Anda di halaman 1dari 26

NOTA RINGKAS HBAE2203 MEMBENTUK DAN MEMBUAT BINAAN Topik1 - Membentuk dan Membina Binaan Objek tiga dimensi

i bersifat konkrit, beris ipadu, mempunyai pandangan sisi, kiri, kanan, atas dan bawah. Di dalam menghasil objek yang bersifat tiga dimensi ini, penstrukturan reka bentuknya perlu diranc ang dan perhalusi agar hasilannya nanti menepati spesifikasi yang dikehendaki. H asilan yang wujud daripada membentuk dan membuat binaan ini dikenali sebagai obj ek maujud, iaitu objek nyata dan boleh dipegang. mempunyai ciri-ciri binaan sepe rti bentuk, jalinan, besar, kecil, licin, kesat, keras, lembut dan lain-lain. R BENTUK TIGA DIMENSI DAN RUANG bersifat konkrit, berisipadu, mempunyai pandangan sisi, kiri, kanan, atas dan bawah. berupa objek semula jadi, objek buatan manusi a atau bentuk ilusi Ruang pula merupakan kawasan antara objek dengan objek yang lain. ditunjukkan dengan objek di nhadapan lebih besar dan semakin kecil apabila ia terletak semakin jauh. digambarkan melalui penggunaan warna yang terang bagi objek yang dekat dan kelihatan semakin kabur pada objek yang terletak semakin j auh. Ruang mungkin terdiri jenis nyata dan jenis tampak Ruang nyata ialah ruang yang terdapat pada bentuk-bentuk konkrit seperti arca, s eni bina, barangan domestik, objek buatan manusia dan objek alam. Ruang tampak i alah ruang ilusi yang wujud dalam seni tampak seperti lukisan, catan, cetakan, m ontaj, kolaj dan sebagainya. R BENDA-BENDA ALAM DAN BUATAN MANUSIA Benda-benda alam- manusia, tumbuh-tumbuhan , binatang, buah-buahan, hidupan laut, bungabungaan dan berbagai lagi yang sebah agian besarnya berbentuk organik. benda-benda buatan manusia seperti meja, kerus i, tele isyen, rumah, kereta, almari dan berbagai lagi yang banyak menguasai ben tuk geometri manusia banyak menggunakan bentuk geometri yang simetri adalah untuk imbangan, k estabilan dan kekukuhan dari segi reka bentuknya. kubus, silinder, piramid, kon, kuboid dan sfera. R TUJUAN MEMBENTUK DAN MEMBUAT BINAAN Tingkatkan Daya Kreativiti membayangkan suatu penemuan ke arah mewujudkan apa yang setakat ini belum dihasil atau sesuatu yang memberi makna kepada anda, anda adalah seorang yang kreatif. ! Herbert Read !"#$%& 'une (ing )c *ee yang m engatakan bahawa kreati iti itu adalah keupayaan mencipta perlambangan dan idea baru dengan menyusun dan mengolah semula perlambangan yang sedia ada +arl Rogers pula mengatakan bahawa kreati iti itu wujud melalui tindakan sesuatu yang berka itan dengan ciri keunikan seseorang, bahan dan alat yang digunakan, kejadian dan peristiwa terhadap kemanusiaan sama ada suka atau duka. ,iktor -owenfeld, kreat i iti itu adalah suatu naluri semula jadi sejak lahir yang digunakan untuk menye lesaikan atau membuat pernyataan tentang masalah kehidupan. .a dapat dilakukan m elalui keinginan dan naluri ingin bertindak. -Viktor Lowenfeld

OUM !"# berketerampilan. R Meningkatkan Kreativiti Kanak-kanak? Rangsangkan pemi kiran kanak-kanak denganmerujuk buku-buku bergambar, bercerita,menonton filem, m enayang slaid dan gambar foto. -awatan ke /oo, mu/ium, perpustakaa n dan kraf ta ngan. Beri perhatian ketika berkarya. Bimbing dan berikan perhatian cara berkary a yang baik danberketerampilan Beri peluang untuk mengeksploitasi lebih banyak m edia dan alat untuk memperkaya maklumat dan pengetahuan. 'angan kritik keterlalu an terhadap karya mereka. 0yatakan bahawa kesilapan bukan kegagalan tetapi sebag ai cabaran untuk peningkatan. Berikan ganjaran atau insentif. Hasil karya yang b aik dipamer di ruang lobi atau tempat tempat strategik. 1dakan pertandingan mere ka bentuk tiga dimensi di kalangan pelajar. R Me$#"at %enerokaan &an Ek'peri$en Ba(an dilakukan untuk memastikan bahan yang akan dibuat bersesuaian dengan jenis binaan dan ketahanannya. tema atau hal subjek yang penting. (a) Alam Semula Jad i dan Ob ek !er"ekitaran flora dan fauna menjadi sumber utama dalam menghasilkan karya. (ttp)**o"$+!"#,#!og'pot,+o $* 1 *11 dikaji dari segi dinamik fom, kualiti objek, ciri-ciri organik, keunikan, integr asi alam dan kehidupan di samping mengambil kira garisan, ruang, warna, jalinan, rupa dan bentuk. (b) !era"aan #alaman$ K%a&alan dan 'magina"i Si !eluki" 2erasa an takut, misteri, sedih dan sebagainya menjadi sumber inspirasi karya si pelaja r atau pelukis. 3igmund *rued dan 2aul 'ean 3atre, teori-teori imaginasi berupay a mencipta sesuatu objek atau karya melangkaui batas fi/ikal dan cabaran status4uo pelukis. (() Aliran dan )ema Se agat jelmaan perasaan dalam berkarya menggun a alam sekitar menjadi suatu keunikan ciptaan dan mengujudkan satu kekaguman Dar i idea yang berbagai, keunikan ciptaan berlaku dan akhirnya mewujudkan kepelbaga ian rupa bentuk dan jenis produk. (d) Ke*erluan dan !engalaman +idu* +arian .dea datang dari soal desakan untuk mengguna di samping mengatasi sebarang kesulitan mengharungi kehidupan. -alu diciptanya bentuk-bentuk konkrit yang dapat memanfa atkan manusia si pencipta itu sendiri 3emakin aktif dan proaktif seseorang manusia itu mencipta objek tiga dimensi, semakin tinggi kualiti ciptaan dan lebih tinggi nilai estetikanya. R !erkembangan dan !eng%alu"an 'dea dalam Bidang Membentuk danMembuat Binaan Be rlaku (a) !emer%atian dan Ka ian Vi"ual *rank Barron dan .r in +hild, artis memp unyai keupayaan tinggi untuk melihat, memerhati, mentafsir, mengurus maklumat is ual berbanding bukan artis. 0orman )eier !"#56& pula mengatakan bahawa artis bol eh menyelesaikan pelbagai kemahirankemahiran seni. '.2. 7uilford, artis dapat me nyesuaikan diri dan menggunakan media biasa berbanding dengan tukang dan pereka bentuk. (b) !eruba%an ,ara Beker a )embuat percubaan yang tidak putus-putus akan mencernakan lebih banyak idea dan akhirnya dapat menjana dapatan yang lebih uni k dan

