Anda di halaman 1dari 7

RANCANGAN HARIAN PENDIDIKAN JASMANI PERMAINAN

Mata Pelajaran Tunjang Tajuk Kema iran Tarik Masa Ta un -ilangan Murid ./jekti0 Psik!m!t!r

: Pendidikan Jasmani : Kema iran : H!ki : Mengele"ek Ra#at : $$ A#ril $%%& : '()% #agi * +(%% #agi : , Amana : )% murid lelaki : Pada ak ir #engajaran dan #em/elajaran murid * murid da#at : melakukan mengele"ek ra#at dengan menggunakan teknik 1ang /etul #ada jarak 2 meter se/an1ak ) dari#ada 2 #er"u/aan tan#a melanggar skital(

K!gniti0 A0ekti0

: Men1atakan sekurang3kurangn1a $ dari#ada ) jenis mengele"ek dengan /etul se"ara lisan4 : -ertanggungja5a/ ter ada# alatan sek!la dengan men1usun semula semua alatan 1ang tela digunakan di tem#at 1ang tela disediakan

Pengalaman sedia ada Penera#an nilai K-KK Pengga/ungjalinan Kese#aduan TKP Alatan

: Murid #erna mem#elajari teknik ini di Ta un 2 : Kerajinan6 disi#lin dan kerjasama : Menjana idea :Tunjang Ke"ergasan * K!!rdinasi 7mata dan tangan8 : Sains : Kinestatik6 Inter#ers!nal : Skital -!la !ki Gelung Ka1u H!ki :isel 9$ 92 $ )% 9

KMD

: Murid da#at menggunakan kema iran ini dalam #ermainan !ki 1ang se/enar(

BAHAGIAN / MASA Permulaan 72 minit8

AKTIVITI

FOKUS PEMBELAJARAN / BUTIRAN MENGAJAR i( Murid /erlari di atas /e/!la kaki( ii( Tangan di a1un dengan sudut &%<( iii( Mata #andang ke ara ada#an( i=( Murid /er enti setela tamat tiga #usingan( i( Akti=iti dimulakan dengan murid /erdiri tegak dan tangan di sisi( ii( Murid mel!m#at dengan lutut /engk!k dan kaki di/uka seluas /a u( iii( Semasa mel!m#at6 tangan mene#uk di atas ke#ala dan di/a5a ke sisi semula( i=( Murid mendarat dengan lutut di/engk!kkan dan kem/ali /erdiri tegak( =( ;angka 7i8 di ulang dalam kiraan 9%( Dengan mengguanakan alatan i( -adan di/!ngk!k ke ada#an ii( -adan di/!ngk!k ke /a5a ( iii( -adan dit!lak ke /elakang( i=( -adan di/!ngk!k ke kanan =( -adan di/!ngk!k ke kiri( =i( Kaki dijengkek dan tangan dit!lak ke atas(

ORGANISASI PENGURUSAN KELAS

CATATAN / ALATAN TKP : i( Kinestatik ii( inter#ers!nal

9( Pemanasan /adan i( ;ari keliling gelanggang

ii( ;!m#at -intang

Nilai : i( Kerajinan

Alatan : i( ka1u !ki

$( Regangan dengan mengguanakan alatan i( Tangan

BAHAGIAN / BAHAGIAN MASA / MASA Perkem/angan ;angka $ 72 minit8 9 ;angka 72 minit8

AKTIVITI AKTIVITI 9( Dem!nstrasi 9( akti=iti Teknikgele"ek ra#at se"ara >ig3>ag( menggele"ek( 7tan#a /!la8 i( Gele"ek ra#at i(

