Anda di halaman 1dari 4
MAJLIS TAFSIR AL-QUR’AN (MTA) PUSAT http://www.mta.or.id e-mail : humas_mta@yahoo.com Fax : 0271 661556 Jl. Serayu no.

MAJLIS TAFSIR AL-QUR’AN (MTA) PUSAT

http://www.mta.or.id

e-mail : humas_mta@yahoo.com Fax : 0271 661556

Jl. Serayu no. 12, Semanggi 06/15, Pasarkliwon, Solo, Kode Pos 57117, Telp. 0271 643288

Ahad, 02 Pebruari 2014/02 Rabiuts tsani 1435

Brosur No. : 1685/1725/IA

Islam AgamaTauhid (ke-57)

Diantara nama (sifat-sifat) Allah yang menunjukkan bahwa Allah Maha Pemelihara dan Yang Mengatur semesta alam (7)

17. Ar-Rozzaaq (Maha Pemberi Rizqi)

: .

Sesungguhnya Allah Dialah Maha Pemberi rizqi Yang Mempunyai Kekuatan lagi Sangat Kokoh. [QS. Adz-Dzaariyaat : 58]

: .

Dan tidak ada suatu binatang melata pun di bumi melainkan Allah-lah yang memberi rizqinya, dan Dia mengetahui tempat berdiam binatang itu dan tempat penyimpanannya. Semuanya tertulis dalam kitab yang nyata (Lauh mahfudh).

[QS. Ar-Huud : 6]

.

.

:

Kehidupan dunia dijadikan indah dalam pandangan orang-orang kafir, dan mereka memandang hina orang-orang yang beriman. Padahal orang-orang yang bertaqwa itu lebih mulia daripada mereka di hari qiyamat. Dan Allah

memberi rizqi kepada orang-orang yang dikehendaki-Nya tanpa batas. [QS. Al- Baqarah : 212]

( )

: ( )

Dia-lah yang memperlihatkan kepadamu tanda-tanda (kekuasaan)-Nya dan menurunkan untukmu rizqi dari langit. Dan tiadalah mendapat pelajaran kecuali orang-orang yang kembali (kepada Allah). (13)

Maka sembahlah Allah dengan memurnikan ibadah kepada-Nya, meskipun orang-orang kafir tidak menyukai(nya). (14) [QS. Al-Mu'min : 13-14]

.

:

Allah Maha Lembut terhadap hamba-hamba-Nya; Dia memberi rizqi kepada siapa yang dikehendaki-Nya, dan Dialah Yang Maha Kuat lagi Maha Perkasa.

[QS. Asy-Syuuraa : 19]

( )

: .( )

Allah-lah yang menjadikan bumi bagi kamu tempat menetap dan langit sebagai atap, dan membentuk kamu lalu membaguskan rupamu serta memberi kamu rizqi dengan sebahagian yang baik-baik. Yang demikian itu adalah Allah

2

Tuhanmu, Maha Agung Allah, Tuhan semesta alam.(64)

Dialah Yang hidup kekal, tiada Tuhan (yang berhak disembah) melainkan Dia; maka sembahlah Dia dengan memurnikan ibadah kepada-Nya. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. [QS. Al-Mu'min : 64-65]

: .

Allah-lah yang menciptakan kamu, kemudian memberimu rizqi, kemudian mematikanmu, kemudian menghidupkanmu (kembali). Adakah diantara yang kamu sekutukan dengan Allah itu yang dapat berbuat sesuatu dari yang demikian itu ? Maha Sucilah Dia dan Maha Tinggi dari apa yang mereka persekutukan. [QS. Ar-Ruum : 40]

( )

( )

: .( )

Allah menjadikan bagi kamu istri-istri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari istri-istri kamu itu, anak anak dan cucu-cucu, dan memberimu rizqi dari yang baik-baik. Maka mengapakah mereka beriman kepada yang batil dan mengingkari ni'mat Allah ?" (72)

Dan mereka menyembah selain Allah, sesuatu yang tidak dapat memberikan rizqi kepada mereka sedikitpun dari langit dan bumi, dan tidak berkuasa (sedikit jua pun). (73)

3

Maka janganlah kamu mengadakan sekutu-sekutu bagi Allah. Sesungguhnya Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui. (74). [QS. An-Nahl : 72-74]

( )

: ( )

Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaithan; karena sesungguhnya syaithan itu adalah musuh yang nyata bagimu. (168)

Sesungguhnya syaithan itu hanya menyuruh kamu berbuat jahat dan keji, dan mengatakan terhadap Allah apa yang tidak kamu ketahui. (169) [QS.Al- Baqarah : 168-169]

: .

Dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah telah rizqikan kepadamu, dan bertaqwalah kepada Allah yang kamu beriman kepada-Nya.

[QS. Al-Maaidah : 88]

: .

