Anda di halaman 1dari 2

Tajuk: Peranan Ibu bapa Memupuk Minat Membaca Anak-anak Pada zaman globalisasi ini, anak-anak tidak suka

membaca. Mereka lebih suka menghabiskan masa lapang dengan melepak di kompleks beli-belah atau menonton televis en daripada membaca bahan bacaan ang berguna. !ika tidak membaca, mereka akan kekurangan ilmu pengetahuan atau tidak mengetahui perubahan ang berlaku di sekeliling mereka. "leh itu, ibu bapa perlu memainkan peranan untuk memupuk minat membaca dalam kalangan anak mereka. #atu daripada peranan ibu bapa ialah ibu bapa hendaklah men emaikan tabiat suka membaca dalam kalangan anak mereka. Tabiat ini harus ditanamkan sejak kecil lagi bak kata pepatah, $kalau hendak melentur buluh biarlah daripada rebungn a%. &alam hal ini, ibu bapa perlu men ediakan bahan bacaan untuk anak-anak. #ebagai contohn a, ibu bapa hendaklah me'ujudkan perpustakaan mini di rumah untuk menggalakkan anak-anak membaca. Apabila anak selalu membaca, mereka akan menjadi seronok lalu menjadikan amalan membaca sebagai hobi kerana alah bisa tegal biasa. #elain itu, ibu bapa sendiri juga harus menanamkan sikap suka membaca kepada diri sendiri sebagai teladan kepada anak-anak. Apabila melihat ibu bapa membaca, anak-anak juga akan terpengaruh untuk mengikut jejak langkah ibu bapa mereka ang suka membaca. Misaln a, ibu bapa ang tidak suka membaca dan han a menggalakkan anak-anak mereka membaca dianggap bagai ketam men uruh anakn a berjalan betul. "leh ang demikian, ibu bapa mestilah menjadi contoh kepada anak-anak dengan menjadikan amalan membaca sebagai hobi kerana bagaimana acuan, begitulah kuihn a. &i samping itu,ibu bapa juga hendaklah sering memba'a anak-anak ke perpustakaan atau ke kedai-kedai buku. Apabila mereka berada di perpustakaan atau di kedai buku, mereka berpeluang untuk memilih buku-buku ang diminati untuk dibeli atau dibaca. Melalui cara ini, ibu bapa dapat men uburkan minat membaca dalam kalangan anak mereka. Ibu bapa juga haruslah menggalakkan anak-anak membaca buku dengan cara menda(tar anak mereka dalam kelab buku. Melalui pen ertaan dalam kelab buku, anak-anak akan men ertai pelbagai aktiviti dan mengetahui perkembangan buku ang terkini. #ebagai contohn a, anakanak boleh menjadi ahli )elab *uku Ilmiah ang ditubuhkan oleh &e'an *ahasa dan Pustaka.Apabila anak-anak menjadi ahli kelab buku, mereka didedahkan dengan pelbagai perkara ang berkaitan dengan buku dan mereka tidaklah menjadi seperti katak di ba'ah tempurung. )esimpulann a,ibu bapa harus sedar akan peri mustahakn a membaca kerana para pujangga sering mengingatkan pembaca baha'a membaca jambatan ilmu. Ibu bapa harus menanamkan sikap suka membaca dalam kalangan anak mereka kerana membaca akan menjadikan minda anak-anak mereka cerdas. "leh ang demikian,ibu bapa mestilah menjadi pendorong untuk men untikkan minat membaca dalam hati nurani anak mereka. !ika anak-anak sudah jatuh cinta dengan aktiviti membaca, keja aan dalam bidang pelajaran akan terbentang luas di depan mereka pada masa depan. #ebagai contohn a, ibu bapa hendaklah memba'a anak-anak seminggu atau dua minggu sekali ke kedai buku atau ke perpustakaan.

Anda mungkin juga menyukai