NOTA RINGKAS HBAE2203 MEMBENTUK DAN MEMBUAT BINAAN (() !enerokaan Simbol dan Makna 2enerokaan yang tidak henti-henti akan menemukan dapatan yang lebih kreatif dan bermakna. 1malan membuat penyelesaian masalah, m embuat inkuiri penemuan akan lebih memaknakan lagi hasil penerokaan kajian. Memb uat !enerokaan dan -k"*erimenta"i Ba%an ". Bahan terbuang yang diguna pakai semu la. 9. )empunyai imbangan yang menarik sama ada simetri tulen atau tidak tulen. $. )enguasai prin sip-prinsip rekaan seperti rentak, pergerakan, kontra, warna, imbangan dan kesat uan yang menarik. (ttp)**o"$+!"#,#!og'pot,+o$* 8. Benda-benda daripada alam sekitar seperti buluh, tanah liat, buah kelapa, pinang, kulit siput dan sebagainya. 5. Benda-benda buatan manusia sepert i manik, kayu larik, kotakkotak, tisu, gam dan sebagainya 9. Bahan-bahan terbuan g daripada buatan manusia seperti kaki kerusi yang patah, papan yang telah teren dam dan banyak lagi benda-benda lain. memberi *eluang ke*ada *ela ar membuat ru ukan ke*ada ob ek "ebenar. Bagaimanaka% (ara ini da*at dilakukan? ". )emerhati, mengenali dan memahami bentuk dan ruang objek. 8. )emerhati dan menyentuh bentuk benda alam dan benda buatan manusia. 5. )emerhati dan menyatakan perbe/aan dan persamaan sifat bahan melalui deria pendengaran. 9.)emerhati pelbagai jenis bentuk barangan buatan manusia un tuk kegunaan harian, permainan dan peragaan. $. )emerhati dan memahami bahawa se suatu objek itu memenuhi ruang sebenar. Ke'e'"aian Bent"k &an Binaan 'e#agai -a' i! R Rekaan Tiga Di$en'i ". )engenal pasti bahagian-bahagian yang terdapat dalam sesuatu binaan. 8. )engetahui bagaimana bentuk tertentu dicantumkan bagi mengha silkan objek. 5. )endapatkan imbangan kedudukan dan kestabilan dalam sesuatu cip taan. 9. )enggunakan alat dan media sebagai pengolahan reka bentuk. $. )enghasilkan jenis-jenis bentuk bergerak dan bentuk yang mempunyai ilusi pergera kan. :. )enghasilkan dan melengkapkan bentuk rekaan mengikut perancangan. ;. )em bandingkan hasil bentuk rekaan dengan objek sebenar. %. )emahami dan menghargai proses menghasil bentuk rekaan dan binaan. #. Berbincang dan menilai hasil bentuk rekaan dan binaan dari segi prose s membuat, olehan bahan, unsur-unsur seni, fungsi dan kemasan. "6. )enentukan ca ra dan memperagakan bentuk rekaan yang paling sesuai dan menyatakan kesannya. "" . )enceritakan pengalaman baru yang diperoleh daripada proses menghasil bentuk r ekaan. "8. )empamer dan mempersembahkan bentuk rekaan dan bahan mengikut fungsi R rKE%ENTINGAN MEMBENTUK DAN MEMBUAT BINAAN Menge$#angkan %er'ep'i %e!a.ar tenta ng Seni Tiga Di$en'i memberikan suatu kefahaman dan kejelasan untuk terus belaja r dan berkarya. mengenal dan mengesan ciri-ciri objek tiga dimensi antaranya< ". Bahan binaan sesuai dan rele an dengan tujuan hasilan. 8. 'ika arca yang dihasilkan, pastikan ia kuat, kukuh dan selamat. 5. (onsep kep elbagaian bahan dapat diadun atau dipasang dengan baik, membentuk suatu komposisi gubahan yang artistik dan strategik.

OUM !"# :. =ntuk arca yang menggunakan tapak, pastikan ia kuat, selamat dan kukuh. ;. 1s li, unik dan berketerampilan dari segi dapatan. (emahiran )engaplikasikan 1lat, Bahan dan >eknik criteria penghasilan ". (esesua ian topik, tema dan teknik yang dikaitkan dengan pemilihan alat dan bahan. 8. )e mbuat ?tumbnail-print@ sebagai tindakan mengawal dan mengawas urusan membuat. 3e gala lakaran ini mengambil kira dari segi kesesuaian objek. 5. 3esuatu perkemban gan !progress& kerja dikawal selia mengikut keperluan bahan dan alat yang menjad ikan urutan kerja berjalan lancar dan terancang. 9. 2ilih teknik membuat yang se suai. Bagi teknik topeng misalnya, kaedah tampalan mungkin dianggap paling domin an dan sesuai. -akukan pemeringkatan penghasilan topeng ini dengan teliti dan te ratur. $. (aedah mengguna alat perlu betul dan tertib. Bagi penggunaan pahat dal am konteks menghasil arca luakan berasaskan kayu perlu diawasi dari cara memegan g, pilihan sai/ pahat, arah pergerakan mata pahat di samping kekuatan dan kadara n pukulan berbantukan tukul kayu. :. Bagi kerja-kerja menghalus ke atas objek ar ca, kertas pasir sering kalidiaplikasikan untuk mendapatkan tekstur yang licin d an menarik. ;. 3yelek, arnis, minyak kayu, cat alas, cat kilat, emulsi, perada, labuci, manik-manik sering kali menjadi pilihan untuk dijadikan kemasan akhir pr oduk. 2ilih keserasian bahan penyudah atau bahan kemasan untuk penampilan yang a nggun. %. =ntuk tujuan peragaan yang mantap, tentukan tapak yang kukuh dan selam at. R rMengena!i %e!#agai Bent"k A'a' Bentuk-bentuk a"a" geometri Bentuk-bentuk organik Topik / Ar(a R %engena!an 1rca berasal daripada perkataan Aunani tua ?sculpere y ang bermaksud mengukir, menebuk, memotong, melarik dan sebagainya !7aunt "#::< " &. bermula dari penemuan patung kecil ?+ycladic di sebuah pulau di -aut 1egean l ebih kurang 9,$66 tahun yang lalu. / *11

NOTA RINGKAS HBAE2203 MEMBENTUK DAN MEMBUAT BINAAN 1rca ?-aocoon !$6 3ebelum )asihi& menunjukkan satu situasi dramatik< tiga lelaki dibelit ular. Renaison, arcawan banyak berkarya bertemakan figura manusia kerana factor kemanusiaan paling mudah dijadikan sebagai sindiran dan teladan. "$6" "$69 )ichelangelo membuat arca manusia bertopik ?Da id menggunakan marmar. 1rcaw an British bernama Henry )oore dan 1lberto 7iacometti telah menukarkan konsep fi gura yang dipiuhkan atau distailisasikan untuk lebih membawa makna dalaman. seni arca di )alaysia asalnya berkaitan dengan magis yang digunakan oleh kaum asli b agi tujuan keagamaan dan perubatan. 2engarca )alaysia terdiri daripada 1nthony au, -atiff )ohidin, 3yed 1hmad 'amal dan -im (ian 3eng. R Jeni'-.eni' Ar+a "B 5B 8B 1da kaitan dengan tembikar !tanah dibakar& 8B 1sal kajian sebelum batu digunakan untuk arca 3A23SA "B 7abungan tembaga, /ink dan timah 7unakan alatan leburan ya ng bersuhu tinggi "B 7unakan acuan untuk membentuk arca BA)1 8B 'enis batu lembu t spt. pualam atau alabaster, batu kapur dan batu sabun. "B Batu keras spt. gran it, marmar dan batu pasir 8B 3ering kali batu digabung dengan logam (ttp)**o"$+!"#,#!og'pot,+o$* R KATEGORI AR A asal-usul pengkaryaan bersifat realis iaitu menampilkan objek pat ung manusia dan binatang sebagai suatu representasi mesej. ada kaitan dengan kepe rcayaan dan keagamaan )enjelang abad ke dua puluh, apabila seni menemui dimensi b aru, arca berubah kepada ciri abstrak dan membuka era baru dalam peradaban arca R A/,A -S)-)'K "B 8B 5B "B 5B Bahan peragaanCtatapan 3ebagai hiasan dalamCluar bangunan 2unyai makna yang mend alam dan pengetahuan yang intelektual R A/,A B-/0123S' Boleh diguna pakai sebagai alat permainan, tempat permainan kan ak dan lanskap 8B 3ebagai alat ritual, penyembahan dan keagamaan (eperluan domes tik R M-#'A !-23+AS'LA2 A/,A )A2A+ L'A)

