Anda di halaman 1dari 4

KERTAS KERJA PENAMBAHBAIKAN DAN MEMBAIKPULIH SISTEM SIARAYA SMK PEKAN NANAS 1.

0 PENGENALAN Sistem siaraya satu komponen penting di dalam pengurusan sesebuah sekolah. Segala maklumat kepada pelajar-pelajar dan guru-guru dapat disampaikan dengan adanya sistem siaraya yang berfungsi dengan baik. Untuk memastikan sistem siaraya ini sentiasa berfungsi dengan baik, penyelenggaraan perlulah dilakukan dari masa ke semasa. Kertas kerja ini dibuat bertujuan untuk memperbaiki, membaikpulih dan menyelenggara sistem siaraya di SMK Pekan Nanas. Perkara ini adalah amat penting bagi memastikan maklumat-maklumat dapat disampaikan kepada seluruh warga sekolah. engan adanya sistem siaraya yang baik, pengurusan sekolah akan menjadi lebih teratur dan !ekap. 2.0 MATLAMAT ".# "." Memastikan sistem penyampaian maklumat sekolah lebih berkesan. Memastikan alatan dan kemudahan siaraya sekolah sentiasa berfungsi dengan baik. 3.0 OBJEKTIF $.# $." $.$ Menggantikan pembesar suara yang telah rosak. Menambah alat pembesar suara di blok %, & dan surau. Menyelenggarakan sistem pendawaian pembesar suara dari blok blok ' dan blok %. 4.0 SASARAN (.# (." 5.0 Makluman boleh didengari di seluruh kawasan sekolah. )iada gangguan teknikal semasa penggunaan sistem siaraya. ke

LOKASI PENAMBAHBAIKAN *.# *." Sistem pendawaian di &lok %, & dan kantin dan surau. )ambahan pembesar suara di &lok % dan & dan surau.

6.0

TARIKH DAN TEMPOH PELAKSANAAN +.# )arikh pelaksanaan , "* %pr "-## . ( /un "-##

7.0

JAWATANKUASA PELAKSANA Pengerusi Setiausaha Pen. S4usaha Peralatan , , , , 0n. /uhair /umaat 1Pengetua SMKPN2 0n. Nasrul 3adhli Mohd /amil 0n. Sar5anan a4l Marimuthu #2 0n. 6aidi Nawawi "2 0n. Suhi7ulhisam Keliwon $2 0n. arwis 'hin %bdullah Pembantu )eknikal , #2 0n. Mohd Sharifi 8arun Shah 1Pengerusi kelab2 "2 Semua %/K Kelab Siaraya

.0

PELAN KEDUDUKAN ALAT PEMBESAR SUARA SEKOLAH 9.# Sila rujuk :ampiran #.

!.0

PERBELANJAAN DAN SUMBER KEWANGAN !.1 P"#$"%&'(&&' &%&)&' !.1.1 H&#*& +"#&%&)&' ,R-(-. /"$-)0&#*&1 ;ayar penyambung 1segulung2 Pembesar suara 1!orong #" in!i2 Paku wayar 1sekotak2 awai tebal 1segulung2 Mikrofon 1# unit2 !.1.2 K"+"#%-&' $&2.+-%203+"#&%&)&' ;ayar penyambung 1$ gulung2 Pembesar suara 1$ unit2 Paku wayar 1$ kotak2 awai tebal < =M $.*- ? $ < =M #-.*< =M #+-.-- ? $ < =M (9-.-< =M 9*.-- ? $ < =M "**.-< =M 9*.-< =M #+-.-< =M $.*< =M >.*< =M +-.--

1# gulung2 Mikrofon 1" unit2 J-4%&0 !.2 S-4$"# ."6&'*&' Pusat Sumber SMKPN

< =M >.*- ? $ < =M +-.-- ? "

< =M "".*< =M #"-.-5 RM .00

< =M *99.-< =M $--.-5 RM .00 JUMLAH

Persatuan @bubapa dan Auru SMKPN

10.0

P"'-)-+ Pemantapan sistem penyampaian maklumat adalah perkara yang sangat penting di sekolah. engan adanya sistem siaraya yang berfungsi dengan baik, pengurusan sekolah akan menjadi lebih mudah dan ini membantu mempertingkatkan lagi prestasi kerja di kalangan kakitangan sekolah. Sehubungan dengan itu, kami amat berbesar hati agar pihak tuan dapat membantu menjayakan ran!angan ini demi kepentingan warga SMK Pekan Nanas. Pertimbangan dan kerjasama pihak tuan untuk menjayakan hasrat murni kami ini, kami dahului dengan u!apan ribuan terima kasih.

isediakan oleh,

....................................................... 1Nasrul 3adhli Mohd /amil2 Setiausaha Unit Siaraya SMK Pekan Nanas

LAMPIRAN 1 PELAN PROGRAM LATIHAN ,6 $-%&'1 JENIS LATIHAN 3 MINGGU L&)20 )-$2 K")&0&'&' K"4&02#&' S2/)"4 +"#4&2'&' P"#/&0&$&)&' 1 9 9 2 9 9 3 9 9 9 4 9 9 9 9 9 9 9 9 9 1 2 3 9 9 9 9 4 9 9 9 9 1 2 9 9 3 9 9 9 9 4 9 1 9 9 9 9 9 2 3 9 9 9 9 9 9 4 5 9 1 9 9 9 9 2 9 3 9 9 9 9 4 9 1 9 9 9 9 2 9 3 9 9 9 9 4 9 OKT NO7 DIS JAN FEB MA8