Anda di halaman 1dari 19

Bahan Kuliah Dua : HUKUM Acara Pidana 1. Hukum Pembuktian /Hukum Acara Pidana Di Indonesia., aitu a.

Keseluruhan dari Aturan Hukum mrn!enai Penuntutan dan "emeriksaan dalam sidin! "en!adilan dari "eristi#a "idana dan "elaksanaan hukuman an! di$atuhkan ,hukum "idana %orma,hokum acara "idana &KUH Acara "idana dari "eraturan'"eraturan khusus(. b. B. Penuntutan hukuman &stra%)er)ol!in!(,tuntutan hukuman terhada" n suatu "eristi#a tertentu. *erminolo!i In!!ris Hukum Acara Pidana disebut den!an +riminal "rocedure ,a#, an! berarti hokum "rosedur "idana. -. Hukum dilihat dari materin a atau isin a terdiri dari hu an! terda"at dalam "erundan!' undan!an,maka hokum itu da"at diba!i atas hokum ""ri)at dan hokum "ublic. .. Dilihat dari %un!sin a ,hokum diba!i atas hokum materil dan hokum %ormal. a. Hukum materil adalah hokum an! men!atur "erbuatann a an! tidak boleh atau men!atur "erbuatan'"erbuatan an! dilan!!ar,disana $u!a diatur akibatn a an! harus diterima beru"a hukuman. b. B. Hukum /ormal aitu men!atur tentan! ba!aimana acaran a a!ar hokum materil da"at dilaksanakan dalam ken ataann a a"abila "erbuatan an! diatur dalam hokum materil sudah di"enuhi. Hukum Acara Pidana di lakukan mulai menerima la"oran, "eman!!ilan saksi' saksi,terdak#a,"encarian atau "en!um"ulan alat bukti dan baran! bukti. Dll. 0. Penda"at Para Ahli. Bebera"a "enda"at "ara ahli men!enai Hukum Acara Pidana aitu : a. Menurut 1imon Hukum Acara Pidana adalah hokum an! me#n!atur tentan! ba!aimana 2e!ara melalui alat'alatn a melaksanakan hakn a untuk memidana dan men$atuhkan "idana b. 3an Bemmelen ber"enda"at bah#a hokum Acara Pidana mem"ela$ari "eraturan' "eraturan an! dici"takan oleh 2e!ara, karena adan a ter$adi "elan!!aran UU "idana,atas "enda"atn a itu setidakn a harus men!atur tentan! hal'hal seba!ai berikut : 1( 2e!ara melalui alat'alatn a ,men idik kebenaran4 -( Men idik "elaku "erbuatan itu4 1

.( Men!ambil tindakan'tindakan kalau "erlu menahann a4

an! "erlu !una menan!ka" si "embuat dan

0( Men!um"ulkan bahan'bahan bukti &be#i$smateriaal( an! telah di"eroleh "ada "en idikan kebenaran !una dilim"ahkan ke"ada hakim dan memba#a terdak#a kede"an hakim tersebut4 5( Hakim memberikan ke"utusan tentan! terbukti tidakn a "erbuatan an! dituduhkan ke"ada terdak#a dan untuk itu men$atuhkan "idana atau tindakan tata tertib4 6( U"a a hukum untuk mela#an ke"utusan tersebut4 7( Akhirn a melaksanakan ke"utusan tentan! "idana dan tindakan tata tertib. c. 8ir$ono Pro$odikoro ,men!atakan hukum Acara Pidana berhubun!an erat den!an adan a hukum "idana,maka dari itu meru"akan suatu ran!kaian "eraturan' "eraturan an! memuat cara ba!aimana badan'badan "emerintah an! berkuasa aitu Ke"olisian,Ke$aksaan dan Pen!adilan harus bertindak !una menca"ai tu$uan 2e!ara den!an men!adakan hukum "idana. 5. *u$uan ,/un!si dan 1i%at Hukum Acara Pidana . a. *u$uan . *u$uan keseluruhan Hukum Acara Pidana aitu mencari atau men!!ali ,menemukan kebenaran an! sesun!!uhn a dan memberikan keadilan setim"al oleh karenan a. an!

*u$uan "arsial atau ditera"kann a hukum acara "idana adalah untuk mencari dan menemukan "elaku "elan!!aran hukum,memeriksa berdasarkan alat bukti an! sah dan memberikan "utusan secara te"at.