OUM !"# LO3AM 2astikan ia kuat, kukuh dan selamat. 0 *11 "B 8B KA41 )ula diguna kurun ke -86. 2roses oksiasetilena digunakan NOTA RINGKAS HBAE2203 MEMBENTUK DAN MEMBUAT BINAAN (epelbagaian bahan dapat diad un atau dipasang dengan baik, 5B 9B )edia paling tua )elalui proses ukiran dan sapu minyak pada kayu membentuk suatu komposisi gubahan yang artistik. )engaplikasi prinsip-prinsip rekaan seperti re ntak, pergerakan, Banyak dipraktikkan oleh )asyarakat pribumi )alaysia kontra, w arna, imbangan dan kesatuan yang menarik. ALAT DAN MEDIA DALAM %EMBUATAN AR A 1s li, unik dan berketerampilan. R Ar(a timbul (epingan kayu, plaster of 2aris, batu , kayu, plastik, kertas lumat, papier R Ke$a(iran Mengap!ika'ikan A!at1 Ba(an &a n mashe, tanah liat, 2ahat, penukul, alat pengukir, pengikis, kikir pari, kertas Teknik (emahiran-kemahiran seperti di atas akan merujuk kepada lima pasir dan l ain-lain. perkara yang berikut< 3till -ife Dith )usical .nstruments oleh 'a4ues ( esesuaian topik, tema dan teknik yang dikaitkan dengan pemilihan -ipchit/ !%#"-" #;5& alat dan bahan. R A"embla )embuat ?tumbnail-print@ bertujuan untuk membuat pilihan yang (ayu, logam, batu, simen, bongkahbongkah, ?spare-part kenderaan, bah an terbaik. kutipan, besi, roda dan sebagainya. (aedah mengguna alat perlu betul dan mengikut peraturan. ?Bicycle Dheel oleh )arcel Duchamp !"%%; "#:%&, 2erancis . 3yelek, arnis, minyak kayu, cat alas, cat kilat, emulsi, perada, R Mobail labu ci, manik-manik sering kali menjadi pilihan untuk dijadikan Besi, dawai, kertas, tali temali, kepingan logam, kad bod kemasan akhir produk. 2ilih keserasian baha n penyudah atau bahan ?Hori/ontal 3pines oleh 1leEander +alder, "#98. kemasan unt uk penampilan yang anggun. R Stabail 3imen, kepingan logam, plastik, ?spare-parts kenderaan, besi, logam, papan =ntuk tujuan peragaan yang mantap, tentukan tapak yang kukuh dan selamat. dan sebagainya. ?Homage 0ew Aork< 1 3elf +onstruction an d 3elf Destroying Dork of 1rt oleh 'ean >inguely !"#8$-"##"&. R Apre'ia'i R TEKN IK %ENG-ASILAN 1presiasi arca dilakukan berpandukan empat perkara berikut< Ar(a timbul >ajuk dan tema yang sesuai Bentuk tiga dimensi tersembul keluar dari permu kaan dua 1lat dan bahan yang sesuai dimensi yang rata atau dipahat keluar yang a khirnya menonjolkan 2ilihan reka bentuk berasaskan warna dan padanan objek ke pe rmukaan. .a boleh di buat secara< .(esesuaian 3ecara keseluruhan 1cuan >ampalan 1 semblaj Binaan R A"embla Topik0 Origmi Bahagian atau komponen yang berlainan yan g dicantum dan menjadi 3eni melipat kertas ini dipanggil origami. satu kesatuan objek dan menjadi satu konsep bermakna. bertemakan haiwan, tumbuhan, permainan a tau barang permainan. R )eknik %a"ilan5 berasal dari +hina kemudiannya diamalkan oleh orang 3epanyol (impalan Binaan +antuman skruCpaku 7am dan orang 'epun. R M obail Bahagian-bahagian dicantum untuk membentuk satu kesatuan. R SEJARA- ORIGAM I Digantung untuk menjadikan objek bergerak, berputar atau berombak. kesenian me lipat kertas yang bermula semenjak mula >eknik yang digunakanF diperkenalkanpada abad pertama di +hina iaitu >sGai -un. (impalan 7am 3kru .katan 3tabail Origami menjadi satu kebudayaan orang 'epun dalam adat Bahan kutipan dicantumkan untuk me mbentuk satu kesatuan objek dan keagamaan 3hinto. dipasang tapak yang stabil. >e knik yang digunakanF orang 1rab )oor menggunakan origami untuk mengkaji (impalan 3kru .katan 1cuan Binaan tessallation dan bentuk geometri pada kertas. R %enye& iaan Lakaran I&ea R ORIGAMI DI BARAT asas dan prinsip seni reka berdasarkan kepa da perkara-perkara berikutF mula dikenali pada tahun "#86 apabila ?kertas ajaib@ oleh Dill "B )enentukan subjek dan tema Blyte dan Harry Houdini membentuk lipat an kertas untuk buku-buku 8B )enentukan alat dan media "#56 ramai ahli silap mat a mula menonjolkan penggunaan wang kertas untuk menghasilkan cincin, haiwan, bur

ung 5B )embuat tumb-nail-print !membuat lakaran-lakaran kecil& dan objek 9B )emi lih salah satu lakaran yang terbaik lain. $B )emperinci lakaran untuk R %ro'e' M e$#ent"k Ar+a proses R J-2'S-J-2'S B-2)1K sambutan 2HRH.131 berikut merupakan ur utan yang perlu O/'3AM' hari 0C dilakukanF perayaan. B1R107 >=)B=H>=)B=H10 2HR)1 .0 H1.D10 "B )embuat model kecilCprototaip terdiri dari 10 Bentuk bentuk 8B )emb uat kerangka atau struktur direka yang bunga, daun 5B )embuat arca yang sebenar bentuk popular dan pokok untuk pain bunga terdiri 9B (emasan dan persembahan dif ungsikan dahlia, daripada %ERSEMBA-AN -ASIL KERJA R di atas bunga ikan, ramaEk'p re'i Diri meja, dandelion rama, gajah 2ersembahan hasil kerja yang baik mempunya i ciri-ciri yang berikut< pelengkap dan bunga dan burung Bentuk arca menepati te ma dan topik. meja dan tulip. juga Bahan binaan arca sesuai dengan tujuan hasila n.

dinosaur, serangga dan singa laut R %ROSES 2HR)1.010 DAN sampan, kereta, banguna n dan perabot TEKNIK kecil !miniature&. %EMBUATA N R ALAT DAN MEDIA segi empat y ang telah sedia ada dalam pelbagai sai/ dan warna bolehM didapati dengan mudah 3 ai/ kertas "$sentimeter. M B (ttp)**o"$+!"#,#!og'pot,+o$* 2 ) 1 K K / ) A S S 3 ' M ! A ) 4 A 2 3 M 1 # A + # A 2 , ! A ) sehingga membentuk garisan 8. 2otong kertas tersebut dengan berhati-hati pada li patan kertas tersebut dengan menggunakan pisau 5. -ip at pada bahagian sudut ker tas untuk membentuk segi tiga 9. -ipat bahagian belakang kertas membentuk segi t iga dan tekan sehingga meninggalkan kesan $. 2ot ong sepanjang garisan lipatan d an buka segi tiga tersebut :. 3eg i empat tepat siap Topik2 A"embla R !-23312A A 2 ALA)A2 12)1K M-23+AS' LKA2 A/,A AS-MBLAJ ". 2layar 2 *11 ". -ip at dua kertas

NOTA RINGKAS HBAE2203 MEMBENTUK DAN MEMBUAT BINAAN si pengkarya. (ttp)**o"$+!"#,#!og'pot,+o$* - 2layar pemotong - 2layar muncung - 2layar pengapit 8. 7unting dawaiC/ing - ger gaji besi 5. 9. bar besi Ragum - ragum apit - ragum meja 1lat pengimpal termasuk bahan pematri, kepingan logam, besi dan 2emotong besi - gergaji besi elektrik >ujuk besi ->ukul kayu - 7 anden kayu - >ukul kepala muncung 7erudi elektrik I 2elbagai jenis mata gerudi $. :. ;. R Ba(an*Me&ia 1luminium 2laster of 2aris Besi >imah Besi waja Bongkah (ayu >anah liat %ro'e' A'e$#!a. Di!ak"kan (impalan 7am plastic >anggam .katan 'ahitan )enggunaka n skru, bol dan nat R %enye&iaan Lakaran I&ea ". 3etelah dapatan kajian diperolehi, pengarca akan memilih alatalatan yang diperlukan untu k menghasilkan arca. Begitu juga dengan pemilihan bahan binaan arca asemblaj ter sebut. 8. 3ebelum menghasilkan karya, lakaran-lakaran kecil dalam konteks penjan aan idea dilakukan. >ujuan untuk memperoleh hasilan asemblaj yang berkualiti dan mempunyai nilai estetika yang tinggi. 5. Daripada beberapa lakaranCsketsa yang dijana tadi, pilih satu lakaran yang terbaik dan tinggi nilai estetikanya. (emba ngkan idea dan buat perincian !details& untuk penghasilan karya pada sai/ yang d irancangCsebenar. 9. )engemaskinikan lakaran. =ntuk memperoleh dapatan lakaran k arya yang baik, buat beberapa pertimbangan dari pelbagai kemungkinan seperti pen strukturan reka bentuk, kesesuaian bahan dan alatan serta teknik. %ro'e' Me$#ent "k A'e$#!a. )embuat model kecil atau prototaip )embuat kerangka atau struktur )e mbuat asemblaj yang sebenar (emasan dan persembahan R %ERSEMBA-AN -ASIL KERJA Ek 'pre'i Diri ". )enepati >ema dan >ajuk tema dan tajuk menjadi pokok persoalan ya ng ingin dikongsi sama oleh pengarca berupa maklumat, dokumentasi, lonjakan para digma, cetusan emosi dan perasaan, sindiran atau satira, protes, kegilaan idea d an lain-lain. 8. Bahan Binaan 3esuai dengan >ujuan Hasilan asemblaj mewakili karya yang agak bebas dan pelbagai dari penggunaan bahan atau media 5.1semblaj yang (uat, (ukuh dan 3elamat terdiri daripada kombinasi yang padat dan kukuh. disepadukan dengan kimpalan, sk ru, bol dan nat serta tanggam antara objek secara kukuh dan terancang. 9. (epelb agaian Bahan Dapat Diadun atau Dipasang dengan Baik mengadun pelbagai bahan lalu membentuk kesatuan komposisi yang artistik. +iri bentuk dan sifat bahan yang pe lbagai mengujudkan satu ritma atau rentak yang menarik $. )engaplikasi 1sas 3eni Reka, Hstetika dan Htika 2engkaryaan digubah berdasarkan asas seni reka. terkan dung unsur seni, prinsip seni dan struktur seni. :. 1sli, =nik dan Berketerampil an tiada +iplakan atau plagiat suatu kelemahan, kepicikan dan kejahilan terhadap

