Anda di halaman 1dari 3

Lumba Haram

Soalan : Kegiatan lumba haram dan pertunjukan lagak ngeri penunggang motorsikal dalam kalangan remaja merupakan isu yang semakin banyak disiarkan dalam media massa. Bincangkan punca-punca lumba haram dan langkah-langkah mengatasi gejala tersebut.

Penglibatan remaja dalam aktiviti-aktiviti yang tidak sihat telah menjadi satu isu dalam kalangan masyarakat Malaysia pada hari ini. Isu lumba haram telah banyak diperdebatkan di dada-dada akhbar saban hari. Pihak kerajaan telah mengambil tindakan terhadap gejala ini daripada terus berlaku tetapi masalah ini semakin berleluasa dari sehari ke sehari. Oleh itu, kita perlu mengenalpasti punca-punca berlakunya lumba haram dan cara mengatasinya dalam kalangan remaja untuk membendung daripada kudis menjadi tokak .

!alah satu punca berlakunya gejala lumba haram dalam kalangan remaja adalah disebabkan oleh sikap tidak acuh ibu bapa. "alam dunia yang dilingkari kemajuan sains dan teknologi ini, ibu bapa terlalu mementingkan kerjaya masing-masing. Mereka memberi kebebasan sepenuhnya dan terlalu mempercayai anak-anak mereka. #al ini akan menyebabkan berlakunya masalah putusnya komunikasi antara ibu bapa dan anak-anak mereka. Ibu bapa yang sibuk dengan pekerjaan mereka kerap menghabiskan masa di luar rumah sehingga mengabaikan tanggungja$ab mereka untuk mengambil tahu akan hal anak-anak. %tas tanggapan baha$a tanggungja$ab mengajar hanyalah tugas guru dan pendidik, ibu bapa ini tidak acuh dengan pendidikan tidak &ormal yang bermula dari rumah. Mereka seharusnya tahu dan $aspada dengan perubahan sikap, pergaulan dan kegiatan semasa anak mereka. 'etiadaan penga$asan daripada ibu bapa yang hanya menyerahkan keperluan &i(ikal kepada anak-anak telah mendorong gejala ini terus berlaku. )atijah ini seharusnya diberi &okus yang se$ajarnya oleh ibu bapa.

Pengaruh rakan sebaya merupakan &aktor yang mendorong berlakunya gejala lumba haram dalam kalangan remaja. *akan sebaya sering kali menjadi tempat meluahkan perasaan kerana hubungan yang renggang dengan ibu bapa. #al ini demikian akan menyebabkan mereka mudah mengikut kata rakan sebaya mereka berbanding ibu bapa. Mereka juga sering terikut-ikut dengan trend yang mekar dalam situasi kehidupan moden dan canggih. !ekiranya mereka tidak mengikut aliran kelompok terbesar, mereka dianggap kolot dan tidak sukakan cabaran.!ecara tidak langsung, mereka akan mengikut rakan mereka dengan aktiviti-aktiviti lumba haram. Mereka mula berjinak-jinak dengan lumba haram sehingga terjebak dengan gejala tidak sihat ini. +elaslah, pengaruh rakan sebaya mempunyai pengaruh yang kuat terhadap remaja dalam mendorong mereka terlibat dengan gejala tidak ber&aedah ini.

!eterusnya, pengaruh media massa yang menayangkan &ilem atau rancangan yang keterlaluan menjadi punca gejala sosial ini berleluasa. "alam era globlisasi ini banyak terdapat teknologi canggih dan moden seperti televisyen, internet dan sebagainya. Media massa menyiarkan program yang berunsur aksi ganas terutama akiviti lumba haram menimbulkan rasa ingin mencuba di dalam naluri remaja. *emaja juga gemar menjadikan sesuatu yang mereka lihat sebagai cabaran untuk melakukannya. ,ontohnya, &ilem-&ilem seperti -.okyo "ri&t/, -0ast %nd .he 0urious/, -Initial-"/, dan -'uala 1umpur Menjerit/ telah mendorong golongan remaja mempelajari aksi-aksi pelakon yang dianggap bergaya dalam &ilem-&ilem tersebut. "alam &ilem tersebut, mereka ghairah mengubahsuaikan motosikal mereka seperti yang ditunjukkan dalam &ilem sehingga mengabaikan ciri-ciri keselamatan.Mereka juga bersikap memberontak dan sengaja tidak mahu memakai topi keledar semasa menunggang motorsikal. #al ini akan mendorong mereka melibatkan diri dalam lumba haram.

