Anda di halaman 1dari 3

COMDECA (Comunity Development Camp) MALAYSIA 2014

Pada 20-23 Mac, 2014, Pasukan Pengakap Kelana Jempol telah menyertai program C M!"C# an$uran %ekretariat Pengakap Kelana &egara di Perkampungan &elayan 'alok, Kuantan Pahang( #kti)iti C M!"C# telah disertai oleh peserta seramai *+ orang dari seluruh negara manakala Pasukan Pengakap Kelana dari !aerah Jempol ,%MK 'atu Kikir Model Khas- terdiri daripada 12 orang peserta( #kti)iti utama adalah menekankan aspek pem.inaan pusat cy.er setempat, pem.inaan kelas men$ahit dan perkhemahan C M!"C# 2014(

Pasukan Kelana Jempol yang me/akili &egeri %em.ilan ti.a di Perkampungan &elayan 'alok

%emua peserta telah diserahkan kepada keluarga angkat yang terdiri daripada penduduk kampung 'alok( %emua keperluan peserta seperti penginapan, makan minum serta pengangkutan sepan$ang program diuruskan oleh keluarga angkat mereka( !i antara akti)iti yang .erlangsung adalah 0#pprentice1 di mana peserta dia$ar cara mem.uat keropok lekor dan kuih #kok( Pada se.elah petangnya, peserta telah di.a/a ke 'andar Kuantan untuk men$ual keropok lekor hasil keluaran penduduk kampung( Jualan sangat mem.erangsangkan di mana peserta memakai uni2orm pengakap lengkap sam.il mem.uat $ualan di 'andar Kuantan

Pada hari %a.tu 22 Mac pula, para peserta .ergotong-rotong mem.ersihkan ka/asan sekitar pantai( Pasukan Kelana Jempol telah .er$aya menghasilkan mural di Pusat Cy.er dan Kelas Men$ahit yang di.angunkan khusus untuk Program C M!"C# ini(

Pusat Cyber dalam pembinaan

Aktiviti melukis mural oleh Kelana dari SMK Batu Kikir (Model Khas)

Pada se.elah petang, para peserta dia$ar cara-cara mem.uat dan menaikkan /au yang merupakan permainan tradisi dari Pantai 3imur Malaysia( Pada se.elah malamnya pula, para peserta mem.uat persem.ahan sketsa .ertemakan C M!"C# serta menyanyikan lagu-lagu pengakap(

4ari terakhir merupakan Ma$lis penutup yang disempurnakan oleh 5' !ato1 %hahani6a 'inti %hamsudin, Pengerusi Pem.angunan 7anita !an Keluarga, Komunikasi dan Multimedia &egeri Pahang( !alam Ma$lis terse.ut $uga 54 !ato1 !r Muhammad %harum diiringi oleh 54 !ato8 9ias .in 4a$i Mohd &oor, Ketua Pesuruh$aya Pengakap &egeri Pahang telah melepaskan .urung dari dalam sangkar menandakan keamanan dan kedamaian yang diperlukan oleh semua pihak(

Apakah persamaan gambar Pengakap Malaysia dengan watak kartun dari filem animasi p! oleh "alt #isney$
%awapan& 'ambang (angan Messenger of Pea)e (M*P) yang membawa maksud Pengakap Sedunia adalah #uta Perdamaian+ "e are S)outs, And "e Are Messengers of Pea)e!