Menurut Andi Ham9ah ,tu$uan hokum Acara Pidana mencari kebenaran itu han alah meru"akan tu$uan antara.*u$uan akhir sebenarn a ialah menca"ai ketertiban ,ketenteraman,kedamaian ,keadan dan kese$ahteraan dalam mas arakat, b. /un!si . 1( :.)an Bemmelen ,men!atakan ada ti!a %un!si hokum acara "idana aitu : ' ' ' Mencari dan menemukan kebenaran4 Pemberian ke"utusan oleh hakim4 Pelaksanaan ke"utusan. -

-( Menurut 3an A"eldoorn ,si%at hokum acara "idana adalah : a. seba!ai hokum "ublic dan b. accusatoir. Hukum acara "idana termasuk hokum "ublic karena ia men!atur ke"entin!an umum4menurut 3an A"eldoorn ,"erbuatan an! da"at dikenal hukuman ikini tidak la!i di"andan! semata'mata seba!ai kesalahan an! lan!sun! men!enai oran! 6 an! diru!ikan,melain lan "ertama'tama seba!ai "elan!!aran tertib hokum,$adi seba!ai "elan!!aran terhada" mas arakat. Hukum Acara Pidana dikatakan bersi%at accusatoir ,karena kedudukan "endak#a &"enuntut Umum( dan terdak#a berhada"an seba!ai "ihak an! sama hakn a, an! melakukan "ertarun!an hokum &rechts'stri$d( dimuka hakim an! tidak ber"ihak. Kebalikan dari sai%at accusatoir adalah si%at in;uisitoir, aitu hakim sendiri an! bertindak seba!ao oran! mendak#a,$adi hakim bertindak sekali!us seba!ai "endak#a,"enuntut umum dan sekali!us "en!adil &hakim(

Kuliah Keti!a : Hukum Pembuktian/Hukum Acara Pidana.


1e$arah Hukum Acara Pidana di Indonesia .

1. :aman Pen$a$ahan.

a. Her9iene Island s <e!lement atau <e!lemen Indonesia & Bumi Putera an! dibaharui &<IB( sesuai 1taatblad(
.

1=01'001, an! sebelumn a bersumber <e!lement &I<(.

dari Inland

b. Inland <e!lement &I<( an! dikenal $u!a den!an sebutan <e!lemen Bumi Putera dilaksanakan berdasarkan Pen!umuman Pemerintah Hindia Belanda &>ubernur :enderal ( tan!!al 5 a"ril 1?0? &1* 1?0?'16( dan mulai berlaku se$ak 1 mei 1?0?.I< 1? kemudian disahkan den!an %irman <a$a tan!!al -= 1e"tember 1?0= 2o.=..Perberlakuan I< dari Kera$aan Belanda terhada" daerah $a$ahann a disebut asas concordantie be!insel.

c. I< se$ak diberlakukan tan!!al 1 Mei 1?0? meru"akan hukum acara "idana ba!i !olon!an Indonesia khususn a untuk seluruh Indonesia.Untuk !olon!an @ro"ah berlaku A<e!lement o"de 1tra%)orderin! &13(.

d. Pen!adilan. 1( Pen!adilan ba!i !olon!an Indonesia disebut ,andraad &kini men$adi Pen!adilan 2e!eri(. -( <aad 3an :ustitie &Pen!adilan *in!!i(,$u!a meran!ka" untuk "enduduk !olon!an Indonesia.

-. Pada Masa Pendudukan :e"an! tahun 1=0-'1=05.

a. Dalam "asal . Bsamu 1erei &undan!'undan!( 2o.1 tahun 1=0-,berlaku mulai tan!!al 7 Maret 1=0-, an! bun in a A1emula badan'badan Pemerintahan dan Kekuasaann a , Undan!'undan! dari Pemerintahan an! dulu,maka hukum Acara Pidana an! berlaku "ada masa "endudukan :e"an! &1=0-'1=05( "ada dasarn a tidak berbeda "ada masa sebelumn a aitu teta" berlaku HI<.

b. 2ama Pen!adilan di >anti. 1( *ihoo Hooin aitu Pen!adilan 2e!eri.

-( Koo too hooin aitu Pen!adailan *in!!i. .( 1aikoo Hooin aitu Mahkamah A!un!.

