Anda di halaman 1dari 19

mr.?

JABATAN PELAJARAN NEGERI SELANGOR


MAJLIS PENGETUA SEKOLAH MALAYSIA NEGERI SELANGOR '\\
\d$
PROGRAI\{ PENINGKATAN PRESTASI AKADEMTK
PEPERIKSAAN PERCUBAAN
SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2OI2
SEJARAH
Kertas 1
Ogos/September
1
jam
t249n
l.
2.
3.
Satu
jam
JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU
Kertas soalan ini mengandungi 40 soalan.
Jawab semua soalan.
Tiap-tiap soalan diikuti oleh empat piliha.n.jawapan, iaitu A, B, C danD. Bagi setiap soalan,pilih
satu.jawapan sahaja. Hitamkan
jaw,apan anda pada kertas
jawqpan
objektl vang disediakan.
Sekiranya anda hendak menukar
jawapan, padamkan tanda yang telah dibttat.
Kemudian hitamkan
jawapan yang baharu.
Kertas soalan ini mengandungi 12halaman bercetak.
4.
1249ll e 20t2 ltuk cipta lvlPSM i\it'geriselangor
I
Lihat halarnan sebelahw
w
w
.
m
y
s
c
h
o
o
l
c
h
i
l
d
r
e
n
.
c
o
m

w
w
w
.
m
y
s
c
h
o
o
l
c
h
i
l
d
r
e
n
.
c
o
m
M
u
a
t

t
u
r
u
n

(
p
e
r
c
u
m
a
)

s
k
e
m
a

l
a
i
n

d
i


M
u
a
t

t
u
r
u
n

(
p
e
r
c
u
m
a
)

s
k
e
m
a

l
a
i
n

d
i
1249n
Dalam karya Muqaddimah,lbn Khaldun menekankan ciri kehidupan bandar yang bertamadun.
Apakah ciri kehidupan tersebut'?
A Kebebasan beragama
C Kemajuan ekonomi
Maklumat berikut menunjukkan tiga peringkat pendidikan dalam tamadun China.
B Kesejahteraan hidup
D Ketinggian moral
Apakah X?
A Menghafal kitab agama
C l\{encatat salasilah maharaja
Raja Indravarman I telah berjaya menghasilkan
kerajaan Angkor.
Apakah faktor kejayaan tersebut?
A Pembinaan barat, B
C Penanaman secara bergilir D
Menterjernah buku suci
Menulis buku undang-undang
beras yang mencukupi untuk penduduk
Penerokaan tanah baru
Penerimaan teknologi luar
B
D
Gambar-gambar berikut rneruj uk kepada rronumen
yang
terdapat di Asia Tenggara.
Apakah tujuan pembinaan lnonumen tersebut?
A Melambangkan orde kosmos
C N{eluaskan peluang pendidikan
1249ll o 2at 2 Hak Cipta MPSL{ lvegeri setangor
M erryimp an l<hazanah ne g ara
M enarik kedatangan pelancong
B
D
Peringkat Pembelajaran
Rendah Mengenal dan menghafal tulisan ideogrant
Menengah Menulis karangan dan sastera
Tinggi x
Caridi Angkor Wat di Kemboja. Candi Borobudur di Jawa Tengah,
Indonesia.w
w
w
.
m
y
s
c
h
o
o
l
c
h
i
l
d
r
e
n
.
c
o
m

w
w
w
.
m
y
s
c
h
o
o
l
c
h
i
l
d
r
e
n
.
c
o
m
M
u
a
t

t
u
r
u
n

(
p
e
r
c
u
m
a
)

s
k
e
m
a

l
a
i
n

d
i


M
u
a
t

t
u
r
u
n

(
p
e
r
c
u
m
a
)

s
k
e
m
a

l
a
i
n

d
i
3
5 Perkataan Jahiliyah merujuk kepada perkataan
Arab iaitu Jahala.
Maksud Jahala ialah tidak
A berilrnu
C berperaturan
1249n
6 Bagairnanakah al-Arqam bin Abu Arqam membantu penyebaran Islam pada peringkat awal?
A Melindungi hamba yang ditindas
B Menyelaraskan bacaan ayat al-euran
C Menyerahkan harta untuk tlakwair Islamiah
D Menjadikan rumahnya sebagai pusat kegiatan dakwah
7 Maklurnat berikut rnerujuk kepada golongan hamba yang terawal memeluk agatrra lslam.
a
a
a
Bilal bin Rabah
Amir bin Fuhairah
Keluarga Yassir
Mengapakah mereka tertarik dengan ajaran Islam?
A Menjamin keselamatan diri B Mendapatkan
jawatan
tinggi
C Menekankan layanan yang sarna rata D Menjanjikan keadilan dalarn ekonomi
8 Apakah perjanjian yang telah ditandatangani antara Nabi Muhammad SAW clengan suku Auz
dan Khiizraj pada tahr-rn 621 M?
A Perjanjian Aqabah Pertama
C PerianjianHudaibiyah
B bertamadun
D berpengalaman
B Perjanjian Aqabah Kedua
D Perjanjian Madinah
9 Antara
,vang
berikut, yang manakah berkaitan dengan penghijrahan Nabi Muhammad SAW ke
Madinah?
I Membina kemudahan
jalan
raya
II Membentuk pentadbiran pimpinan khalifah
III Mewujudkan gelaran Muhajirin dan Ansar
ry Menyatupadukan penduduk Madinah
A IdanII B IdanIV
C ll dan trII D III dan IV
124911 e 2012 Hak C'ipta MPSII itlegeri Sie,lttngr,tr
I
l-,ihat halaman sebetrahw
w
w
.
m
y
s
c
h
o
o
l
c
h
i
l
d
r
e
n
.
c
o
m

