Anda di halaman 1dari 40

FAIL MEJA GURU PKBP

FAIL MEJA GURU PKBP MAKLUMAT PEGAWAI GURU PENDIDIKAN KHAS Nama No. KP No. Fail Peribadi Jawatan Gred Jawatan Bahagian/Unit Tarikh Memegang Jawatan EMELDA JAWA SK COMBINED

FAIL MEJA GURU PKBP 1.0 SENARAI TUGAS GURU PENDIDIKAN KHAS Bertanggungjawab kepada Guru Besar, Guru Penolong Kanan, Guru Penolong Kanan HEM , Guru Penolong Kanan Kokurikulum, Guru Panitia Dalam Membantu Merancang, Menyel aras, Melaksana dan Mengambil Tindakan Susulan ke atas perkaraperkara berikut : 1.1 PENGURUSAN PENDIDIKAN KHAS 1.1.1 Pengurusan Kurikulum Pendidikan Khas 1.1.2 Peng urusan Kokurikulum 1.1.3 Pengurusan Murid 1.1.4 Pengurusan Prasarana 1.1.5 Pengu rusan Kewangan 1.1.6 Pengurusan Pembantu Pengurusan Murid 1.1.7 Pengurusan Hubun gan Komuniti 1.2 BIDANG UMUM 1.2.1 Melaksanakan tugas-tugas lain yang diarah dari semasa ke semas a oleh Pengarah Pelajaran, Timbalan Pengarah Pelajaran, Ketua Sektor Pengurusan Sekolah.

FAIL MEJA GURU PKBP 2.0 DASAR KUALITI JABATAN PELAJARAN NEGERI SARAWAK Jabatan Pelajaran Negeri Sarawak bertekad untuk memastikan sistem pengurusan khidmatan pendidikan dilaksanakan secara profesional, efisien dan berkualiti i memenuhi kehendak dan kepuasan hati pelanggan. Proses ini melibatkan kerja asukan, kajian semula pengurusan dan proses penambahbaikan yang dilaksanakan ara menyeluruh dan berterusan. per bag sep sec

FAIL MEJA GURU PKBP 3.0 SENARAI TUGAS , KUASA DAN HUBUNGAN DENGAN PEGAWAI LAIN Unit Jawatan Tugas Pegawai Atasan Yang Ada Hubungan Guru Besar Meluluskan semua program dan a ktiviti pengurusan pendidikan khas di peringkat sekolah. Guru Penolong Kanan Mem antau pelaksanaan program dan aktiviti pengurusan pendidikan khas di peringkat s ekolah. Guru Penolong Kanan Kokurikulum Mengurus, merancang dan menyelaras pelak sanaan program dan aktiviti pengurusan pendidikan khas di peringkat sekolah. Gur u Panitia Merancang dan menyelaras pelaksanaan program dan aktiviti pengurusan p endidikan khas di peringkat sekolah. Pendidikan Khas Guru Pendidikan Khas Tugas dan Tanggungjawab Pengurusan Kurikulum Pendidikan Khas Pengurusan Kokuriku lum Pengurusan Murid Pengurusan Prasarana Pengurusan Kewangan Pengurusan Pembant u Pengurusan Murid Peningkatan Profesionalisme Melaksanakan setiap program atau aktiviti yang berkaitan. Mengambil tindak ikut terhadap suratsurat yang diminitk an. Menandatangani dokumen-dokumen yang berkaitan. Kuasa Yang Diberi Tugas Pegaw ai Lain Yang Ada Hubungan Guru dari sekolah yang sama Melaksanakan aktiviti pend idikan khas di peringkat sekolah dan daerah. Jurulatih utama dari daerah lain Me mbantu melaksanakan aktiviti pendidikan khas di peringkat sekolah dan daerah. Pe gawai PKG Membantu melaksanakan aktiviti pendidikan khas di peringkat sekolah da n daerah. Pegawai di PPD Melaksanakan aktiviti Unit Pendidikan Khas Pembantu Pen gurusan Murid Urusan kelas dan murid Pembantu tadbir Urusan kewangan

