Anda di halaman 1dari 38

A.

PENDAHULUAN Perkhidmatan Bimbingan dan Kaunseling telah mula diperkenalkan dan diterapkan di dalam sistem pendidikan negara kita sejak 1964 lagi. Setelah hampir 50 tahun, perkhidmatan ini masih dianggap sebagai suatu yang agak baru iaitu pemahaman mengenai perkhidmatan ini masih kurang menyeluruh. sek#lah$sek#lah di enurut Suradi !1994" dalam kajian beliau mengenai pelaksanaan perkhidmatan Bimbingan dan Kaunseling di alaysia, mendapati baha%a %alaupun perkhidmatan ini dijalankan tetapi pengendaliannya adalah tidak memuaskan. atlamat Kementerian Pendidikan alaysia dengan perlantikan kaunsel#r sepenuh

masa di setiap sek#lah rendah pada tahun &000 adalah untuk membangunkan p#tensi murid$murid kea rah ke'emerlangan dari aspek keilmuan, sahsiah, kemanusiaan dan ber%a%asan bagi melahirkan sebuah masyarakat yang berbudaya maju serta mampu bersaing dalam dunia antarabangsa untuk merealisasikan matlamat (alsa)ah Pendidikan *egara, +a%asan &0&0 serta +a%asan Pendidikan yang berteraskan K#nsep ,-er# .e)e't/. B. HURAIAN KONSEP i. Konsep Bimbingan dan Kaunseling Bimbingan engikut 0an 1hee 2ee !1991", perkataan bimbingan berasal daripada perkataan 3nggeris iaitu 4guidance4. Kementerian Pelajaran alaysia merujuk kepada athe%s#n menyatakan

bimbingan ialah pr#ses pr#)essi#nal yang sistematik bagi men#l#ng indi5idu melalui pr#suder pendidikan, dan membuat interpretasi untuk memahami 'iri$'iri dan p#tensinya sendiri dengan lebih baik lagi, serta untuk menghubungkan dirinya dengan lebih baik lagi dengan keperluan, dan peluang s#sial mengikut

nilai$nilai s#sial dan m#ral. ethe%s#n !196&" pula menyatakan baha%a bimbingan ialah pr#ses pr#)esi#nal yang sistematik bagi men#l#ng indi5idu melalui pr#sedur pendidikan dan membuat interpretasi untuk memahami 'iri$'iri dan p#tensinya sendiri, lebih$ lebih lagi dengan keperluan dan peluang s#sial mengikut nilai$nilai s#sial dan m#ral. 3ni ditegaskan lagi #leh 6ames 7.S !1945", yang menyatakan baha%a )#kus bimbingan ialah kepada indi5idu tersebut, bukan kepada masalahnya. .engan kata lain matlamatnya ialah untuk meningkatkan perkembangan indi5idu tersebut ! #hd. Salleh 8ebar, 1999". 1 .aniel dan Sha)tel !195:" melalui #hd 7min !&010", bimbingan adalah satu

p#la perkhidmatan yang merangkumi #rientasi, maklumat pendidikan dan kerjaya, in5ent#ri, indi5idu, kaunseling, penempatan dan akti5iti susulan. Shert;er dan St#ne !19:4" menerangkan bimbingan sebagai suatu pr#ses yang membantu indi5idu memahami diri mereka dan dunia mereka. 3ndi5idu tersebut akan dibantu #leh guru bimbingan atau kaunsel#r agar menyedari segala kekuatan dan kelemahan diri mereka. 7li'e 1r#% !1964" menjelaskan bimbingan sebagai bantuan yang diberi kepada sese#rang indi5idu bagi menentukan matlamat jangka pendek dan panjang, meran'ang 'ara$'ara bertindak serta memperbaik sikap dan tingkah laku dalam aspek$aspek yang perlu. ..+. 8e)e5er !19:0" menjelaskan bimbingan sebagai suatu pr#ses pendidikan yang berlanjutan, tersusun dan sistematik. Bimbingan bertujuan membantu sese#rang indi5idu melalui daya usahanya sendiri untuk mengembangkan keb#lehannya serta membuat penyesuaian diri dengan kehendak masyarakat agar memper#leh kesejahteraan hidup. <e#rge, =.8 dan 1ristiani, 0.S. !1995" menjelaskan bimbingan sebagai kegiatan memberikan maklumat yang berkaitan dengan minat dan keperluan peribadi &

murid seperti maklumat pendidikan, s#sial atau 5#kasi#nal. 0ujuan bimbingan lebih menekankan pen'egahan daripada ra%atan masalah psik#l#gi. Kesimpulannya, bimbingan adalah satu pr#ses untuk klien mengenali diri, p#tensi diri dan menghargai p#tensi dan peluang yang diberikan untuk diri mereka. Kaunseling erujuk 7kta Kaunsel#r 19>>, kaunseling adalah suatu pr#ses sistematik untuk membantu perhubungan berdasarkan prinsip$prinsip psik#l#gi yang dilaksanakan #leh kaunsel#r berda)tar mengikut k#d etika kaunseling untuk men'apai suatu perubahan, kemajuan dan penyelesaian yang h#listik, baik dan sukarela pada diri klien supaya perubahan, kemajuan dan penyesuaian itu akan berterusan sepanjang hayat klien. Kaunseling perhubungan mengikut diantara -uraidah !1990" yang adalah suatu pr#ses dalam membina men#l#ng

sese#rang

berkemahiran

!kaunsel#r" dengan ses#rang lain yang memerlukan pert#l#ngan !klien". Perhubungan ini berasaskan rasa h#rmat, mesra dan jujur membantu supaya klien memahami diri, menukar perlakuan, meneguhkan iman dan mengasah keupayaan menyelesaikan masalah dengan #bjekti). 1 .aniel dan Sha)tel !1956" mentakri)kan kaunseling sebagai satu siri penemuan yang langsung dengan indi5idu yang bertujuan membantunya menyesuaikan diri dengan alam sekelilingnya. Shert;er dan St#ne !19:4" menerangkan kaunseling sebagai suatu pr#ses interaksi yang memb#lehkan indi5idu itu memahami diri dan persekitarannya. ?al ini akan membantunya membentuk matlamat dan nilai yang akan menjadi asas kepada tingkah lakunya pada masa hadapan. 1#rey !19::" pula berpendapat kaunseling ialah pr#ses di mana klien diberi 9

kesempatan untuk mener#ka aspek diri yang menimbulkan keinsa)an tentang dirinya serta pilihan$pilihan yang b#leh dilakukan agar men'apai kehidupan yang lebih berkesan. 7rbu'kle !1965" menjelaskan kaunseling ialah pr#ses membantu klien melihat siapa diri sebenar dirinya, apa yang dimilikinya dan apa yang dia tidak b#leh buat dengan mudah, apa yang sukar untuk di'apai dan apa yang tidak b#leh di'apai langsung. <e#rge, =.8 dan 1ristiani, 0.S. !1995" pula merujuk kaunseling sebagai satu perhubungan dan juga pr#ses yang men#l#ng #rang membuat pilihan serta menyelesaikan masalah. Kesimpulannya, kaunseling adalah pr#ses yang memberi peluang kepada kliennya untuk lebih mengenali p#tensi diri mereka sebelum membuat keputusan dalam setiap permasalahan dan keputusan yang dibuat tidak dipengaruhi dan tidak ditentukan #leh mana$mana pihak ke'uali diri klien itu sendiri. 3slam ada menyebutkan pandangannya terhadap perkhidmatan bimbingan dan kaunseling sebagaimana berikut@ 4.an tidak Kami utuskan engkau ! uhammad" melainkan untuk memberi petunjuk kepada seluruh alam4. !Surat 7nbiyaA, ayat 10:" Berdasarkan ayat tersebut jelaslah baha%a 7llah telah menyarankan agar *abi uhammad S7+ memberi bimbingan dan tunjuk ajar yang berguna kepada semua manusia supaya menikmati kehidupan yang selesa di dunia dan akhirat. .alam hal ini, agama 3slam menggalakkan manusia hidup t#l#ng men#l#ng dan bekerjasama. .engan ini setiap indi5idu akan dapat memahami dirinya, b#leh menyesuaikan diri dengan pelbagai situasi dan dapat menyelesaikan masalah dengan saluran yang betul ! #hd. Salleh 8ebar, 1999". 4

