Anda di halaman 1dari 19

MEMORIA ANUAL

2013

Biblioteca da Facultade de Economa e Empresa


Universidade da Corua
Aprobada pola Comisin de Biblioteca da Facultade o 7 de abril de 2014

ndice
1. Introducin...................................................................................................................2 2. Recursos econmicos....................................................................................................3 2.1 Gasto en material bibliogrfico 2.2 Gasto en material de oficina 3. Recursos humanos........................................................................................................5 3.1 Cadro de persoal 3.2 Bolseiros 3.3 Formacin recibida 4. Recursos materiais........................................................................................................7 4.1 Espazos 4.2 Parque informtico 5. Recursos de informacin...............................................................................................8 5.1 Monografas 5.2 Publicacins peridicas 5.3 Recursos electrnicos 5.4 Actualizacin e mantemento da coleccin 6. Uso das instalacins, recursos e servizos.....................................................................12 6.1 Prstamo a domicilio 6.2 Prstamos de ordenadores porttiles 6.3 Uso da coleccin electrnica 7. Formacin de usuarios................................................................................................14 7.1 Formacin impartida polo persoal bibliotecario 7.2 Formacin impartida polas empresas 8. Informacin e difusin................................................................................................16 8.1 Centros de interese 8.2 Web 2.0 9. Participacins nas comisins do centro.......................................................................17 9.1 A Comisin de Biblioteca 9.2 Colaboracin con outras comisins

1. Introducin

A travs da presente memoria achganse os datos necesarios para o seguimento das actividades da Biblioteca da Facultade de Economa e Empresa durante o ano 2013, co fin de analizar a sa evolucin e poder definir mis acertadamente os obxectivos futuros. Ademais, a sa publicacin contribe a favorecer a transparencia na xestin e a aumentar a visibilidade das actuacins da biblioteca. Os traballos realizronse sempre tendo en conta a necesaria coordinacin coas distintas seccins do Servizo de Biblioteca da UDC e seguindo as sas directrices, as como en colaboracin co equipo decanal da Facultade a travs da Comisin de Biblioteca e atendendo as sas solicitudes, dentro do marco da sa planificacin estratxica. Durante este ano 2013, a biblioteca seguiu participando no proceso de integracin da Facultade no Espazo Europeo de Educacin Superior, continuando coa adaptacin dos espazos s novas necesidades de estudo compartido, consolidando a oferta formativa especfica para elaboracin do Traballo de Fin de Grao e potenciando o uso da informacin en formato dixital co aumento do nmero de equipos informticos de acceso pblico. En canto aos recursos de informacin, traballamos para seguir ofrecendo un servizo de calidade, pese s continuas restricins orzamentarias, facendo un maior esforzo na seleccin das novas adquisicins e subscricins. Fxose unha revisin e actualizacin completa da bibliografa recomendada dos graos e mestrados, cun resultado de porcentaxes de dispoibilidade desta de mis dun 96%. Tamn hai que sinalar o incremento da comunicacin e informacin cos nosos usuarios a travs das redes sociais: perfil de Facebook, taboleiros de Pinterest, actualizacin e mellora da wiki e a creacin dun novo blog. Por outra banda, a biblioteca colaborou dentro do seu mbito coa achega de datos, valoracins e propostas de mellora na implantacin do Sistema de Garanta de Calidade (SGC) da ACSUG na Facultade de Economa e Empresa, que obtivo a certificacin no mes de novembro de 2013.

2. Recursos econmicos

O principal orzamento da biblioteca est composto pola suma de todas as partidas destinadas compra de material bibliogrfico e recursos de informacin xestionadas pola Facultade de Economa e Empresa, que son as que posibilitan biblioteca o cumprimento do seu fin: prover de recursos e da informacin necesaria para o desenvolvemento das sas actividades a comunidade universitaria da UDC no mbito da Economa e a Xestin Empresarial. Ademais destas partidas a biblioteca xestiona unha partida orzamentaria propia para material de oficina.