.. Masa kemerdekaan <I.

a. Berdasarkan Pasal II aturan Peralihan UUD 05 aitu A 1e!ala Badan'badan 2e!ara dari "eraturan'"eraturan an! ada sam"ai berdirin a 2e!ara <e"ublik Indonesia "ada tan!!al 17 A!ustus 1=05 ,masih berlaku asal sa$a tidak bertentan!an den!an Undan!'undan! tersebutC.

b. H.I.< &Her9iene Islands <e!lement atau <e!lemen Indonesia & Bumi Putera( an! dibaharui &<IB( 1tbl 1=01' 001 dan Undan!'Undan! 2o.1/Drt/*ahun 1=51
5

&,embaran 2e!ara *ahun 1=51 2omor = ( serta semua "eraturan "elaksanaann a dan "eraturan "erundan!' undan! han a an! men an!kut hukum Acara Pidana.

c. Berba!ai kekuran!an H.I.< dan Undan!'Undan! 2omor 1 /Drt/*ahun 1=51 dan "eraturan lainn a diadakan "erubahan oleh Pemerintah bersama'sama den!an DP<,maka Hukum Acara Pidana diberlakukan Undan!' Undan! 2omor ? *ahun 1=?1 *entan! Hukum Acara Pidana ,disahkan Presiden <I 1oeharto tan!!al .1 Desember 1=?1,di Undangkan di :akarta *an!!al .1 Desember 1=?1 dan ,embaran 2e!ara <I *ahun 1=?1 2omor 76.

KU,IAH K@@MPA* &*A2>>A, -6 BK* -D1.( P@MBUK*IA2 K<IMI2A,


6

1. Pen elidikan. a. Pen!ertian Pen elidikan aitu seran!kaian tindakan "en elidik untuk mencari dan menemukan suatu "eristi#a an! didu!a seba!ai tindak "idana !una menentukan da"at atau tidakn a dilakukan "en idikan menurut cara an! diatur dalam Undan!'undan! ini &"asal 5 an!ka 5 KUHAP( b. Pen elidik dalam UU 2o.-6 tahun -DDD tentan! "en!adilan HAM an! mene!askan bah#a "en elidik dalam "erkara "elan!!aran HAM berat han alah Komisi 2asional hak Asasi Manusia &KBM2A1 HAM(,$adi han a Pen elidik *un!!al dalam "elan!!aran HAM berat. c. Ke#a$iban dan Ke#enan!an Pen elidik aitu : 1( Karena ke#a$ibann a mem"un ai #e#enan! : a( Menerima la"oran atau "en!aduan dari seseoran! tentan! adan a tindak "idana. b( Mencari keteran!an dan baran! bukti. c( Men uruh berhenti seoran! an! dicuri!ai dan menan akan serta memeriksa tanda "en!enal diri. d( Men!adakan tindakan bertan!!un! $a#ab. lain menurut hukum an!

-( Atas "erintah "en idik da"at melakukan tindakan beru"a :


7

a( Penan!ka"an,laran!an menin!!alkan tem"at,"en!!eledahan dan "en itaan. b( Pemeriksaan dan "en itaan surat4 c( Men!ambil sidik $ari dan memotret seseoran!. d( Memba#a "en idik. dan men!hada"kan seseoran! "ada

1emua tindakan "en elidik dila"orkan ke"ada "en idik. -. Pen idikan . a. Pen!ertian Pen idikan. Pen idikan aitu seran!kaian tindakan "en idik dalam hal dan menurut cara an! diatur dalam Undan!'undan! ini untuk mencari serta men!um"ulkan bukti an! den!an bukti itu membuat teran! tentan! tindak "idana an! ter$adi dan !una menemukan tersan!kan a. b. Para Pen idik. 1( Pen idik Ke"olisian untuk semua "erkara *indak Pidana Umum. Dalam "asal 6 a at 1 KUHAP "en idik adalah : a( Pe$abat Polisi 2e!ara re"ublik Indonesia. b( Pe$abat "e!a#ai ne!eri si"il tertentu an! diberi #e#enan! khusus oleh undan!'undan!, se"erti PP21 Bea +ukai dll.Pen idik PP21 dalam "elaksanaan tu!asn a berada diba#ah koordinasi dan "en!a#asan "en idik ke"olisian &"asal 6 a at
?