FAIL MEJA GURU PKBP 4.0 PROSES KERJA 1 1.1 Pengurusan Kurikulum Menyediakan Rancangan Tahunan Proses Utama Fungsi Utama Bil Proses Kerja Pegawai Yang Meluluskan / Dirujuk Undang-Undang/ Peraturan 1 2 3 4 5 6 7 8 Terima panggilan mesyuarat/bengkel dari PPGK Hadir mesyuarat/bengkel Mengadakan perbincangan untuk memilih dan menyusun tema Memilih dan menyusun HP berdasarkan buku KPK dan Huraian KPK Menyediakan senarai semak matrik untuk setiap komponen Merancang cadangan aktiviti berdasarkan HP dan tema key in,cetak,bukukan dan temp atkan di rak rujukan guru Hantar 1 salinan ke PPGK dan GB PPGK Guru Besar Guru P enolong Kanan Pekeliling Ikhtisas yang sedang berkuatkuasa Proses Utama Fungsi Utama 1 1.2 Pengurusan Kurikulum Menyediakan Rancangan Harian Bil Proses Kerja Pegawai Yang Meluluskan / Dirujuk Undang-Undang/ Peraturan 1 2 3 4 5 6 Menyediakan rancangan pelajaran harian berdasarkan jadual waktu Merancang aktivi ti dan teknik pengajaran dan pembelajaran berdasarkan HP dan tema Membina BBM ya ng sesuai Menyediakan lembaran kerja Cetak dan failkan rancangan pelajaran haria n Hantar rancangan pelajaran harian kepada GB untuk semakan dan pengesahan

Guru Besar Guru Penolong Kanan Pekeliling Ikhtisas yang sedang berkuatkuasa

FAIL MEJA GURU PKBP Proses Utama Fungsi Utama 1 1.3 Pengurusan Kurikulum Pelaksanaan Pengajaran dan Pembelajaran Bil Proses Kerja Pegawai Yang Meluluskan / Dirujuk Undang-Undang/ Peraturan 1 2 3 4 5 6 Menjalankan set induksi Melaksanakan langkah-langkah p&p yang telah dirancang Me mberi latihan berdasarkan kemahiran yang diajar Menilai keberkesanan sesi p&p te rhadap murid Membuat pemulihan,pengukuhan dan pengayaan Membuat refleksi Guru Be sar Guru Penolong Kanan Pekeliling Ikhtisas yang sedang berkuatkuasa Proses Utama Fungsi Utama 1 1.4 Pengurusan Kurikulum Membuat Penilaian Murid Bil Proses Kerja Pegawai Yang Meluluskan / Dirujuk Undang-Undang/ Peraturan 1 2 3 4 5 6 Mengenalpasti murid yang hendak dinilai Memerhati pelakuan/tingkahlaku murid Men entukan jenis rekod Membuat catatan dan melengkapkan rekod Kemaskini rekod Simpa n di dalam fail peribadi murid Guru Besar Guru Penolong Kanan Pekeliling Ikhtisa s yang sedang berkuatkuasa

