Anda di halaman 1dari 8

Bi s mil l ahirahm ani rahim ...Al ham dull ah wa syukri l l ah... next entri..

dekat s ini ais ya nak sert akan wi rid sel epas ki t a sol at ...jadi l epas t u bol eh l ah ki ta berwi rid m emuji kebesaran ALLAH S W T dan m em ohon keampunan i n shaa Al l ah..

Aku mohon ampun kepada All ah yang Maha Agung, ti ada Tuhan mel ai nkan Di a yang Hidup dan Berdiri Dengan SendiriN ya, dan aku bertaubat kepada N ya

T iada T uhan (yang berhak disembah) kecuali Allah Y ang Maha Esa, ti ada s ekut u bagiN ya, bagi N ya keraj aan, bagi -N ya segal a puj a. Dial a h yang menghidupkan (orang yang sudah mati at au memberi roh j ani n yang akan dil ahir kan) dan yang memati kan. Dialah Y ang Maha K uasa at as segala sesuatu

Y a Al lah Tuhan kami , jauhkanl ah kami dari api neraka

Y a Al lah, Engkau sej aht era, dan daripada Eng kau kesejaht eraan, dan kepada Engkau kembalinya kesej aht eraan it u, maka hidupkan kami dengan kes ejaht eraan, dan masukkanl ah kami kedalam syurga, negeri yang aman sejaht era

Ber tambah -t ambah berkat -Mu, Tuhan kami, dan Maha Kuasa, w ahai T uhan yang Maha Be sar dan Maha Mul ia

Aku berl indung dengan All ah dari pada syait an yang di rej am

Dengan nama All ah, Y ang Maha Pemurah, l agi Maha Mengasi hani. (1) Segala puj i t ert ent u bagi All ah, T uhan yang memeli hara dan ment adbi rkan sekali an al am. (2) Y ang Maha Pemurah , lagi Maha Mengasi hani. (3) Y ang Menguasai pemeri nt ahan hari Pembalasan (hari Akhir at ). (4) Engkaul ah sahaja (Y a Al lah) Y ang K ami sembah, dan kepada Engkaul ah sahaja kami memohon pert olongan. (5) Tunj uki lah kami jalan yang lurus. (6) Iait u j alan orang -orang yang Engkau t elah kurni akan ni kmat kepada mereka, bukan (jalan) orang -orang yang Engkau t el ah murkai, dan bukan pul a (j al an) orang -orang yang sesat. (7)

Dan Tuhan kamu ialah T uhan yang Maha Esa; ti ada Tuhan (Y ang berhak disembah) sel ai n dari Al lah, yang Maha Pemurah, lagi Maha Mengasi hani (A l -B aqarah ayat 163) All ah, ti ada T uhan (yang berhak di sembah) melainkan Di a, Y ang T et ap hi dup, Y ang K ekal sel ama -lamanya mentadbi rkan (sekali an makhl ukN ya). Y ang ti dak mengantuk usahkan tidur. Y ang memili ki segal a yang ada di l angi t dan yang ada di bumi. T iada sesi apa yang dapat memberi syafaat (per t ol ongan) di si siN ya melainkan dengan i zi nN ya. yang mengetahui apa yang ada di hadapan mereka dan apa yang ada di belakang mereka, sedang mer eka ti dak mengetahui sesuat u pun dari (kandungan) il mu All ah mel ai nkan apa yang All ah kehendaki (memberi tahu kepadanya). Luasnya K ur si All ah (i lmuN ya dan kekuasaanN ya) mel i puti langit dan bumi ; dan t iadalah menj adi keberat an kepada All ah menjaga serta memel ihara keduanya. Dan Dia lah Y ang Maha Ti nggi (darjat kemul iaanN ya), l agi Maha Besar (kekuasaanN ya) (A l -Baqarah ayat 255)