w
w
w
.
m
y
s
c
h
o
o
l
c
h
i
l
d
r
e
n
.
c
o
m
M
u
a
t

t
u
r
u
n

(
p
e
r
c
u
m
a
)

s
k
e
m
a

l
a
i
n

d
i


M
u
a
t

t
u
r
u
n

(
p
e
r
c
u
m
a
)

s
k
e
m
a

l
a
i
n

d
i
10
1249n
Kepentingan Piagam Madinah yang dirangka oleh Nabi Muhammad SAW pada tahun 622 M
ialah
A melindungi tradisi masyarakat Arab
B menamatkan permusuhan dengan Rom
C memberi panduan pemerintahan negara
D menyediakan strategi menghadapi musuh
Antara yang berikut, keadaan manakah yang membenarkan Islam berperang'? 11
I Meluaskan wilayah
II Menguasai ekonomi
m Menjaga harta benda
IV Mempertahankan diri
A IdanII
C II dan III
B
D
I dan IV
III dan IV
12 Pernyataan berikut merupakan satu daripada syarat Perjanjian Hudaibiyah.
Orang Islam Madinah yang memihak ke Makkah tanpa kebenaran
penj aganya tidak perlu dipulan gkan.
F/
Mengapakah Nabi Muhammad SAW menerima syarat tersebut walaupun ticlak dipersetujui para
#/
sahabat yang lain?
SY
A Mengelakkan peperangan
B/
B Mempertahankan imej Islam
g
C Memelihara hubungan kekeluargaan
Si
D Memudahkan penyebaran ajaran Islam
i/
13 Apakah kejayaan Khalifah Abu Bakar al-Siddiq sehingga dianugerahkan gelaran berikut?
Penyelamat umat Islam
Mengusir keluar orang Yahudi
Memperkenalkan pungutan zakat
Menghapuskan gerakan al-Riddah
Meluaskan kuasa ke Parsi dan Rom Timur
A
B
C
D
l249ll o 2012 Hak cipta MPSM Negeri Selungorw
w
w
.
m
y
s
c
h
o
o
l
c
h
i
l
d
r
e
n
.
c
o
m

w
w
w
.
m
y
s
c
h
o
o
l
c
h
i
l
d
r
e
n
.
c
o
m
M
u
a
t

t
u
r
u
n

(
p
e
r
c
u
m
a
)

s
k
e
m
a

l
a
i
n

d
i


M
u
a
t

t
u
r
u
n

(
p
e
r
c
u
m
a
)

s
k
e
m
a

l
a
i
n

d
i
5
14 Senarai berikut berkaitan dengan khalifah Bani Abbasiyah.
1249n
.
Khalifah Harun al-Rasyid
.
Khalifah al-Makmun
Mengapakah zaman pemerintahan khalifah-khalifah tersebut dianggap seba gat zaman
kegemilangan kerajaan Bani AbbasiyahT
A Perluasan wilayah Islam B
C Pembaharuan peibagai bidang D
Gambar berikut menunjukkan batu bersurat yang ditemui di Kuala Berang, Terengganu bertarikh
1303 M.
Apakah catatan
),ang
terkandung pada batu bersurat tersebut?
A Hukum syariah B Tatatertib urus niaga
C Struktur pentadbiran D Salasilah kerabat diraja
Jadual berikut berkaitan dengan gelaran yang digunakan oleh raja setelah kedatangan Islam.
Gelaran Maksud
Khalifatul Mukmrnrn Pemimpin orang mukmin
Ztlhillah fil'Alam x
Perkembangan keilmuan
Peningkatan bilangan penduduk
l5
16
Apakah X?
A Dern,a raja
C Pemerintah agung
Wakil dewa
Bayangan tuhan di dalarn alam
B
D
Batu Bersurat Terangganu.
1249ll .e 20t 2 Huk Cipta LIPSM Negeri selungor
ILihat
halaman sebelahw
w
w
.
m
y
s
c
h
o
o
l
c
h
i
l
d
r
e
n
.
c
o
m