&1( huru% a KUHAP(.Biasan a dalam "en erahan berkas "erkara taha" I dan *aha" II ke"ada $aksa Penuntut Umum ,sebelumn a menda"at surat "en!antar terlebih dahulu dari "en idik "olri,demikian la!i bila PP21 akan menahan harus ada rekomendasi dari "en idik "olri. -( Pen idik Ke$aksaan ,khusus dalam "erkara : a( Koru"si. b( Pen idik dalam "erkara "elan!!aran HAM berat. .( Pen idik Komisi Pemberantasan Koru"si &KPK( khusus dalam "erkara Koru"si. c. Ke#enan!an "en idik. 0( Menerima la"oran atau "en!aduan tentan! adan a tindak "idana. 5( Melakukan tindakan "ertama ke$adian. dari seseoran!

"ada saat ditem"at

6( Men uruh berhenti seoran! an! dicuri!ai dan menan akan serta memeriksa tanda "en!enal diri tersan!ka. 7( Melakukan "enan!ka"an ,"enahanan,"en!!eledahan dan "en itaan. ?( Melakukan "emeriksaan dan "en itaan surat. =( Men!ambil sidik $ari dan memotret seseoran!.

1D( Meman!!il oran! untuk diden!ar seba!ai tersan!ka atau saksi. 11(

dan di"eriksa

Men!adakan "en!hentian "en idikan . an!

1-( Men!adakan tindakan lain menurut hukum bertan!!un! $a#ab. d. Ke"an!katan Pen idik :

Berdasarkan PP nomor -7 *ahun 1=?.,ke"an!katan "en idik adalah setara den!an "er#ira &Ins"ektur dua( keatas atau disetarakan den!an P21 !olon!an III/a.1edan!kan an!!ota Polisi diba#ah "er#ira da"at dian!kat men$adi "en idik "embantu.

Kuliah Kelima : Pembuktian Kriminal .


1. Pen idik Polri #a$ib men am"aikan ke"ada "enuntut Umum sesuai den!an KUHAP antara lain :
1D

a. Memberitahukan ke"ada :PU bah#a ia telah melakukan "en idikan &"asal 1D= a at &1( KUHAP( termasuk men!hentikan "en idikann a. b. Men erahkan berkas "erkara k"d "enuntut umum &"asal ? a at &.( $o "asal 11D a at &1( KUHAP(. c. Melen!ka"i hasil "en idikan den!an membuat dan men erahkan hasil "en idikan tambahan sesuai "etun$uk an! diberikan "enuntut umum &"asal 11D a at &-(. Men erahkan tan!!un!$a#ab tersan!ka dan baran! bukti ke"ada "enuntut umum termasuk berkas "erkaran a an! telah din atakan len!ka" &"asal ? a at &.b( $o "asal 1.= KUHAP. -. U"a a "aksa oleh Pen idik. a. Penan!ka"an dide%inisikan seba!ai suatu tindakan "en idik beru"a "en!ekan!an sementara #aktu kebebasan tersan!ka atau terdak#a a"abila terda"at cuku" bukti !una ke"entin!an "en idikan atau "enuntutan dan atau "eradilan &Pasal 1 an!ka -D KUHAP(. b. Penan!ka"an dilakukan "en idik sesuai "asal 16 a at &1( dan &-( aitu : 1( Atas "erintah "en idik,"en eledik melakukan "enan!ka"an. ber#enan!

-( Untuk ke"entin!an "en idikan,"en idik dan "en idik "embantu ber#enan! melakukan "enan!ka"an.
11

c. Berdasarkan "asal 17 KUHAP bah#a "erintah "ena!ka"an dilakukan terhada" seoran! an! didu!a keras melakukan tindak "idana berdasarkan bukti "ermulaan an! cuku". d. Dalam melakukan seba!ai berikut : "enan!ka"an "erlu di"erhatikan

1( Pelaksana tu!as an! melakukan "enan!ka"an adalah "etu!as Polri. -( Petu!as terlebih dahulu mem"erlihatkan surat tu!as. .( Petu!as tersebut memberikan ke"ada an! ditan!ka" surat "erintah "enan!ka"an an! mencantumkan identitas an! di tan!ka" dan men ebutkan alasan "enan!ka"an serta uraian sin!kat "erkara ke$ahatan an! disan!kakan ke"adan a. 0( Penan!ka"an da"at dilakukan tan"a surat "erintah "enan!ka"an dalam hal si tertan!ka" &tersan!ka( keda"atan tertan!ka" tan!an melakukan tindak "idana. 5( *ersan!ka tertan!ka" tan!an diserahkan ke"ada "en idik,selan$utn a memberikan surat "erintah "enan!ka"an ke"ada keluar!an a. 6( ,aman a "enan!ka"an "alin! lama 1 &satu( hari. e. Penahanan . 1( Penahanan.