2.1 Gasto en material bibliogrfico e recursos de informacin

Para comprar material bibliogrfico a cantidade total asignada no ano 2013 (facultade e departamentos) foi de 84 273 , un 17,76 % menos que o ano anterior. O gasto en recursos de informacin no 2013 foi de 82 549,37 , polo que se executou o 97,95 % do orzamento asignado. Evolucin orzamentaria para comprar material bibliogrfico nos ltimos tres anos:

Anos Asignacins

2011 123 607,3

2012 102 472,12

2013 84 273,00

140.000,00 120.000,00 100.000,00 80.000,00 60.000,00 40.000,00 20.000,00 0,00 2011 2012 2013

Grfico 1. Evolucin da asignacin orzamentaria para comprar material bibliogrfico

Execucin do orzamento desagregado por partidas:

Partidas Biblioteca (Facultade) Depto. Economa Aplicada I Depto. Economa Aplicada II Depto. Anlise Econmica Depto. Economa Financeira e Cont. Totais

Crditos iniciais 56 080 6807,8 4810,19 10 137,14 6437,87 84 273

Executado 56 046,39 6599,19 3352,96 10 117,01 6433,82 82 549,37

Transferencias

1202,54

1202,54

Execucin do orzamento desagregado por tipo de documento:

Tipo de documento Monografas Publicacins peridicas Recursos electrnicos Software Total

Gasto en euros 39 035,6 12 572,02 27 029,93 3911,82 82 549,37

40000 35000 30000 25000 20000 15000 10000 5000 0 Monografas Publicacins peridicas Recursos electrnicos Software

Grfico 2. Gasto por tipo de documento ano 2013

2.2 Gasto en material de oficina Nesta partida, ademais do material de oficina, inclense contratos de mantemento das fotocopiadoras, encadernacins, etiquetado dos libros, papelara etc.

Asignado 4565,00

Executado 3455,02

Porcentaxe 75,68%

3. Recursos humanos

3.1 Cadro de persoal Durante o ano 2013 a biblioteca contou coa seguinte distribucin de persoal: Quenda de ma Posto Directora da biblioteca Bibliotecaria Auxiliar tcnica de biblioteca Auxiliar tcnico de biblioteca Nome M. Jos Parga Massa Esther Caldern Bustamante Beln Nez Romero Lus Parada Naya

Quenda de tarde Posto Bibliotecaria Auxiliar tcnica de biblioteca Auxiliar tcnico de biblioteca Nome Carlota Balsa Snchez Mnica Rey Santiago Esteban Froiz Balado

Incidencias Houbo poucas incidencias, pois todos os postos estiveron cubertos practicamente durante todo o ano. Unicamente no mes de febreiro de 2013, causou baixa o auxiliar de biblioteca en quenda de tarde Marcos Yez Arca e foi substitudo polo funcionario interino Esteban Froiz Balado.

3.2 Bolseiros

A UDC, co fin de favorecer a formacin complementaria dos estudantes, convoca todos os anos unha serie de bolsas para a colaboracin en tarefas bibliogrficas. No ano 2013 biblioteca da Facultade de Economa e Empresa correspondronlle dous destes bolseiros.

Estudante Raquel Snchez Sardia Vicente ngel Guerrero Mena

Duracin da bolsa Xaneiro maio 2013 6 horas semanais

Actividades realizadas Fundamentalmente tarefas de revisin de bibliografa recomendada, catlogos de novidades e colaboracins na elaboracin de titoriais.

3.3 Formacin recibida polo persoal da biblioteca

Durante o ano 2013, o persoal da biblioteca realizou diferentes cursos do Plan de formacin de PAS e do Centro de Linguas.

