Anda di halaman 1dari 3

Dalam setiap ayat di bawah terdapat beberapa kesalahan tatabahasa.

Kenal pasti kesalahan itu dan sila buat pembetulan. 1. Oleh kerana begitu lama bekerja sebagai editor, ianya mempunyai banyak pengalaman dalam hal karang-mengarang. 2. Setiap pelajar-pelajar yang mengikuti seminar itu diminta mengecam struktur ayat yang menyalahi akan hukum tatabahasa. . !udak yang mencuri duit itu menegaskan yang dia tidak pernah menerima didikan agama dari kedua orang tuanya. ". !anyak pepohon yang rendang ditanam di kiri kanan lebuhraya itu. #. $imat-cermat adalah merupakan sikap yang patut diamalkan oleh kita sejak dari bangku sekolah lagi. %. Kerajaan mensasarkan tentang keuntungan melalui projek mega itu adalah sebanyak &'2(( bilion. ). *erbuatan saling tolong-menolong di dalam melakukan sesuatu perkara yang tidak baik amatlah ditegah. +. $uruterbang-juruterbang ',S dan ,ir,sia sedang menjalani kursus lanjutan di *erdana -otel. .. $awapan yang dikemukakan itu adalah merujuk buku teks dan nota guru. 1(. *ersatuan bekas-bekas pelajar S'. Sains /engku 'uhammad 0aris *etra akan mengadakan program 1Kembali !erbakti2 pada minggu hadapan. 11. 'ajlis pelancaran, pelantikan jawatankuasa, dan perletakan batu asas oleh tetamu jemputan berjalan lancar. ,3,45S5S $,6,*,371. Kesalahan kata sendi7 oleh kerana 8 oleh sebab9Kerana, kesalahan kata ganti diri7 ianya 8 ia 9dia, kesalahan kata kerja transiti:7 mempunyai banyak pengalaman 8 banyak mempunyai pengalaman 2. Kesalahan kata bilangan7 setiap pelajar-pelajar 8 setiap pelajar, kesalahan kata kerja7 menyalahi akan hukum 8 menyalahi hukum . Kesalahan kata kerja transiti:7 menegaskan yang 8 menegaskan bahawa, kesalahan kata sendi7 dari 8 daripada, kesalahan kata bilangan7 kedua orang 8 kedua-dua orang ". Kesalahan kata ganda7 !anyak pepohon 8 !anyak pohon 9 *ohon-pohon, kesalahan kata sendi7 di kiri kanan 8 di kiri dan di kanan, kesalahan kata majmuk7 lebuhraya 8 lebuh raya #. Kesalahan kata setara7 $imat-cermat 8 $imat cermat, kesalahan kata pemeri7 adalah merupakan 8 merupakan, kesalahan ayat pasi: diri ke- 7 diamalkan oleh kita 8 kita amalkan, kesalahan kata sendi7 sejak dari 8 sejak %. Kesalahan imbuhan7 mensasarkan 8 menyasarkan, kesalahan kata kerja transiti:7 menyasarkan tentang keuntungan 8 menyasarkan keuntungan ). Kesalahan kata ganda7 saling tolong-menolong 8 saling menolong, kesalahan kata sendi7 di dalam melakukan 8 dalam melakukan +. Kesalahan hukum D'7 *erdana -otel 8 -otel *erdana .. Kesalahan kata pemeri7 adalah merujuk 8 merujuk 1(. Kesalahan kata ganda7 *ersatuan bekas-bekas 8 *ersatuan bekas