=umusan keseluruhan, bimbingan ialah satu pr#ses membantu indi5idu untuk membuat keputusan yang akan memberi kesan kepada kehidupan mereka. 1#nt#hnya, seperti memilih gaya hidup yang diingini. 3ni berbe;a dengan kaunseling kerana bimbingan lebih kepada membantu indi5idu memilih apa yang mereka sukai dan hargai. Sementara itu, kaunseling perlu )#kus kepada mambantu klien untuk berubah. Kebanyakan tugas$tugas bimbingan di peringkat a%al berlaku di sek#lah dan pusat kerjaya di aman se#rang yang lebih de%asa dan matang. ii. Matlamat Bimbingan dan Kaunseling Bimbingan enurut 0ang !19>:", matlamat bimbingan terdiri daripada B a" Bimbingan men#l#ng pelajar$pelajar mempelajari, memahami

pengalaman. *ilai, sikap dan perlakuan yang sesuai dengan kehendak masyakat majmuk b" Bimbingan alaysia. melayan keperluan$keperluan pelajar bagi

adalah

perkembangan p#tensi dan keb#lehan mereka. '" Bimbingan men#l#ng pelajar$pelajar memilih dan meran'ang hidup mereka dengan berkesan. d" en#l#ng mereka menyedari kekuatan dan kelemahan mereka dan memberi )#kus kepada pengukuhan kekuatan$kekuatan yang ada. e" Bimbingan menjadikan pelajar$pelajar lebih tegas diri, dapat

menyesuaikan diri dalam situasi alam sekitar. )" Bimbingan !data l#st" <e#rge dan 1hristiani 19>1 pula menyatakan matlamat bimbingan ialah B 5

a" b" '" d" e"

en#l#ng perubahan perlakuan. enambah kemahiran klien untuk mengendalikan kehidupannya sendiri. enambah kemahiran membuat keputusan. embaiki hubungan dengan masyarakat. embantu perkembangan bakat klien

Kaunseling Patters#n !19:9" mengatakan matlamat kaunseling adalah untuk memb#lehkan sese#rang klien itu menjadi se#rang yang bertanggungja%ab, bebas dan sempurna serta berupaya menentukan perilakunya. 0an 1hee 2ee !19>:" mengatakan prinsip$prinsip kaunseling meliputi perkara$ perkara berikutB a" Perkhidmatan kaunseling diberikan kepada indi5idu$indi5idu yang n#rmal tetapi sedang berhadapan dengan masalah atau kerunsingan. b" Kaunseling merupakan pr#ses interaksi dan perhubungan antara kaunsel#r dengan klien yang berasaskan kemesraan dan keper'ayaan. '" Se%aktu sesi kaunseling, kaunsel#r men#l#ng klien untuk membuat serta memper'epatkan !)a'ilitate" pr#ses membuat keputusan. Pr#ses ini bagaimanapun 'uba menimbulkan perkembangan keb#lehan klien untuk membuat pilihan dan keputusan tanpa bergantung kepada kaunsel#r. d" Crientasi kaunseling adalah berasaskan kerjasama dan bukannya paksaan. .alam erti kata lain, kaunseling dilakukan se'ara persetujuan bukannya paksaan. e" Kaunsel#r hendaklah 6 selalunya per'aya baha%a setiap indi5idu

mempunyai kemampuan bagi kesejahteraan diri sendiri. )" Kaunseling mestilah berdasarkan etika kaunseling yang baik. Drnumnya, pakar psik#l#gi dan pakar tingkah laku membahagikan matlamat kaunseling kepada enam perkaraB a" b" '" d" e" )" enyediakan perubahan tingkah laku. embantu membuat keputusan. embentuk kemahiran daya tindak. emper'epat sese#rang menjadi rasi#nal. emperbaiki hubungan. emahami dan mengel#lakan ke'emasan.

Selain itu, kaunseling juga bermatlamat untuk Baunseling bermatlamat untuk B a" emudahkan perubahan tingkah laku klien E kehidupan yang lebih pr#dukti) dan memuaskan. b" eningkatkan keupayaan klien memula dan meneruskan perhubungan E en'ari jalan supaya dapat meningkatkan mutu 'ara klien berhubung dengan #rang lain. '" embantu klien mengurus diri E Fkspektasi ibu bapa terhadap anaknya seringkali memberi kesan yang tidak dijangka. P#la tingkah laku yang dipelajari masa ke'il akan menimbulkan masalah padanya di tempat kerja. .alam keadaan yang demikian, kaunsel#r akan melatih kliennya mengurus diri dengan lebih berkesan terutama dalam situasi baru dan tuntutan baru. : embantu klien membuat

sesuatu perubahan tingkah laku yang memb#lekan klien menjalani

d"

enggalakkan pr#ses membuat keputusan E

embantu klien membuat

sesuatu keputusan penting dalam hidupnya. Keputusan muktamad diambil #leh klien sendiri klien mesti memahami dan tahu kenapa dan bagaimana ia men'apai keputusan yang diambil. e" embantu perkembangan dan pen'apaian p#tensi klien E dan minatnya ketahap yang paling maksimum. mengurangkan atau mengatsi apa sahaja emberi

peluang kepada klien umempelajari 'ara$'ara menggunakan keb#lehan atlamat kaunseling ialah yang menyekat dan

membantutkan perkembangan p#tensi keb#lehan dan minat sese#rang. iii. Kepe luan Bimbingan dan Kaunseling Bimbingan dan kaunseling adalah untuk memberi )#kus terhadap keperluan B a" Pembangunan Sahsiah .iri urid.

Keperluan ini adalah untuk memupuk pengembangan pers#naliti kendiri !'hare't#r" murid dari aspek sikap penyayang !kepedulian", budi bahasa, k#nsep kendiri, kepemimpinan, k#munikasi, kekemasan diri, dan ketepatan masa. b" Peningkatan .isiplin .iri urid

Keperluan ini adalah untuk memupuk disiplin diri murid termasuk inter5ensi yang perlu dilakukan bagi men'egah mereka terlibat dengan gejala$gejala seperti perlakuan p#nteng sek#lah, perlakuan berunsur jenayah, perlakuan berunsur kelu'ahan, perlakuan berunsur kurang s#pan dan perlakuan berunsur 5andalism. '" Pendidikan Kerjaya urid

Keperluan ini adalah berkaitan pendedahan dan bimbingan kepada murid mengenai maklumat berkaitan peluang pendidikan dan hala tuju kerjaya. >

enerusi keperluan ini, peranan guru bimbingan dan kaunseling perlu dalam !1" melaksanakan pr#gram Pendidikan Kerjaya se'ara teran'ang bagi memastikan semua murid dapat mengenalpasti p#tensi diri, minat, sikap dan hala tuju kerjaya, !&" menyediakan Pr#)il Kerjaya setiap murid mulai sek#lah rendah sehingga menengah dalam pelan pembangunan dan perkembangan kerjaya mereka dan !9" menyediakan rek#d murid selepas tamat persek#lahan sama ada terus ke kerjaya atau meneruskan pengajian ke institusi$institusi a%am atau s%asta. d" Psik#s#sial dan kesejahteraan mental murid Keperluan ini adalah untuk membimbing murid supaya mampu mengekal dan mengurus kesejahteraan diri dan mental. enerusi keperluan ini, guru bimbingan dan kaunseling perlu !1" membimbing murid dalam pr#ses s#sialisasi dan interaksi, !&" membimbing murid dalam aspek pengurusan em#si, dan !9" membantu murid mengembangkan pemikiran yang p#siti). e" Pengurusan Pr#)il urid urid. 3a

Keperluan ini adalah untuk menyediakan pengkalan Pr#)il seterusnya

bertujuan untuk membuat analisis terhadap sesuatu isu berkaitan murid tindakan membantu dan men'egah sesuatu isu itu b#leh enerusi keperluan ini, guru bimbingan dilakukan se'ara lebih berkesan.

dan kaunseling bertanggungja%ab dalam !1" menyediakan pr#)il setiap murid bermasalah disiplin, !&" menyediakan pr#)il setiap murid p#nteng sek#lah, !9" menyediakan pr#)il kerjaya setiap murid, dan !4" menyediakan pr#)il murid dari segi Kesejahteraan entalGem#si. Pr#)il

murid hendaklah mengandungi maklumat mengenai latar belakang murid, latar belakang ibu bapaGpenjaga, latarbelakang masalah, kekerapan dan pun'a masalah, status tindakan penyelesaian.

