laman blog Rizki Yudhis- jelas kenapa Israel perlu melancarkan kar semangatpejuangmasing-masing?
tira seorangpakar Il memetik kata- perang ke ataspenduduk diGazayang
kata yang dilontarkan olehJoel Leyden dilabelkansebagaipengganasIslam. BAGAIMANAMCEBOOK
yang memanfaatkan sepenuhnyaface- Lain pula kisahnya di Indonesia. MENDAPATI]NTTING?
book untttk menyokong tentera Israel Kumpulan Cyber Jihad yang diketuai
semasapeperangan di Gaza. Siapa oleh Muhammad Jibriel atau lebih Menurut Rizki, pendapatanutama
sebenarnyaJoel Leyden? Dia adalah dikenali sebagaiPrince of Jihad yang faceboakdatang dari iklan yang banyak
wartawan, pemilik Israel News Agen- memperjuangkansuaraIslam danjihad dipaparkan. Dari penelitiannya iklan
cy dan mencipta laman web komersil di dalam dunia cyber, akhirnya tidak yang terdapat di dalamfaceboohmem-
pertama di Isreal. Selain itu dia juga 'diizinkan' untuk melayari laman web punyai sistem yang berbeza-beza.Mi-
membuka laman web untuk Perdana tersebut. Suaranya yang cukup lan- salnya menggunakan kaedah CPC
Menteri dan tentera Israel. tang, telah menarik perhatian pihak (cost perclick) sekali klik $0.50.Jika di
Leyden mencipta faceboaknyasen- pengurusanfacebookuntuk menutup dalam masa satu hari ada 1,000 orang
diri tiga jam selepas serangan per- akaun milik Kumpulan Cyber Jihad yang klik pada iklan in makafaceboak
tama yang dilancarkan Israel ke atas dan Arrahmah sepertiyang dilaporkan akan memperolehi pendapatan $500.
Gaza.Meneru sifacebookdia membakar oleh Eramuslim.com dan Arrahmah. Itu baru satu iklan, cuba bayangkan
semangattentera Israel yang memPer- Di Indonesia, facebookyang di- jika ada 10 atau 20 iklan. Jumlahnya
tahankan sempadan dan kedaulatan kendalikan oleh kumpulan Arrahmah kiralah sendiri.
Israel. Ia menjadi medan perbincan- dan Cyber Jihad mempunyai keahlian Jika itulah jumlah wang yang
gan dan hamburan kata-katasemangat yang paling ramai. Mereka tidak ter- diperoleh, anda boleh membayangkan
untuk tentera sertaorang Israel. kejut apabila facebook milik pejuang berapapula disalirkanuntuk membiayai
Kenalan menyertainyamencapai Islam itu ditutup keranasudahmaklum peperangan di Gaza. Lebih malang,
17.000 oada 30 Disember tahun lalu. bahawa iaman web sosial itu milik sebahagiankeuntungan itu disumbang
Leyden mengambil peluang menggu- Mark Zuckenbergyang juga anggota oleh orang Islam. Dengan klik saja
nakanfacebooi untuk mempengaruhi Alpha Epsilon Pi. padafacebookkita turut sama menjadi
dunia bahawa Israel mempertahankan Soalnya, kenapafa cebook mrltk L ey- pembunuh orang Palsetindi Gaza.

SIAPA ZUCKERBERG? AFA AEPI?


w- Mark Zuckerberg dilahirkan dalam sebuahkeluarga 'w* Diasaskanuntuk membantu lelaki Yahudi mencari
Yahudi-Amerika dan dibesarkan di Dobbs Ferry West- pasanganYahudinya.
chesterCounty, New York.
rM Mark Ztckerberg semasa menuntut di Univer- tw Jugabertujuan mengekaldan menguatkanhubungan
siti Harvard telah menggodam laman sesawanguniver- sesamaYahudi di peringkat sekolah tinggi dan di bidang
siti untuk mendapatkanprofail peribadi para pelajartanpa pekerjaan.
kebenaran.
@ Majalah Time telah mengiktiraf Zuckerberg dalam ,ffi Mengekalkan idealismeYahudi supayaterjaga dari
ranking ke 52 daripada101 tokoh sebagaiantara'tokoh sudut nilai, etika, dan menyiapkan pesertauntuk menjadi
paling berpengaruhdunia 2008, sebarisdengannama besar pemimpin negaradan organisasiYahudi pada masadepan
BarrackObama. dalam pelbagailapanganbidang profesional.
,tr Majalah ForbesTop 400 telah menyenaraikanMark
Zuckerberg sebagaiindividu ke-327 terkayaAmerika dari- ,#" AEPi berkait secaralangsungdenganIsrael melalui
pada 400 individu lain pada 2008. Ikatan Inisiatif Israel.
r#" Zuckerberg merupakanindividu termuda pernah di-
senaraikanForbes,ketika usianyabaru mencecah24 tahun ffi' AEPi sangatberkait rapat dengankebanyakanpertu-
dengankekayaanperibadi sebanyakUSD1.5 bilhon. buhan YahudlZionis antarabangsasepertiAIPAC, Hillel,
facebook adalah mempa- Israel on Campus Coalition, Aish HaTorah, Chabad on
'w Mark Z'tckerberg, CEO
kan seorangahli aktifkepada sebuahpertubuhanpersauda- Campus,HasbaraFellowships, B'inai Brith International,
raan Yahudi Amerika Utara, Alpha Epsilon Pi Fraternity ShaareZedek,Chai Lifeline, Holocaust Museum, dan Gift
(AEPi) of Life.
'ffi- Mark Zuckerberg termasuk dalam senarai alumni Dan tahukah andabahawakeuntunganFacebookdatang
AEPi. daripadaiklan-iklan yang

*L i3q[ September 2oo9 79