11. Kesalahan imbuhan7 perletakan 8 peletakan


LATIHAN MENGENAL PASTI KESALAHAN EJAAN & KESALAHAN PENGGUNAAN IMBUHAN (i) Kerajaan sudah melulus undang-undang yang membenarkan pegawai penguatkuasa menahan individu yang berkelakuan tidak bermoral. (ii) Kenaikkan harga barang sentiasa dipantau oleh pihak berkuasa agar tidak membebankan gulungan berpendapatan rendah. (iii) Ketua sendiket pemalsuan kad kredit telah diberkas oleh pihak polis dalam penyerbuan semalam. (iv) Wakil Rakyat di kawasan pedalaman itu telah mensyorkan pembinaan sebuah stesen jana kuasa kecil di situ. (v) Penggunaan e-mail memberikan kemudahan untuk seseorang menyampai mesej dalam beberapa saat sahaja. (vi) Kempen anti-dadah peringkat kebangsaan yang dilancar oleh kerajaan mendapat sambutan menggalakkan daripada masyarakat. (vii) emasa berada di peringkat pra-sekolah! kanak-kanak diberikan dedahan awal tentang alam persekolahan. (viii) "isamping beriadah! kita perlu mengambil makanan seimbang bagi mempastikan kesihatan terjamin. (i#) $asil kajian tentang kualiti alam sekitar itu perlu dianalisa sebelum laporan perincian dibuat. (#) %alaysia mampu memajukan bidang eko-pelancongan kerana mengayakan sumber alam semula jadinya. (#i) &uru bimbingan itu telah memberikan keterangan yang jelas tentang pro'esyen sebagai pakar bedah. (#ii) Persatuan belia yang baru ditubuhkan itu mengenengahkan moto yang berteraskan perpaduan belia semalaysia. (#iii) yarikat pemaju perumahan akan membayar gantirugi kepada pembeli yang rumahnya gagal menyiapkan mengikut jadual. (#iv) Ketrampilan berbahasa dalam kalangan penutur jati bahasa %elayu mestilah diperkukuhkan dari semasa ke semasa. (#v) (turcara kejohanan olahraga tahunan yang lengkap dimuat dalam buku program. (#vi) )awi selalu menasihatkan kawan-kawannya agar tabah dalam menghadapi cabaran hidup tetapi ketika musibah menimpa dirinya! dia tidak dapat menanggongnya. (#vii) Kebanyakan pelancung lebih gemar berkunjung ke pulau-pulau yang cantik di pesisiran pantai %alaysia. (#viii) Kerajaan menggalakkan orang ramai menyertai progrem kemasyarakatan supaya hubungan antara kaum dapat dipereratkan. (#i#) Ketika mereka mengadakan latihan silat! langkah sumbangan anak muridnya itu telah dikenal pasti oleh maha guru itu. (##) Kemajuan dan modernisasi telah bidang berkomunikasi telah menghasilkan penciptaan alat hubungan untuk kemudahan manusia sejagat JAWAPAN LATIHAN MENGENAL PASTI KESALAHAN PENGGUNAAN EJAAN DAN KESALAHAN IMBUHAN Assamualaikum. Berikut saya paparkan jawaban/jawapan bagi Latihan Mengenal Pasti Kesalahan Penggunaan Ejaan dan Kesalahan Imbuhan yang terdapat dalam siri 7. Jawapan ditulis semula dalam ayat yang lengkap untuk menunjukkan kedudukan kesalahan tersebut dalam ayat yang diuji sebagai panduan kita bersama. (i) Kerajaan sudah meluluskan undang-undang yang membenarkan pegawai penguat kuasa menahan individu yang berkelakuan tidak bermoral. (ii) Kenaikan harga barang sentiasa dipantau oleh pihak berkuasa agar tidak membebankan golongan berpendapatan rendah. (iii) Ketua sindiket pemalsuan kad kredit telah diberkas oleh pihak polis dalam serbuan semalam.

(iv) Wakil Rakyat di kawasan pedalaman itu telah mengesyorkan pembinaan sebuah stesen janakuasa kecil di situ. (v) Penggunaan e-mel memberikan kemudahan untuk seseorang menyampaikan mesej dalam beberapa saat sahaja. (vi) Kempen antidadah peringkat kebangsaan yang dilancarkan oleh kerajaan mendapat sambutan menggalakkan daripada masyarakat. (vii) emasa berada di peringkat prasekolah! kanak-kanak diberikan pendedahan awal tentang alam persekolahan (viii) "i samping beriadah! kita perlu mengambil makanan seimbang bagi memastikan kesihatan terjamin. (i#) $asil kajian tentang kualiti alam sekitar itu perlu dianalisis sebelum laporan terperinci dibuat. (#) %alaysia mampu memajukan bidang ekopelancongan kerana kekayaan sumber alam semula jadinya. (#i) &uru bimbingan itu telah memberikan penerangan yang jelas tentang pro'esion sebagai pakar bedah. (#ii) Persatuan belia yang baru ditubuhkan itu mengetengahkan moto yang berteraskan perpaduan belia se%alaysia. (#iii) yarikat pemaju perumahan akan membayar ganti rugi kepada pembeli yang rumahnya gagal disiapkan mengikut jadual. (#iv) Keterampilan berbahasa dalam kalangan penutur jati bahasa %elayu mestilah diperkukuh dari semasa ke semasa. (#v) (tur cara kejohanan olahraga tahunan yang lengkap dimuatkan dalam buku program. (#vi) )awi selalu menasihati kawan-kawannya agar tabah dalam menghadapi cabaran hidup tetapi ketika musibah menimpa dirinya! dia tidak dapat menanggungnya. (#vii) Kebanyakan pelancong lebih gemar berkunjung ke pulau-pulau yang cantik di persisiran pantai %alaysia. (#viii) Kerajaan menggalakkan orang ramai menyertai program kemasyarakatan supaya hubungan antara kaum dapat dipererat. (#i#) Ketika mereka mengadakan latihan silat! langkah sumbang anak muridnya itu telah dikenal pasti oleh mahaguru itu. (##) Kemajuan dan modenisasi dalam bidang komunikasi telah menghasilkan penciptaan alat perhubungan untuk kemudahan manusia sejagat