)" Pelaksanaan Pendidikan Pen'egahan Keperluan ini adalah untuk memberi pendidikan pen'egahan serta membimbing murid agar berupaya mengelakkan diri daripada terpengaruh dengan kegiatan$kegiatan yang memudaratkan diri dari segi kegiatan seks bebas, bahaya ?3H, dadah, r#k#k termasuk bahan inhalan. 3anya juga adalah memberi pendidikan pen'egahan serta membimbing murid agar mengelakkan diri daripada jenayah r#g#l dan bunuh diri. g" K#nsultasi Keibubapaan Keperluan ini adalah untuk membimbing murid mengetahui

tanggungja%ab diri dalam keluarga di mana kemahiran keibubapaan akan diterapkan bermula dari alam persek#lahan, melaksanakan akti5iti engagement bersama ibu bapa murid. h" Pengembangan Kemahiran Pembimbing =akan Sebaya !P=S" Keperluan ini adalah untuk meningkatkan kemahiran men#l#ng dan s#)t skills !kemahiran generik" semua ahli P=S. <uru bimbingan dan kaunseling perlu dalam !1" melaksanakan latihan kemahiran kepada murid yang menjadi P=S, !&" melatih P=S agar berupaya memainkan peranan membantu rakan sebaya berk#nsepkan IBantu .iri Dntuk Bantu Crang 8ainJ dengan P=S sebagai r#le m#del kepada #rang lain, !9" memberi galakan kepada rakan agar bersikap p#siti), dan !4" menjadi rakan yang peka kepada perasaan #rang lain. i5. Perkhidmatan Bimbingan dan Kaunseling .i dalam buku Panduan Perlaksanaan Perkhidmatan Bimbingan dan

Kaunseling. 2ang dikeluarkan #leh Kementerian Pelajaran iaitu B 10

alaysia !19>4" telah

menyatakan 10 perkhidmatan di dalam bimbingan dan kaunseling di sek#lah

Perkhidmatan Pengumpulan dan

emberi

aklumat

Perkhidmatan ini termasuklah mengumpul, menyedia dan menyebar maklumat kerjaya, 5#kasi#nal, latihan dan pelajaran kepada pelajar. isalnya, melalui risalah$risalah, buku$buku ke'il, p#ster, hari kerjaya, pameran kerjaya dan buletin sek#lah. 3a juga bertanggungja%ab menambah dan mengemaskinikan )ail$)ail maklumat kerjaya, peluang latihan, pelajaran, s#sial dan peribadi. Seterusnya, perkhidmatan ini memberi maklumat dan penerangan tentang pentingnya mengisi b#rang perm#h#nan dengan tepat. Pengel#laan la%atan teran'ang kerjaya atau pelajaran ke kilang perusahaan atau tempat pekerjaan lain juga termasuk dalam perkhidmatan inisebagai memberi pendedahan kepada keadaan sebenar kerjaya yang ingin ditekankan. Selain itu, perkhidmatan ini ber)ungsi sebagai pemberi maklumat mengenai kerjaya dan lain$lain pert#l#ngan yang diperlukan #leh guru$guru dan angg#ta masyarakat. enyebarkan maklumat mengenai pendidikan pen'egahan dadah, 73.S, bahaya mer#k#k juga terangkum dalam perkhidmatan ini. Perkhidmatan bimbingan kaunseling dan kel#mp#k engadakan bimbingan dan kaunseling kel#mp#k atau bimbingan dan kaunseling tunjuk ajar mengenai sesuatu t#pik yang sesuai dengan sesuatu kel#mp#k tertentu, misalnya masalah disiplin, masalah peribadi, masalah s#sial dan lain$lain t#pik seperti yang di'adangkan #leh pelajar$ pelajar dari semasa ke semasa. Perkhidmatan ini juga merangkumi membantu pelajar memilih mata pelajaran elekti) untuk peperiksaan, SP , SP H dan S0P . Penubuhan Pembimbing =akan Sebaya, latihan dan kursus untuk mereka dan menyelia akti5iti mereka merupakan salah tanggungja%ab dalam perkhidmatan ini. Perkhidmatan Kaunseling 11

enyediakan perkhidmatan kaunseling dengan pelajar se'ara indi5idu atau kel#mp#k mengenai pen'apaian akademik yang tidak memuaskan srta sebagai rujukan #leh guru$guru dan ibu bapa atau #rang lain. Khidmat nasihat berkenaan kerjaya, pelajaran dan peribadi. Kel#mp#k yang biasanya terlibat dalam perkhidmatan ini ialah pelajar yang tidak turut serta dalam akti5iti k#$kurikulum, masalah disiplin seperti p#nteng, budaya peleseran, mr#k#k, bertumbuk, menggunakan dadah dan bahan inhalen. .alam perkhidmatan ini terdapat satu bimbingan yang dipanggil kaunseling tunjuk ajar di mana guru bimbingan dan kaunseling mengadakan kelas untuk mengajar perkara$perkara berkaitan dengan penilaian kendiri, penjelasan nilai, kemahiran$kemahiran berk#munikasi, menghadapi masalah, membuat keputusan dan menghindarkan diri dari terpengaruh dalam penggunaan dadah dan inhalen. Perkhidmatan Penempatan embantu pelajar memilih akti5iti k#$kurikulum berdasarkan keb#lehan, minat, kerjaya pilihan dan kemampuan indi5idu. enjadi penyelaras yang menempatkan pelajar mengikuti pr#gram pengalaman bekerja di tempat sebenar '#nt#hnya di kilang$kilang, k#nti radi#, studi#$studi# seni, dan tempat pekerjaan lain yang ini mengi;inkan membantu pr#gram Bahagian sedemikian Pendidikan dilaksanakan. Perkhidmatan

H#kasi#nal dan 0eknik dalam mengadakan sistem memper#leh data atau butiran yang perlu bagi lap#ran susulan mengenai pelajar lepasan sek#lah 5#kasi#nal dan teknik dan membantu menempatkan pelajar sek#lah menengah untuk memasuki institusi$institusi pekerjaan.

Perkhidmatan

en'egah Penggunaan .adah

engadakan bimbingan dan kaunseling indi5idu atau kel#mp#k atau 1&

kaunseling tunjuk ajar dalam menanam dan memupuk sikap dan memberi nilai memben'i dadah dan inhalen. emberi bantuan atau pert#l#ngan kepada pelajar untuk mendapatkan bantuan pemulihan dan ra%atan. embuat penilaian dan memberi maklum balas atau lap#ran kepada kementerian atau 6abatan Pendidikan *egeri tentang pr#gram pen'egahan dadah diperingkat sek#lah. Perkhidmatan K#nsultasi dan =ujukan embantu bekas pelajar sek#lah berkenaan dalam hal berkait dengan s#al peribadi, kerjaya, pelajaran dan sebagainya apabila diminta. Perkhidmatan ini embantu pihak pentadbir dan sta) sek#lah dalam memahami dengan mendalam mengenai pr#gram bimbingan di sek#lah. selain itu, khidmat membantu ibu bapa atau penjaga dalam hal berkait dengan kebajikan pelajar juga termasuk dalam perkhidmatan ini. Selain itu, mereka berunding dan berbin'ang dengan sta) sek#lah tentang 'ara$ 'ara untuk meningkatkan prestasi perkhidmatan bimbingan di sek#lah dan meran'ang bersama dengan guru$guru tentang 'ara yang paling berkesan sekali untuk menga%asi kemajuan pelajar. pr#sedur$pr#sedur yang tertentu dalam merujuk engadakan seperti kes$kes

penagihan dadah kepada agensi$agensi atau pakar$pakar seperti d#kt#r, pakar kanak$kanak, pakar ji%a, pega%ai kebajikan dan sebagainya. Perkhidmatan Penyelarasan Sumber Sebagai penyelaras bagi akti5iti$akti5iti berhubung dengan kebajikan pelajar di antara sek#lah dengan agensi lain dan menjadi pun'a rujukan dalam akti5iti$akti5iti k#$kurikulum. Penyelaras bagi penglibatan majikan, agensi kebajikan dan #rang$#rang kenamaan tempatan dalam pr#gram bimbingan di sek#lah. eran'ang dan menjadi penyelaras dalam usaha untuk memperkenalkan lagi akti5iti$akti5iti bimbingan kepada agensi$

19

agensi dan k#muniti setempat. Perkhidmatan Perbin'angan .engan 3bu Bapa engadakan hubungan dengan penjaga pelajar untuk bersama engubungi

menga%asi kemajuan pelajar terutamanya dalam pelajaran.

ibu bapa atau penjaga apabila kemajuan pelajar tidak memuaskan. enjadi penyelaras pr#gram #rientasi untuk pelajar dan ibu bapa pelajar baru. Bekerjasama dengan ibu bapa atau penjaga dalam me%ujudkan disiplin di kalangan pelajar. engadakan kaunseling keluarga jika dikenal pasti baha%a masalah yang dihadapi pelajar berpun'a daripada keluarga. Perkhidmatan Penilaian embuat penilaian akti5iti bimbingan di sek#lah dengan tujuan untuk memperbaikinya seperti Pembimbing =akan Sebaya, Pembimbing =akan .inamik, Kem 6aya .iri, Skim 8en'ana 7nti .adah dan m#ti5asi pelajar. enilai m#dul atau m#del bimbingan sebelum dilaksanakan di peringkat sek#lah. Perkhidmatan 3n5ent#ri 3ndi5idu dan =ek#d Sebagai urusetia kepada ja%atankuasa penyelaras akti5iti bimbingan dan kaunseling,se#rang guru bimbingan dan kaunseling juga hendaklah menjalankan kerja$kerjapentadbiran di bilik bimbingan dan kaunseling, mengadakan sistem )ail, menyimpan rek#d, perhubungan a%am, surat menyurat, pengel#laan unit bimbingan, pengendalian bahan ber'etak, penyediaan lap#ran akti5iti dan tugas lain yang diarah #leh ja%atankuasa Penyelaras 7kti5iti, Pengetua, Pega%ai Pendidikan .aerah, *egeri dan Kementerian. !. APLIKASI KEMAHIRAN DAN "EORI