kilang. OUM !"# Ke$a(iran Mengap!ika'i A!at1 Ba(an &an Teknik (emahiran-kemahira n mengaplikasi alat, bahan dan teknik sering kali merujuk kepada lima perkara ya ng berikut< 6. Ke"e"uaian )a uk$ )ema dan )eknik &ang #ikaitkan dengan !emili%an Alat dan Ba%an "B 2emilihan tajuk menentukan alatan yang berkaitan untuk mengha silkan asemblaj yang dirancang. 8B 2emilihan alatan ada kaitan dengan pemilihan bahan binaan asemblaj. 5B >ema menentukan kombinasi alat dan bahan serta bagaima na konsep gabungan !assemble& ke atas objek pilihan di susun atur. 9B >eknik jug a mempengaruhi terhadap pemilihan alat dan bahan. 7. Membuat 8)%umbnail-*rint Be rtu uan untuk Membuat !ili%an &ang )erbaik "B >humbnail-print dianggap suatu kem estian untuk mendapatkan hasil karya yang mapan dan menarik. 8B 3etiap thumbnail -print ditentukan oleh tajuk dan tema serta hal subjek. 5B 3ketsa thumbnail-prin t asemblaj mengambil kira asas seni reka seperti unsur seni, prinsip seni dan st ruktur seni. "B 3ketsa thumbnail-print asemblaj juga mengambil kira sebagai asas penghasilan model sebelum karya pada sai/ yang sebenar diimplementasikan. 8B >h umbnail-print menjadi sebagai rumus alat, bahan dan teknik yang akan dikaryakan. 3ketsa membantu untuk pengesanan dalam konteks peragaan atau tempat pameran sam a ada ?in-door@ atau ?out-door@ 9. Kaeda% Mengguna Alat !erlu Betul dan Mengikut !eraturan "B (emahiran penggunaan alat dianggap sangat penting kerana berkaitan dengan keberkesanan hasil, tema dan tajuk. 8B 1latan yang bersesuaian dan mencu kupi penting agar proses penghasilan berjalan dengan lancar dan terancang. 5B 1l atan digunakan pada tempat yang sesuai seperti bengkel, studio seni dan ruang ke rja yang bersesuaian. 1latan diurus dan ditadbir selia dengan baik dan kemas. :. Kema"an dan !eragaan 3yelek, arnis, minyak kayu, cat alas, cat kilat, emulsi, p erada, labuci, manik-manik sering kali menjadi pilihan untuk dijadikan kemasan a khir produk. "B >apak asemblaj perlu mantap, stabil dan kukuh. >ekstura yang dit okok tambah pada asemblaj mungkin menjadikan arca ini lebih menarik dan anggun. 8B (epelbagaian dalam pemasangan bahan perlu mengambil kira rentak, pergerakan, kontra, keseimbangan, kadar banding dan kesatuan imej atau objek. >eliti semula tema dan tajuk asemblaj. Topik3 Stabil 3tabil berasal dari perkataan ?stabile ya ng bermakna statik, kukuh dan mantap. 3tabil berdiri teguh berasaskan bahan bina an, menguasai ruang dan menghidupkan persekitaran. >apak arca !pedestal& kukuh, berjisim dan menunjukkan suatu sokongan padu kepada objek atas yang boleh ditafs ir dengan berbagai unsur naratif. 1leEander +alder- )ondrain dan )iro di 2aris p ada tahun "#56. membuat arca daripada besi. (ebanyakan arca +alder bersai/ besar dan menggunakan warna terang. .nilah yang menjadikan identiti atau ikutan penga rca stabil. 'ean >inguely. -ahir pada "#88- pengarca relief atau arca timbul-kar ya beliau banyak diperbuat daripada bahan terbuang seperti tayar besi, brek kere ta api, enjin kenderaan dan enjin 3 *11

NOTA RINGKAS HBAE2203 MEMBENTUK DAN MEMBUAT BINAAN Constantin Brancusi yang berasal daripada Romaniamerupakan pengarca stabil yang lebih kepada ?free standing formkarya beliau banyak menggunakan pendekatan minim alism dengan cara mempermudahkan satah satah bentuk. R ALAT DAN MEDIA PENGGUNAAN A A!AN UN!U" #ENG$A%& "AN A'CA %!AB& Playar pe(otong Gunting da)ai Gergaji besi Ge rgaji kayu Bahan pelekat * #asking tape* ga( * bahan pe(atri Pisau pe(otong Gerudi elektrik RPENGGUNAAN MEDIA UNTUK MENGHASILKAN ARCA STABIL "ayu * !unggul kayu * " ayu keras * Bongkah kayu Batu (ar(ar * Batu granit oga( * Besi * !i(ah * !e(baga * Alu(iniu( Plastik * "epingan plastic * Bongkah plastik Plaster o+ Paris * si( en * si(en putih Bahan*bahan daripada spare*part kereta R !emili%an ba%an untuk meng%a"ilkan ar(a "tabil 2roses )encari Rentak atau Hra Daun yang 3eterusnya Digubah )enjadi 3tabil )enst ruktur )enstrukur dan )enghasilkan Rentak )enentukan (erangka Bentuk dan .si 2ad u !,olume& 3tabil >elah 3iap untuk Diperagakan (ttp)**o"$+!"#,#!og'pot,+o$* R Ke'e'"aian Bent"k &an Binaan &a!a$ Meng(a'i!kan Ar+a Sta#i! )engenal pasti bah agian-bahagian )engetahui bagaimana bentuk tertentu dicantumkan )endapatkan imba ngan kedudukan dan kestabilan )emilih dan menggunakan alat dan media sebagai pen golahan reka bentuk arca stabil. )enghasilkan arca stabil mengikut proses pembua tan. . )elengkapkan bentuk rekaan . )embandingkan hasil arca stabil . )emahami dan menghargai proses )enilai . )enentukan cara untuk memperagakan . )empamer dan mempe rsembahkan arca stabil - membuat apresiasi mengikut fungsinya. R %ROSES MENG-ASI LKAN AR A STABIL !enentuan +al Sub ek Hal subjek yang diambil merujuk kepada ala m semula jadi. 2roses )ereka Bentuk dan )enstruktur

OUM !"# Topik4 Mobail 1rca mobail dipelopori oleh 1leEander +alder !"%#%- "#;:& i aitu seorang pengarca dan jurutera 1merika 3yarikat. menghasilkan monumen di tem pat umum dan menjadi perangsang kepada seniman untuk mereka bentuk yang yang leb ih menarik dan canggih. kehebatan +alder dalam penghasilan mobail ini ialah elem en geometri yang diadaptasi berasaskan kepingan logam industri dan disusun secar a sekuen untuk menghasilkan suatu urutan yang terancang dan teraputik R !-23312A A2 ALA)A2 12)1K M-23+AS'LKA2 MOBA'L 2layar - playar pemotong - playar muncung playar pengapit 7unting dawaiC/in - gergaji besi Ragum - ragum apit - ragum meja 1lat pengimpal termasuk bahan pematri, kepingan logam,besi dan bar besi 2emoton g besi -gergaji besi elektrik >ukul besi ->ukul kayu - 7anden kayu ->ukul kepala muncung 7erudi eletrik I 2elbagai jenis mata gerudi R Me&ia Mo#ai! 1luminiamC ke pingan aluminium, loyang +erminC kepingan kaca (ertas tebalC 3traw board. (eping an tembaga (epingan timah, /ink Dawai ->ali tangsi (epingan plastikCperspek *ibe r glass >anah liatCkepingan tembikar R %ro'e' Mo#ai! Di(a'i!kan5 )enggunakanskru, bol dannat (impalan 7am plastik >anggam .katan 'ahitan R %enye&iaan Lakaran I&ea "nt "k Meng(a'i!kan Mo#ai! )enentukan subjek dan tema - berkaitan dengan isu-isu sem asa, kritikan, sindiran, saranan dan nukilan pengarca )enentukan alat dan mediamengambil kira keberkesanan dan rele annya hal subjek yang ingin diutarakan. +ir i-ciri bahan yang dipilih seharusnya tahan lama dan lasak kepenggunaannya. Bahan yang tidak lasak, mudah pecah, mudah rosak tidak wajar diaplikasikan )embuat tu mbnail-print - melobi gagasan-gasasan dan pengideaan melalui konsep trial and er ror. 3ketsa-sketsa mengenai hal subjek dan tema )emilih salah satu lakaran yang terbaik -2ilih lakaran atau sketsa yang Baik- (emampuan menterjemah lakaran kepa da mobail yang sebenar juga menjadi kriteria penting )emperinci lakaran -memperk emaskan lagi reka bentuknya. .a mengambil kira bahan, alat, tema, tempat peragaa n dan konsep keseluruhan termasuk estetika dan etika )embuat karyaCmobail - Buat kerangka dalam dan luar.- ruang, sai/ mobail, keteguhan dan kesesuaian kerangka dengan dapatan.-diselaraskan dengan bahan dan alatan, kos pembinaan dan masa R %ro'e' Me$#ent"k Mo#ai! )embuat model kecil atau prototaip )embuat kerangka atau struktur )embuat mobail yang sebenar (emasan dan peragaanC persembahan R %ERSEM BA-AN -ASIL KERJA Bentuk )obail )enepati >ema dan >ajuk persoalan kepincangan ma syarakat, isu agama dan gelagat politik semasa. Ba%an Binaan Mobail Se"uai denga n )u uan +a"ilan 4 *11

