Anda di halaman 1dari 5

PEMERINTAH KOTA MATARAM

DINAS PENDIDIKAN

SMPIT PUTRA FULL DAY MATARAM


Jl. Soromandi No. 1 A Lawata Mataram

TATA KRAMA DAN TATA TERTIB SISWA


SMP IT PUTRA FULL DAY MATARAM TAHUN PELAJARAN 2013/2014
I KETENTUAN UMUM 1. Tata krama dan tata tertib i wa ini di mak !dkan eba"ai #edoman ba"i i wa dalam ber ika#$ bert!t!r kata dan bertindak dalam ke%id!#an e%ari&%ari di ekola%. '. Tata krama dan tata tertib ini dib!at berda arkan nilai&nilai (an" dian!t ekola%$ ma (arakat ekitar$ ban" a dan ne"ara Re#!blik Indone ia (an" meli#!ti nilai keta)waan$ o#an ant!n #er"a!lan$ kedi i#linan dan ketertiban$ keber i%an$ ke e%atan$ kera#ian$ keamanan dan nilai& nilai (an" mend!k!n" #ro e bela*ar dan #embela*aran (an" e+ekti+ dan e+i ien. ,. Setia# i wa wa*ib melak anakan ketent!an (an" ter-ant!m dalam tata krama dan tata tertib i wa SMPIT .!ll Da( Mataram den"an #en!% ke adaran dan bertan""!n" *awab. II SOPAN SANTUN DALAM PERGAULAN 1. Men"!-a#kan alam a#abila bertem! den"an e ama teman$ Ke#ala Sekola%$ "!r!$ dan kar(awan ekola% di mana a*a. '. Hormat dan #at!% ter%ada# Ke#ala Sekola%$ "!r! dan kar(awan ekola%. ,. Men*a"a nama baik ekola%$ Ke#ala Sekola%$ "!r!$ kar(awan dan i wa SMPIT P!tra .!ll Da( Mataram. /. Salin" men"%ormati antar e ama i wa. 0. Men(am#aikan #enda#at$ aran dan ! !l e-ara o#an$ tan#a men(in""!n" #era aan oran" lain. 1. Membia akan diri men"!-a#kan terima ka i% kala! mem#erole% bant!an ata! *a a oran" lain. 2. 3erani men"ak!i ke ala%an (an" terlan*!r tela% di lak!kan dan meminta maa+$ a#abila melan""ar %ak oran" lain ata! berb!at ala% ke#ada oran" lain. 4. 3erani men(am#aikan e !at! (an" ala% adala% ala% dan (an" benar adala% benar. 5. Men""!nakan ba%a a (an" baik$ benar dan beradab dalam #er"a!lan. 16. Tidak memb!at kerib!tan$ ke"ad!%an$ berbi-ara terlal! kera (an" da#at men""an""! kelan-aran #ro e bela*ar dan #embela*aran di ekola%. III TATA TERTIB SISWA 1. KEHADIRAN DI KELAS a. Si wa %ar! !da% berada di ekola% 16 menit ebel!m ke"iatan bela*ar dim!lai. b. Jika "!r! bel!m datan" di kela etela% 0 menit$ ket!a kela e"era memberita%!kan ke#ada "!r! #iket ata! #im#inan ekola% !nt!k mem#erole% t!"a berik!tn(a. -. Selama berada di dalam kela dan #ela*aran berlan" !n" i wa tidak di#erkenankan makan$ min!m. d. Si wa %ar! meminta i*in ke#ada ! t7"!r! (an" ada di kela *ika %endak ke kamar mandi '. A3SEN a. A#abila i wa tidak %adir di kela %ar! memberikan in+orma i7ala an ketidak%adirann(a den"an !rat keteran"an dari oran" t!a7wali i wa dan di era%kan ke#ada wali kela ata! #im#inan ekola%. b. A#abila ketidak%adiran ter eb!t karena akit lebi% dari , %ari %ar! di ertai den"an !rat keteran"an dari dokter. 1