FAIL MEJA GURU PKBP Bil Proses Kerja Pegawai Yang Meluluskan / Dirujuk Undang-Undang/ Peraturan 1 2 Terima takwim sekolah, daerah dan negeri Membina takwim tahunan pendidikan khas selaras dengan takwim sekolah, daerah dan negeri Pegawai JPN Pegawai PPGK Guru B esar Guru Penolong Pekeliling Ikhtisas yang sedang berkuatkuasa 3 4 5 Memurnikan takwim yang dibina Cetak dan pamerkan di papan kenyataan kelas Melaks anakan aktiviti yang dirancang 6 7 Membuat laporan aktiviti yang telah dilaksanakan Hantar laporan ke PPGK Proses Utama Fungsi Utama Bil Proses Kerja 2 2.2 Pengurusan KoKurikulum Pengurusan Sukan dan Motivasi Murid Pegawai Yang Meluluskan / Dirujuk Undang-Undang/ Peraturan 1 2 Terima arahan dari PPGK / GB / GPK Kokurikulum Hadir mesyuarat penetapan syarat dan peraturan pertandingan di peringkat PPGK Pegawai JPN Pegawai PPGK Guru Besar Guru Penolong Kanan Pekeliling Ikhtisas yang sedang berkuatkuasa 3 4 Buat pelantikan jawatankuasa pelaksana Sediakan murid-murid mengikut acara yang dipertandingkan 5 6 Laksanakan aktiviti yang dirancang Adakan mesyuarat penambahbaikan

FAIL MEJA GURU PKBP Proses Utama Fungsi Utama Bil 3 3.1 Pengurusan Murid Permohonan Kemasukan Murid ke Kelas Pendidikan Khas Pegawai Yang Meluluskan / Dirujuk Undang-Undang/ Peraturan Proses Kerja 1 Mengenalpasti bayi/kanak-kanak dengan keperluan khas Unit Pendidikan Khas Negeri Sarawak Guru Besar Guru Penolong Kanan Jawatankuasa Pemilihan Pegawai Perubatan Penyelaras Unit PKBP Sekolah Pekeliling Ikhtisas yang sedang berkuatkuasa 2 3 Mendapatkan borang pendaftaran Pergi ke hospital/klinik untuk pemeriksaan peruba tan 4 5 Membuat diagnosis Mencadangkan penempatan ( jika ada ketidakupayaan) 6 7 Melengkapkan Bahagian B dan C dalam borang Menyerahkan 3 salinan borang kepada i bubapa/penjaga dan memberi penerangan 8 Menerima 1 salinan borang penempatan dari Jabatan Pendidikan Khas Bahagian Neger i 9 Merekod dalam buku daftar dan menyimpan 1 salinan borang

FAIL MEJA GURU PKBP Proses Utama Fungsi Utama 4 4.1 Pengurusan Prasarana Mewujudkan Suasana Kelas yang Kondusif Bil Proses Kerja Pegawai Yang Meluluskan / Dirujuk Undang-Undang/ Peraturan 1 Menyenaraikan stesyen pembelajaran yang perlu diwujudkan g Kanan Pekeliling Ikhtisas yang sedang berkuatkuasa 2 3 Menyediakan pelan lantai kelas pendidikan khas Membuat susun atur perabot dan pe ralatan di setiap stesyen 4 5 Melabelkan stesyen-stesyen pembelajaran Menyediakan risalah tentang peralatan da n fungsi setiap pusat pembelajaran 6 Memastikan keselamatan, kebersihan dan keceriaan setiap pusat pembelajaran Guru Besar Guru Penolon

FAIL MEJA GURU PKBP Proses Utama Fungsi Utama 4 4.2 Pengurusan Prasarana Mewujudkan Persekitaran Pembelajaran Luar Bilik Darjah yang Selamat Bil Proses Kerja Pegawai Yang Meluluskan / Dirujuk Undang-Undang/ Peraturan 1 Menyenaraikan lokasi untuk p&p di luar kelas pendidikan khas olong Kanan Pekeliling Ikhtisas yang sedang berkuatkuasa 2 Menetapkan lokasi setiap kawasan p&p yang dirancang 3 Memastikan semua peralatan di kawasan luar kelas berfungsi dan selamat digunakan 4 5 Melaporkan kerosakan kepada pihak pentadbir Melabelkan semua peralatan Proses Utama Fungsi Utama 5 5.1 Pengurusan Kewangan Membuat Anggaran Perbelanjaan Bil Proses Kerja Pegawai Yang Meluluskan / Dirujuk Undang-Undang/ Peraturan 1 2 3 4 5 Menyenaraikan semua barang keperluan Membuat nota minta Berbincang dengan GB Men gisi borang pesanan Terima barang dan rekod dalam buku stok Guru Besar Guru Peno long Kanan Pekeliling Ikhtisas yang sedang berkuatkuasa Guru Besar Guru Pen