All ah menerangkan (kepada sekal ian makhl ukN ya dengan dal il -dalil dan bukti ), bahawasanya ti ada Tuhan (yang berhak disembah) mel ai nkan Dia, Y ang s enti asa ment adbirkan (seluruh al am) dengan keadi lan, dan malai kat malai kat serta orang -orang yang beril mu (mengakui dan menegaskan j uga yang demi ki an); t iada T uhan (yang berhak disembah) mel ainkan Di a; Y ang Maha Kuasa, l agi Maha Bi jaksana (A li -Im ran ayat 18) Ses ungg uhnya agama (yang benar dan di redai ) di si si All ah i al ah Islam. (A li -Im ran ayat 19) K at akanl ah (w ahai Muhammad): " Wahai T uhan yang mempunyai kuasa pemeri nt ahan! Engkaulah yang memberi kuasa pemerintahan kepada s esi apa yang Engkau kehendaki, dan Engkaul ah y ang mencabut kuasa pemeri nt ahan dari sesiapa yang Engkau kehendaki. Engkaul ah juga yang memuliakan sesiapa yang Engkau kehendaki , dan Engkaulah yang menghi na s esi apa yang Engkau kehendaki. Dalam kekuasaan Engkaul ah sahaja adanya segala kebaikan. Sesungguhn ya Engkau Maha K uasa atas ti ap -t iap s es uatu. (26) Engkaul ah (wahai Tuhan) yang memasukkan wakt u malam ke dalam waktu siang, dan Engkaulah yang memasukkan waktu siang ke dal am w akt u mal am. Engkaul ah j uga yang mengel uarkan sesuatu yang hi dup dar i benda yang mati , dan Engkaulah yang mengel uarkan benda yang mati dari s es uatu yang hi dup. Engkau j ual ah yang memberi rezeki kepada sesi apa yang Engkau kehendaki , dengan ti ada hit ungan hisabnya". (27) (A li -Im ran ayat 26 -27)

K at akanl ah (w ahai Muhammad): " (T uhanku) i al ah All ah Y ang Maha Es a; (1) "All ah Y ang menjadi t umpuan sekali an makhl uk untuk memohon sebarang haj at ; (2) "Ia ti ada beranak, dan Ia pul a ti dak di per anakkan; (3) "Dan ti dak ada sesiapapun yang serupa denganN ya (Al Ikh las ayat 1 -4)

K at akanl ah (w ahai M uhammad); " Aku berli ndung kepada (Al lah) Tuhan yang menci pt akan sekali an makhl uk, (1) "Dari bencana makhluk -makhluk yang Ia ciptakan; (2) " Dan dari bahaya gel ap apabil a ia masuk; (3) "Dan dari kej ahat an makhl uk -makhl uk yang menghembus -hembus pada si mpul an s i mpul an (dan i katan -i katan); (4) " Dan dari kej ahat an orang yang dengki apabil a ia mel akukan dengki nya" . (5) (Al -Fal aq ayat 1 -5)

K at akanl ah (w ahai Muhammad): " Aku berli ndung kepada (Al lah) Pemul ihara sekali an manusi a. (1) "Y ang Menguasai sekali an manusi a, (2) "T uhan yang berhak disembah ol eh sekal ian manusi a, (3) " Dari kej ahat an pembisi k penghasut yang ti mbul t enggel am, (4) "Y ang mel emparkan bisi kan dan hasut annya ke dal am hat i manusia, (5) " (Iait u pembisi k dan penghasut ) dari kalangan ji n dan manusi a". (6) (An -nas ayat 1 -6)