14

"eo i Pemusatan Klien #!a l Roge s$ =#gers melahirkan rasa simpati terhadap pendekatan yang berasaskan andaian baha%a manusia adalah indi5idu yang tidak b#leh diper'ayai dan sebaliknya perlu dipaksa, digalakkan, didenda, diberi penghargaan, dika%al dan diurus #leh #rang lain yang lebih berkuasa, lebih tinggi kedudukannya atau pakar dalam bidang tertentu. .ia menekankan baha%a terdapat tiga si)at ahli terapi yang b#leh me%ujudkan suasana menggalakkan pembinaan diri sese#rang yang memb#lehkan mereka bergerak maju dan menjadi apa yang sebenarnya mereka mampu atau b#leh lakukan. 0iga si)at itu ialah B i. ii. iii. K#ngruen !keikhlasan dan ketulinan" Penerimaan tanpa syarat Ke)ahaman yang mendalam dan empati yang jitu !keb#lehan menyelami se'ara mendalam perasaan #rang lain" engikut pandangan =#gers jika semua si)at ini dapat digunakan #leh pembantu !ahli terapi" pihak yang dibantu akan menjadi lebih berdikari dan akan lebih terbuka terhadap diri sendiri, tidak bersangka buruk dalam kehidupannya dan mereka b#leh bergaul dalam masyarakat dengan 'ara yang lebih membina. Perkara asas ini memba%a ke arah pen'apaian dan kejayaan serta membayangkan baha%a manusia akan sentiasa bertindak ke arah yang lebih sihat. 6ika manusia dapat melihat jalan atau 'ara yang terbuka untuk menuju ke arah yang p#siti), mereka akan berpeluang untuk melakukannya. Cleh itu matlamat kaunseling adalah untuk menyediakan peluang atau keadaan yang bebas dan untuk membentuk suasana yang memb#lehkan mereka mengambil bahagian dan terlibat dalam pener#kaan kendiri yang bermakna. Bila sese#rang itu dibiarkan bebas barulah mereka b#leh ber)ikir untuk men'ari jalan penyelesaian sendiri !1#mbs, 19>9". 15

Ba%agian A & "emubual Dengan Seo ang Klien Lata Bela'ang Klien *ama 6antina 0ahun Dmur 0empat tinggal 7dik$beradik Bapa 3bu Status ibu bapa B B B B B B B B B -ainariah binti Shamsul !bukan nama sebenar atas permintaan klien" Perempuan 6 Sutera 1& tahun Simpang =enggam, Kluang, 6#h#r !bersama datuk G nenek" 9 #rang !7nak sulung G perempuan" Pesara P#lis Pengurus =est#ran Berpisah G ber'erai

(a)a Penampilan Di i Klien ialah se#rang pelajar ber%atak kemas dalam berpakaian, rupa paras yang menarik, mempunyai 'iri$'iri pemimpin dan b#leh dikatakan berketrampilan dan memegang beberapa ja%atan yang agak penting dalam sek#lah. B#leh diper'ayai apabila diberikan tanggungja%ab yang diamanahkan. Si'ap Dan Pe angai Klien Klien adalah se#rang yang peramah, suka bergaul dengan rakan$rakan dan b#leh dikatakan mempunyai tahap s#sial yang agak tinggi. .alam kalangan rakan$rakan klien juga dikenali sebagai rakan yang ringan tangan dan suka membantu rakan$rakan. Klien banyak melibatkan diri dalam akti5iti yang disertainya baik di peringkat sek#lah mahupun daerah. Sikap yang membantu serta terbuka amat disenangi rakan$rakan serta guru. "ing'a%la'u Dan Pe asaan Klien kadang$kadang dilihat dan dikesan memiliki ji%a atau em#si yang amat sensiti) dan adakalanya bersi)at agresi), ini bergantung kepada keadaan. 6ika dilihat dari 16

dem#gra)i klien ada benarnya kerana klien adalah mangsa kepada keruntuhan rumahtangga atau pen'eraian ibu dan bapanya. Kemungkinan besar kede%asaan dan kematangan ada sedikit membantu membatasi si)at$si)at agresi) yang terbit daripada masalah di atas. Pengalaman Seo ang Pela*a Pengalaman manis adalah kejayaan diri klien yang berjaya dalam bidang k#kurikulum dan merangkul pingat 6#han dalam sukan #lahraga dalam Kej#hanan Balapan dan Padang -#n Simpang =engam dan dianugerahkan Clahraga%ati 0erbaik. Pengalaman pahit ialah menghadapi 'abaran menjadi mangsa pen'eraian ibu bapa, di mana ibu dan bapa berkah%in lagi dan mempunyai keluarga yang baru. Klien merasakan ibu bapanya kurang memberi tumpuan serta kasih sayang dan perhatian yang diperlukan terutama dalam mend#r#ng kejayaan dalam pelajaran. 8ebih$lebih lagi pada tahun ini, klien akan menghadapi peperiksaan DPS= yang memerlukan klien )#kus dalam pelajaran. Se*a a% Pe ubatan Klien tidak menghadapi masalah penyakit yang kr#nik. Lata Bela'ang Pendidi'an Klien bersek#lah a%al di 0adika uhibah, Simpang =enggam dan sedang meneruskan

persek#lah rendah di salah sebuah Simpang =engam. 0ara) s#sial keluarga yang dianggap sederhana tinggi, memb#lehkan klien

berkeupayaan bertutur dalam bahasa 3nggeris dengan baik dan klien banyak terlibat dalam kegiatan k#$kurikulum termasuklah kelab 0ae K%#n .# yang memerlukan disiplin yang tinggi serta ketangkasan indi5idu. Ba%agian B& Sena io Masala% Klien 1:

Klien dikenalpasti kadangkala menghadapi masalah gangguan em#si terutama apabila berhadapan dengan masalah keluarga. 3bu bapa klien telah berpisah dan masing$ masing telah berkah%in semula. asing$masing mempunyai keluarga baru dan mempunyai adik tiri dari perkah%inan ibu dan bapa tirinya. Bapa tirinya dimaklumkan sehingga kini menganggur sebab diberhentikan kerja dan berpegang sepenuhnya kepada ibunya yang bekerja sebagai pengurus rest#ran. 7pabila 'uti persek#lahan adik$beradik klien akan pulang ke rumah datuknya, hubungan dengan keluarga baru termasuk adik tirinya adalah baik. Bapanya sudah berkah%in lain dan tinggal dengan keluarga sebelah isteri baru di 0erengganu. 1uma sehingga kini klien tidak tahu sebab yang menyebabkan perpisahan atau pen'eraian antara ibu bapanya. Klien tidak sanggup menerima keadaan ini dan seb#leh$b#lehnya mengharapkan agar ibu dan bapanya bersatu semula dalam sebuah keluarga %alaupun pada hakikatnya ia tidak akan menjadi kenyataan. Kesan dari masalah em#si ini amat membimbangkan klien terutama yang akan menghadapai peperiksaan DPS= pada tahun ini. Sesuatu harus dilakukan bagi membantu klien mengenalpasti permasalahan serta men'ari jalan yang terbaik agar klien menerima realiti yang berlaku.

Ba%agian !& Apli'asi "eo i #Mengatasi Masala% Se ta Pende'atan +ang Diguna'an$ Dntuk mengatasi masalah yang dihadapi #leh klien di atas, pendekatan a)ekti) melalui 0e#ri Pemusatan Klien !1lient 1entered" #leh 1arl =. =#gers amat sesuai digunakan. =#gers telah mengemukakan k#nsep kemesraan dan pentingnya hubungan yang rapat antara kaunsel#r dengan kliennya. Ke%ujudan satu iklim interaksi yang penuh dengan penerimaan dari kedua pihak kaunsel#r dan kaunsel#r b#leh menjamin perasaan yang terpendam diluahkan se'ara mudah tanpa sekatan. 1>

anusia dilihat mempunyai desakan semulajadi untuk memajukan diri dan sentiasa bergerak ke arah men'ari kesejahteraan diri. 0e#ri Pemusatan Klien ini akhirnya bertujuan menyatu padukan antara rasa hati #rganismik yang sebenar yang akan dialami #leh klien dengan k#nsep kendirinya. Perkara yang tak k#ngruen akan disamakan semula, ini memupuk semula keseragaman dalam diri indi5idu itu. =#ger menekankan baha%a untuk mendapat perubahan tingkah laku yang baru adalah tanggungja%ab klien itu sendiri. 0e#ri ini amatlah sesuai bagi kes klien yang dibin'angkan dalam kajian ini kerana berdasarkan penekanan beberapa aspek berikut B i. ii. iii. i5. 5. Klien bertanggungja%ab untuk mendapatkan kesedaran diri serta bertindak. (#kus ditumpukan kepada )en#mena dan dunia dalaman klien. Klien digalak memahami persepsi sebenar. Perhubungan terapeutik anatara kaunsel#r dan klien. K#nsep utama, penerimaan dengan empati, reda, ketulinan dan k#ngruen. Fmpati$kaunsel#r dalam ruang rujuk klien !menji%ai apa yang dilalui #leh klien". =eda$menerima klien tanpa ragu$ragu. Ketulinan$ikhlas dan jujur menerima klien tanpa syarat K#ngruen$serasi apa yang dirasai klien. Sesi kaunseling yang diadakan menitik beratkan layanan kaunsel#r terhadap klien, ini sudah tentu memastikan penggunaan kemahiran layanan yang berstruktur bagi menjalinkan kesungguhan untuk men'apai empat k#nsep tadi. Sehubungan itu, pr#ses k#munikasi amat penting dalam pendekatan 0e#ri Pemusatan Klien. 1iri layanan atau interaksi semasa pr#ses kaunseling sangat penting kerana inilah pun'a ikatan yang 19

