Anda di halaman 1dari 27

ARIATHY FAIRUZ MOHD.

FADHLI

Menurut Kamus Dewan Edisi Keempat, halaman 722 : Perihal mengelolakan, pengarahan dan pengawalan serta pengurusan penyelenggaraan Merangkumi : Jangkaan keperluan kewangan. Padang atau gelanggang. Jam setiap permainan. Makanan dan minuman. Keperluan pengangkutan. Keperluan pegawau perubatan. Sumber kewangan. Sambutan penonton.

Merujuk buku Organisasi dan Pentadbiran Sukan dan Pendidikan Jasmani, 1994, Wee Eng Hoe, pengelolaan telah merupakan satu proses yang membabitkan dua atau lebih manusia menggembleng tenaga dan sumber untuk mencapai tujuan tertentu. Proses ini meliputi penganggihan dan pengumpulan kerja yang patut dilakukan oleh individu tertentu dan menjelaskan jenis perhubungan antara individu yang menjalankan tugas.

Pengelolaan dalam organisasi zaman ini merujuk kepada usaha dalam pengurusan yang berperanan menetapkan jenis tugas dan mengenal pasti sumber.

Penetapan ini kemudian dikelolakan


secara bersama dengan tersusun dan

bersistematik.

Pengelolaan juga boleh menjadi sebahagian dari perancangan atau digabungjalinkan dengan fungsi pengurusan yang lain. Secara kolektifnya anda perlu melihat proses dan fungsi pengurusan iaitu perancangan, pengelolaan, pelaksanaan, dan pengawalan sebagai satu aktiviti mengurus.(managing)

Pengelolaan ini sebagai satu usaha pengurusan yang bertujuan menetap keutamaan pelbagai tugasan yang perlu dijalankan bagi memenuhi objektif sesebuah organisasi.

Menurut kamus dewan pengurusan didefinisikan sebagai pengarahan dan pengawalan, pengelolaan , penyelerenggaan Menurut Boles dan Davenport (1976), pengurusan adalah satu proses sosial dibentuk, disusun untuk mewujudkan kerjasama, penyertaan dan penglibatan ahli-ahli dalam sesebuah organisasi untuk mencapai sesuatu objektif.

Kesimpulannya, pengelolaan, pentadbir dan


pengurus adalah satu fungsi yang sama

meliputi aktiviti-aktiviti merancang,


menghimpun dan menganalisis, mengawal dan menyebar maklumat-maklumat dalam usaha mencapai objektif yang telah ditetapkan.

Profesor Syed Othman Alhabshi Penyelarasan tenaga manusia untuk mencapai matlamat kelompok sebagai makhluk sosial yang perlu berinteraksi antara satu sama lain

Wagner dan Hollenback Pengurusan ialah suatu proses perancangan, pelaksanaan, pengarahan dan kawalan perlakuan organisasi

Pengurusan sebagai proses merancang, mengelola, mengarah dan mengawal aktiviti manusia dengan campuran sumber lain dalam organisasi untuk mencapai matlamat yang ditetapkan.

Kelly, Blanton dan Bertel (1990) mendefinisikan pengurusan sukan sebagai sebarang

dalam konteks sesebuah organisasi atau jabatan di mana produk atau perkhidmatan berkaitan dengan sukan.

Mengikut Daughtrey & Woods ( 1976 ), pentadbiran merupakan koordinasi aktiviti oleh individu dalam kumpulan yang tersusun. Pentadbiran juga melibatkan pengurusan kakitangan, perancangan organisasi, penghasilan dan perhubungan awam.

Mengikut Leith ( 1990 ) pula, pentadbiran melibatkan perancangan, pengelolaan, bimbingan dan kawalan ke atas sumbersumber yang wujud untuk menghabiskan kerja yang diharapkan atau untuk mengarahkan program kepada pencapaian matlamat-matlamat tertentu. Cara sesebuah organisasi membuat keputusan dan mendorong kegiatan ke arah mencapai tujuan dan matlamat yang dikehendaki melalui kerjasama sesama ahli.

Pentadbiran organisasi yang berkesan bertujuan memastikan organisasi tersebut mencapai visi dan misinya. Pentadbiran yang berjaya ialah pentadbiran yang mempunyai idea kreatif, kemahiran kemanusiaan dan ilmu khusus dalam pengurusan pentadbiran.

SKOP PENGELOLAAN, PENGURUSAN & PENTADBIRAN PJ

Pengelolaan, pengurusan dan ptadbiran PJ adalah Cara atau kaedah kita mtadbir dan muruskan mata pelajaran agar mata pelajaran ini dpt dilaksanakan atau di ajar dgn efektif dan efesian Serta mcapai obj yg diharapkan

PENGELOLAAN
Masa yang diperuntuk Masa latihan, prapertandingan dan pertandingan

Menyenarai pegawai

Bilangan peserta Jenis pertandingan


Belanjawan yang diberi

Kemudahan tersedia

Kemudahan alatan yang tersedia

PRINSIP PENGELOLAAN (Leith, 1990)


Prinsip 1 : Mewujudkan pembahagian tugas & mendelegasikan tanggungjawab
Prinsip 2 : Mengekalkan hierarki autoriti Prinsip 3 : Membentuk panduan-panduan tingkahlaku

Prinsip 4 : Membentuk keputusan pentadbiran berdasarkan kebolehan, bukannya personaliti seseorang

SKOP PENGELOLAAN PENDIDIKAN JASMANI


Jangkaan keperluan kewangan

Keperluan pengangkutan

Padang atau gelanggang

Keperluan pegawai perubatan

Jam setiap permainan

Sumber kewangan

Makanan dan minuman

Sumber penonton

Fouzee H.A. (1989). Panduan Pengelolaan Sukan dan Permainan. Penerbit Siri Maju Sdn. Bhd. Zaidatol Akmaliah Lope Pihie. (1990). Pentadbiran Pendidikan. Petaling Jaya : Penerbit Fajar Bakti Sdn. Bhd. Pengelolaan dan Pentadbiran Pendidikan Jasmani dan Sukan. Open Universiti Malaysia.

Wee Eng Hoe,(1994) Organisasi dan Pentadbiran Sukan dan Pendidikan Jasmani. Fajar Bakti Sdn.Bhd, Shah Alam. Omardin Ashaari.(1998) Pengurusan Sukan. Utusan Publications & Distributors Sdn Bhd.

b) Laman web http://www.scribd.com/doc/14286633/Word16x16-DefinisiPentadbiran-dan-Pengurusan-Sekolah http://uniprof.wordpress.com/2008/01/07/pengurusandefinisi-sejarah-dan-konsep-siri-1 http://ifah.tripod.com/urus.htm http://www.scribd.com/doc/40678061/Pentadbiran-Sukan http://members.tripod.com/steadfast_uiam/Asas%20Peng urusan.htm http://www.scribd.com/doc/33154242/Apa-itu-pengurusan