FAIL MEJA GURU PKBP Proses Utama Fungsi Utama 5 5.2 Pengurusan Kewangan Penyelenggaraan Kelas Pendidikan Khas Bil Proses Kerja Pegawai Yang Meluluskan / Dirujuk Undang-Undang/ Peraturan 1 Memeriksa peralatan di luar dan dalam kelas pendidikan khas dari semasa ke semas a Guru Besar Guru Penolong Kanan Pekeliling Ikhtisas yang sedang berkuatkuasa 2 3 4 5 Menyenaraikan peralatan yang rosak Sediakan laporan kerosakan Hantar laporan kep ada pihak pentadbir Simpan di dalam fail sebagai rekod Proses Utama Fungsi Utama 6 6.1 Pengurusan Pembantu Pengurusan Murid Pembimbing Pembantu Pengurusan Murid Bil Proses Kerja Pegawai Yang Meluluskan / Dirujuk Undang-Undang/ Peraturan 1 2 Menerima senarai tugas PPM daripada GB Memberi penerangan tentang tugas dan tang gungjawab kepada PPM Guru Besar Guru Penolong Kanan Pekeliling Ikhtisas yang sed ang berkuatkuasa 3 4 Membimbing PPM untuk melaksanakan tugasnya Memastikan PPM melaksanakan tugasnya dan menyemak laporan tugasan harian PPM 5 Mengesahkan tugas yang telah dilakukan oleh PPM

FAIL MEJA GURU PKBP Proses Utama Fungsi Utama 7 7.1 Pengurusan Hubungan Komuniti Menguruskan Hari Terbuka Bil Proses Kerja Pegawai Yang Meluluskan / Dirujuk Undang-Undang/ Peraturan 1 Merancang hari terbuka pendidikan khas mengikut takwim sekolah enolong Kanan Pekeliling Ikhtisas yang sedang berkuatkuasa 2 Memberi arahan kepada PPM untuk menyediakan surat makluman kepada ibu bapa 3 Berbincang dengan ibu bapa tentang perkembangan murid 4 Menyerahkan buku rekod profil murid kepada ibu bapa untuk ditandatangani 5 Simpan buku rekod profil yang dikembalikan oleh ibu bapa Guru Besar Guru P

FAIL MEJA GURU PKBP 5.0 CARTA ALIRAN KERJA Proses Utama Fungsi Utama 1 Pengurusan Kurikulum 1.1 Menyediakan Rancangan Tahunan MULA Terima panggilan mesyuarat/bengkel dari PPGK / GB Hadir mesyuarat/bengkel M engadakan perbincangan untuk memilih dan menyusun tema Memilih dan menyusun HP b erdasarkan buku KPK dan Huraian KPK Sediakan senarai semak matrik untuk setiap k omponen Tidak sesuai Buat pembetulan Ya Merancang cadangan aktiviti berdasarkan HP dan tema key in,cetak,bukukan Sesuai ? Hantar 1 salinan ke GB TAMAT

FAIL MEJA GURU PKBP Proses Utama Fungsi Utama 1 Pengurusan Kurikulum 1.2 Menyediakan Rancangan Harian MULA Menyediakan rancangan pelajaran harian berdasarkan jadual waktu Merancang a ktiviti dan teknik pengajaran dan pembelajaran berdasarkan HP dan tema Membina B BM yang sesuai Sediakan lembaran kerja Memilih dan Cetak dan failkan rancangan pelajaran harian Hantar kepada GB untuk semakan dan pengesahan TAMAT