w
w
w
.
m
y
s
c
h
o
o
l
c
h
i
l
d
r
e
n
.
c
o
m
M
u
a
t

t
u
r
u
n

(
p
e
r
c
u
m
a
)

s
k
e
m
a

l
a
i
n

d
i


M
u
a
t

t
u
r
u
n

(
p
e
r
c
u
m
a
)

s
k
e
m
a

l
a
i
n

d
i
6
l7 Rajah berikut menunjukkan ciri-ciri kehidupan pada Zaman Gelap.
1249n
Raja
Perlindungan
, Tuan tanah
Apakah tukaran yang patut diberi oleh tuan tanah selepas rnendapat perlindungan tersebut?
A Membayar cukai kepada raja
B Menyerahkan tanah kepada raja
C Menjadi petani di tanah milik raja
D Memberi sebahagian hasil kepada raja
18 Slogan berik-ut dilaungkan oleh orang Eropah bagi tujuan tertentu.
.
fu[ission Civilisatrice
.
The White Man's Burden
.
The Blessings oJ" the Anglo-Saxon Protection
Apakah tujuannya?
A Menarik sokongan rukyat
B Menyebarkan agama Kristian
C Memperkenalkan kebudayaan Barat
D Mempertingkat teknologi Barat
L9 Maklumat berikut merupakan aktiviti masyarakat Melayu tradisional.
a
a
a
Mengutip hasil hutan
Menternak binatang
Menanam padi
Apakah kegunaan hasil yang diperoleh daripada kegiatan tersebut?
A Digunakan untuk keluarga sendiri
B Dipasarkan di pelabuhan utama
C Dihantar kepada pembesar
D Dieksport ke negara lain
124911 a 2012 Hak cipta tvPSh[ lve,geri selangorw
w
w
.
m
y
s
c
h
o
o
l
c
h
i
l
d
r
e
n
.
c
o
m

w
w
w
.
m
y
s
c
h
o
o
l
c
h
i
l
d
r
e
n
.
c
o
m
M
u
a
t

t
u
r
u
n

(
p
e
r
c
u
m
a
)

s
k
e
m
a

l
a
i
n

d
i


M
u
a
t

t
u
r
u
n

(
p
e
r
c
u
m
a
)

s
k
e
m
a

l
a
i
n

d
i
7
1l,4gn
2a Maklumat
berikut berkaitan dengan wabak penyakit
yang berlaku di Tanah Melayu pada tahun
1910
-
1920.
Jenis penyakit
Kematian
Malaria
200 000 orang
Apakah tindakan kerajaan British bagi mengawal
wabak penyakit tersebut?
A Mewujudkan Majlis Perbandaran
B Memperkenalkan
Sanitctrl, Board
C Menubuhkan Jabatan Kesihatan Daerah
D Mendirikan lnstitut Penyelidikan
perubatan
2l Senarai berikut merupakan akta yang cliperkenalkan oleh British di Burma.
.
Akta Kampung Ulu Burma 1887
.
Akta Perkampungan
Burma 1889
Apakah kesan pengenalan akta tersebut?
A Mengurangkan kuasa raja B Menyingkirkan pengaruh Barat
C Menghapuskan golongan agama D Melenyapkan pentadbiran tradisional
22 Maklumat berikut berkaitan dengan kegiatan nasionalisme tahap peftama
di Thailand.
Rakyat Thailand tidak berpuas hati terhadap penguasaan politik
oleh kerabat diraja dan kuasa mutlak raja.
Andaikan anda rak,vat Thailand ketika itu, apakah tindakan yang akan anda arnbil?
A Melancarkan Revolusi Thai B Melakukan pembaharuan politik
C Meminta bantuan dari kuasa luar D Menyebarkan pendidikan sekular
23 Pernyataan beriktrt berkaitan dengan pelantikan pembesar di Kelantan pada tahun 1915.
.
Engku Besar Jeram dilantik sebagai raja
.
T'ok Janggut dilantik sebagai Perdana Menteri
.
Che Ishak sebagai Pegawai Daerah
Apakah peristiu,a yang mernbawa kepada pelantikan tersebut'J
A Kejayaan nlenawan Pasir Puteh B Kemangkatan Sultan Kelantan
C Kebangkitan menentang Siarn D Kekalahan tentera Jepun
1249ll {:) 2012 Hak Cipru AIPSM N,:geri Salangor
ILihat
halaman sebelahw
w
w
.
m
y
s
c
h
o
o
l
c
h
i
l
d
r
e
n
.
c
o
m

w
w
w
.
m
y
s
c
h
o
o
l
c
h
i
l
d
r
e
n
.
c
o
m
M
u
a
t

t
u
r
u
n

(
p
e
r
c
u
m
a
)