Ttulo do curso Scopus formacin presencial Nivel Avanzado Web of Knowledge formacin presencial Nivel Experto Mantemento bsico de pxinas web en OpenCms Liderado e direccin de grupos Tcnicas de xestin do traballo Formacin de formadores Plataforma de correo electrnico Zimbra Ingls intermedio B1.1 Lei 6/2013, do 13 de xuo, do sistema universitario de Galicia Totais

Duracin 3 horas 3 horas 10 horas 20 horas 14 horas 14 horas 10 horas 30 horas 10 114 horas

Asistentes 2 1 1 1 1 2 1 1 1 11

4. Recursos materiais: infraestruturas e equipamento

4.1 Espazos A biblioteca distribese en das plantas e ocupa 1187 m2 de superficie. Conta con 310 postos de lectura dos que 65 son para traballos en grupo nun espazo diferenciado e insonorizado destinado para este fin.

Postos de estudo Tipo de posto Postos de estudo individual Postos de estudo compartido Total de postos Cantidade 245 65 310

Sala para traballo en grupo Para facilitar o traballo compartido dos estudantes na sala de traballo en grupo, no ano 2013 substituronse as lmpadas das mesas por lmpadas de suspensin (oito unidades). Con este cambio incrementouse de xeito destacado a presenza dos estudantes, en especial para o estudo compartido e para elaborar traballos en grupo. Tamn supuxo una mellora importante na iluminacin xeral de toda a zona. Esta reforma fxose con cargo partida especfica para equipamentos que se xestiona a travs do Servizo de Biblioteca. O importe foi de 3064,93.

4.2 Parque informtico A biblioteca conta cunha dotacin informtica de 30 equipos entre os de uso interno e uso pblico. A finais de 2013 incrementouse o nmero de ordenadores porttiles pola alta demanda, en tres unidades mis, pasndose de oito a once en novembro de 2013.

Tipo de equipo De mesa Porttil Totais

Ordenadores de uso interno 7 1 8

Ordenadores de uso pblico 11 11 22

Totais 18 12 30

5. Recursos de informacin: a coleccin

5.1 Seleccin e adquisicin: as monografas

Total de monografas a decembro de 2013

69 033 volumes

Novas adquisicins En 2013 adquirronse 1459 novos exemplares, 334 menos que o ano anterior. As razns foron principalmente as reducins orzamentarias e o menor nmero de doazns recibidas. Adquisicin de monografas (exemplares) Compra Doazn Totais 2012 1456 337 1793 2013 1257 202 1459

Compra Mercronse 1257 exemplares que corresponden a 923 ttulos, dos que 486 son actualizacins da bibliografa recomendada e pedidos do profesorado, alumnado, PAS e usuarios externos. Os 437 ttulos restantes corresponden a novidades enviadas polas libraras e seleccionadas pola biblioteca.

Tipo de compra Compra por solicitude Compra por servizo de novidades Total ttulos comprados

Cantidade (ttulos) 486 437 923

Porcentaxe 52,65% 47,35% 100%

En canto ao uso dos exemplares, durante o ano 2013 foron utilizados, polo menos unha vez, o 76,13% dos exemplares comprados nese mesmo ano.

Usuarios que utilizaron o servizo de solicitude de compra de monografas:

Tipo de usuario PDI Estudantes PAS Usuarios externos Totais

Nmero de solicitantes 47 21 15 9 92

Doazns Incorporronse ao fondo 202 exemplares doados, provenientes principalmente de Biblioteca Central e do Servizo de Publicacins da UDC.

5.2 Seleccin e adquisicin: as publicacins peridicas

Total de publicacins peridicas a decembro de 2013

1760 ttulos

O total de publicacins peridicas incle, ademais de revistas, informes, documentos de traballo, estatsticas e prensa.

Total subscricins vivas (papel+electrnicas)

442

Revistas electrnicas

218

Altas -baixas revistas 2013 Dronse de alta cinco ttulos solicitados previamente polo profesorado do centro. Dronse de baixa 19 ttulos, por cesamento da publicacin ou duplicidades no acceso.