FAIL MEJA GURU PKBP Proses Utama Fungsi Utama 1 Pengurusan Kurikulum 1.3 Pelaksanaan Pengajaran dan Pembelajaran Pendidikan Khas MULA Menjalankan set induksi Melaksanakan langkah-langkah p&p yang telah dirancang Me mberi latihan berdasarkan kemahiran yang diajar Menilai keberkesanan sesi p&p te rhadap murid Membuat pemulihan,pengukuhan dan pengayaan Membuat refleksi TAMAT

FAIL MEJA GURU PKBP Proses Utama Fungsi Utama 1 Pengurusan Kurikulum 1.4 Membuat Penilaian Murid MULA Mengenalpasti murid yang hendak dinilai Memerhati pelakuan/tingkahlaku murid Menentukan jenis rekod Membuat catatan dan melengkapkan rekod Kemaskini rekod Simpan di dalam fail peribadi murid TAMAT

FAIL MEJA GURU PKBP Proses Utama Fungsi Utama 2 Pengurusan KoKurikulum 2.1 Merancang Takwim Tahunan MULA Terima takwim sekolah, daerah dan negeri Membina takwim tahunan prasekolah selar as dengan takwim sekolah, daerah dan negeri Memurnikan takwim yang dibina Cetak dan pamerkan di papan kenyataan kelas Hantar salinan kepada GB dan PPGK Melaksanakan aktiviti yang dirancang Membuat laporan aktiviti yang telah dilaksa nakan Hantar laporan ke PPGK TAMAT

FAIL MEJA GURU PKBP Proses Utama Fungsi Utama 2 Pengurusan KoKurikulum 2.2 Merancang Sukan dan Motivasi Murid MULA Terima arahan dari PPGK / GB / GPK Kokurikulum Hadir mesyuarat penetapan syarat dan peraturan pertandingan di peringkat PPGK Buat pelantikan jawatankuasa pelaks ana Sediakan murid-murid mengikut acara yang dipertandingkan Laksanakan aktiviti yan g dirancang Adakan mesyuarat penambahbaikan TAMAT

FAIL MEJA GURU PKBP Proses Utama Fungsi Utama 2 Pengurusan KoKurikulum 2.3 Merancang dan Melaksana Aktiviti Rekreasi MULA Menubuhkan jawatankuasa lawatan Merancang tempat dan tarikh lawatan Mendapatkan maklumat terperinci tentang tempat yang hendak dilawati Memohon kebe naran membuat lawatan dari PPGK Memberi taklimat kepada ibu bapa dan mengedarkan surat kebenaran ibu bapa / penjaga Menghantar surat makluman ke tempat lawatan Menguruskan pengangkutan Membuat lawatan Menyediakan laporan dan dokumentasi TAMAT

FAIL MEJA GURU PKBP Proses Utama Fungsi Utama 3 Pengurusan Murid 3.1 Permohonan Kemasukan Murid ke Kelas Pendidikan Khas MULA Kenalpasti bayi/kanak-kanak dengan keperluan khas Dapatkan borang pendaftar an kanakkanak keperluan khas Pergi hospital/klinik untuk pemeriksaan perubatan T idak dapat mengenalpasti masalah Rujuk ke pakar Tidak Ada ketidakkeupayaan Pemeriksaan perubatan Membuat diagnosis Tidak perlu mengisi borang pendaftaran Mencadangkan penempatan Melengkapkan Bahagian B dan C dalam borang Menyerahkan 3 salinan borang kepada ibubapa dan memberi penerangan Merekod dalam buku daftar dan menyimpan 1 salinan borang Menghantar 1 salinan borang ke Jabatan Pelajaran Negeri Ibubapa/penjaga membawa anak ke Jabatan Kebajikan Masyarakat Daerah untuk pendaftaran bersama - Borang lengkap - 2 salinan fotostat KP / Sijil Lahir - 3 keping gambar saiz kad TAMAT