NOTA RINGKAS HBAE2203 MEMBENTUK DAN MEMBUAT BINAAN sifat bahan menentukan ketaha nan dan kesesuaian mobail yang akan dihasilkan R KLAS'0'KAS' BA+A2 MOBA'L #ALAM #A2 )-/)1)1! "B 2lastik (ayu (ertas >embikar 1luminium Bahan terbuang L1A/ #A2 ) -/#-#A+ 8B (eluli Besi >imah >embikar 1loi )armar !a"tikan ia Kuat$ Kuku% dan Se lamat mempunyai jangka hayat yang panjang. kukuh kerana peragaan diluar seringka li diancam oleh proses pengluluhawaan dan bencana alam. selamat terhadap pemerha ti dan pengunjung. (epelbagaian Bahan Dapat Diadun atau Dipasang dengan Baik, )e mbentuk 3uatu (omposisi 7ubahan yang 1rtistik )enyusun atur komposisi bahan pent ing untuk artistik bahan dan mobail. 1dunan rentak, pergerakan dan kontra bahan diteliti dan dinilai penampilan karya yang simple tetapi menarik. R Menga*lika"i !rin"i*-*rin"i* /ekaan "e*erti /entak$ !ergerakan$ Kontra$ ;arna$ 'mbangan$ +ar moni dan Ke"atuan &ang Menarik Rentak 2ergerakan (ontraDarnaHarmoni.mbangan A"li$ 1ni dan Berketram*ilan (easlian, keunikan dan ketrampilan boleh dihasilkan melalui proses kreati iti yang tinggi. 'auhi plagiarism dan hasilan klise. 3uatu penampi lan yang baru - penemuan melalui percubaan .no asi atau impro isiasi yang positi f 2emerhatian, penelitian dan rumusan pro-aktif "B +uba jaya yang tidak kenal er ti putus asa. (ttp)**o"$+!"#,#!og'pot,+o$* 8B Ramalan kepada reka bentuk baru dan bersifat futuristik. ' Ke$a(iran Mengap!ika'ikan A!at1 Ba(an &an Teknik (esesuaian dengan pemilihan b ahan dan alat yang dikaitkan dengan tajuk, tema dan hal benda !subject-matter&. Daripada beberapa ?tumbnail-print yang dihasilkan, rancangkan pemilihan alat dan bahan penghasilan mobail 2ilih satu thumbnailprint yang baik, fikirkan kaedah, t eknik dan tata aturan penggunaan alat dan bahan untuk penghasilan mobail *ikirka n soal kemasan. Bagi tujuan peragaan yang menarik dan berkesan, bahan penyudah s eperti syelek, arnish, minyak kayu, cat alas, cat kilat, emulsi, perada, labuci, manik boleh diaplikasikan pada mobail. 0amun, la/imnya mobail tidak terlalu ?fa ncy Bagi tujuan peragaan yang menarik, kaedah menggantung, ruang peragaan dan per sekitaran perlu diteliti dan difahami. (onsep ambient perlu dipetimbangkan R Apr e'ia'i Mo#ai! >ajuk dan tema yang sesuai 1lat dan bahan yang sesuai 2ilihan reka bentuk berasaskan warna dan padanan imej (esesuaian secara keseluruhan Topik6 M odel digambarkan dengan pandangan dua dimensi !8D& tetapi pada pandangan ini han ya beberapa bahagian sahaja yang dapat ditunjukkan tetapi dengan pandangan 5D se tiap penjuru sesuatu objek dapat di lihat )odel kawasan merupakan suatu bentuk i lustrasi yang menunjukkan satu kawasan yang dibuat dalam bentuk 5D yang sederhan a. )odel statik adalah model yang dibuat hanya untuk gambaran tetap yang tidak b olah berubah. )odel Dinamik adalah model yang dibuat mengikut kesesuaian

OUM !"# bentuk yang boleh diubah pergerakan mengikut kehendak. R DE7INISI pengem baran sesuatu sehingga kita menjadi lebih jelas memahaminya 3ebagai contoh gamba ran tiga dimensi !5D& bagi sesuatu objek. Dengan melihat model tersebut kita men jadi lebih mudah untuk memahami bentuk keseluruhan objek tersebut. ' A!at &an Me &ia "B

)ountinbord 2olystrin 7am serbaguna 2isau 7unting Darna (ertas warna 3pan bunga 3imen harder (ertas pasir R )eknik 8B +antuman -uakkan 7am (impalan 1cuan "R A%LIKASI ALAT1 MEDIA DAN TEKNIK Lakaran I&ea proses awal bagi menentukan jenis m odel yang akan dihasilkan 8R %e$i!i(an A!at &an Ba(an bahan-bahan yang digunakan adalah berbe/a bergantung jenis model yang akan dihasilkan R Menent"kan Teknik Ber&a'arkan Ba(an yang Dig"nakan 3etiap model yang dihasilkan menggunakan teknik yang berbe/a semasa membuatnya R %ERSEMBA-AN -ASIL KERJA Ek'pre'i8 Diri )odel m enepati tema dan tajuk. Bahan yang digunakan sesuai dan rele an dengan keadaan s emasa dan boleh diperolehi dengan mudah serta kos yang rendah. )odel yang dihasi lkan perlu diberi penekanan dari aspek ketahanan dan keselamatan. (onsep kepelbagaian bahan dapat diadun dengan baik, membentuk suatu gubahan yang menarik serta dapat memberi penjelasan yang tepat. )empunyai daya tarikan semasa dipamerkan kerana mempunyai sifat ketulenan dari segi pengha silan. )emenuhi prinsip-prinsip rekaan seperti pergerakan, kontra, warna, imbang an dan kesatuan yang menarik. R Apre'ia'i >ajuk dan tema yang sesuai serta menep ati. 1lat dan bahan yang sesuai dalam proses membuat model. 2roses stailisasi da n penambahbaikan agar bersesuaian dengan keadaan semasa. 2ilihan reka bentuk, wa rna dan padanan imej mengikut tema dan kesesuaian semasa. (esesuaian secara kese luruhan. R Topik 9 Boneka sejenis hasil kerja tangan yang berbentuk permainan. punca yang baik untuk menimbulkan kuasa imaginasi kanak kanak, dan ia memberikan peluang untuk mencipta suatu alam khayalan. menghidupkan watak ciptaan seperti haiwan dan benda-benda lain. Boneka tangan - jenis yang popular sekali di sekolah dan jenis yang ringkas ini boleh dibuat oleh kanak-kanak. R DE7INISI Boneka adalah sejenis permainan anak-anak dibentuk dalam dua atau tig a dimensi. dihasilkan dengan mencantumkan pelbagai bentuk untuk menghasilkan obj ek boneka. memberi kesedaran imbangan, harmoni dan kadar banding dalam proses bi naan dan membentuk. A%%LIKASI ALAT1 MEDIA DAN TEKNIK Jeni'-.eni' Boneka R Boneka !iring Kerta" 6 *11