s
k
e
m
a

l
a
i
n

d
i


M
u
a
t

t
u
r
u
n

(
p
e
r
c
u
m
a
)

s
k
e
m
a

l
a
i
n

d
i
24
8
124911
Maklumat berikut berkaitan dengan isu-isu yang dibangkitkan melalui penulisan dalam majalah.
.
Perpaduan dalam kalangan guru perempuan Melayu Johor
.
Menggalakkan wanita mendapatkan pendidikan untuk kemajuan diri
Apakah nama majalah tersebut?
A Pengasuh
C l\lajalah Guru
Bagaimanakah Bismarck berjaya memenangi
di medan peperangan?
A Melaksanakan pelbagai taktik kotor
C Mengadakan kerjasama dengan ltali
Bulan Melayu
Pelita Bahasa
dan membangkitkan semangat rakyat Prussia
B Melancarkan sistem kediktatoran
D Menggunakan isu membenci kuasa asing
B
D
25
26 Maklumat berikut memjuk kepada ciri-ciri negara dan bangsa dalam Kesultanan Melayu Melaka.
Kedaulatan merupakan kekuasaan tertinggi terhadap rakyat sesebuah
wilayah dan tidak boleh dihadkan oleh mana-mana pihak.
Apakah fungsi kedaulatan?
A Lingkungan pengaruh yang luas
C Penerimaan pemerintahan raja
Menguatkuasakan undang- undang
Menjadi identiti sesebuah negara
B
D
27 Rajah berikut berkaitan dengan negeri-negeri warisan Kesultanan Melayu Melaka.
Mewarisi Kesultanan Melayu Melaka
Mengapakah negeri-negeri tersebut dianggap sebagai warisan Kesultanan Meiayu Melaka?
I Negeri naungan
II Mengahwini kerabat diraja
III Menggunakan gelaran sultan
IV Sistern pembesar Empat Lipatan
A IdanlI
C II dan III
1249ll o 2012 Hak Cipta I.IPSM Negeri Selangor
B IdanIV
D III dan IV
Johorw
w
w
.
m
y
s
c
h
o
o
l
c
h
i
l
d
r
e
n
.
c
o
m

w
w
w
.
m
y
s
c
h
o
o
l
c
h
i
l
d
r
e
n
.
c
o
m
M
u
a
t

t
u
r
u
n

(
p
e
r
c
u
m
a
)

s
k
e
m
a

l
a
i
n

d
i


M
u
a
t

t
u
r
u
n

(
p
e
r
c
u
m
a
)

s
k
e
m
a

l
a
i
n

d
i
9
1249n
28 Senarai berikut menerangkan pertubuhan yang ditubuhkan di Tanah Melayu selepas
perang
Dunia Kedua.
.
Angkatan Pemuda Insaf (API)
.
Angkatan Wanita Sedar (AWAS)
.
Barisan Tani Malaya (BATAS)
Apakah persamaan pendirian ahli pertubuhan
tersebut?
A Menyokong Malayan Union B Menyetujui pendidikan sekular
C Menentang kernasukan imigran D Membubarkan Sistem Ahli
29 Apakah mant-aat yang diperoleh orang Melayu melalui Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu
t948?
A Kedudukan isitmewa dilindungi B Menentukan kerakyatan
C Menguasai pentadbiran
D Kebebasan berpolitik
30 Mengapakah parti berikut ditubuhkan?
Parti Parti Kemerdekaan Malaya (IMP)
Pengasas Dato' Onn Jaafar
'fahun
Penubuhan 1951
A Mernpertahan hak peribumi
B Menyekat pengamh komunis
C Nlewu3udkan kerjasama kaum D Memajukan ekonomi negara
3I Maklumat berikut merupakan negeri-negeri yang menyertai Persekutuan Malaysia.
Persekutuan Malaysia yang
Persekutuan Tanah Melayu,
bakal dibentuk merupakan gabungan
Singapura, Sarawak, Sabah dan Brunei.
Tunku Abdul Rahman
Apakah faedah kepada negeri-negeri tersebut apabila menyertai Persekutuan Malaysia?
A Bebas menubuhkan parti politik B Bebas daripada ancaman politik
C Mempercepat proses ketnerdekaan D Memudahkan perpindahan penduduk
124911 a 2012 Hak Ciotu ttPSM |'tegeri Selangor.
I
Lihat halaman sebelahw
w
w
.
m
y
s
c
h
o
o
l
c
h
i
l
d
r
e
n
.
c
o
m

w
w
w
.
m
y
s
c
h
o
o
l
c
h
i
l
d
r
e
n
.
c
o
m
M
u
a
t

t
u
r
u
n

(
p
e
r
c
u
m
a
)