FAIL MEJA GURU PKBP Proses Utama Fungsi Utama 4 Pengurusan Prasarana 4.1 Mewujudkan Suasana Kelas yang Kondusif MULA Menyenaraikan pusat pembelajaran yang perlu diwujudkan Menyediakan pelan lantai kelas pendidikan khas Membuat susun atur perabot dan peralatan di setiap pusat M elabelkan pusat-pusat pembelajaran Menyediakan risalah tentang peralatan dan fun gsi setiap pusat pembelajaran Memastikan keselamatan, kebersihan dan keceriaan s etiap pusat pembelajaran TAMAT

FAIL MEJA GURU PKBP Proses Utama Fungsi Utama 4 Pengurusan Prasarana 4.2 Mewujudkan Persekitaran Pembelajaran Luar Bilik Darjah yang Selamat MULA Menyenaraikan lokasi untuk p&p di luar kelas prasekolah Menetapkan lokasi setiap kawasan p&p yang dirancang Memastikan semua peralatan di kawasan luar kelas ber fungsi dan selamat digunakan Melaporkan kerosakan kepada pihak pentadbir Melabel kan semua peralatan TAMAT

FAIL MEJA GURU PKBP Proses Utama Fungsi Utama 5 Pengurusan Kewangan 5.1 Membuat Anggaran Perbelanjaan MULA Menyenaraikan semua barang keperluan Membuat nota minta Mengadakan perbinca ngan dengan guru besar Tidak setuju Buat pembetulan Mengisi borang pesanan Terim a borang dan merekod dalam buku stok Setuju ? TAMAT

FAIL MEJA GURU PKBP Proses Utama Fungsi Utama 5 Pengurusan Kewangan 5.2 Penyelenggaraan Kelas Pendidikan Khas MULA Memeriksa peralatan di luar dan dalam kelas pendidikan khas dari semasa ke semasa Menyenaraikan peralatan yang rosak Membuat laporan kerosakan dan menghantar kepada pihak pentadbir Melapor kerosaka n kepada pihak pentadbir TAMAT

FAIL MEJA GURU PKBP Proses Utama Fungsi Utama 6 Pengurusan Pembantu Pengurusan Murid 6.1 Pembimbing Pembantu Pengurusan Murid MULA Menerima senarai tugas PPM daripada Guru Besar Menerangkan tugas dan tanggu ngjawab yang mesti dilaksanakan oleh PPM Membimbing PPM untuk melaksanakan tugas nya Memastikan PPM melaksanakan tugasnya dengan sempurna Menyemak laporan tugasa n harian PPM Tidak sempurna Buat perbincangan Ya Mengesahkan tugas yang telah di lakukan PPM Sempurna ? TAMAT

FAIL MEJA GURU PKBP 6.0 SENARAI SEMAK Proses Utama Fungsi Utama 1 Pengurusan Kurikulum 1.1 Menyediakan Rancangan Tahunan Bil 1 2 3 4 5 6 7 8 Aktiviti Terima panggilan mesyuarat/bengkel dari PPGK Hadir mesyuarat/bengkel Mengadakan perbincangan untuk memilih dan menyusun tema Memilih dan menyusun HP berdasarkan buku KPK dan Huraian KPK Menyediakan senarai semak matrik untuk setiap komponen Menyediakan cadangan aktiviti berdasarkan HP dan tema key in,cetak dan bukukan Ha ntar 1 salinan ke PPGK dan GB Tindakan Catatan

FAIL MEJA GURU PKBP Proses Utama Fungsi Utama 1 1.2 Pengurusan Kurikulum Menyediakan Rancangan Harian Bil 1 2 3 4 5 6 Aktiviti Menyediakan rancangan pelajaran harian berdasarkan jadual waktu Merancang aktivi ti dan teknik pengajaran dan pembelajaran berdasarkan HP dan tema Membina BBM ya ng sesuai Menyediakan lembaran kerja Cetak dan failkan rancangan pelajaran haria n Hantar rancangan pelajaran harian kepada GB untuk semakan dan pengesahan Tindakan Catatan Proses Utama Fungsi Utama 1 1.3 Pengurusan Kurikulum Pelaksanaan Pengajaran dan Pembelajaran Pendidikan Khas Bil 1 2 3 4 5 6 Aktiviti Menjalankan set induksi Melaksanakan langkah-langkah p&p yang telah dirancang Me mberi latihan berdasarkan kemahiran yang diajar Menilai keberkesanan sesi p&p te rhadap murid Membuat pemulihan,pengukuhan dan pengayaan Membuat refleksi Tindakan Catatan