NOTA RINGKAS HBAE2203 MEMBENTUK DAN MEMBUAT BINAAN diperbuat daripada piring kertas dan boleh dibeli di kedai, sesuai untuk kanak-k anak peringkat rendah. Alat dan Ba%an 2iring kertas Dawai halus 7unting (ayu atau buluh >ali 2ita litup ,ara Membuatn&a -ukiskan satu muka di at as piring kertas dengan menggunakan dakwat.(emudian dengan menggunakan pita litu p, lekatkan bilah kayu di belakang piring. 7unting dan lubangkan di tengah-tenga h kain belacu atau kain reja. )asukkan bilah kayu ke dalam lubang kain dan lekat kan lehernya dari dalam kain dengan menggunakan pita litup. =ntuk membuat rambut kerinting, potong jalur-jalur kertas berwarna dan lurutkannya dengan pisau tump ul dan tampalkan pada tepi piring sebagai rambut. 2elekat (ain reja !perca&

R Boneka !oli"tirena 2olistirena yang berbagai-bagai bentuk boleh digunakan untu k membuat boneka. Bekas alat-alat elektrik sesuai untuk membentuk boneka ringkas dan ia boleh dibuat dengan mudah. R Alat dan Ba%an 2olistirena, (ayu buluhCrot kayu 2ensil 7am (ertas pasir 7unting 2ita litup 2isau Berus gam Darna tempera ,ara Membuatn&a (orek mata, hidung dan mulutnya dengan sebatang pensil. (emudian tampalkan telinga pada tepi kotak. 7unakan sebatang kayu buluh sebagai tangkai. Bola polistirena boleh digunakan untuk membuat boneka tangan R Boneka Beg Kerta " Beg kertas boleh digunakan untuk membuat topeng atau boneka. .a sangat sesuai untuk kanak-kanak kerana ia mudah dibuat. R Ba%an-ba%an dan Alat 7unting, (ertas berwarna 7am kanji +at air atau krayon. Dawai kokot Dua beg kertas 2ita litup OUM !"# Boneka wayang kulit direka secara tradisional dari kulit kerbau. Disebab kan kulit kerbau sangat sukar didapati, maka bahan-bahan moden terpaksa dicari d an diperkenalkan sebagai bahan menggantikan buatan cara tradisional di atas. Bah an-bahan yang digunakan sebagai pengganti yang mudah diperolehi ialah filem panc aran J yang terpakai, kepingan plastik yang tebal dan kertas bod. 2ermainan waya ng kulit dipercayai satu permainan yang pertama mencipta kesenian gerak dan tamp ak seolah-olah hidup jika ia dilakunkan dengan baik. =ntuk makluman dalam lakona n wayang ia merupakan satu siri dari siri-siri kartun. 1dalah wajar sesebuah bon eka sengaja dilebih-lebihkan sifatnya bagi menambahkan wataknya dengan lebih jel as. (ebiasaannya watak seorang hero digambarkan dengan sifat muka yang kacak dan hidung yang mancung. )anakala sifat watak penjahat digambarkan dengan mata yang besar, hidung yang besar, perut yang buncit dan dicat dengan warna yang garang. 2roses untuk membuat boneka wayang kulit tidak begitu rumit dan bahan-bahanya s enang diperolehi. R Alatan dan Ba%an-ba%an &ang #i*erlukan (ertas pasir >ukul 3e ketul kayu 0ewsprint 2emotong 0> 2enebuk mata bulat 7unting 7am yang kuat +at te mpera atau cat minyak R Boneka Sarung )angan merupakan jenis boneka yang paling mudah dibuat, ia mempunyai bahagian kepala, bahagian pakaian, sepasang tangan da n kadangkala dilengkapkan dengan sepasang kaki. -akonan boneka sarung tangan mem erlukan satu pentas khas di mana pemain boneka dapat melindungi diri di bahagian bawah manakala boneka tangan hanya dapat ditontoni dengan bahagian badan dan ke pala sahaja. Oleh kerana bahagian kepala merupakan bahagian yang paling penting, "R Alat dan Ba%an (ain belacuCsarung tangan 2ensil 7unting 'arum Benang jahit dan benang bulu Berus cat 8R Rot kayu (ertas tisu lembut R ,ara Membuatn&a 7umpalkan surat khabar pada hujung rot kayu dan lekatkan gumpalan itu dengan menggunakan dawai kokot.)asukkan gump alan surat khabar tersebut ke dalam beg kertas. .kat leher beg kertas dengan men

ggunakan pita litup Ratakan bucu beg kertas tersebut. 3apukan gam seluruh permuk aan hadapan untuk membentuk muka. Bina ciri-ciri muka dengan menggunakan kertas tisu lembut. Darnakan muka boneka dengan menggunakan cat air. Buat rekaan baju d engan menggunakan kain reja. R Boneka Silinder Boneka silinder adalah boneka yan g mudah dibuat dan juga menarik. ' 1latan dan Bahan-bahan (ertas warna 2ollistirena 2enutup botol 7abus ,ara Membuatn&a ". -ipat kain belacu sekali. -etakkan tangan di atas kain itu de ngan semua jari terlunjur dan tekapkan bentuknya. -ukiskan garisan terputus di l uar garisan pertama tadi ini garisan jahitan. (emudian lukiskan garisan ketiga d i luar garisan terputus-putus itu, ini garisan pengguntingan. 8. 7unting mengiku t garisan pengguntingan. 5. 'ahit di atas garisan putus-putus tadi dengan jahitan halus. 9.>erbalikkan sa rung tangan yang telah dijahit tadi agar nampak kemas. $.+atkan boneka dengan menggunakan cat atau cat air mengikut watak yang d ikehendaki. :. 'ahitkan benang bulu atau benang sulaman sebagai rambutnya. ;. Bo neka yang telah siap sedia untuk dilakonkan. A%LIKASI ALAT1 MEDIA DAN TEKNIK R L akaran I&ea proses awal bagi menentukan jenis boneka yang akan dihasilkan sebaga imana yang telah dijelaskan dalam bahagian jenis-jenis boneka. 2embentukan watak -watak juga memerlukan lakaran-lakaran ide agar boneka yang akan dihasilkan dapa t memenuhi citarasa penonton R %e$i!i(an A!at &an Ba(an 2roses ini amat perlu di dalam proses membuat boneka, ini kerana bahan-bahan yang digunakan adalah berbe /a bergantung jenis boneka yang akan dihasilkan 2emilihan dan menentukan bahan j uga mempengaruhi ketahanan boneka tersebut. 2isau >ali 7unting 7am R ,ara Membuat 2otong sekeping kad manila yang berukuran 86 cm E 8;.$ cm atau 8$ cm E 96.$6 cm. 7ulungkan kertas tebal ini supaya berbent uk silinder. 3tapel atau lekatkan tepinya dengan kanji supaya ia sentiasa berben tuk silinder. .ni ialah asas kepala boneka. 3etelah membuat bentuk asasnya, kita boleh menentukan apa jenis watak yang hendak dibentuk dari silinder masing-masi ng. 1pabila sudah menentukan jenis boneka yang hendak dibuat maka bolehlah mula memotong bahan-bahan yang hendak ditampal pada silinder tersebut untuk permukaan mukanya.. =ntuk menyediakan boneka itu, kita perlu membuat satu tiub kecil dari kad manila dan lekatkan pada bahagian dalam boneka itu. 1pabila kita memasukkan jari ke dalam tiub kecil itu, kita akan dapat mengendalikan boneka itu dengan s empurna. R Boneka ;a&ang Kulit (ttp)**o"$+!"#,#!og'pot,+o$* "R Menent"kan Teknik Ber&a'arkan Ba(an yang Dig"nakan . 3etiap boneka yang dihasilk an menggunakan teknik yang berbe/a semasa membuatnya >eknik yang digunakan berbe /a bergantung kepada jenis boneka yang akan dihasilkan.