s
k
e
m
a

l
a
i
n

d
i


M
u
a
t

t
u
r
u
n

(
p
e
r
c
u
m
a
)

s
k
e
m
a

l
a
i
n

d
i
10
32 Maklumat berikut menerangkan bidang kuasa Yang di-Pertuan Agong.
.
Ketua Negara
.
Kuasa Tertinggi
.
Ketua Angkatan Bersenjata
oI
Apakah X?
A Menabalkan sultan
B lVlengisytiharkan darurat
C Merangka perlemb agaan
D Menggubal undang-undang
33 Maklumat berikut berkaitan dengan pengagihan kuasa pentadbiran di Malaysia.
Senarai Persekutuan memuatkan bidang kuasa Persekutuan.
Aspek manakah terkandung dalam seuarai tersebut?
A Tanah
B Pertanian
C Perlahanan
D Undang-undang Islam
34 Mengapakah lagu Terang Bulqn dipilih sebagai lagu kebangsaan?
A Mudah difahami
B Mempunyai ciri demokrasi
C Mempunyai unsur kemeiayuan
D Membangkitkan semangat patriotik
35 Apakah matlamat penubuhan Lembaga Pernbangunan Industri Desa (RIDA)?
A Mernajukan sektor kraftangan desa
B Membangunkan masyarakat luar bandar
C Membangunkan ekonomi golongan imigran
D i\{eningkatkan tahap pendidikan orang Melayu
1249fi
l249ll o 2012 Hak Ciptu MPSV l,legeri Selungorw
w
w
.
m
y
s
c
h
o
o
l
c
h
i
l
d
r
e
n
.
c
o
m

w
w
w
.
m
y
s
c
h
o
o
l
c
h
i
l
d
r
e
n
.
c
o
m
M
u
a
t

t
u
r
u
n

(
p
e
r
c
u
m
a
)

s
k
e
m
a

l
a
i
n

d
i


M
u
a
t

t
u
r
u
n

(
p
e
r
c
u
m
a
)

s
k
e
m
a

l
a
i
n

d
i
11
1249n
36 Pernyataan berikut berkaitan dengan usaha mendaulatkan Bahasa Melarru.
Perkara 152 Perlembagaan Malaysia merujuk Bahasa Melayu sebagai
bahasa kebangsaan.
Bagaimanakah
usaha mendaulatkan Bahasa Melayu?
I Digunakan di mahkamah
il Penghapusan sekolah vernakular
m Mewujudkan penggunaan padapapan iklan
IV Menjadi bahasa pengantar
di sekolah menengah
A IdanII
B IdanIV
C II dan III
D III dan IV
37 Pernyataan berikut merujuk kepada cabaran keempat Wawasan 2020.
Mewujudkan masyarakat bermoral dan beretika.
Apakah yang dapat merealisasikan cabaran tersebut?
I Kecemerlangan budaya
II Kemampuan para pemimpin
ru Keunggulan institusi pemerintah
ry Keberkesanan sistem pendidikan
A Idanll
B IdanIV
C II dan III
D III dan IV
38 Mengapakah pemimpin berikut dikatakan telah mengingkari Perjanjian Versailles?
Adolf Hitler
A Mengurangkan bayaran pampasan
B Membesarkan angkatan tentera
C Membentuk pakatan tentera
D Menakluki negara Poland
l249ll A 2012 Hak Cipta MpSM Negeri Setangor
I
Lihat halaman sebelahw
w
w
.
m
y
s
c
h
o
o
l
c
h
i
l
d
r
e
n
.
c
o
m

w
w
w
.
m
y
s
c
h
o
o
l
c
h
i
l
d
r
e
n
.
c
o
m
M
u
a
t

t
u
r
u
n

(
p
e
r
c
u
m
a
)

s
k
e
m
a

l
a
i
n

d
i


M
u
a
t

t
u
r
u
n

(
p
e
r
c
u
m
a
)

s
k
e
m
a

l
a
i
n

d
i
t2
39 Rajah berikut merujuk kepada persaingan yangberlaku antara dua kuasa.
t249lt
Ideologi Kapitahs Ideologi Komunrs
Apakah kesan daripada pertembungan ideologi tersebut?
A Perpecahan empayar Turki B Penubuhannegara bangsa
C Pembentukan blok dunia D Pembayaran ganti rugi
40 Jadual berikut berkaitan dengan peranan Malaysia dalam ASEAN.
Tahun Peristiwa
r984
Mengadakan Mesyuarat
Menteri-menteri Luar
ASEAN
Apakah resolusi yang dicapai dalam mesyuarat tersebut?
A PelaksanaanZon Bebas Senjata Nuklear
B Pembentukan Free Trade Area (AFTA)
C Penggunaanmata wang yang seragam
D Penggabungan pakatan tentera bersama
KERTAS SOALAN TAMAT
www.mvschoolchtldren.com
l249ll a 2012 Hak cipta MPSM Negeri selangorw
w
w
.
m
y
s
c
h
o
o
l
c
h
i
l
d
r
e
n
.
c
o
m