-. A#abila tern(ata !rat keteran"an ketidak%adiran i wa (an" ber an"k!tan tidak a%$ maka ketidak %adiran i wa (an" ber an"k!tan dian""a# al#a. d. Jika #ada *am ekola% ada ren-ana i*in menin""alkan ekola% !nt!k ke#entin"an kel!ar"a$ oran" t!a7wali i wa men"a*!kan i*in ke#ada Ke#ala ekola%. e. A#abila an"at mende ak bole% i*in melal!i tele#on$ teta#i be okn(a %ar! membawa !rat i*in (an" di am#aikan ke#ada wali kela n(a. ,. PERKELAHIAN$ PER38ATAN AS8SILA DAN PEN98RIAN a. Si wa dilaran" berkela%i dan bak! %antam e-ara #eroran"an$ kelom#ok ma!#!n ber ama e-ara ma al$ baik den"an teman ekola% ma!#!n den"an #ela*ar ekola% lain ata! den"an #i%ak lain. b. Si wa dilaran" memakai %ak milik oran" lain tan#a i*in$ #en-!rian dan #eni#!an. -. Setia# i wa %ar! men*a"a baran" dan #eralatan ekola% ma in"&ma in" e-ara aman$ a#abila ter*adi ke%ilan"an7#en-!rian maka b!kan tan""!n" *awab ekola%. /. ROKOK$ NARKO3A$ .ILM$ 3A9AAN$ J8DI$ SENJATA TAJAM$ PETASAN DAN HANDPHONE a. Si wa dilaran" membawa dan merokok dilin"k!n"an ekola% ma!#!n l!ar ekola%. b. Si wa dilaran" membawa$ men(im#an dan men"edarkan b!k! ba-aan$ +ilm$ 9D dan media lainn(a (an" bertentan"an den"an #ro e #embela*aran$ ke ! ilaan$ nilai b!da(a ma (arakat$ dan a"ama -. Si wa dilaran" membawa$ men(im#an en*ata ta*am ata! benda a#a#!n (an" tidak ada %!b!n"ann(a den"an #endidikan (an" da#at memba%a(akan diri endiri dan oran" lain. d. Si wa dilaran" membawa$ men(im#an dan meledakkan #eta an. e. Si wa tidak di#erkenankan men""!nakan %and#%one elama #ro e #embela*aran. VI KEBERSIHAN, KERAPIAN DAN KETERTIBAN LINGKUNGAN SEKOLAH 1. Setia# kela dibent!k tim #iket kela (an" e-ara ber"iliran bert!"a men*a"a keber i%an dan ketertiban kela erta men(ia#kan arana dan #ra aran #embela*aran e#erti #idol$ #en""ari $ #en"%a#! #a#an t!li $ dll. '. Setia# i wa wa*ib men*a"a keber i%an lin"k!n"an ekola%$ kamar mandi dan toilet. ,. Setia# i wa %ar! membia akan memb!an" am#a% (an" tela% ditent!kan. /. Tidak bole% men"a*ak teman l!ar ekola% ke dalam lin"k!n"an ekola% tan#a i*in. 0. Mema !ki lin"k!n"an ekola% melal!i #int! "erban". 1. Setia# i wa wa*ib merawat arana #ra arana ekola% !nt!k men*amin kelan-aran #ro e bela*ar men"a*ar dan ke"iatan ekola% lainn(a. 2. Si wa dilaran" membawa baran" ke ekola% (an" tidak berkaitan den"an kelan-aran #ro e #embela*aran. SANKSI Setia# #elan""aran ter%ada# tata krama dan tata tertib ekola% (an" tela% diteta#kan akan dikenakan ank i e-ara berta%a# dan di e !aikan den"an k!alita #elan""aran (an" dilak!kan. Pemberian ank i ter%ada# #elan""aran diat!r e-ara ter#erin-i dalam #edoman #enan""anan #elan""aran tata tertib i wa SMPIT P!tra .!ll Da( Mataram

XI

LAIN LAIN 1. Hal le #ri:at 7 #ela*aran tamba%an. '

a. Si wa (an" k!ran" mam#! dalam !at! mata #ela*aran da#at men"a*!kan #ermo%onan le #ri:at 7 tamba%an #ela*aran den"an !rat dari oran" t!a ke#ada ekola%. b. Le #ri:at ata! tamba%an #ela*aran ke#ada "!r! kela n(a tan#a e#en"eta%!an Ke#ala Sekola% dilaran". -. Le #ri:at 7 tamba%an #ela*aran %an(a da#at diberikan am#ai i wa (an" ber an"k!tan da#at men"e*ar #ela*aran (an" tertin""al. '. Hal&%al (an" bel!m diat!r dalam #erat!ran tata krama dan tata tertib ini akan diat!r lebi% lan*!t ole% ekola%. ,. Perat!ran tata krama dan tata tertib ini berlak! e*ak di!m!mkan dan a#abila ada kekelir!an akan di#erbaiki eba"aimana me tin(a.