dapat merapatkan klien dan kaunsel#r. Bagi memastikan kesan interaksi ini ialah dengan melihat mesej 5erbal dan n#n 5erbal melalui kaedah serta kemahiran melayan dan mendengar. Dntuk kaunsel#r perlu peka gerak geri )i;ikal, nada rentak suara, pertemuan mata, 'ara duduk, riak muka antara 'irri penting yang diberi perhatian. Dngkapan gerak balas #leh kaunsel#r amat penting, pertemuan seb#lehnya dalam keadaan yang selesa bagi kedua$dua pihak dan tidak merimaskan klien. esej yang disampaikan mestilah sepadan dengan apa yang tersemat dalam )ikiran klien. Kemahiran mendengar dan melayan perlu dipraktikkan dengan baik sepanjang sesi antara kaunsel#r dan klien. Kemahiran mempara)rasa, penjelasan, menyemak persepsi, re)leksi, menta)sir, k#n)rantasi, meny#al, menggunakan d#r#ngan minimum, memberi maklumat dan merumus. =#gers tidak mempunyai set teknik atau tata'ara tertentu sepertimana yang terdapat dalam setengah$setengah psik#terapi. Baginya teknik atau tata'ara haruslah dikaitkan dengan matlamat bagaimanapun segala kemahiran yang telah diterangkan perlu diaplikasi agar dapat memimpin klien men'apai persepsi dan matlamat pada akhirnya. +alau bagaimanapun untuk memudahkan kaunsel#r menjalankan sesi kaunseling dan mendapat hasil matlamat yang lebih baik langkah$langkah berikut adalah perlu diikuti terutama dalam pr#ses atau sesi kaunseling indi5idu yang bersi)at tidak terarah. Kebanyakan kaunsel#r mengamalkan beberapa langkah dalam pengendalian sesi kaunseling, antaranya seperti berikut B i. ii. iii. i5. 5. Pengstrukturkan embina hubungan enyatakan masalah melalui pener#kaan ener#ka masalah 7lternati) &0

5i. 5ii. 5iii.

Pemilihan alternati) Penilaian Penamatan

Lang'a% Pe tama & i. Penst u'tu an Pada peringkat permulaan, kaunsel#r menerangkan kepada klien pr#ses serta ekspektasi kepada pr#ses dan kaunsel#r menyediakan peluang melalui perbualan. Semasa langkah ini, klien diberi peluang untuk menanya s#alan tentang pr#ses, kerahsiaan, kekerapan, perjumpaan dan jangka masa sesi. emandangkan klien datang sendiri dan bukan dirujuk, keadaan ini me%ujudkan hubungan terapeutik yang agak mudah seterusnya hubungan serta keper'ayaan adalah amat tinggi antara kaunsel#r dengan klien. Lang'a% Kedua & i. ii. iii. Membina Hubungan Men)ata'an Masala% Melalui Pene o'aan Mene o'a Masala% #Sena io$ Berikut adalah '#nt#h sesi dial#g dari sesi kaunseling semasa langkah membina hubungan, menyatakan masalah melalui pener#kaan dan mener#ka masalah dijalankan B Kaunsel#r Klien & 7pa khabar hari iniK & Baik, alhamdulilah 'ikgu.

&1

Kaunsel#r Klien Kaunsel#r Klien Kaunsel#r

& Selesa dengan kedudukan begini. & aa) 'ikgu, saya tarik kerusi ke belakang sedikit.

& Baiklah, b#leh kita mulakan sesi kita. & B#leh. & Sebelum kita berbin'ang lebih jauh, saya rasa el#k kalau saya mengetahui serba sedikit tentang diri dan keluarga a%ak, b#lehK & L mmmm.

Klien Kaunsel#r Klien Kaunsel#r Klien Kaunsel#r Klien

& 0ak apa, a%ak b#leh mulakan bila dah rasa bersedia. [penjelasan] & .ua tiga hari ini, saya rasa b#ring sangat dan kadang$ kadang ji%a saya rasa k#s#ng. & B#leh saya tahu apa agaknya yang menganggu a%akK & 1ikgupun tahuLaaaaaaaLeMam DPS=...tahun ini dah dekat, ntah ma'am Ltak k#n)iden je. & 2aLteruskan. [galakan] & 0akut tak dapat tumpu sepenuhnya pada pelajaran, subjek tahun 4 dan 5 banyak tak )aham lagi, 'uti panjang pun tak sempat ulangkaji. & & mmmmL..kalau teng#k keputusan lepas a%ak CK. emang CK 'ikgu, tapiL.

Kaunsel#r Klien Kaunsel#r Klien

& 0api apaLL & FntahlahLL &&

Kaunsel#r Klien Kaunsel#r Klien Kaunsel#r Klien Kaunsel#r Klien Kaunsel#r Klien

& BaiklahLL.keluarga selalu men;iarahi a%ak di siniK & 3bu, ada, sekali sekalaL.kalau ikut mereka tak ada masa nak datang, sibuk dengan kerja dan keluarga. & aksud a%ak, adik beradik a%ak ramai keL..sebab itu mereka tak sempat nak datang.

& Bukan begitu 'ikgu. & 0ak apalah kalau ada masa tertentu mereka akan datang. & 7yah dan ibu sibuk, lagipun mereka dah ada keluarga masing$masing. & B#leh a%ak jelaskan tentang keluarga masing$masing, 'ikgu tak )aham. & Sebenarnya mereka sudah berpisah, saya ingat lagi masa tu saya di tahun 4 dan ibu kah%in lagi masa saya tahun 5. & 0eruskanL & 0ahun lepas ayah beritahu yang dia bernikah dengan #rang 0erengganu dan tinggal di sana. 3bu, adik termasuk adik tiri tinggal dengan ayah tiri kat Kuala 8umpur. & 0eruskanL & Semenjak ayah dan ibu masing$masing berkah%in, masa yang diluangkan untuk saya semakin kurang lebih$lebih lagi bila saya tinggal dengan bersama datuk dan nenek di sini. Saya rasa ma'am ditinggalkan kese#rangan tanpa ayah dan ibu. & Bagaimana dengan dua adik a%akK & & ereka masih bersek#lah 0ahun 1 dan 0ahun 9 dan tinggal bersama dengan ibu. mmLL..mmmm &9

Kaunsel#r Klien

Kaunsel#r Klien Kaunsel#r

Klien

& 7dik saya CK, tak ada masalah sebab semasa ayah ber'erai dengan ibu mereka masih ke'il iaitu berumur 5 tahun dan : tahun, mereka belum )aham. & LL!anggukan" & Saya sangat sayangkan ibu dan bapa saya, kalau b#leh mereka kembali bersama ma'am dahulu tinggal sebumbung dengan saya, keinginan saya yang tidak kesampaian ini yang menyebabkan saya kadang$kadang rasa k#s#ng dan hampa. & 7%ak rasa k#s#ng dan hampaK [Refleksi Perasaan] & .ulu saya balik rumah kedua$duanya ada di rumah tapi sekarang lain. & 7%ak )aham, mereka dah ada keluarga sendiri [Penjelasan] & Kadang$kadang saya )ikir tak l#gikpun jadi l#gik kalau tengah ma'am ni, seingat saya semasa kami bersama ibu dan bapa saya dahulu ambil berat sangat tentang saya, sejak berpisah ni saya rasa mereka tak kisah langsung. & 7%ak pasti mereka tak kisah langsung, barangkali mereka sibuk tak K [Konfran] & 7aaaaLL..baik, 'ikgu nak tanya )asal bapa a%ak, ada dia datang menjenguk atau mela%at a%ak di sini !rumah datuk dan nenek di 6#h#r. [ Penjelasan] & 7da tapi tak selalu...sesekali bila nak bayar yuran, ayah akan turun dari 0erengganu, hari$hari lain ia buat pesanan tele)#n pada pak'ik dan saya tele)#n semula ayah, guna telesis%a atau re5erse 'harge, sebab saya tak ada duit, kena jimat, 'ikgu )aham kanK & 7%ak kata ayah tak ambil berat, tapi kan dia ada datang %alaupun tak selalu [Konfran] &4

Kaunsel#r Klien

Kaunsel#r Klien Kaunsel#r Klien

Kaunsel#r Kaunsel#r

Klien

Kaunsel#r

Klien Kaunsel#r Klien Kaunsel#r

& 0ak tahulah 'ikgu, mungkin saya ikutkan hati sangat. & 7pa maksud ikutkan hati sangat K [Refleksi Perasaan] & Sekejap saya rasa CK, sekejap saya rasa keliru. & 7%ak sedar tak sejak kita mulakan sesi, kita dah bin'ang tentang persepsi dan rasa keliru a%ak ke atas ibu dan ayah a%ak, betul tak ma'am tu. [Rumusan Kecil] & Betullah 'ikgu.

