Anda di halaman 1dari 4

Bahagian A

[30 markah]
Jawab semua soalan.
1

Terangkan apakah yang dimaksudkan dengan software ?


..........................................................................................
...........................................................................................
...........................................................................................

Tandakan tiga contoh software yang biasa anda gunakan

Ruang Jawapan

(a)

Komputer

(b)

Autocad

(c)

Microsoft Exel

(d)

Komputer prosesor unit

(e)

Microsoft Power Point

Pilih tiga contoh hardware

(a)

CPU

(b)

Monitor

(c)

Hard disk

(d)

Printer

Soalan 4 7 : Anda dikehendaki menerangkan kegunaan simbol simbol dibawah

Command Line
...........................................................................................

Command Rectangle
............................................................................................

Command Erase
............................................................................................

Command Offset
..............................................................................................

Simbol dibawah dikenali sebagai

(a) Center Mark


(b) Crasshair cursor
9

Apakah perbezaan bagi kedua-dua simbol dibawah ini.Suaikan jawapan dengan


gambarajah tersebut.

(a)

(b)

Extend untuk
memanjangkan
garisan

Trim- Untuk
memotong lebihan
garisan

10 Dimensi yang manakah benar untuk mengukur sudut condong ? Berdasarkan


jawapan
yang diberikan dibawah tandakan pada jawapan yang benar.

Ruang Jawapan
(a)

Dimensi radius

(b)

Dimensi angular

11 Apakah saiz bagi kertas A3 ?


(a)

210mm X 297mm

(b)

297mm X 420mm

(c)420mm X 597mm

12 Apakah maksud bagi singkatan CAD ?


(a)

Computer Aided Design

(b)

Computer Animation Design

13 Apakah kegunaan command move dalam penggunaan Autocad ?


...................................................................................................................................
..............
...................................................................................................................................
..............

14 Terangkan secara ringkas kegunaan Layer Propertis Maneger

..................................................................................................................................
...................................................................................................................................
15 Berdasarkan rajah dibawah apakah simbol yang paling sesuai di gunakan untuk
memotong sudut tersebut ? Tandakan pada jawapan yang betul.

II

Rajah 1

(a) Champer and Fillet


(b) Fillet and Erase
(c) Champer and Array