w
w
w
.
m
y
s
c
h
o
o
l
c
h
i
l
d
r
e
n
.
c
o
m
M
u
a
t

t
u
r
u
n

(
p
e
r
c
u
m
a
)

s
k
e
m
a

l
a
i
n

d
i


M
u
a
t

t
u
r
u
n

(
p
e
r
c
u
m
a
)

s
k
e
m
a

l
a
i
n

d
i
NO. KAD PENGENALAN
ANGKA C}ILIRAN
I
I
Dua
jam
tiga puluh minit
N**
4)
\
lPs/
\\
W
PROGRAM PEI{INGKATAN
PRE STASI AKADEMIK
PEPERIKSAAI{
PERCUBAAII{
SIJIL PELAJARAN
MALAYSIA 2OI2
SEJARAH
Kertas 2
Ogos/September
Al
t2Jam
){anra
Tingkatan ......
JABATAN PELAJARAN
NEGERT SELANGOR
MAJLIS PENGETUA SEKOLAH MALAYSIA NEGERI SELANGOR
1249t2
2.
1
J.
4.
5.
JANGANT BUKA KERTAS SOALAN
Tulis nombor kad pengenalan,
angka giliran,
nama, dun tingkatan andtt padu petak
))ang
clisediakan.
Kerta,s sotrlnn ini rnengantlungi dua buhctgian:
Bahagian A dan Bahagian B.
Jatvob semua saalan dalam Bahagian A. dun tiga
soalsn daripudu Bahagian B.
Jaw,oputr bagi tsahagian A hendaklah ditulis pada
ntang
),ang
disediakan dalam kertas soalun.
Jav,opan bagiBahagian B
hendaklah dirulis dolant
btrku jawapan
yang dibekalkan oleh Pengawas
Pepe.riksaan. Sekiranya ruang dalam buku
jaw,apan
tidak mencwkupi, sila dapatkan helaian
tambahatt daripada Pengatvas Peperiksaon.
Ceraikan Bahagian B daripada kertas soolan ini.
Ikat buku jawapan
bersaruu-sattxa kertas soalan ini
dan seraltkan kepada Pengaw,as Peperiksoctn pada
akhir peperiksaan.
Markah
t,ang diperuntukkttn bagi setictp soalan
atau ceraian soalan ditunjttklran dttlam kurungctn.
INI SEHINGGA DTBERITAHU
l.
Kertas soalan ini rnengandungi 8 halaman bercetak.
124912 e) 2Al2 l{ok Ciptu MPSA4 Negeri Setungor
6.
7.
www. myschoolchildren.com
(Jntttk
Kegttnaan P erneriks a
Kod Pemeriksa :
Bahagian Soalan
Markah
Penuh
Markah
Diperoleh
A
i 10
2 10
a
J 10
4 t0
B
5 20
6 20
7 20
8 20
9 2A
Jumlah 100
ILihat
halaman sebelahw
w
w
.
m
y
s
c
h
o
o
l
c
h
i
l
d
r
e
n
.
c
o
m

w
w
w
.
m
y
s
c
h
o
o
l
c
h
i
l
d
r
e
n
.
c
o
m
M
u
a
t

t
u
r
u
n

(
p
e
r
c
u
m
a
)

s
k
e
m
a

l
a
i
n

d
i


M
u
a
t

t
u
r
u
n

(
p
e
r
c
u
m
a
)

s
k
e
m
a

l
a
i
n

d
i
1249t2
Bahagian A
140
markahl
Jawab semua soalan.
Aktiviti perdagangan
Tamadun India mengalami perkembangan yang sangat pesat pada abad
ketiga Sebelum Masihi.
(o) Beri dua contoh barang dagangan Tamadun India.
(i)
(ii)
12
markah)
(b) Nyatakan negara luar yang menjalankan hubungan perdagangan dengan Tamadun India.
(i)
(ii)
12
ntarkah'l
(c) Mengapakah ekonomi Tamadun lndia berkembang dengan pesat pada abad ketiga SM?
(i)
(ii)
12
markahl
@
Pada pengetahuan anda, apakah kebaikan persatuan perdagangan dan perusahaan?
(i)
(ii)
12
markahl
(") Pada pandangan anda, bagaimanakah ekonomi negara kita dapat ditingkatkan?
(i)
(ii)
12
markahl
124912 a 2012 Hak Cipta MpSM Negeri Setangorw
w
w
.
m
y
s
c
h
o
o
l
c
h
i
l
d
r
e
n
.
c
o
m