1-

Berdasarkan "asal 1 an!ka -1 KUHAP,"enahanan diartikan seba!ai "enem"atan tersan!ka atau terdak#a ditem"at tertentu oleh "en idik,"enuntut umum atau hakim den!an "eneta"ann a sesuai den!an aturan hukum. -( Pe$abat an! ber#enan! menahan sesuai "asal -D KUHAP aitu : ' Pen idik atau "en idik "embantu atas "erintah "en idik.

' Penuntut Umum. ' Hakim. .( Alasan menahan. a( Alasan 1ub ekti% aitu didasarkan atas "enilaian "en idik atau "en idik "embantu,"enuntut umum dan hakim Pen!adilan 2e!eri ,Pen!adilan *in!!i,dan Mahkamah A!un! karna : ' tersan!ka atau terdak#a di kuatirkan akan melarikan diri. ' tersan!ka atau terdak#a dikuatirkan merusak atau men!hilan!kan baran! bukti. ' tersan!ka atau terdak#a dikuatirkan men!unlan!i la!i "erbuatann a. b( Alasan Bb ekti%. Alasan ob ekti% aitu didasarkan atas kondisi ob ekti% tindak "idana an! dilakukan tersan!ka atau
1.

terdak#a di"andan! cuku" berat atau serius sehin!!a diancam "idana "alin! lama 5 tahun atau lebih atau kuran! dari 5 tahun namun oleh "embuat UU,tindak "idana tersebut di an!!a" da"at meresahkan atau men!!an!!u ketenteraman atau ketertiban mas arakat,se"erti ke$ahatan "embunuhan,narkoba ,dan lain'lain. 0( Dalam melakukan "enahanan #a$ib dilakukan a"arat aitu : a( 1urat "erintah "enahanan atau "eneta"an hakim harus mencantumkan identitas len!ka" tersan!ka atau terdak#a dan men ebutkan alasan "enahanan serta uraian sin!kat "erkara ke$ahatan an! disan!kakan atau di dak#akan serta tem"at ia ditahan. b( *embusan surat "erintah "enahanan atau "enahanan lan$utan atau "eneta"an hakim harus diberikan ke"ada keluar!an a dan atau "enasehat hukumn a. c( :enis "enahanan an! di kenakan terhada" tersan!ka atau terdak#a harus dicantumkan dalam surat "erintah. d( ,aman a tersan!ka /terdak#a ditahan. e( Dasar hukum "enahanan dan disan!kakan /di dak#akan tersan!ka/terdak#a. "asal an! terhada"

10

%( 1urat "erintah "enahanan harus di buat mendahului dilakukann a "enahanan &tan!!al,bulan dan tahun "embuatan surat "erintah "enahanan( den!an men ebutkan secara len!ka" nama "e$abat an! menda"at surat "erintah "enahanan dan "e$abat an! memberi "erintah "enahanan tersebut,termasuk "an!kat.2<P dan $abatann a.

15

Kuliah keenam : Pembuktian EKriminal.


1. Bentuk "enahanan. Penahanan ada ti!a aitu : a. Penahanan <umah *ahanan 2e!ara &<utan( Penahanan <umah adalah "enahanan an! dilaksanakan didalam tem"at atau !edun! an! diberi status seba!ai rumah tahanan 2e!ara &<utan(. b. Penahanan <umah4 ' Penahanan <umah adalah "enahanan an! dilaksanakan dirumah tem"at tin!!al atau rumah kediaman tersan!ka atau terdak#a den!an men!adakan "en!a#asan terhada"n a untuk men!hindarkan se!ala sesuatu an! da"at menimbulkan kesulitan dalam "en idikan,"enuntutan atau "emeriksaan disidan! Pen!adilan. ' +ara men!hitun! tahanan rumah aitu "en!uran!an se"erti!a dari $umlah laman a #aktu "enahanan c. Penahanan Kota. ' *ahanan Kota aitu "enahanan an! dilaksanakan di kota tem"at tin!!al atau tem"at kediaman tersan!ka atau terdak#a,den!an ke#a$iban ba!i tersan!ka atau terdak#a melapor diri "ada #aktu an! ditentukan . ' Pen!hitun!an tahanan kota aitu se"erlima dari $umlah laman a #aktu "enahanan. ' Perhitun!ann a,a"abila tersan!ka /terdak#a telah men$alani masa "enan!ka"an dan "enahanan kota dihitun! selama 1D bulan,maka sisa laman a ia men$alani masa hukuman di ,emba!a "emas arakatan &,a"as( kelak $ika ia di $atuhi hukuman selama 1 tahun dan . bulan atau 15 bulan
16