5.3 Seleccin e adquisicin: os recursos electrnicos especializados

Subscritos durante o 2013 con cargo Fac. de Economa e Empresa Tipo de recurso Nome do recurso Bases de datos Emerald Emerging Markets Case Studies Econlit DSI Campus Solution Osiris (6 meses de acceso) The Economist Historical Archive The Financial Times Historical Archive Dicionarios en lia Palgrave Dictionary of Economics Oxford English Dictionary (pago compartido con outros centros)

Arquivos histricos de prensa de acceso en lia

Subscritos con cargo ao consorcio BUGalicia ou Biblioteca Central Tipo de recurso Nome do recurso Bases de datos SABI Business Source Premier Regional Business News Balance of Payments Statistics (IMF eLibrary Data) Direction of Trade Statistics (IMF eLibrary Data)

Plataformas de e-books

Acceso a 576 e-books de Economa e Empresa travs das plataformas: Netbiblo Springer Economa E-book collection de EBSCOhost

10

5.4 Traballos de actualizacin e mantemento da coleccin

Revisin da bibliografa recomendada Durante o ano 2013 fxose unha revisin e actualizacin completa da bibliografa recomendada das guas docentes de todos os graos e mestrados. Conseguiuse ter dispoible na biblioteca mis do 96% dos exemplares recomendados, polo que podemos afirmar que a coleccin est adecuada aos programas formativos.

Bibliografa recomendada bsica 2013 N. de ttulos 1128 Dispoibles na biblioteca 1086 Porcentaxe 96,27%

Bibliografa recomendada complementaria 2013 N. de ttulos 530 Dispoibles na biblioteca 511 Porcentaxe 96,41%

Ademais, actualizouse mediante unha revisin completa no programa Millennium a aplicacin de acceso bibliografa recomendada por materia e por profesor a travs do catlogo da biblioteca. Inventario Durante o mes de agosto realizouse un reconto da coleccin de monografas en libre acceso. Ademais de contabilizar as perdas por furtos, extravos etc., serviu para detectar exemplares mal colocados, emendar erros tipogrficos no catlogo e avaliar o estado de conservacin para substitur, encadernar ou expurgar aqueles exemplares deteriorados.

Inventario 2013 Persoal 4 auxiliares Tempo dedicado 1 semana Fondos revisados 40 701 Perdidos 226 Porcentaxe 0,55%

11

Actualizacin e mantemento de recursos En 2013 o persoal tcnico da biblioteca fixo labores de colaboracin, actualizacin e mantemento de recursos propios (Wiki Recursos da biblio), recursos da Facultade (o Buscador de Economa e Empresa) recursos da Universidade (repositorio institucional RUC) e proxectos de colaboracin institucional a nivel estatal como Dialnet.

6. Uso das instalacins, recursos e servizos

A Biblioteca da Facultade de Economa e Empresa prestou servizo durante 2013 a 2660 usuarios entre estudantes (2377) profesores (156) usuarios externos (102) e PAS (25). O nmero de entradas contabilizadas foi de 129 932, polo que, tendo en conta que os das de apertura anual son 245, a media de visitas biblioteca por da de 530 persoas. A biblioteca ten un horario continuado de 8:30 h. a 21:30 h., polo que permanece aberta e ofrece todos os seus servizos 13 horas ao da.

6.1 O servizo de prstamo a domicilio O servizo de prstamo domiciliario de monografas un dos mis valorados e utilizados, tradicionalmente, polos nosos usuarios. En 2013 alcanzou a cifra de 57 065 exemplares, 6097 prstamos domiciliarios mis que en 2012, o que confirma a tendencia dos ltimos anos dun aumento significativo no uso deste servizo (en 2013 fixronse 12 054 prstamos mis que en 2011).