FAIL MEJA GURU PKBP Proses Utama Fungsi Utama 1 1.4 Pengurusan Kurikulum Membuat Penilaian Murid Bil 1 2 3 4 5 6 Aktiviti Mengenalpasti murid yang hendak dinilai Memerhati pelakuan/tingkahlaku murid Men entukan jenis rekod Membuat catatan dan melengkapkan rekod Kemaskini rekod Simpa n di dalam fail peribadi murid Tindakan Catatan

FAIL MEJA GURU PKBP Proses Utama Fungsi Utama 2 2.1 Pengurusan KoKurikulum Merancang Takwim Tahunan Bil 1 2 negeri Aktiviti Terima takwim sekolah, daerah dan Tindakan Catatan Membina takwim tahunan prasekolah selaras dengan takwim sekolah, daerah dan nege ri 3 4 5 6 7 8 Memurnikan takwim yang dibina Cetak dan pamerkan di papan kenyataan kelas Hantar salinan kepada GB dan PPGK Melaksanakan aktiviti yang dirancang Membuat laporan aktiviti yang telah dilaksanakan Hantar laporan ke PPGK

FAIL MEJA GURU PKBP Proses Utama Fungsi Utama 2 2.2 Pengurusan KoKurikulum Merancang Sukan dan Motivasi Murid Bil 1 2 Kokurikulum Aktiviti Terima arahan dari PPGK / GB / GPK Tindakan Catatan Hadir mesyuarat penetapan syarat dan peraturan pertandingan di peringkat PPGK 3 4 5 6 Buat pelantikan jawatankuasa pelaksana Sediakan murid-murid mengikut acara yang dipertandingkan Laksanakan aktiviti yang dirancang Adakan mesyuarat penambahbaik an

FAIL MEJA GURU PKBP Proses Utama Fungsi Utama 2 2.3 Pengurusan KoKurikulum Merancang dan Melaksana Aktiviti Rekreasi Bil 1 2 3 4 5 Aktiviti Menubuhkan jawatankuasa lawatan Merancang tempat dan tarikh lawatan Mendapatkan maklumat terperinci tentang tempat yang hendak dilawati Memohon kebenaran membua t lawatan dari PPGK Memberi taklimat kepada ibu bapa dan mengedarkan surat keben aran ibu bapa / penjaga Tindakan Catatan 6 7 8 9 Mengedarkan surat kebenaran ibu bapa / penjaga Menghantar surat makluman ke temp at lawatan Menguruskan pengangkutan Membuat lawatan 10 Menyediakan laporan dan dokumentasi

FAIL MEJA GURU PKBP Proses Utama Fungsi Utama 3 3.1 Pengurusan Murid Permohonan Kemasukan Murid ke Kelas Pendidikan Khas Bil 1 2 3 4 5 6 7 Aktiviti Mengenalpasti bayi/kanak-kanak dengan keperluan khas Mendapatkan borang pendafta ran Pergi ke hospital/klinik untuk pemeriksaan perubatan Membuat diagnosis Menca dangkan penempatan (Jika ada ketidakupayaan) Melengkapkan Bahagian B dan C dalam borang Menyerahkan 3 salinan borang kepada ibubapa/penjaga dan memberi penerang an Tindakan Catatan 8 Menerima 1 salinan borang penempatan dari Jabatan Pendidikan Khas Negeri Sarawak 9 Merekod dalam buku daftar dan menyimpan 1 salinan borang