8R %ERSEMBA-AN -ASIL KERJA Ek'pre'i8 Diri 9 *11

NOTA RINGKAS HBAE2203 MEMBENTUK DAN MEMBUAT BINAAN 3esuatu persembahan yang dikatakan cemerlang dari segi penampilan mempunyai ciri -ciri yang berikut< ". Datak menepati tema dan tajuk. (ttp)**o"$+!"#,#!og'pot,+o$* 8. Bahan - sesuai dan rele an dengan tujuan hasilan. 5. Boneka yang dihasilkantahan dan selamat. 9.(onsep kepelbagaian bahan dapat diadun dengan baik, membent uk suatu gubahan yang menarik. $. )empunyai daya tarikan - sifat ketulenan dari seg i penghasilan. :.)emenuhi prinsip-prinsip rekaan seperti rentak, pergerakan, kontra, warna, imbangan dan k esatuan yang menarik. R A%RESIASI Dengan berpandukan boneka yang telah dihasilkan kita dapat membuat p enilaian dan cuba fikirkan beberapa persoalan-persoalan di bawah ini dalam prose s membuat boneka >ajuk dan tema yang sesuai. 1lat dan bahan yang sesuai dalam pr oses membuat boneka. 2roses stailisasi , menambahbaikan agar bersesuaian dengan watak. 2ilihan reka bentuk warna dan padanan imej mengikut jenis boneka. (esesua ian secara keseluruhan. Topik : >openg suatu alat yang menutupi muka, topeng juga digunakan di dalam per sembahan drama, tarian dan juga istiadat-istiadat pemujaan. dijadikan sebagai al at perhiasan di rumah. dijadikan sebagai identiti seseorang dan juga ahli kumpul an. R DE7INISI berasal dari kata ?tup yang bererti tutup, kemudian kerana gejala bahasa yang disebut formatif form !pembentukan kata& kata ?tup ditambah dengan kata ?eng yang kemudian menjadi ?tupeng >upeng kemudian mengalami bebera perubah an sehingga menjadi topeng. kerana luka, apabila lukanya telah sembuh maka terda pat satu lapisan yang menutupiluka tersebut yang kemudian akan terlepas dengan s endirinya. R 7"ng'i Topeng sebagai lambang nenek moyang Digunakan semasa upacara memperingati keturunan ?Ratu 7ede 2ancering 'aga atau ?Hyang Datonda penguasa d unia yang dipercayai oleh masyarakat >ruyan di Danau Batur. simbol dewa-dewi Dit arikan oleh gadis-gadis yang belum cukup umur. >arian ini dinamakan >arian >open g Didyadari dan selalu ditarikan oleh masyarakat di Desa (etewel, (ecamatan, 3uk awati dan 7ianyar. pelengkap upacara >arian topeng ini termasuk dalam tarian Beb ali yang berfungsi sebagai pengiring dalam upacara yang dikenali sebagai 2anca A adya. >arian topeng ini dipentaskan pada waktu upacara ddan dilaksanakan dengan tujuan supaya upacara berlangsung dengan selamat dan mendapat berkat. sebagai pe nyingkap sejarah bersifat hiburan dan dalam tarian ini banyak menceritakan kisah sejarah dahulu, memberi pengajaran dan peringatan tentang asal -usul keturunan, daerah, bahasa dan sebagainya serta boleh ditontoni oleh sesiapa sahaja. sebaga i )edia 2endidikan 2ementasan topeng dapat berfungsi sebagai media pendidikan di mana pelajar dapat mempelajari teknik membuat dan memainkannya, begitu juga dap at mengenal tokohtokoh, agama, seni dan budaya masyarakat setempat. sebagai hibu ran berfungsi sebagai hiburan terutama memalui dialog-dialognya yang bersifat hu mor akan mengundang gelak ketawa penonton. R A!at &an Me&ia Bali istilah topeng diertikan sebagai ?2artapukan yang membawa erti suatu lapisa n yang menutupi. )isalnya seorang yang menderita

OUM !"# a!at 7ergaji, pensil, pahat pelbagai jenis, 2engetuk kayu, tukul, kapak, gerudi pelbagai jenis, pisau, berus lukisan pelbagai jenis. 'media (ayu, kulit lembu, kulit kambing, kulit kerbau, kertas tebal, tanah liat, warna batik, warna-warna tradisional, permata untuk hiasan, benang bulu, perada. R Teknik 2roses penyediaan topeng menggunakan pelbagai teknik mengikut media yan g digunakan. >eknik luakan dan ukiran sesuai menggunakan media kayu dan tanahlia t. >eknik tampalan sesuai mengunakan media kertas. >eknik tebuk sesuai menggunak an media kulit haiwan. 'enisjenis >openg >openg mata >openg muka >openg serkup R A%LIKASI ALAT1 MEDIA DAN TEKNIK Lakaran I&ea proses awal bagi menentukan jenis topeng yang akan dihasilkan sebagaimana yang t elah dilakarkan dalam buku lakaran. 2embentukan watak watak topeng juga memerluk an lakaran-lakaran ide agar topeng yang akan dihasilkan dapat memenuhi citarasa penonton semasa per sembahan atau kepada penggemar topeng sebagai bahan koleksi. %e$i!i(an A!at &an Ba(an perlu di dalam proses membuat topeng, ini kerana bahan-bahan yang digunaka n adalah berbe/a bergantung jenis topeng yang akan dihasilkan 2emilihan dan mene ntukan bahan juga mempengaruhi ketahanan daya penarik topeng tersebut. R Menent" kan Teknik Ber&a'arkan Ba(an yang Dig"nakan penting di dalam penyediaan sesuatu topeng. 3etiap topeng yang dihasilkan menggunakan teknik yang berbe/a semasa mem buatnya !rujuk nbahagian jenis-jenis topeng&. >eknik yang digunakan berbe/a berg antung kepada jenis topeng yang akan dihasilkan. Rr%ro'e' &an Teknik Me$#"at Top eng Mengg"nakan %apier Ma'(e -angkah " (oyakkan himpunkan kertas surat khabar la ma bergantung kepada sai/ dan bilangan topeng yang akan disediakan. -angkah 8 Re ndam kertas di dalam bekas yang berisi air sehingga lembut agar mudah untuk diki sar. -angkah 5 (ertas yang telah lembut perlu dikisar menggunakan alat pengisar dan pastikan kertas tersebut dalam keadaan lumat agar mudah dibentuk dan kukuh. -angkah 9 (ertas yang telah dikisar perlu diperah untuk mengasingkan kandungan a irnya. -angkah $ -etakkan kertas yang telah diperah di dalam bekas. 7aulkan kert as tersebut dengan gam cair sehingga sekata agar muddah untuk dibentuk. -angkah : >iup belon mengikut sai/ yang dikehendaki dan ikat agar ianya dalam keadaan bu lat. >ampalkan kertas yang telah bercampur gam tersebut pada bahagian luar belon , tampal hanya separuh bahagian : *11

NOTA RINGKAS HBAE2203 MEMBENTUK DAN MEMBUAT BINAAN sahaja, pastikan ketebalannya . 3impan belon tersebut ditempat yang sesuai agar tidak kempis beberapa hari. >anggalkan tampalan kertas tersebut apab ila ianya berkeadaan separuh kering. 'emur ditempat yang mendapat cahaya matahar i. -angkah ; 'emur tampalan kertas yang telah ditanggalkan pada cahaya matahari agar ianya menjadi kering dan keras. -angkah % Darna dan hiaskan topeng tersebut mengikut watak-watak atau jenisjenis topeng yang dikehendaki. R %ERSEMBA-AN -ASIL KERJA Ek'pre'i8 Diri persembahan yang dikatakan cemerlang dari segi penampilan mempunyai ciri-ciri ya ng berikut< Datak topeng tersebut menepati tema dan tajuk. Bahan yang digunakan sesuai dan rele an serta boleh mempamerkan hasilan yang baik. dipastikan ia taha n dan selamat digunakan terutama semasa persembahan. kepelbagaian bahan dapat di adun dengan baik, membentuk suatu gubahan yang menarik dan dapat memikat penonto n apabila ia digunakan dalam persembahan. )empunyai daya tarikan semasa dilakonk an kerana mempunyai sifat ketulenan dari segi penghasilan. )emenuhi prinsip-prin sip rekaan seperti rentak, pergerakan, kontra, warna, imbangan dan kesatuan yang menarik. R Apre'ia'i Berpandukan topeng yang telah dihasilkan kita dapat membua t penilaian dan cuba fikirkan beberapa persoalan-persoalan di bawah ini dalam pr oses membuat topeng. >ajuk dan tema yang sesuai. 1lat dan bahan yang sesuai dala m proses membuat topeng. 2roses stailisasi dan menambahbaikan agar bersesuaian d engan watak sesuatu topeng tersebut. 2ilihan reka bentuk warna dan padanan imej mengikut jenis-jenis topeng yang dihasilkan, bergantung kepada watak. (esesuaian secara keseluruhan. Topik 1; #iorama Diorama merupakan gabungan catan besar yan g mewujudkan persekitaran dan arca-arca figura di hadapannya bagi menghidupkan s uasana catan besar tersebut. +atan ini digantung di dinding-dinding bangunan unt uk bahan tontonan orang ramai dan mula popular sekitar abad ke sembilan belas. t erdiri daripada dua dimensi dan arca figura tiga dimensi. (ontemporari ini objek tiga dimensi ini diperluaskan lagi kepenggunaannya dengan karangan laut, figura haiwan, fiksyen, pensejarahan dan cerita rakyat. >ujuannya jelas, diorama dapat memperihalkan semula unsur-unsur naratif melalui penampilan imej 8 D dan 5 D da lam konteks diorama. Sejarah awal diorama erm!la de"#a" $a%a" e&ar 'a"# di#a"%!"# di di"di"# a"#!"a" OUM !"# al!mi"i!m,*e+i"#a" lo'a"# $ermi",*ee+i"# *a$a *er%a& %e al,&%raw oard,+l 'wood *e+i"#a %em a#a,%imah,-i"# dawai,#am,#am ./A,%ali %a"#&i *e+i"#a" +la&%i$, )i er #la&& *ara"#a" la!%,%!la"# i*a",%!la"# i"a%a"# >anah liatC2lasterinCkeping an tembikarCbatuCpasir bahan buangan dari ciptaan manusia R %enye&iaan Lakaran I &ea "nt"k Meng(a'i!kan 2erancangan ini dilakukan dengan mengambil kira pelbagai kesesuaian catan sebagai latar belakang diorama dan objek-objek tiga dimensi seb agai hal subjek diorama. pemilihan alat dan bahan, tema dan subjek serta olahan idea yang berpandukan kepada asas seni dan prinsip seni reka R Menentukan Sub ek dan )ema 1lam 3emulajadi dan 2ersekitaran 2erasaan Dalaman, (hayalan dan .magin asi 2elukis 1liran dan >ema 3ejagat (eperluan dan 2engalaman Hidup Harian R Mene ntukan Alat dan Media pemilihan alat dan bahan menjadi kriteria yang penting. 2emilihan alat dan bahan mengambil kira keberkesanan dan rele annya hal subjek yang ingin diutarakan. +i riciri bahan yang dipilih seharusnya tahan lama dan lasak kepenggunaannya. Bahan yang tidak lasak, mudah pecah, mudah rosak tidak wajar diaplikasikan dalam peng hasilan diorama. (onsep artistic diorama ditampilkan melalui pemilihan objek yan g real tetapi cantik dan dikecilkan atau dimodelkan pada kadaran atau nisbah gam bar latar secara idealistik. Membuat )%umbnail-*rint (Membuat Lakaran-lakaran Ke(il) pentingnya t humbnail-print "B 7agasan-gasasan dan pengideaan melalui konsep trial and error. 8B 3ketsa-sketsa mengenai hal subjek dan tema 5B

