Anda di halaman 1dari 4

CONTOH RESUME

MOH" N#SRO$ %&N #$&


Nama anda mestilah di tulis menggunakan huruf besar. Pastikan anda boleh dihubungi melalui alamat no. telefon dan email !ang telah sertakan.

#$#M#T RUM#H ' No ())*+ ,alan -./ Taman Megah ,a!a %atu 0 ,alan #1as )(222 Ta3au S#%#H Tel Rumah ' 2+)4+)05-50 Tel %imbit ' 2(0450+-50Email ' fk6dir7!ahoo.8om JAWATAN DIPOHON

PE$#T&H $#T&H#N &N"USTR&


OBJEKTIF KERJAYA

Tuliskan matlamat anda memohon 6a3atan tersebut.

Men6alani $atihan &ndustri !ang di1ertanggung6a3abkan dan bersungguh4sungguh di mana sa!a boleh menimba 1engalaman di sam1ing men!umbang kemahiran dan usaha sa!a untuk 1erkembangan s!arikat.
MAKLUMAT PERIBADI

No. 9.P Tarikh $ahir ,antina ;arganegara 9e8a8atan %uta ;arna $esen Memandu Hobi %ahasa Pertuturan %ahasa Penulisan

' )02-((4((4:0(( ' (( ,ulai ())0 ' $elaki ' Mala!sia ' Tiada ' Tiada ' <a = % " > ' Meman8ing ' %ahasa Mala!sia . English ' %ahasa Mala!sia . English
KEKUATAN DIRI

*+

(. /. 0. 5.

Seorang !ang 6u6ur ra6in dan amanah %oleh beker6a se8ara ?shift@ %oleh menerima arahan dengan baik %oleh beker6a di ba3ah 1enga3asan !ang minima

%utiran maklumat 1eribadi berbeAa mengikut ke1erluan 6a3atan.

Tuliskan kelebihan diri anda dari segi 1ersonaliti dan tingkahlaku.

MAKLUMAT PENDIDIKAN
E Senaraikan 1edidikan anda dari

/22: 4 /22*

' Politeknik Ungku Omar &1oh ' "i1loma 9e6uruteraan Elektrik B CCP# D 0.: /220 4 /22: ' 9ole6 9omuniti Ta3au ' Si6il Teknologi Elektrik B Taha1 / ())- 4 /22/ ' SM9 9inabutan Ta3au ' Pela6aran Mala!sia =SPM> B #ggregat ( = (2 # >
AKTIVITI KO-KURIKULUM

!ang terkini di bahagian atas. E Tuliskan 1endidikan tambahan !ang berkaitan dengan 6a3atan !ang di1ohon saha6a.

Tuliskan aktiFiti !ang 1ernah disertai.

(. /. 0.

Pen!elaras 9adet %omba Politeknik Ungku Omar #hli 9elab "a!ung 9ole6 9omuniti Ta3au %endahari 9o1erasi 9ole6 9omuniti Ta3au

E Han!a 1engalaman ker6a !ang berkaitan dengan 6a3atan !ang di1ohon saha6a dimasukkan. E Tulis se8ara ringkas ker6a !ang telah di1ertanggung6a3abkan.

PENGALAMAN PEKERJAAN

/22: 4 /22*

' Cinta Pa8kaging Sdn %hd 9uala $um1ur ' O1erator Mesin ' Membaik1ulih dan Selenggara Mesin Membuat la1oran kerosakan mesin
PENGIKTIRAFAN

(. /.

Tangan Emas Penda3aian Elektrik Pingat ,asa 9ebaktian = P,9 >


RUJUKAN

Tuliskan 1engiktirafan.1en8a1aian tertinggi 1ernah diterima.

(.

Pn. $aili bin H6. Hashim 9etua ,abatan Elektrik G Elektronik &nstitut $atihan Perindustrian 9ota 9inabalu ,alan 0 99&P Selatan ++5:2 9ota 9inabalu &ndustrial Park 9ota 9inabalu Sabah No. Tel ' 2*4/0/2*22

E Tuliskan nama 1erseorangan !ang boleh di6adikan ru6ukan. E Pastikan menda1at kebenaran dahulu melalui telefon, email atau surat.