Anos 2011 2012 2013

Prstamos domiciliarios 45 011 50 968 57 065

Anda hai que considerar que no ano 2013 se incluu o cmputo do prstamo de porttiles no programa informtico de xestin bibliotecaria, o que infle no incremento dos prstamos (2450), o aumento segue a ser moi significativo. Entre as razns est sen dbida o cambio que supuxo a metodoloxa Boloa, que implica un uso mis intensivo da documentacin. Tampouco hai que menosprezar as repercusins da crise econmica, que fai da biblioteca moitas veces o nico xeito que ten o alumnado de acceder aos libros. Por ltimo, hai que sinalar que a introducin do formato dixital neste tipo de documento mis lenta, debido fundamentalmente s pouco vantaxosas condicins de comercializacin das distribuidoras e editoriais.

12

57065 50968 45011

2011

2012

2013

Grfico 3. Evolucin dos prstamos domiciliarios durante os ltimos tres anos

6.2 Prstamo de ordenadores porttiles O prstamo de ordenadores porttiles dos servizos mis utilizados polos estudantes. Os datos de 2013 estn na lia de anos anteriores. Foron os seguintes:

Ordenadores porttiles para prstamo en sala 2013 N. de ordenadores a finais de 2013 11 Prstamos anuais 2450

13

6.3 O uso da coleccin electrnica: estatsticas de acceso

Recurso Econlit Business Source Premier DSI Campus Solution SABI Palgrave Dictionary of Economics Oxford English Dictionary Osiris

Sesins 2013 759 2261 1828 6249 154 1246 (consultas) 126

7. Formacin impartida aos usuarios

En 2013 seguimos a facer un esforzo importante na formacin do alumnado en competencias informacionais, en colaboracin co equipo decanal e coordinados coa Seccin de Informacin do Servizo de Biblioteca. Despois da presentacin da biblioteca na xornada de acollida, ao alumnado de primeiro impartuselles unha sesin prctica de 1:30 h. de duracin ao inicio do curso acadmico, que incle visita guiada biblioteca. Recibiron esta formacin aproximadamente o 60% dos alumnos matriculados en primeiro por primeira vez. Por outro lado, ten especial importancia o curso de 10 horas dirixido preparacin do Traballo de Fin de Grao, as como o curso especfico para realizar o Traballo de Fin de Mestrado. Nestes cursos faise especial fincap nas competencias na busca da informacin (fontes de informacin e estratexias de busca), as como na aprendizaxe da citacin e elaboracin da bibliografa estilo APA, que o que deben utilizar os estudantes segundo a normativa da Facultade. Combnase a formacin presencial coa formacin virtual a travs da plataforma Moodle. O alumnado que superou esta formacin obtivo o diploma acreditativo asinado polo vicerreitor de Investigacin.

14

7.1 Formacin impartida polo persoal da biblioteca

Ttulo do curso Sesin formativa sobre a biblioteca para alumnos de primeiro curso A preparacin do Traballo de Fin de Grao A preparacin do Traballo de Fin de Mestrado A preparacin do Traballo de Fin de Grao Totais

N. de sesins 17

Duracin 1:30 h.

Datas Setembro

Asistentes 216

2 1

10 h. 10 h.

1 ed. 19 e 20 febreiro 70 2 ed. 21 e 22 de febreiro 23 e 24 de xaneiro 15

2 22

10 h. 75,5 h.

1 ed. 4 e 5 outubro 2 ed. 6 e 7 de outubro 2013

73 374

O cursos estn ben valorados polo alumnado que asistiu a eles segundo o resultado das enquisas. A valoracin media foi de 4,27, onde 1 representa o nivel mnimo e 5 o nivel mximo de satisfaccin.

7.2 Formacin impartida polas empresas de informacin En 2013 organizronse varias xornadas formativas sobre as bases de datos especializadas en Economa e Empresa, como as de balances de empresas SABI e Osiris, impartidas polos consultores das empresas Informa e Bureau Van Dijk, respectivamente, e o das bases de datos bibliogrficas Business Source Premier e Econlit, impartida por EBSCO Publishing.

