Anda di halaman 1dari 6

PEMERINTAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA

SMK NEGERI 4 PENAJAM PASER UTARA


Alamat :Jln. Provinsi Km. 27 Kelurahan Sesulu Kec. WaruKab. Penajam Paser Utara Kode Pos 76284

Ulangan Akhir Semester Ganjil (paket 2) Tahun Pelajaran 2013 / 2014


Mata Pelajaran Kelas / Jurusan Hari / Tgl Waktu : : : : Produktif Survey dan Pemetaan XI / Survey dan pemetaan 90 menit

I.

PilihanGanda 1. Perintah yang digunakan untuk mencerminkan suatu benda dalam AutoCad adalah. a. b. d. e.

c. 2. Perintah yang digunakan untuk memberikan arsiran pada suatu bidang adalah a. Fillet d. Hatch b. Dimension c. Array 3. Perintah yang digunakanuntukmemotonggarisdalamAutoCadadalah. a. b. c.
e

e. Extend

4. Instruksi Extend adalah instruksi tingka tlanjut yang digunakan untuk a. Menghapus garis d. Mempertebal garis b. Memperpanjang garis e. Menandai panjang garis c. Memotong garis 5. Untuk membuat suatu keterangan tulisan pada gamba rdigunakan perintah a. Dim d. Area b. Text e. Style c. Array 6. Untuk Memberikan keterangan Ukuran pada gambar digunakan perintah a. Dimension d. Area b. Text e. Style c. Array 7. Icon berfungs iuntuk membuat busur / garis lengkung, yang dikenal dengan nama . a. Line d. Arc b. Rectangle e. Polygon c. Ellipse 8. Dari beberapa perintah di bawah ini, yang manakah yang merupakan perintah dasar dalam Auto Cad? a. Offset d. Move b. Circle e. Array c. Hatch

9. Fungsidari Icon adalah a. Membuat Garis b. Menghapus Garis c. Mengcopy Garis

d. Memperbesar Obyek e. Memperkecil Obyek

10. Untuk membuat lingkaran digunakan perintah a. Zoom d. Ellipse b. Circle e. Arc c. Rectangle 11. Pengukuran untuk keperluan gedung, jembatan, bengungan ,dll menggunakan teknik pengukuran. a. b. c. d. e. topografi tekniksipil Fotogrametri Sudut maknetis azimuth

12. Ruang lingkup pekerjaan survey diantaranya. a. b. c. d. e. Pengalian tanah Konstruksi bangunan Gambar bangunan survey kepadatan lalulintas teknik sipil

13. Pengukuran polygon tertutup untuk batas tanah data apa sajakah yang di ambil dl lapangan : a. b. c. d. e. Banyaknya titik pengukuran di lapangan Azimuth awal, sudutdatar, jarakdatar Azimuth awal, jarak miring, sudut miring Tinggi Alat, jarak miring, sudut miring Tinggi Alat, jarak miring, sudut miring dan azimuth awal

14. Ketika kita mengukur beda tinggi di titik A dantitik B dan beda tingginya bernilai positif, maka . a. Permukaan tanah di A lebih tinggi daripada di titik lain b. Permukaan tanah di A lebih rendah daripada di B c. Permukaan tanah di B lebih tinggi daripada di A d. Permukaan tanah di A menurun kearah titik B e. Permukaan tanah di A lebih rendah daripada di B 15. Dibawah ini system pematokan, kecuali . a. Sistem Orthogonal b. Sistem Triangulasi c. Sistem Rangkaian d. Segitiga Sistem Tying In e. Sistem Polar 16. Titik-titik Triangulasi terbuat dari . a. Batu Kali b. Bambu c. Batu Bata d. Beton e. Kayu

17. Koreksibenangtengah = . a. ( Ba - Ba ) / 2 b. ( Ba + Ba ) x 2 c. ( Ba + Bb ) / 2 d. ( Ba x Ba ) + 2 e. ( Ba + Ba ) x 2 18. Pada pengukuran system polar data apa saja yang di ambil : a. Jarak miring, sudut miring, azimuth awal b. Jarakdatar , Sudut miring, kompas c. Azimuth akhir, sudut datar, jarak miring d. Azimuth akhir, sudut datar, kompas e. Azimuth awal, Jarakdatar, Sudutdatar 19. Rumus Jarak Datar = .. a. (Ba-Bb)*100*(sin V2) b. (Ba-Bb)*100*(sin V)2 c. (Ba-Bb)*100*sin V d. (Ba+Bb)*100*sin V2 e. (Ba+Bb)*100*(sin V2) 20. JikaY.Xn+1 = 49066,563 danX.Yn+1 = 48336,971, maka luasnya adalah .. a. 729,592 b. 364,592 c. 729,529 d. 243,197 e. 364,796 21. Koordinat X (P1) = 100,000 ; azimuth = 75o 0 0 ; jarak = 20 m ; koreksi = -0.010 koordinat X (P2) = (sin 75 = 0,966 ; cos 75 = 0,259) a. 119,308 b. 115,170 c. 115,289 d. 105,308 e. 100,298 22. Untuk melakukan koreksi sudut horizontal dalam, kita dapat menggunakan rumus . a. (n 2) . 180o b. (n + 2) . 180o c. (n + 2) . 90o d. (n 2) . 90o e. n (2 . 180o) 23. Diketahui azimuth P1= 75o 0 0 dansudut horizontal = 280o 49 31, maka azimuth P2 = . a. 175o 49 31 b. 175o 31 49 c. 275o 49 31 d. 275o 31 49 e. 355o 49 31 24. Rumus untuk menghitung luas tanah pada pengukuran system polar adalah : a. x a x b b. S = (a+b+c)/2 c. L = x a x b x Sin A d. L = a x b x cos A e. L = a x b x Tan