Klien

Lang'a% Ketiga & i. ii. Alte nati, Pemili%an Alte nati, Seandainya pengalaman dan k#nsep kendiri tidak k#ngruen maka lahirlah kerisauan !anMiety" dan ketegangan !tensi#n" dalam diri klien. Klien sebenarnya tahu apa yang perlu dilakukan 'uma mereka agak tidak mempunyai kekuatan dan memerlukan s#k#ngan dari sese#rang terutama kaunsel#r. 7pabila perasaan negati) yang dialami selesai dinyatakan dalam sesi kaunseling, penyataan dan tindakan yang p#siti) perlu dibuat !1#nt#hB Kamu masih beruntung ibu dan bapa kamu masih ada dan menyayangi kamu, %alaupun mereka tidak tinggal bersama". Berikut adalah '#nt#h sesi dial#g sesi kaunseling semasa langkah men'ari alternati) dan membuat pemilihan alternati) dijalankan. Kaunsel#r & BaiklahLa%ak ada 'akap kalau b#leh ibu dan bapa berbalik semula dan tinggal sebumbung sebagai satu ikatan keluarga. &5

Klien Kaunsel#r Klien

& 7gak sukar 'ikgu & Pada pendapat 'ikgu & Saya bimbang dan takut akan terjadi seperti yang saya rasakan

Kaunsel#r Klien

& 3ngat tak buku yang pernah 'ikgu berikan minggu lepas. & Buku mengenai kekuatan d#a ye 'ikgu. Kita perlu banyak mend#akan kesejahteraan kedua ibubapa kita.

Kaunsel#r Klien

& 7lhamdulillah & 0erima kasih 'ikgu

Lang'a% Keempat & i. ii. Penilaian Penamatan Pada peringkat ini kaunsel#r membuat rumusan dan maklumbalas dan bagaimana nak menamatkan dengan membuat pengukuhan apa yang klien akan buat selepas selesai sesi ini seterusnya diharapkan klien dapat menikmati kelegaan, kesejahteraan diri dan akhirnya menjurus kepada perubahan perlakuannya. Berikut adalah '#nt#h sesi dial#g dari sesi kaunseling semasa langkah penilaian dan penamatan yang dijalankan. Kaunsel#r & 1ikgu harap a%ak b#leh terima kenyataan. Bila usia kita meningkat de%asa, kita mesti ber)ikiran terbuka. Sebenarnya pengalaman yang a%ak lalui inilah yang &6

membantu a%ak menjadi lebih matang. Selalulah berd#a agar hubungan a%ak dengan ibu dan bapa sentiasa erat dan baik. [Rumusan] Klien Kaunsel#r & 1ikgu d#akan saya & 3nsya 7llah kita sama$sama berd#a agar kita diberi petunjuk tau)ik dan hidayah*ya. Buat masa ini tumpukan pada pelajaran, kalau ada apa$apa yang nak dibin'angkan, 3dah b#leh jumpa saya lagi. Klien & 0erima kasih 'ikgu.

Kesimpulan Berdasarkan kes di atas, klien sedikit sebanyak menemui 'elik akal dan menunjukkan kekuatan kendiri hasil dari pr#ses kaunseling tersebut. Penemuan terhadap kendiri klien dalam kes di atas lebih menyakinkan baha%a Pendekatan Pemusatan Klien mampu memberi ruang dan peluang yang 'ukup baik bagi klien berubah. Sudah pasti kes di atas menggunakan sedikit pendekatan spiritual bila mana mengingatkan klien terhadap tanggungja%ab mend#akan kedua ibu bapanya. Beberapa kemahiran yang ada pada kaunsel#r digunakan dengan baik, ditambah dengan kerjasama dan keinginan mendalam klien untuk berubah telah menjadikan sesi ini agak berkesan dan mampu mengurangkan masalah em#si klien.

&:

D.

KEMAHIRAN BEREMPA"I Fmpati merujuk kepada keb#lehan kaunsel#r untuk memasuki ruang rujuk atau dunia klien. Fmpati juga ialah pr#ses membenarkan diri kaunsel#r mengalami pr#ses mental dan em#si yang dialami klien sambil memahami dan menghayati pengertian daripada pr#ses ini. .i dalam pr#ses kaunseling, k#mp#nen ini penting bagi memudahkan kaunsel#r membantu klien menyelesaikan permasalahannya. enurut 1arl =#gers !19:5", *ugent !1994" dan Sabariah Sirun !&009" empati ialah keupayaan kaunsel#r memasuki dunia klien bagi mengalami dunia klien itu sendiri. 3a juga dide)inisikan sebagai keb#lehan kaunsel#r melihat ruang rujuk dalaman klien supaya dunia dan makna yang diutarakan klien dapat dik#munikasikan dengan tepat dan jelas. Shert;er dan St#ne !19>1" pula menjelaskan empati bermaksud keb#lehan menyedari apa yang sedang berlaku dalam pr#ses kaunseling, berdasarkan tingkah laku 5erbal dan n#n 5erbal klien. anakala Fgan !199>", menyatakan empati sebagai satu kemahiran k#munikasi yang memb#lehkan kaunsel#r menta)sir pemahaman mereka berdasarkan pengalaman, perlakuan dan perasaan yang ditunjukkan #leh klien. Selain itu ?#gan !1991" dan Sap#ra Sip#n !&009" menjelaskan empati bermaksud kaunsel#r dapat membayangkan kebimbangan klien, merasai pengalaman dan perasaan klien tanpa mengalami pengalaman klien yang sebenarnya. &>

Fmpati merupakan suatu pr#ses dimana kaunsel#r mempunyai keinginan untuk mengetahui dan men'apai maksud apa yang diperkatakan #leh klien. Klien merasa dirinya di)ahami #leh kaunsel#r !=i'hard *els#n 6#nes, &005". Fmpati adalah apa yang dilihat #leh klien terhadap kemahiran kaunsel#r. 6ika klien tidak dapat merasakan empati yang dilahirkan #leh kaunsel#r maka kunsel#r itu tidak men'apai empati lagi. Fmpati adalah satu k#mp#nen yang penting bagi kaunsel#r mendengar dan memahami klien dengan sepenuhnya. 7pabila kaunsel#r memiliki si)at empati, sesi kaunseling akan dapat berjalan dengan lan'ar dan mudah. Kebanyakan pengkaji mende)inisikan empati sebagaimana pengertian yang diberikan #leh =#gers. pr#ses kaunseling ialahB i. Fmpati asas !Basi' empathy" $ maklum balas kaunsel#r terhadap klien adalah lebih kurang serupa dengan apa yang diperkatakan #leh klien. ii. Fmpati tambahan !7dditi5e empathy" E kaunsel#r memberi maklum balas yang lebih banyak daripada klien. Kaunsel#r menggunakan kemahiran mendengar dan kemahiran mempengaruhi dengan mengaitkan 'erita klien dengan 'erita sebelumnya. 3ni bertujuan untuk membantu klien mengekspresikan em#sinya. iii. Fmpati mengurang !Subtra'ti5e empathy" $ kaunsel#r memberi maklum balas yang kurang terhadap 'erita klien. 3ni adalah untuk memberi peluang kepada klien memberi maklum balas yang lebih tentang situasinya pada masa itu. anakala 7rthur j$1lark !&010", menyatakan empati merupakan suatu perkara yang melengkapkan pr#ses kaunseling. Fmpati b#leh di)ahami melalui tiga perkara iaitu subjekti) empati, interpers#nal empati dan #bjekti) empati. Subjekti) empati, memb#lehkan sese#rang kaunsel#r untuk merasai apa yang dirasai #leh klien sepertimana yang klien rasa. 3nterpers#nal empati pula mempunyai hubungan dengan pemahaman terhadap apa yang dilalui #leh klien dan #bjekti) empati b#leh di)ahami &9 enurut 35ey et. al. !&010" menyatakan tiga jenis empati yang biasa di amalkan #leh kaunsel#r dalam