FOKUS PEMBELAJARAN / FOKUS PEMBELAJARAN BUTIRAN MENGAJAR / BUTIRAN MENGAJAR Guru menunjukkan "ara Se"ara /erkum#ulan( #egangan ka1u 1ang /etul untuk Murid dike endaki melakukan kema iran menggele"ek iaitu gele"ek ra#at se"ara >ig3>ag( #egangan jarak( iii( Semasa mengele"ek6 murid ii( P!stur /adan dilarang melanggar skital 1ang tela mem/!ngk!k sedikit ikut disusun( kesesuaian murid( i=( Murid melakukan akti=iti ini/!la /ermula iii( Mata #andang dan dengan #erla an dan kelajuan ara #ergerakan menggele"ek( ditam/a se"ara /er#eringkat( =( i( Setia# kum#ulan /ertanding di Se"ara indi=idu( #emenang ditentukan melalui ii( mana Murid A malakukan gele"ek giliran a/is murid terle/i- da ulu( ra#at1ang ke tem#at 1ang i( ii( ditandakan dengan skital manakala murid #ergi ke tem#at murid A dengan kema iran sama( iii( Akti=iti dimulakan mengikut ara an 5isel guru( i=( Ansur maju seterusn1a adala dengan meningkatkan kelajuan menggele"ek ra#at(

ORGANISASI PENGURUSAN ORGANISASI PENGURUSAN KELAS KELAS

CATATAN / CATATAN ALATAN / ALATAN Alatan : Alatan :3 i( Ka1u i( !ki( Ka1u !ki ii( -!la !ki -!la iii( !ki Skital i=( 5isel :isel iii( i=( Skital Pengga/ungjalianan ke"ergasan 3 k!!rdinasi mata dan tangan 3 Pengga/ungjalianan i( ke"ergasan 3 k!!rdinasi mata dan tangan 3 i(

$( Gele"ek ra#at ara lurus ulang alik( 7Dengan /!la8

BAHAGIAN / MASA Kemun"ak 79% minit8

AKTIVITI

FOKUS PEMBELAJARAN / BUTIRAN MENGAJAR i( ii( Se"ara /erkum#ulan( Murid endakla menjaring g!l dengan menggunakan gele"ek ra#at( iii( Han1a gele"ek ra#at 1ang di/enarkan i=( #emenang dikira melalui jumla jaringan ter/an1ak 1ang di/uat !le setia# #asukan(

ORGANISASI PENGURUSAN KELAS

CATATAN / ALATAN Nilai : i( Kerjasama TKP i( Inter#ers!nal ii( Kinestatik

9( Permainan Ke"il

BAHAGIAN / MASA Penutu# 72 minit8

AKTIVITI

FOKUS PEMBELAJARAN / BUTIRAN MENGAJAR

ORGANISASI PENGURUSAN KELAS

CATATAN / ALATAN

9( Gerak Kendur i( Regangan kaki i( -erdiri tegak6 kaki di/uka seluas /a u( ii( Kaki kanan di/a5a ke ada#an kemudian ke /elakang iii( Seterusn1a akan diikuti dengan kaki kiri i=( Akti=iti dikira dengan kiraan + /agi setia# satu #ergerakan( i( ii( Regangan #inggang -erdiri tegak6 kaki di/uka mele/i i luas /a u ii( Kedua3dua tangan dit!lak ke ada#an iii( -adan di/engk!kkan #erla an3la an ke ada#an i=( Kemudian kedua3dua tangan ditarik ke /elakang dengan /adan dilentikkan ke ada#an sedikit i( iii( Regangan tangan atas ii( Tangan kanan dit!lak ke /a agian kiri /adan dengan menggunakan tangan kiri iii( Akti=iti ini diulang dengan ara 1ang /ertentangan( -erdiri se#erti kedudukan di i( Murid dike endaki menja5a/ #ers!alan guru se"ara lisan( ?nsur K-KK i( Menjana idea ii( mem/anding /e>a Nilai : i( Disi#lin ii( Kerjasama iii(Kerajinan

i=(

Tarik na0as sam/il melakukan

i( ii(

Tarik na0as se/an1ak tiga kali Tarik na0as /agi dua kali #ertama di em/us dengan