w
w
w
.
m
y
s
c
h
o
o
l
c
h
i
l
d
r
e
n
.
c
o
m
M
u
a
t

t
u
r
u
n

(
p
e
r
c
u
m
a
)

s
k
e
m
a

l
a
i
n

d
i


M
u
a
t

t
u
r
u
n

(
p
e
r
c
u
m
a
)

s
k
e
m
a

l
a
i
n

d
i
3
1249t2
Eropah telah mengalami zaman kemerosotanpadaZaman Gelap selepas keruntuhan Tamadun
Rom.
(o) Apakah peranan baron (tuan tanah) terhadap petani pada zaman tersebut?
(i)
(ii)
12
markahl
(b) Mengapakah bidang perdagangan mengalami kemeros otan?
(i)
(ii)
l2
markahl
(r) Apakah faktor yang menyebabkan Zaman Gelap ini berakhir?
ll
markah)
(d) Pada pandangan anda, apakah pengajaran daripada ZamanGelap yang dilalui Eropah?
(i)
(ii)
12
markahl
(e) Berdasarkan pengetahuan sejarah anda, bagaimanakah kita mampu menyaingi kemajuan
b{
yang telah dicapai oleh Eropah pada hari ini?
(Ji
(i)
E
s
13
markc
$1
3
s\/
*/
(E
rB
s
q)
_r<,
(r)
q)
qJ
t
P
q.)
I
I
Lihat halam
#
iebelah
o
q)
\L
124912 o 2012 Hak Cipta MPSM Negeri Selangc.trw
w
w
.
m
y
s
c
h
o
o
l
c
h
i
l
d
r
e
n
.
c
o
m

w
w
w
.
m
y
s
c
h
o
o
l
c
h
i
l
d
r
e
n
.
c
o
m
M
u
a
t

t
u
r
u
n

(
p
e
r
c
u
m
a
)

s
k
e
m
a

l
a
i
n

d
i


M
u
a
t

t
u
r
u
n

(
p
e
r
c
u
m
a
)

s
k
e
m
a

l
a
i
n

d
i
(b)
4
Gerakan Islatr rnerupakan gerakan yang dipelopori
Perang Dunia Kedua.
(o) Beri nama dua tokoll gerakan tersebut.
1249t2
oleh Kaurn Muda di Tanalr N4elayu sebelurn
(i)
(ii)
l2
markahl
Apakah idea perjuangan
rnereka'?
(i)
(ii)
12
ruarkahl
(c)
Berdasarkan pengetahuan
seiarah anda, nyatakan sumbangan Kaum Muda kepada masyarakat
har:i ini.
(i)
(ii)
12
markah)
@
Sebagai generasi hari ini, apakah iktibar perjuangan Kaum Muda yang b6leh ancla pelajari'/
(i)
(ii)
l2
markalt)
(e)
Sebagai pengerusi persatuan, nyatakan usaha-usaha yang boleh clitakukan untuk lnenarik
minat murid rnenyertai persatuan anda.
(i)
(ii)
12
murkahl
124912 A 2012 IIuk Ciptu IIIPSM Negeri Selurtgorw
w
w
.
m
y
s
c
h
o
o
l
c
h
i
l
d
r
e
n
.
c
o
m

w
w
w
.
m
y
s
c
h
o
o
l
c
h
i
l
d
r
e
n
.
c
o
m
M
u
a
t

t
u
r
u
n

(
p
e
r
c
u
m
a
)

s
k
e
m
a

l
a
i
n

d
i


M
u
a
t

t
u
r
u
n

(
p
e
r
c
u
m
a
)

s
k
e
m
a

l
a
i
n

d
i
L249t2
Suruhanjaya Reid dibentuk untuk membincang dan menyusun Perlembagaan Persekutuan Tanah
I\llelayu (PTM) yang merdeka pada tahun 1957.
(r) Namakan dua orang tokoh yang terlibat dalarn suruhanjaya tersebut.
(i)
(ii)
12
markahl
(b) Apakah isu yang menjadi panduan suruhanjaya ini dalam menjalankan tugas mereka?
(i)
(ii)
y2
i,r*iir'i1
Berdasarkan pengetahuan anda, apakah kandungan Perjanjian Persekutuan Tanah lVIelayu
1951?
(i)
(ii)
p
**'*iril
(d) Rerdasarkan pengetahuan sejarah ancla, bagaimanakah Persekutuan Tanah Melayu
mendapatkan kemerdekaan?
(,')
(i)
(ii)
12
markahl
Sebagai warganegara
kemerdekaan negara
(i)
( ii)
Malaysia, apakah sumbangan yang boleh anda berikan bagi mengisi
pada hari ini?
12
markt
(e)
\
rB
g
a)
_\(
(r)
q,
q.)
(\
g
(I)
,uQ
a_
o
belr
q)
q)
*
-c-
C)/
.. o/
oi
rb/
si
r/
:/
i/
I/
t
ah
124912 ac )0 t2 l-{ak Cipttt t[PSA.,t Neger.i .Selangor
I
Lihat halamaw
w
w
.
m
y
s
c
h
o
o
l
c
h
i
l
d
r
e
n
.
c
o
m