Dengan nama All ah, Y ang Maha Pemurah, l agi Maha Mengasi hani. (1) Segala puj i t ert ent u bagi All ah, T uhan yang memeli hara dan ment adbi rkan sekali an al am. (2) Y ang Maha Pemurah, lagi Maha Mengasi hani. (3) Y ang Mengua sai pemeri nt ahan hari Pembalasan (hari Akhir at ). (4) Engkaul ah sahaja (Y a Al lah) Y ang K ami sembah, dan kepada Engkaul ah sahaja kami memohon pert olongan. (5) Tunj uki lah kami jalan yang lurus. (6) Iait u j alan orang -orang yang Engkau t elah kurni akan ni kmat kepada mereka, bukan (jalan) orang -orang yang Engkau t el ah murkai, dan bukan pul a (j al an) orang -orang yang sesat. (7)

T uhanku/ kami , Penjagaku/ kami

Maha Suci Al lah

Maha Suci Al lah dan segal a puji bagiN ya yang kekal selama -l amanya

Segal a puji bagi Allah

Segal a puji bagi Allah, Penj aga sekali an al am, ke at as t iap -t iap perkara dan keni kmat an

All ah Maha Besar

All ah Maha Besar, sungguh Maha Besar, dan segal a puji bagi All ah s ebanyak -banyaknya dan Maha Suci Al lah pagi dan pet ang. Ti ada T uhan mel ai nkan Al lah dengan keEsaanNya, ti ada sekut u baguN ya, bagiN ya s egal a pemeri nt ahan dan bagiN ya segala kepuji an, Dialah yang menghi dup dan memati kan, dan Maha Berkuasa ke at as segal a sesuatu, dan ti ada daya dan upaya mel ai nkan dengan i zin All ah yang Maha Ti nggi lagi Maha Agung.
Kata ustaz lagi... Setelah kita selesai berwirid, berdoalah terlebih dahulu.. mohon doa ke hadrat Allah sebelum kita bangun meninggalkan tikar sembahyang. Firman Allah dalam ayat 60 Surah al -Ghaffir Dan Tuhan kamu berfirman: Berdoalah kamu kepadaKu nescaya Aku perkenankan doa permohonan kamu. Sesungguhnya orang -orang yang sombong takbur daripada beribadat dan berdoa kepadaKu, akan masuk neraka Jahannam dalam keadaan hina."

Pesan ustaz, awali dan akhiri -lah doa dengan ucapan 'Alhamdulillahirabbil'alamin' diikuti dengan berselawat ke atas Nabi SAW. Dari Abu Hurairah ra dari Rasulullah SAW, sabdanya: "Segala perkara yang mempunyai kepentingan - menurut syara' - yang tidak dimulai melakukannya dengan ucapan Alhamdulillah, maka p erkara itu menjadi kurang keberkahannya." Hadis hasan yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan lain -lainnya. Dari Fadhalah bin 'Ubaid ra, katanya: "Rasulullah SAW pernah mendengar seseorang yang berdoa dalam solatnya, tetapi ia tidak mengucapkan pui -pujian kepada Allah Ta'ala dan tidak pula membaca selawat pada Nabi SAW., lalu Rasulullah SAW bersabda: "Tergesa-gesa sekali orang ini,' kemudian orang itu dipanggilnya. Nabi SAW lalu bersabda pada orang itu atau pada orang lain juga: "Jikalau seseorang di a ntara engkau semua hendak berdoa, maka hendaklah memulai dengan mengucapkan puji -pujian kepada Tuhannya yang Maha Suci serta puja-pujaan padaNya, selanjutnya membaca selawat kepada Nabi SAW., seterusnya bolehlah ia berdoa dengan apa yang dikehendaki olehny a."

Diriwayatkan oleh imam -imam Abu Dawud dan Termidzi dan Termidzi mengatakan bahawa ini adalah Hadis shahih. Allah Ta'ala berfirman; yang bermaksud: "Katakanlah: "Segala puji -pujian itu adalah bagi Allah." Allah Ta'ala berfirman pula: "Dan akhir doa mereka - dalam syurga - ialah bahawa segenap puji -pujian itu adalah bagi Allah yang Maha Menguasai seluruh alam. (Yunus: 10) (al-Isra':111)

Istiqamah dalam amalan InsyaAllah.