sebagai menggunakan sumber ilmu luaran klien sebagai rujukan. .alam pr#ses kaunseling, empati merupakan salah satu pelengkap dalam strategi ra%atan. Perasaan empati dapat dilahirkan terhadap murid$murid melalui B a" Penerimaan p#siti) !p#siti5e regards" Kaunsel#r perlu bersikap menerima dan meny#k#ng indi5idu berkaitan dengan apa yang dikatakan atau apa yang dilakukan. Kaunsel#r yang berempati perlu men'ari kekuatan dan aset p#siti) yang ada dalam diri klien. 8ebih kukuh lagi ia dide)inisikan sebagai memilih aspek p#siti) dalam pen'eritaan klien dan memilih aspek p#siti) dalam pernyataan klien. 3ni penting kerana ia sebagai satu asas kepada empati yang e)ekti) semasa mendengar permasalahan klien. Kaunsel#r bertindak balas dan membuat penambahan sedikit apa yang telah klien katakan %alaupun dalam situasi yang sukar. 1#nt#hnyaB Kaunsel#r mungkin akan memberi resp#ns kepada klien yang menderita daripada kemurungan dan ber'akap mengenai masalahnya. ,6#han, saya mengh#rmati kemampuan a%ak untuk ber'akap mengenainya dan menganalisis masalah ini. Saya b#leh memahami perasaan a%ak sebagaimana yang a%ak gambarkan. 6elasnya di sini, a%ak telah mendapat 'elik akal terhadap apa yang berlaku. B#leh kita ubah )#kus seketika. B#leh a%ak 'eritakan keadaan a%ak pada masa lalu di mana a%ak rasa selesa dengan diri sendiri dan juga #rang lain./ Kaunsel#r terus men'ari kekuatan dan juga sikap p#siti) yang ada dalam diri klien. b" engh#rmati dan mesra !=espe't and %armth" Kaunsel#r perlu bersikap memberi rasa h#rmat dan mesra membantu klien merasa selamat dan menggalakkan klien bersi)at terbuka. 3a lebih senang dilihat 90

daripada pergerakan badan dan juga tingkah laku n#n 5erbal kaunsel#r. Kaunsel#r menunjuk rasa h#rmat dan terbuka dengan p#sisi badan, senyuman dan kualiti 5#kal. Kemampuan kaunsel#r menyelaraskan bahasa badan adalah satu indikat#r h#rmat dan mesra yang ditunjukkan kepada klien. '" Pengukuhan !1#n'reteness" Kaunsel#r perlu men'ari pengukuhan di dalam 'erita sangat penting. Sebagai kaunsel#r kita mempunyai rasa minat terhadap perasaan, pemikiran yang khusus, dan '#nt#h khusus tindakan. Satu s#alan jenis terbuka yang berguna di sini adalah IB#leh a%ak berikan satu '#nt#h yang spesi)ikKJ. Pengukuhan membuatkan sesi tersebut nampak semula jadi dan tulen. 3a seperti, k#munikasi daripada penemubual se'ara terus, kemahiran maklum balas !)eedba'k" dan interpretasi $ ia mesti digariskan se'ara spesi)ik atau ia akan hilang dalam dunia sibuk klien. d" 3mmedia'y !pendekatanGkerapatan" Pendekatan ini b#leh digambarkan sebagai satu keadaanGsaat bersama klien. I7pa situasi kaunsel#r dan juga klien mengalami Idi sini dan sekarangJK. 3a lebih mudah digambarkan dalam terma bahasa 1#nt#hnyaB Kaunsel#r mungkin akan memberikan tiga kali resp#ns kepada klien yang sedang marah. ,7%ak marah. 7%ak kelihatan marah sekarang ini, a%ak akan marah/. Kaunsel#r 'enderung memberi resp#ns pada %aktu yang sama apabila klien ber'erita. Sesetengah klien lebih senang ber'erita mengenai perkara yang telah berlaku. alah ada juga klien yang suka membin'angkan perkara masa depan di dalam sesi yang dijalankan. emberi resp#ns untuk situasi seperti ini adalah sangat berguna. +alaubagaimanapun, kemahiran memberi resp#ns perlu merangkumi ketiga$ tiga jenis pernyataan supaya ia menjadi lebih e)ekti). Selain itu, 91

immedia'y !kedekatanGkerapatan" dapat dilihat dalam terma hubungan antara kaunsel#r dan klien. 6ika hubungan itu lebih kepada pers#nal, maka ianya lebih akrab !immedia'y". 1#nt#hya B ,Pada ketika ini, apa yang ada terlintas pemikiran a%ak mengenai bagaimana hubungan dengan si diaK/. ,7pa yang a%ak rasa dan )ikirkan ketika iniK /. Kaunsel#r perlu menekankan kerapatan %aktu Idi sini dan sekarangJ. Kehadiran kaunsel#r yang turut serta bersama dalam sesi sangat penting dan memberi impak kepada klien. Klien akan mula memberi resp#ns kepada kaunsel#r sebagaimana mereka memberi resp#ns kepada #rang yang signi)ikan dengannya. Klien akan memindahkan pengalaman lepas mereka kepada hubungan Idi sini dan sekarangJ. e" Sikap yang tidak menghakimi !*#njudgemental attitude" Sikap tidak menghakimi adalah sukar untuk digambarkan. 3a tidak bergantung kepada pandangan kaunsel#r dan ia menunjukkan nilai semula jadi dalam hubungannya terhadap klien. Sesetengah klien mempunyai isu dan sikap yang b#leh mengganggu keper'ayaan dan nilai yang dipegang #leh kaunsel#r. 3ndi5idu yang mempunyai kesukaran dan isu$isu tertentu tidak perlu di hakimi dan dinilai malah sikap naturalGsemula jadi kaunsel#r sangat penting jika ingin mengekalkan hubungan dengan klien. Sikap tidak menghakimi b#leh diekspresikan melalui kualiti 5#kal, bahasa badan dan pernyataan yang diu'apkan #leh kaunsel#r sama ada menerima atau men#lak klien. Sikap menghakimi juga b#leh membantu memudahkan pener#kaan terhadap klien. 0idak ada sesuatu yang mutlak dalam sesi kaunseling. Se#rang kaunsel#r yang ingin membantu kliennya untuk berubah perlu menyiapkan diri sebagai indi5idu yang tidak bersikap IjudgementalJ. Kaunsel#r tidak perlu menyetujui atau meny#k#ng sahaja semua pemikiran dan tingkah laku klien. 0etapi kaunsel#r bertanggungja%ab mendidik dan membantu klien terhadap pemahaman yang 9&

baru. )" Ketulenan dan K#ngruen !7uthenti'ity and '#ngruen'e" Si)at ketulenan atau k#ngruen merujuk kepada si)at asli yang ada dalam diri kaunsel#r. 3ni bermakna kaunsel#r perlu bersikap jujur pada klien dan bertindak mengikut kemampuan diri dalam sesi kaunseling. ?al ini penting untuk membina keper'ayaan dalam diri klien. Kepentingan Empati enurut 6anet 0#lan dan Susan 8endrum !1995", kepentingan empati dalam pr#ses kaunseling adalah seperti berikutB 1. Bagi menunjukkan pemahaman dan membantu klien merujuk terus

pengalamannya pada masa kini. &. emb#lehkan kaunsel#r memahami dan menyedari perubahan em#si diri sendiri dan klien. ?al ini dapat membantu kaunsel#r lebih memahami keadaan klien se%aktu sesi berjalan. 9. emb#lehkan kaunsel#r belajar memahami tanda$tanda yang menunjukkan em#si klien dalam sesi. 0anda$tanda tersebut meliputi kedudukan badan, ekspresi %ajah, dan t#na suara. 4. embantu klien meletakkan diri makna implisit ke dalam k#nsep$k#nsep yang betul pada tempat dan masa bersesuaian. 5. emperbanyakkan k#sa kata berkaitan untuk memudahkan kaunsel#r

berk#munikasi mengenai perasaan dan em#si dengan g#l#ngan yang berlainan menggunakan k#sa kata perasaan yang betul. Fmpati sebagai pemb#leh ubah penting untuk menimbulkan perubahan pers#naliti dalam pr#ses terapeutik. Fmpati juga penting dalam membantu g#l#ngan yang mempunyai 7ttenti#n .e)i'it ?ypera'ti5ity .is#rder !7.?.". 99 enurut =einie 1#rdier,

7nita Bundy, 1lare?#'king dan Ste%art Fin)ield !&010", menyatakan baha%a kanak$ kanak yang ada 7.?. memerlukan perhatian daripada ibu bapa mereka. Bagi g#l#ngan kaunsel#r atau guru yang terlibat dengan kanak$kanak ini perlu mempunyai empati dalam membantu mereka. 7pabila menjalankan sesuatu akti5iti kaunsel#r dan guru perlu melaksanakan bersama$sama dengan pelajar tersebut seperti dalam play therapy. Kaedah ini dapat membantu kaunsel#r dan guru mengenalpasti tingkahlaku kanak$kanak tersebut. E. RUMUSAN <uru bukan sahaja memainkan peranan untuk menyampaikan maklumat dan kemahiran mata pelajaran kepada murid. alah untuk melaksanakan tugasnya dengan berkesan, guru perlu memastikan baha%a pelajarnya membina kemahiran untuk menangani masalah yang mungkin dihadapi dalam hidupnya. Sekiranya pelajar tidak tahu 'ara menangani masalah em#si dan masalah peribadinya, maka hal ini akan menjejaskan pembelajarannya. 6usteru dia tidak dapat mengikuti akti5iti pembelajaran dalam bilik darjah. Cleh itu, guru tidak b#leh mengelakkan peranan sebagai pembimbing kepada pelajar, bukan sahaja dalam mata pelajaran yang diajarnya, malah juga dalam menangani 'abaran dan masalah harian yang dihadapinya. .i ba%ah t#pik ini kita akan membin'angkan maksud, matlamat dan prinsip$prinsip bimbingan, kemahiran yang digunakan dalam bimbingan, dan peranan guru dalam membimbing pelajar yang menghadapi masalah dalam hidupnya. Kita juga akan melihat jenis$jenis bimbingan yang diberi #leh sek#lah kepada pelajar se'ara ringkas, serta 'ara guru dan murid dapat menggunakannya. -. RE-LEKSI Pertama kalinya segala kesyukuran saya panjatkan kepada 3lahi kerana dapat menyiapkan tugasan ini dengan jayanya dan sehabis usaha dan daya dengan bantuan daripada pensyarah, ka%an$ka%an dan pelbagai bahan rujukan buku dan internet. 94