w
w
w
.
m
y
s
c
h
o
o
l
c
h
i
l
d
r
e
n
.
c
o
m
M
u
a
t

t
u
r
u
n

(
p
e
r
c
u
m
a
)

s
k
e
m
a

l
a
i
n

d
i


M
u
a
t

t
u
r
u
n

(
p
e
r
c
u
m
a
)

s
k
e
m
a

l
a
i
n

d
i
1
i
I
'6
i
t249t2
Bahagian B
160
markahl
Jawab tiga soalan sahaja.
Penentangan orang Arab
Quraisy
Makkah terhadap Islam menyebabkan Nabi Muhammad SAW
berusaha menyebarkan Islam ke Madinah.
(q) Nyatakan cara Nabi Muhammad SAW menyebarkan [slam di Madinah.
14
morkahl
(b) Kerajaan Islam Madinah telah melalui beberapa siri peperangan dengan orang Arab
Quraisy.
Berdasarkan pengetahuan sejarah anda, mengapakah peperangan dibenarkan dalam lslam?
ll0
markahl
(") Pada pendapat anda, apakah ciri-ciri kepemimpinan Nabi Muhammad SAW yang waiar
dicontohi?
16
markahl
(a) Berdasarkan pengetahuan anda, nyatakan peranan pendakwah lslam di Asia Tenggara.
l7
markahl
(b) Jelaskan pengaruh Islam dalam sistem pemerintahan dan pentadbiran di Asia Tenggara.
l8
ruarkahl
(") Pada pendapat attda, apakah kesan penyebaran Islam terhadap cara hidup masyarakat kini?
15
markah)
Pembina an ne gar a dan bangs a diperkukuhkan dengan pembentukan Malay s i a.
(r) Terangkan cadangan pembentukan Malaysia.
(b) Huraikan langkah-langkah pembentukan Malaysia.
(r) Pembentukan Konsep lMalaysia melahirkan masyarakat yang harmoni.
Apakah peranan anda bagi menj ayakan konsep tersebut?
14
markah)
ll0
markahl
16
markahl
14
markahl
ILihat
halaman sehelah
Dasar pembangunan sosial telah dilaksanakan oleh kerajaan untuk membina rregara Malaysia
yang bersatu padu, aman dan sejahtera.
(r) Terangkan langkah-langkah ke arah pembentukan Dasar Pendidikan Kebangsaan.
ll0
markahl
(b) Berdasarkan pengetahuan sejarah anda, terangkan alasan Rukun Negara diperkenalkan.
16
markahl
(r) Pada pendapat anda, bagaimanakah aktiviti sukan dapat mewujudkan perpaduan rakyat di
negara kita?
124912 o 20t 2 rtuk Cipru tu{PSM }{egeri Setangorw
w
w
.
m
y
s
c
h
o
o
l
c
h
i
l
d
r
e
n
.
c
o
m

w
w
w
.
m
y
s
c
h
o
o
l
c
h
i
l
d
r
e
n
.
c
o
m
M
u
a
t

t
u
r
u
n

(
p
e
r
c
u
m
a
)

s
k
e
m
a

l
a
i
n

d
i


M
u
a
t

t
u
r
u
n

(
p
e
r
c
u
m
a
)

s
k
e
m
a

l
a
i
n

d
i
8
9 Jadual berikut berkaitan konftrik antarabangsa pada abad ke-20.
1249t2
Tahun
Peristiwa
28 Julai 1914 Perang Dunia Pertama bermula
(a) Terangkan faktor-faktor berlakunya Perang Dunia Peftama.
16
markahl
(h) Berdasarkan pengetahuan sejarah anda, nyatakan kesan Pertrng Dunia Pertama.
,
llA
murkoltf
(t) Sebagai pemimpin pada masa hadapan, apakah usaha anda untuk menggelakkan berlakunya .
peperangan?
14
markah]
KERTAS SOALAN TAMAT
124912 o 2012 ltak Ciptu MPSM Negeri Selangorw
w
w
.
m
y
s
c
h
o
o
l
c
h
i
l
d
r
e
n
.
c
o
m

w
w
w
.
m
y
s
c
h
o
o
l
c
h
i
l
d
r
e
n
.
c
o
m
M
u
a
t

t
u
r
u
n

(
p
e
r
c
u
m
a
)

s
k
e
m
a

l
a
i
n

d
i


M
u
a
t

t
u
r
u
n

(
p
e
r
c
u
m
a
)

s
k
e
m
a

l
a
i
n

d
i