Anda di halaman 1dari 1

CONTOH RANCANGAN PELAJARAN HARIAN

RBT

Mata Pelajaran dan Kelas


Tajuk/Tema

Reka Bentuk dan Teknologi 4 Bestari ______/35 orang 4.0 Penghasilan projek 7.45 hingga 8.45 pagi ( 0 !init" 4.#.#3 4.#.#4 4.#.#5 Pada akhir pe!$elajaran !urid dapat% #. &e!$uat pen'a!$ungan litar (. &enguji ke)ungsian litar 3. &e!$uat pen'elenggaraan dan pen'i!panan peralatan #. &urid $a*a dan !e!aha!i litar $erga!$ar $agi pe!asangan litar elektrik pada projek dengan $i!$ingan guru. (. &urid !e!$uat pe!asangan litar pada projek. 3. &urid !enguji ke)ungsian litar. (didik hi$ur" 4. &urid !e!$uat pe!$aikan jika perlu. +eusaha,anan +reati.iti dan ino.ati) #. /ukisan ske!atik dan litar $erga!$ar. (. Pe!utar skru Philips0 pelu*ut ,a'ar0 pe!otong sisi. 3. 1a'ar teras tunggal0 $ongkah pen'a!$ung0 pe!egang !entol0 !entol0 suis0 pe!egang $ateri0 $ateri. &urid !enja,a$ le!$aran kerja $erkaitan litar elektrik. $&)*+E,% 2e!ua !urid $erja'a !e!$uat pen'a!$ungan litar. 30/33 orang telah $erja'a !e!$uat pen'a!$ungan sehingga !entol !en'ala. 3 orang akan di$eri $i!$ingan.

Masa Standard Pembelajaran

Objekt ! Pembelajaran

Akt " t Pen#ajaran dan Pembelajaran

Elemen Merentas Kur kulum $EMK% &a'an &antu &elajar

Pen la an (en#ajaran dan (embelajaran Re!leks $-.nt.'%