"erhitun!ann a seba!ai berikut :1/5 F 1D bulan &misaln a di!ena"kan men$adi .DD hari(G 6D hari atau - bulan .:adi terdak#a setelah menda"at "utusan an! sudah mem"un ai kekuatan an! "asti,harus men$alani sisa hukumann a 1 tahun . bulan atau 15 bulan dikuran!i bulan G 1 tahun 1 bulan la!i an! di$alani dalam tahanan. d. Pen!alihan :enis Penahanan : Pen!alihan $enis "enahanan dari tahanan <utan men$adi tahanan rumah atau tahanan kota atau sebalikn a , an! da"at dilakukan "en idik ,:aksa Penuntut Umum,dan Hakim sesuai den!an ke#enan!an masin!'masin!. -. ,aman a #aktu Penahanan. a. ,aman a "enahanan sudah limitati)e atau terbatas aitu suatu $an!ka #aktu tertentu den!an maksimal an! da"at dibebankan ke"ada tersan!ka/terdak#a dan setelah le#at dari batas #aktu "enahanann a harus dikeluarkan demi hukum dari dalam tahanan. b. ,aman a Penahanan. 1( Penahanan penyidik "alin! lama -D hari an! da"at di"er"an$an! :aksa Penuntut Umum selama 0D hari,dan setelah 6D hari belum selesai harus di keluarkan dari tahanan demi hukum &"asal -0 KUHAP(. -( Penuntut Umum ,ber#enan! menahan -D hari,da"at di"er"an$an! Ketua Pen!adilan 2e!eri selama .D hari,bila 5D hari belum selesai,maka tersan!ka/terdak#a dikeluarkan dari tahanan demi hukum &"asal -5 KUHAP(. .( Hakim Pengadilan Negeri,ber#enan! menahan .D hari da"at di"er"an$an! Ketua Pen!adilan 2e!eri 6D hari,bila =D hari belum selesai,maka tersan!ka/terdak#a dikeluarkan dari tahanan demi hukum &"asal -6 KUHAP(.
17

0( Hakim Pengadilan Tinggi,ber#enan! menahanan .D hari dan da"at di"er"an$an! Ketua Pen!adilan *in!!i selama 6D hari,$ika =D hari belum selesai tersan!ka/terdak#a dikeluarkan dari tahanan demi hukum &"asal -7 KUHAP(. 5( Hakim Mahkamah Agung,ber#enan! menahan 5D hari,dan da"at di"er"an$an! Ketua Mahkamah A!un! selama 6D hari,bila 11D hari belum cuku" terdak#a dikeluarkan dari tahanan demi hukum &"asal -? KUHP(.

.. Pen!ecualian Penahanan. Dikecualikan dari $an!ka "enahanan seba!aimana diatur dalam "asal -0,"asal -5,"asal -6,"asal -7,dan "asal -? da"at mem"er"an$an! "enahanan "alin! lama .D hari dan da"at di"er"an$an! .D hari ,berdasarkan alasan : a. *ersan!ka atau terdak#a menderita !an!!uan %isik atau mental an! berat, an! dibuktikan den!an surat keteran!an dokter,atau b. Perkara an! sedan! di"eriksa 1embilan tahun atau lebih. diancam hukuman dilakukan sesuai

c. Per"an$an!an "enahanan tersebut "en idik,Penuntut Umum,dan Hakim ke#enan!ann a.

d. ' Pen idik ,-D hari,0D hari,.D,hari,.D hari G 6DH6D G 1-D hari. ' Penuntut Umum,-D hariG5DH6DG11D hari hari ,.D hari ,.D hari ,.D

' Hakim P2,.D hari,6D hari,.D hari,.D hariG=DH6DG15D hari.


1?

' Hakim P*,.D hari,6D hari,.D hari,.D hariG=D H 6DG15D hari. ' Hakim MA,5D hari,6D hari,.D hari,.D hariG11DH6DG17D hari. ' :umlah seluruhn a tahanan "en idik 1-D hari H Penuntut Umum 11D hari H Hakim P2 15D hari H Hakim P* 15D hari H Hakim MA 15D hari G ?-D hari.

1=