1angkah untuk mengatasi masalah lumba haram dalam kalangan remaja ialah Ibu bapa perlu memberi perhatian yang secukupnya terhadap anak-anak mereka. "alam mendidik anak, ibu bapa harus bijak dan berupaya untuk menga$asi tingkah laku anak mereka dengan berkesan terutama anak yang sudah mencapai umur remaja. Ibu bapa perlu mengenakan satu tahap disiplin dan dalam masa yang sama menyayangi anak mereka dengan sepenuh hati untuk memberi satu perasaan disayangi dalam diri anak mereka. Ibu bapa perlu meluangkan masa berbual bersama anak-anak mereka untuk mendengar luahan serta rintihan hati mereka. Oleh itu, Ibu bapa menjadi benteng pertama dalam usaha untuk menyelesaikan masalah yang melanda anak-anak mereka. "isamping itu, ibu bapa perlu memberi pendidikan agama kepada anak-anak. Ibu bapa mendidik anak mereka dengan akhlak-akhlak yang baik. ,ontohnya, mereka diberi hukuman apabila mereka membuat kesalahan dan ibu bapa harus memberitahu kesalahan yang telah dilakukan oleh mereka. "engan adanya perhatian yang secukupnya daripada ibu bapa, anak-anak tidak akan terjebak dalam lumba haram.

!elain itu, peranan kerajaan amat penting dalam menangani lumba haram ini. Pihak polis membuat lebih banyak sekatan jalan raya di ka$asan-ka$asan berisiko tinggi berlakunya perlumbaan motosikal ini. .indakan pihak polis yang lebih proakti& menyebabkan remaja ber&ikir dua kali sebelum terlibat dalam tindakan negati& ini kerana menyedari tindakan mereka sudah dihidu oleh pihak berkuasa a$al-a$al lagi. Pihak polis juga perlu membuat pengumuman a$al tentang hasrat mereka mengadakan sekatan jalan raya untuk memberi amaran a$al kepada remaja supaya tidak melakukan tindakan dengan membuat perlumbaan motosikal di situ. .indakan pantas dan bijak pihak kerajaan terutama pihak polis menyebabkan remaja tidak berani melakukan aktiviti tidak sihat ini.

'empen kesedaran turut perlu dilaksanakan dalam menangani kemelut yang melanda dalam kalangan remaja kita ini. 'empen kesedaran dilakukan ditempat-tempat tumpuan orang ramai seperti balai raya,sekolah dan sebagainya."alam kempen tersebut, pihak penceramah dijemput untuk memberikan penjelasan. Penjelasan mengenai impak buruk lumba haram diperincikan dalam kempen itu untuk memberi kesedaran yang jitu kepada remaja. "alam masa yang sama kempen ini turut menjelaskan tindakan undang-undang yang boleh dihadapi oleh remaja yang didapati bersalah terbabit dalam kegiatan lumba haram. +elaslah, kempen yang begitu mudah tetapi e&ekti& berupaya menghalang gejala sosial ini daripada menular dalam ji$a remaja kita jika dilaksanakan dengan baik.

'esimpulannya, pengaruh sebaya mempunyai pengaruh yang paling kuat yang menyebabkan kemelut lumba haram terus menular dalam kalangan remaja. 'ita perlu mengambil tindakan se$ajarnya untuk mengengkang gejala ini terus berlaku jika tidak banyak kesan yang buruk akan melanda negara kita kerana remaja ialah bakal menerajui kepimpinan negara pada masa hadapan. !emua pihak harus berganding bahu dalam mengatasi masalah lumba haram agar dapat melahirkan modal insan yang berhemah tinggi, berakhlak mulia, dan bertanggungja$ab terhadap agama, bangsa dan negara.