.alam menyiapkan tugasan ini, terdapat beberapa kekangan yang telah saya hadapi iaitu !1" Pengurusan asa, !&" Pemilihan Bahan Ba'aan, dan !9" Pemilihan Situasi Kes G 3su. Kekangan ini %alaubagaimana pun berjaya saya selesaikan dan atasi dengan sebaiknya sehingga terhasillah tugasan ini se'ara sepenuhnya. Kekangan pertama adalah dari aspek pengurusan masa kerana memandangkan tugasan ini telah dilaksanakan semasa saya sedang menjalani praktikum (asa ke$9 di SK Simpang =enggam, Kluang, 6#h#r. emandangkan setiap hari saya perlu menyediakan =P? dan terlibat dalam pelbagai akti5iti yang dianjurkan #leh pihak sek#lah, saya akui tugasan ini telah tertangguh. *amun begitu, dengan pengurusan masa yang sangat bijak saya berjaya menyiapkan tugasan ini dengan jayanya dengan bantuan dan idea serta pandangan dan pert#l#ngan dari ka%an$ka%an melalui perbin'angan tugasan yang diadakan. Kekangan kedua, pemilihan bahan ba'aan kerana bahan rujukan ilmiah yang terdapat di perpustakaan sek#lah adalah dalam bilangan yang sangat sedikit dan terhad untuk tugasan Bimbingan dan Kaunseling ini. *amun, u'apan terima kasih yang tidak terhingga kepada kaunsel#r SK Simpang =engam, Puan =a;ilah kerana bermurah hati untuk memberi pinjam buku rujukan kepunyaan beliau yang sedang menyambung pengajian beliau dalam bidang 3ja;ah Kaunseling. Selain buku rujukan, kebanyakan rujukan adalah hasil akses daripada internet dan dapatan daripada artikel dan kajian kes dalam bidang kaunseling #leh indi5idu$indi5idu yang telah saya senaraikan dalam ruangan rujukan dalam tugasan ini. Seterusnya, kekangan ketiga adalah berkaitan pemilihan situasi isuG kes dalam mengaplikasikan te#ri$te#ri kaunseling. Cleh kerana saya jarang terlibat dalam pengendalian masalah murid yang bermasalah, saya menghadapi masalah dalam memilih tajuk isu dan 'ara yang sesuai dalam menyelesaikan isu tersebut menggunakan 0e#ri Pemusatan Klien. Sehubungan itu, saya telah merujuk terus kepada kaunsel#r sek#lah dan kajian kes atau isu yang telah saya per#lehi adalah sumbangan idea daripada beliau selepas kami mengadakan perbin'angan berkaitan 95

masalah$masalah yang berlaku di sek#lah ini. +alaupun terdapat kekangan dalam meghasilkan tugasan ini namun saya per'aya baha%a setiap kekangan yang saya hadapi ini adalah untuk membentuk saya menjadi insane yang lebih baik. alah tugasan Bimbingan dan Kaunseling ini banyak memberi kesedaran kepada saya terutama dalam pengurusan murid$murid di sek#lah terutama dalam menghadapi murid$murid yang memerlukan bimbingan. 0ambahan, melalui tugasan ini juga, sikap 'akna dan prihatin terhadap murid$murid dapat dikembangkan. 3ni kerana saya akui kadang$kala apabila kita juga menghadapi masalah dan em#si yang sedikit terganggu dengan masalah peribadi dan kehidupan seharian, kita sebenar banyak menutup mata dan hati daripada melihat perbe;aan yang %ujud dalam persekitaran kelas dan sikap murid. alah kita sering mengungkapkannya sebagai perkara yang biasa berlaku tanpa kita sedari baha%a kebanyakan masalah disiplin yang terjadi di sek#lah adalah kerana %ujud situasi kurang peka dalam menge'am sesuatu masalah. 3ni kerana masalah besar itu timbul akibat daripada timbunan dan himpunan masalah ke'il yang tidak diselesaikan di peringkat a%al lagi. =umusnya, sebagai indi5idu tidak kira sama ada sebagai guru atau mana$mana ja%atan pekerjaan, saya berpendapat bidang Bimbingan dan Kaunseling ini seharusnya didalami #leh semua umat manusia. 3ni kerana dengan kepesatan pembangunan dan kemajuan tekn#l#gi serta tekanan kehidupan, ramai di antara kita sangat lemah dalam pengurusan em#si yang memba%a kepada %ujudnya pelbagai masalah yang sering kita lihat dan dengar di dada akhbar dan tele5isyen. elalui ilmu dan pengetahuan dalam bidang ini, saya per'aya semua masalah dan tekananG stress yang dihadapi akan dapat kita tangani dengan sebaiknya dan menjadi indi5idu dan hamba$*ya yang per'aya kepada baha%a setiap masalah pasti ada penyelesaian, setiap kesusahan akan ada kejayaan disebaliknya. Sekian, terima kasih. (Nurhidayatul Asyikin binti Mat Refin

96

(.

RU.UKAN 7hmad (ar#k. !19>9". !osiologi Kelompok Kecil" Kuala 8umpur B .e%an Bahasa dan Pustaka. 7minah ?j ?ashim et.al,. !19>>". #imbingan dan Kaunseling dalam Pendidikan . Selang#r B (ederal Publi'ati#ns Sdn Bhd. 7rthur P. 8l#yd et.al,. !19>>". #imbingan dan Kaunseling di Malaysia . Kuala 8umpur B .e%an Bahasa dan Pustaka. Fe 7h eng. !19>9". Perkhidmatan #imbingan dan Kaunseling . Petaling 6aya B

Penerbitan (ajar Bakti Sdn. Bhd. Fe 7h eng. !1995". Persekolahan $an Perkembangan Kanak%Kanak (Asas

Pendidikan & " Selang#r B Penerbitan (ajar Bakti Sdn. Bhd. ?asan ?j. #hd 7li, .r. !1996". !trategi #elajar 'ang #erkesan. Kuala 8umpur BDtusan

Publi'ati#ns N .istribut#rs Sdn. Bhd. 8l#yd, 7.P., N 7minah ?j. ?ashim. !19>:". #imbingan dan Kaunseling di Malaysia . Kuala 8umpur B .e%an Bahasa dan Pustaka. #hd. Salleh 8ebar. !1999". #imbingan dan Kaunseling ( )ugas *uru dan Kemahiran Asas" Petaling 6aya B 8#ngman uhd. alaysia Sdn. Bhd. #hd. 0amin. !19>:". Proses Kaunseling. Kuala

ansur 7bdullah N *#rdinar

8umpur B .e%an Bahasa dan Pustaka. *##r (i;ah 7bdul .arul *uAman. alek. !1995". #imbingan Moti+asi Anak ,emerlang. Kuala 8umpur B

9:

Suradi Salim. !1996". #imbingan $an Kaunseling. Selang#r B Dtusan Publi'ati#ns N .istribut#rs Sdn. Bhd. Sie% 8ing. !19>>". 0e#ri Pemusatan Klien !1arl =#gers". =etrie5ed httpBGG%%%.slideshare.netG 7)iah 7k)arihah. !&01&". 0e#ri Pemusatan Klien 1arl =#gers. =etrie5ed httpBGGOalamsa))iyah.bl#gps#t.'#mG 7;i;i, Pang. !&010". 0e#ri$te#ri Pembelajaran. =etrie5ed a' &014 )r#m a' &014 )r#m a' &014 )r#m

httpBGGeprints.utm.myG #hd 7min. !&010". Bimbingan dan Kaunseling. =etrie5ed httpBGGbimbingandankaunselingipg.bl#gsp#t.'#mG Sap#ra Sip#n. !&010". Panduan Kaunseling untuk K#$Kaunsel#r. =etrie5ed )r#m httpBGGddms.usim.edu.myG Putri *#5ira. !&010". 0e#ri ?umanistik 1arl =#gers. =etrie5ed httpBGGn#5ira0>.%#rpress.'#mG a' &014 )r#m a' &014 a' &014 )r#m

9>