Ttulo do curso Sesin Osiris Sesin BSP Sesin SABI Totais

N. de sesins 1 1 1 3

Duracin 1 h. 1 h. 1 h. 3 h.

Datas 13 febreiro 14 marzo 21 maio 2013

Asistentes 9 14 13 36

En resumo, en 2013 a biblioteca organizou formacin en recursos de informacin, cunha duracin de 78,5 horas e foi recibida por 410 usuarios entre alumnos e profesores.

15

8. Informacin e difusin

8.1 Centros de interese Durante o ano montronse cinco novos centros de interese, pequenas mostras bibliogrficas de temas de actualidade e/ou de interese para o alumnado.

Centros de interese 2013 Temas Alternativas crise Jos Lus Sampedro Perfs profesionais con futuro Tinta de vern Premio Nobel Robert J. Shiller Datas Xaneiro-febreiro Marzo-abril Maio-xuo Xullo-agosto Outubro-decembro

8.2 Web 2.0 En 2013 continuamos difundindo os nosos servizos, recursos e outra informacin de interese a travs das redes sociais.

Facebook N. de entradas realizadas en 2013 N. de agregados a 31 de decembro Concursos, xogos etc. 183 720 Da das bibliotecas 24 de outubro: Campaa EU A MIA BIBLIOTECA Da do libro 23 de abril: Sorteo de novelas

16

Pinterest N. de boletns de novidades publicados en 2013 14

Blogs Blog: Redacta en galego

Creacin e publicacin o 17 de maio, no Da das Letras Galegas, do blog dedicado ao fomento do uso do galego nos mbitos acadmico e cientfico.

9. Participacin nas comisins da facultade

9.1 A Comisin de Biblioteca da Facultade de Economa e Empresa A Comisin de Biblioteca o rgano colexiado que permite a participacin da comunidade universitaria na xestin da biblioteca do centro. A Comisin reuniuse tres veces nos ano 2013, o 18 de febreiro, o 2 de maio e o 21 de xuo. Os acordos adoptados foron sobre a decisin das novas adquisicins (superiores a 300 ), incorporacins de doazns, expurgos de material obsoleto ou duplicado e procedementos para actualizar a bibliografa recomendada. 9.2 Colaboracin con outras comisins Ademais da sa participacin nos rganos de goberno da Facultade a travs da Comisin de Biblioteca, colaboramos nos traballos e actividades propostas e desenvolvidas polas distintas comisins do centro. Comisin de Garanta de Calidade Para colaborar na implantacin na Facultade do SGIC (Sistema de Garanta Interna de Calidade) a biblioteca achegou os datos que lle foron requiridos e elaborou un informe coa anlise e valoracin destes tomando como referencia o formulario estatstico de REBIUN. Como resultado deste traballo fixronse a seguintes propostas de mellora: Propostas de mellora: Unificacin das diferentes partidas orzamentarias que xestiona a biblioteca Establecemento dun procedemento xil de comunicacin biblioteca da Bibliografa recomendada Substitur o formato en papel polo formato electrnico de todas as subscricins de revistas acadmicas Aumentar o nmero de ordenadores porttiles

17

Comisin Traballos Fin de Grao Ademais de realizar os cursos para colaborar na formacin do alumnado do TFG na busca da informacin e uso desta, o persoal tcnico da biblioteca incorporou ao repositorio institucional, o RUC, aqueles traballos que pola sa alta cualificacin foron seleccionados pola Comisin. Comisin de Normalizacin Lingstica A biblioteca ten un espazo de colaboracin permanente na revista da facultade Espazo FEE, creada pola iniciativa da Comisin de Normalizacin Lingstica de centro e co apoio do Servizo de Normalizacin Lingstica da Universidade. Tamn, seguindo as recomendacins deste servizo, creamos unha seccin especfica de Lingua Galega na biblioteca e editamos un blog Redacta en galego para difundir material de apoio redaccin en galego en formato electrnico, co fin de prestar apoio e promover a redaccin acadmica e de investigacin en galego.

18