(i#!ra ma"!&ia 'a"# er&i)a% 3 D mem e"%!* $eri%a di hada+a""'a R ONTO-- ONTO- ASEMBLAJ !-23312AA2 ALA)A2 12)1K M-23+AS'LKA2 #'O/AMA 2layar- pla yar pemotong- playar muncung - playar pengapit 7unting dawaiC /ing - gergaji 5. Ragum i besi Ragum i besi - ragum apit - ragum meja 2isau 0>, gunting, sesiku -, 2embaris keluli 1cuan untuk memodel >ukul besi ->ukul kayu -7anden kayu 7erudi eletrik I 2elbagai jenis mata gerudi R Ba(an Meng(a'i! Diora$a (ttp)**o"$+!"#,#! og'pot,+o$* 3ketsa yang mantap dan hebat untuk dijadikan diorama. R Memili% Sala% Satu Lakar an &ang )erbaik 3ketsa 8 dipilih untuk pengembangan idea seterusnya dan dijadika n diorama. (riteria pemilihan ini dipilih kerana berkaitan dengan penampilan asa s seni reka yang mantap dan berketrampilan. (emampuan menterjemah lakaran kepada bentuk diorama yang sebenar juga menjadi kriteria penting dalam pemilihan lakar an tersebut. R Mem*erin(i Lakaran 3etelah memilih lakaran yang terbaik, fikirkan lah untuk memperkemaskan lagi reka bentuknya. .a mengambil kira bahan, alat, tem a, tempat peragaan dan konsep keseluruhan termasuk estetika dan etika dari diora ma yang akan dihasilkan nanti. R Membuat Kar&a<#iorama Buat kerangka dalam dan l uar. *ikirkan aspek ruang, sai/ mobail, keteguhan dan kesesuaian kerangka dengan dapatan. Dalam konteks ini, perkara-perkara yang berikut diambil pertimbanganF "B Bahan dan alatan, 8B 5B 9B (os pembinaanCbuatan )asa yang diperlukan. (esesuaian latar belakang, hal subjek dan latar hadapan. R %ro'e' Me$#ent"k Dior a$a Hal subjek ditentukan Hal subjek dilengkapi dengan latar belakang Hal subjek, l atar belakang dan kotak diorama Diorama yang lengkap untuk peragaan R %ERSEMBA-AN -ASIL KERJA Ek'pre'i Diri

1; *11

NOTA RINGKAS HBAE2203 MEMBENTUK DAN MEMBUAT BINAAN Diorama yang baik di/ahirkan melalui proses artistik yang diekspresikan melalui alat dan bahan, penguasaan unsur seni, prinsip seni dan strukur rekaan seni. dio lah dengan mengambil pertimbangan-pertimbangan yang paling ideal dan bersistemat ik. Bentuk Diorama )enepati >ema dan >ajuk "B >ema disampai dan dikongsi dengan tepat. A"li$ 1nik dan Berketram*ilan 8B -a/imnya isu-isu semasa dan isu dalam pembelajaran pembelajaran menjadi pilihan tema. 5B 0amun begitu, ekspresi dalaman pembuat diorama boleh menjadi sebahagian daripada cetusan tema dan tajuk. 9B Diorama menampilkan tema dan tajuk secara r ealism. "B 8B 5B 9B $B :B ;B )elalui proses kreati iti yang tinggi. 'auhi plagiarism dan hasilan klise. penam pilan yang baru .no asi atau impro isiasi 2emerhatian, penelitian dan pro-aktif +uba jaya yang tidak kenal erti putus asa. 2enampilan reka bentuk baru dan bersifat futuristik. R Ke$a(iran Mengap!ika'ikan A!at1 Ba(an &an Teknik (esesuaian dengan pemilihan bahan ' Bahan "B 8B 5B Binaan Diorama 3esuai dengan >ujuan Hasilan (etahanan dan kesesuaian )udah diapl ikasi, selari dengan tema dan tajuk. )enarik, sedondon dan saling lengkap melengkapi. 2astikan ia (uat, (ukuh dan 3el amat 9B 3oal kekuatan, keliutan dan ketahanan bahan perlu diambil pertimbangan. $B mempunyai jangka hayat yang panjang. dan alat yang dikaitkan dengan tajuk, tema dan hal benda !subject-matter&. Darip ada beberapa ?thumbnail-print@ yang dihasilkan, rancangkan pemilihan alat dan ba han yang berkaitan bertujuan untuk membuat penghasilan diorama mengikut pilihan yang terbaik. (ttp)**o"$+!"#,#!og'pot,+o$* :B kukuh kerana pemerhati akan membuat pengamatan dan penilaian dengan teliti. ;B 2 emerhati ada kemungkinan berasak-asak melihat diorama tersebut. Ke*elbagaian Ba% an #a*at #iadun atau #i*a"ang dengan Baik$ Membentuk Suatu Kom*o"i"i 3uba%an &an g Arti"tik "B )enyusun atur komposisi bahan penting untuk artistik bahan dan estetika diorama. 8B 1dunan rentak, pergerakan dan kontra dan kesatuan perlu diteliti dan dinilai berkali-kali. >ujuannya jelas, untuk penampilan karya yang simple tetapi menari k. >ambahan pula kelainan alat dan bahan mempunyai cara atau teknik adunan yang berbe/a mengikut kesesuaiannya. "R Menga*lika"i !rin"i*-*rin"i* /ekaan "e*erti / entak$ !ergerakan$ Kontra$ Darna, .mbangan, Harmoni dan (esatuan yang )enarik 8R

A!L'KAS' !/'2S'! /-KAA2 #'O/AMA Rentak .mbangan Harmoni Darna (ontra (esatuan 2e gerakan

OUM !"# 2ilih satu thumbnail-print yang baik, fikirkan kaedah, teknik dan tata aturan penggunaan alat dan bahan untuk penghasilan diorama. *iki rkan soal kemasan. Bagi tujuan peragaan yang baik diorama kelihatan kemas dan te ratur. Bagi tujuan peragaan yang menarik, kaedah menggantung, ruang peragaan dan latar perlu diteliti dan difahami. (onsep ambient perlu dipetimbangkan R Apre'ia'i Diora$a >ajuk dan tema yang sesuai 1lat dan bahan yang sesuai dengan h asilan diorama 2ilihan reka bentuk dan aplikasi unsur seni yang sesuai (esesuaian secara keseluruhan 11 *11