FAIL MEJA GURU PKBP Proses Utama Fungsi Utama Bil 1 2 3 4 5 6 4 4.1 Pengurusan Prasarana Mewujudkan Suasana Kelas yang Kondusif Tindakan Catatan Aktiviti Menyenaraikan pusat pengajaran & pembelajaran yang perlu diwujudkan Menyediakan pelan lantai kelas pendidikan khas Membuat susun atur perabot dan peralatan di s etiap pusat Melabelkan pusat-pusat pembelajaran Menyediakan risalah tentang pera latan dan fungsi setiap pusat pembelajaran Memastikan keselamatan, kebersihan da n keceriaan setiap pusat pembelajaran

FAIL MEJA GURU PKBP Proses Utama Fungsi Utama 4 4.2 Pengurusan Prasarana Mewujudkan Persekitaran Pembelajaran Luar Bilik Darjah yang Selamat Bil 1 2 3 Aktiviti Menyenaraikan lokasi untuk p&p di luar kelas pendidikan khas Menetapkan lokasi s etiap kawasan p&p yang dirancang Memastikan semua peralatan di kawasan luar kela s berfungsi dan selamat digunakan Tindakan Catatan 4 5 Melaporkan kerosakan kepada pihak pentadbir Melabelkan semua peralatan Proses Utama Fungsi Utama 5 5.1 Pengurusan Kewangan Membuat Anggaran Perbelanjaan Bil 1 2 3 4 5 keperluan Aktiviti Menyenaraikan semua barang Tindakan Catatan Membuat nota minta Berbincang dengan GB Mengisi borang pesanan Terima barang dan rekod dalam buku stok

FAIL MEJA GURU PKBP Proses Utama Fungsi Utama 5 Pengurusan Kewangan 5.2 Penyelenggaraan Kelas Pendidikan Khas Bil 1 Aktiviti Memeriksa peralatan di luar dan dalam kelas pendidikan khas dari semasa ke semas a Tindakan Catatan 2 3 4 5 Menyenaraikan peralatan yang rosak Sediakan laporan kerosakan Hantar laporan kep ada pihak pentadbir Simpan di dalam fail sebagai rekod

FAIL MEJA GURU PKBP Proses Utama Fungsi Utama 6 6.1 Pengurusan Pembantu Pengurusan Murid Pembimbing Pembantu Pengurusan Murid Bil 1 2 3 4 5 6 GB Aktiviti Menerima senarai tugas PPM daripada Tindakan Catatan Memberi penerangan tentang tugas dan tanggungjawab kepada PPM Membimbing PPM unt uk melaksanakan tugasnya Memantau PPM melaksanakan tugasnya Menyemak laporan tug asan harian PPM Mengesahkan tugas yang telah dilakukan oleh PPM

FAIL MEJA GURU PKBP 7.0 SENARAI BORANG-BORANG YANG DIGUNA 7.1 7.2 7.3 Senarai semak Murid Pendidikan Khas Rancangan Pengajaran Individu Bo rang Pendaftaran dan Cadangan Penempatan Kanakkanak Keperluan Khas ( SILA rujuk di sebelah )

FAIL MEJA GURU PKBP 8.0 SENARAI JAWATANKUASA YANG DIANGGOTAI : : Pn. Rozita Binti Che Nen Guru Pendidikan Khas Nama Pegawai Jawatan Kekerapan Bil Nama Jawatankuasa Mesyuarat Setahun 1 2 3 4 5 6 7 Pendidikan Khas Bermasalah Pembelajaran Penyelaras Tugas-tugas Khas Skim Pinjaman Buku Teks (SPB T) Rancangan Makanan Tambahan (RMT) Sejarah dan Buletin Sekolah GERKO Sekolah / Sukan Tugasan Mingguan Guru Jenis Keanggotaan Setiausaha Hari Merdeka/Malaysia Stock Checking Disiplin Menai p Guru Pengiring Kumpulan 8