Mataram$ '61/ Pada tan""al 1 J!ni '61, ;aka ek$

M!"#$#% &#'(" S!)*$#+, M,P%,

PENEGAK DISIPLIN DAN SANGSI PELANGGARAN TATA TERTIB SISWA SMP IT PUTRA FULL DAY

NO

JENIS PELANGGARAN TATA TERTIB

SANGSI ATAU TINDAKAN & Kembali !nt!k bela*ar dir!ma%

1 Datan" terlambat ta#a ala an (an" te#at < #k. 62.10 #int! "erban" di k!n-i = ' Tidak ma !k ekola% tan#a ala an < al#a = , kali bert!r!t&t!r!t , Kel!ar ma !k kela elama K3M $ tan#a ala an (an" *ela ata! dil!ar ke"iatan ekola%

& Oran" t!a di!ndan"

& Dite"!r dan doi-atat !nt!k dikon !lta ikan #ada oran" t!a

/ Setela% Jam #!lan" ekola% berada & Dite"!r dan doi-atat dilin"k!n"an$ tan#a ala an (an" *ela !nt!k dikon !lta ikan #ada ata! dil!ar ke"iatan ekola% oran" t!a 0 Memakai Jaket$ Sweater$ to#i beba dilin"k!n"an ekola% tan#a ala an (an" te#at 1 Memakai eran"an dil!ar ketent!an PSAS & Diambil ata! di ita ole% ekola% !nt!k di-atat dalam b!k! ka ! & Di kembalikan ker!ma% !nt!k di"anti e !ai den"an PSAS dan kembali la"i ke ekola% den"an membawa !rat #ern(ataan dari oran" ta!

2 Membawa baran" ata! b!k! elain alat & Di ita ata! diambil #ela*aran ekola% ekola%$ di-atat dalam b!k! ka ! dan bole% diambil ole% oran" t!a 4 Merokok$ membawa min!man kera $ & Den"an oran" t!a den"an membolo $ berkela%i dan ma !k ala% membawa #ern(ataan at! >an #en"!nd!randiri dari ekola% Ramb!t #an*an" & Lan" !n" di#oton" di ekola% 5 Ramb!t ber&"el & Lan" !n" dikerama di ekola% Ramb!t model P!nk Ramb!t di -at & Lan" !n" di#otoin" di ekola% & Dikembalikan ke oran" t!a

16 3erbi-ara dan tin"ka% lak! (an" tidak & Dite"!r dan di-atat di o#an di lin"k!n"an ekola% b!k! ka ! 11 Membawa ?9D$ D?D #orno$ ma*ala% & Di ita dik#n !lta ikan #orno$ HP kamera #orno dan ke#ada oran" ta! e*eni n(a elain alat #ela*aran ekola% 1' Men"ambil baran" ata! !an" milik oran" lain di lin"k!n"an ekola% & Dikon !lta ikan ke#ada oran" t!a !nt!k memb!at #ern(ataan #en"!nd!randiri dari ekola%

1, Terlibat #en""!naan$ membawa$ ata! Di kembalikan ke#ada @#en"edar NARKO3A oran" ta! ata! di era%kan ke#ada #i%ak (an" berwa*ib 1/ Mer! ak$ men"otori lin"k!n"an ekola% ata! mer! ak baran" oran" lain & Tindakan #en""anti$ men"embalikan +a ilita (an" r! ak dan dikon !lta ikan ke#ada oran" t!a. & Dikembalikan ke#ada oran" t!a

10 Memalak$ men"an-am$ ata! men"intimida i didalam ata! dil!ar lin"k!n"an ekola% 11 Tidak men"ik!ti 8#a-ara 3endera tan#a ala an 12 Pa-aran di lin"k!n"an ekola%

& Dite"!r di-atat di b!k! ka ! & Dite"!r di-atat dan dikon !lta ikan ke#ada oran" t!a

14 3erada di l!ar ekola% aat #emba-aan & Dite"!r di#erin"ati dan a(at S!-i Al& A!rBan ata! men"a*i di-atat di b!k! ka ! & Dikon !lta ikan ke#ada 15 Tidak dibenarkan ke ekola% membawa oran" t!a kendaraan ata! men"em!di endiri e#eda motor 7 mobil ekali#!n #arker & Memb!at #ern(ataan dil!ar ekola% diketa%!i ole% oran" t!a