25. Pada pengukuran profi lmemanjang menggunakan alat ukur water pass untuk menghitung beda tingginya adalah : a. ( Bacaan Muka BacaanBelakang) b. (TinggiAlat BacaanBelakang) c. (Bacaan Muka + TinggiAlat ) d. ( Bacaan Muka BacaanBelakang ) + TinggiAlat e. ( Bacaan Belakang- BacaanMuka) 26. Yang dimaksud dengan azimuth adalah: a. Sudut yang di mulai dari pembacaan belakang kepembacaan muka b. Sudut jurusan yang di mulai dari arah utara /selatan magnet c. Sudut dalam kerangka poligon d. Sudut luar kerangka polygon e. Koreksi sudut 27. Jalon (titik sementara),Rambu ukur (titik sementara),Patok (titik sementara),Titik tetap ( triangulasi dan titik polygon) adalah: a. Alat ukur sederhana b. Alat alat pengukuran sudut c. Alat untuk member tanda titik di lapangan d. Alat penyipat datar sederhana e. Alat untuk mengetahui beda tinggi tanah 28. Mengapa Beda tinggi tanah sangat di perlukan dalam pemeratan tanah? a. Karenadengan mendapatkan bedatingginya ,maka dengan mudah dapat diketahui tanah yang akan digali dan tanah yang akan di urug b. Karena dengan mendapatkan beda tingginya maka dengan mudah dapat diketahui luas tanah c. Karena dengan mendapatkan beda tingginya , maka dengan mudah dapat diketahu iuntuk membuat jalanraya d. Karena dengan mendapatkan beda tingginya , maka dengan mudah dapat diketahui tanah yang akan di buang e. Karena dengan mendapatkan beda tingginya , maka dengan mudah dapat diketahui tanah yang akan di urug 29. Jarak yang di ambil pada pengukuran polygon tertutup adalah jarak : a. Jarak miring b. Jarak miring dan jarak datar c. Jarak datar d. Jarak optis e. Jarak langsung 30. Serangkaian garis berurutan yang panjang dan arahny telah ditentukan . a. Azimut b. Titik control c. Koordinat d. Poligon e. Polar 31. Berdasarkan konstruksinya alat sipat datar dibedakan dalam .. tipe. a. 2 b. 3 c. 4 d. 5 e. 6

32. Yang merupakan fungs iutama dari pesawat theodolit adalah untuk .. a. Menguku rketinggian tanah b. Mengukur jarak datar c. Mengukur jarak miring d. Menguku rsudut horizontal e. Mengukur kedataran bowplank 33. Jenis pekerjaan pengukuran yang dibutuhkan untuk pekerjaan bendungan adalah, kecuali. a. Pengukuran garis kontur b. Pengukuran luas bendungan c. Pengukuran as bendungan d. Pengukuran horizontal e. Pengukuran titik kontrol

34. Jika panjang garis dalam 5 cm dengan skala gambar 1 ; 10.000, jarak sesungguhnya di lapangan .. a. 0,5 m b. 5m c. 50 m d. 500m e. 5.000m 35. Bila dalam pembacaan sudut pada pesawat theodolit terbaca 900 maka bentuk teropong adalah a. miring b. datar c. tegak d. miring sedikit e. datar sedikir 36. Koordinat A (100/150); B (215/110) dan C (170/195), maka azimuth AB. a. 290 38 44 b. 900 38 44 c. 1090 38 44 d. 1190 38 44 e. 1590 38 44 37. Alat yang paling teliti untuk mengukur ketinggian titik atau elevasi di lapangan adalah : a. Rambu ukur b. TS c. Selang plastic d. Kompas e. Theodolite 38. Titik yangbersifa tsementara adalah . a. Titik Triangulasi Primer b. Titik Polygon c. Titik Triangulasi Sekunder d. Titik As jalan e. Bench Mark 39. Tanda-tanda gambar yang dipakai pada peta disebut: a. Peta b. Skalapeta c. Ilmu ukur tanah d. Legenda e. Garis tepi

40. Kompas di gunakan di dalam penggukuran topografi adalah untuk : a. Mencari jarakdatar b. Mengambil sudut azimuth awal magnetis c. Menghitung ketinggian d. Menghitung absis e. Mengambil gambar II. 1. Essay

C B 17m A Tentukan luas bangunan diatas! 2. Diketahui azimuth P1= 86o 0 0 dansudut horizontal = 280o 49 31, maka azimuth P2. 3. Tentukan BB, BT, BA dari gambar dibawah ini dan tentukan berapa T nya..! (BacaanMuka) (Bacaanbelakang) 14m 25m D 7m 9mE

10

4. Jelaskan tata cara pengambilan data menggunakan theodolite! 5. Jelaskan perbedaan perintah berikut: a.
b.

Copy dan Move Trim dan Extend