Maka makanlah yang halal lagi baik dari rizqi yang telah diberikan Allah kepadamu; dan syukurilah ni'mat Allah, jika kamu hanya kepada-Nya saja menyembah. [QS. An-Nahl : 114]

4

( )

: ( )

Dan janganlah kamu tujukan kedua matamu kepada apa yang telah Kami berikan kepada golongan-golongan dari mereka, sebagai bunga kehidupan dunia untuk Kami cobai mereka dengannya. Dan karunia Tuhan kamu adalah lebih baik dan lebih kekal. (131)

Dan perintahkanlah kepada keluargamu mendirikan shalat dan bershabarlah kamu dalam mengerjakannya. Kami tidak meminta rizqi kepadamu, Kami lah yang memberi rizqi kepadamu. Dan akibat (yang baik) itu adalah bagi orang yang bertaqwa. (132) [QS. Thaahaa : 131-132]

18. Al-Baasith

wal

Qoobidl

Menyempitkannya)

(Maha

Melapangkan

rizqi

dan

( )

: ( )

Sesungguhnya Tuhanmu melapangkan rizqi kepada siapa yang Dia kehendaki dan menyempitkannya; sesungguhnya Dia Maha Mengetahui lagi Maha Melihat akan hamba-hamba-Nya. (30)

Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan. Kami lah yang akan memberi rizqi kepada mereka dan juga kepadamu.

Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar. (31) [QS. Al- Israa' : 30-31]

5

: .

Allah melapangkan rizqi bagi siapa yang dikehendaki-Nya diantara hamba- hamba-Nya dan Dia (pula) yang menyempitkan baginya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu. [QS. Al-'Ankabuut : 62]

( )

: ( )

(Dia) Pencipta langit dan bumi. Dia menjadikan bagi kamu dari jenis kamu sendiri pasangan-pasangan dan dari jenis binatang ternak pasangan-pasangan (pula), dijadikan-Nya kamu berkembang biak dengan jalan itu. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Dia, dan Dia-lah Yang Maha Mendengar lagi Maha Melihat. (11)

Kepunyaan-Nya-lah perbendaharaan langit dan bumi; Dia melapangkan rizqi bagi siapa yang dikehendaki-Nya dan menyempitkan(nya). Sesungguhnya Dia Maha Mengetahui segala sesuatu. (12) [QS. Asy-Syuuraa : 11-12]

: .

Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), maka Allah akan melipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rizqi) dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan. [QS. Al-Baqarah : 245]

: .

6

Katakanlah, "Sesungguhnya Tuhanku melapangkan rizqi bagi siapa yang dikehendaki-Nya diantara hamba-hamba-Nya dan menyempitkan bagi (siapa

yang dikehendaki-Nya)". Dan barang apa saja yang kamu nafqahkan, maka Allah akan menggantinya, dan Dia lah Pemberi rizqi yang sebaik-baiknya. [QS. Saba' : 39]

: .

Allah meluaskan rizqi dan menyempitkannya bagi siapa yang Dia kehendaki. Mereka bergembira dengan kehidupan di dunia, padahal kehidupan dunia itu (dibanding dengan) kehidupan akhirat, hanyalah kesenangan (yang sedikit).

[QS. Ar-Ra'd : 26]

( )

( )

: ( )

Dan Kami tidak mengutus kepada suatu negeri seorang pemberi peringatan pun, melainkan orang-orang yang hidup mewah di negeri itu berkata, "Sesungguhnya kami mengingkari apa yang kamu diutus untuk menyampaikannya". (34)

Dan mereka berkata, "Kami lebih banyak mempunyai harta dan anak-anak (daripada kamu) dan kami sekali-kali tidak akan diadzab.(35)

Katakanlah, "Sesungguhnya Tuhanku melapangkan rizqi bagi siapa yang dikehendaki-Nya dan menyempitkan (bagi siapa yang dikehendaki-Nya), akan tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui". (36) [QS. Saba' : 34-36]

( )

: ( )

Dan apabila Kami rasakan sesuatu rahmat kepada manusia, niscaya mereka gembira dengan rahmat itu. Dan apabila mereka ditimpa sesuatu musibah (bahaya) disebabkan kesalahan yang telah dikerjakan oleh tangan mereka sendiri, tiba-tiba mereka itu berputus asa. (36)

Dan apakah mereka tidak memperhatikan bahwa sesungguhnya Allah melapangkan rizqi bagi siapa yang dikehendaki-Nya dan Dia (pula) yang menyempitkan (rizqi itu). Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar

terdapat tanda-tanda (kekuasaan Allah) bagi kaum yang beriman. (37) [QS. Ar- Ruum : 36-37]

: .

Dan tidakkah mereka mengetahui bahwa Allah melapangkan rizqi dan menyempitkannya bagi siapa yang dikehendaki-Nya? Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang beriman. [QS. Az-Zumar : 52]

: .

Dan jika Allah melapangkan rizqi kepada hamba-hamba-Nya tentulah mereka akan melampaui batas di muka bumi, tetapi Allah menurunkan apa yang dikehendaki-Nya dengan ukuran. Sesungguhnya Dia Maha Mengetahui (keadaan) hamba-hamba-Nya lagi Maha Melihat. [QS. Asy-Syuuraa : 27]

Bersambung………

  • 7 8