Anda di halaman 1dari 7

1.

KONSEP NILAI, MORAL DAN ETIKA 1.1 Konsep Nilai Nilai merupakan satu konsep yang kompleks disebabkan berbentuk abstrak dan tidak dapat dilihat atau disentuh. Melalui ciri-ciri am seperti melihat perlakuan seseorang atau penonjolan secara lisan, nilai boleh diterangkan atau dikenalpasti. Nilai juga merupakan konsepsi manusia tentang apa yang dianggapnya berharga, penting dan ingin dimiliki mereka dalam kehidupan. Ia adalah amalan harian bagi kebanyakan individu. Menilai pula adalah amalan berterusan bagi manusia. Salah satu fungsi nilai ialah ia memberi rangsangan terhadap sesuatu isu atau situasi. Di samping itu, nilai juga boleh menghadkan perlakuan seseorang. ontohnya, seorang pelajar yang memegang ja!atan sebagai bendahari kelas tidak akan menyalahgunakan duit tersebut untuk kepentingan diri sendiri. Sebaliknya, pelajar tersebut akan menjalankan tugasnya sebagai bendahari itu dengan jujur dan amanah. Duit tersebut tidak akan digunakan secara se!enang-!enangnya untuk kepentingan diri sendiri. "leh itu, seseorang yang menghayati sesuatu nilai akan melakukan sesuatu yang ada kaitan dengan nilai yang dihayatinya dan tidak akan melakukan nilai yang bercanggah. Ini bermakna, jika seseorang itu mempunyai nilai bertanggungja!ab maka dia tidak akan melakukan sesuatu yang bercanggah dengan nilai ini. ontohnya, sekiranya seorang penga!as sekolah ternampak ka!annya mencuri, dia perlu melaporkan kecurian tersebut kepada guru displin. Ini menunjukkan, !alaupun yang mencuri adalah ka!annya, namun dia tetap mengamalkan nilai bertanggungja!ab tersebut.

#ajah $% &enis-jenis Nilai

1.2

Konsep Moral Moral merupakan perkataan yang berasal daripada bahasa 'atin (moralis) yang bermaksud tingkah laku yang sesuai dengan tatasusila serta peraturan masyarakat. Moral merujuk kepada satu sistem perlakuan yang berdasarkan prinsip-prinsip yang dianggap benar, baik dan patut dilakukan. Manakala (tidak bermoral) pula bermaksud tidak mengikut prinsip dan melakukan sesuatu yang tidak benar dan tidak baik. Istilah moral juga dirujuk kepada penentangan terhadap suatu keinginan atau penahanan daripada suatu tingkah laku yang dianggap salah. Ia juga merupakan ka!alan tingkah laku yang berdasarkan standard-standard dihayati oleh seseorang individu. Secara umumnya, moral dianggap tetap dan memba!a maksud peraturan yang dikenalpasti oleh masyarakat sedunia. Namun begitu, moral mempunyai makna yang berlainan bagi individu dan masyarakat yang berlainan, di masa dan tempat yang berlainan. Moral membincangkan tentang persoalan yang betul atau salah, apa yang perlu dilakukan dan ditinggalkan atas sebab-sebab tertentu dan dalam keadaan tertentu. *ertimbangan moral bergantung kepada suasana atau keadaan yang membentuk individu. sosial dan kepercayaan yang dianuti. Moral merupakan cara melihat dan menilai sesuatu isu berhubung dengan sesuatu tingkah laku berdasarkan pandangan sejagat dan budaya sesuatu masyarakat. *erbuatan yang serupa dilihat dari sudut yang berlainan berdasarkan nilai yang dipegang oleh masyarakat yang berbe+a. Moral juga merujuk kepada tingkah laku yang berdasarkan peraturanontohnya sistem sosial, kelas

peraturan atau prinsip-prinsip yang diterima secara rasional, iaitu sebabsebab penerimaan itu difahami dan dirasakan berpatutan. "leh itu, perkataan moral merangkumi segala sifat luhur seperti kejujuran, keadilan, kebenaran, bersopan-santun dan sebagainya. Secara kesimpulannya, moral adalah cara atau pelbagai cara untuk melihat dan mempersoalkan pelbagai isu berhubung dengan perbuatan atau tingkah laku berdasarkan persoalan betul atau salah, benar atau tidak dan apakah ia harus dilakukan atau tidak dalam satu-satu keadaan.

1.3

Konsep Etika *erkataan etika berasal dari perkataan Inggeris ethics. Ethics pula berasal dari perkataan ,reek ethos bermaksud !atak atau budaya. Ia merujuk kepada sikap dan adat yang menentukan tingkah laku sesuatu golongan. -tika adalah sains menilai dan memahami proses penilaian. Ia berkaitan dengan perlakuan mentafsirkan sesuatu perbuatan tersebut baik atau sebaliknya. -tika ialah disiplin falsafah yang memberi perhatian khusus kepada penilaian kritikal terhadap norma dan pia!ai yang me!ajarkan kelakuan perseorangan serta antara individu. Ia merupakan kod perlakuan yang nyata dan kadang kala tersurat yang berperanan untuk menga!al tindaktanduk ahli-ahli di dalam sesuatu profesion atau kelompok. Ia juga mempunyai kesepatutan dan kadangkala hukuman .bukan sah/ dikenakan terhadap individu-individu yang menyele!eng agar konformiti diperolehi dan prestij dikekalkan. Dua perkara asas yang menjadi tumpuan dalam etika ialah akhlak individu dan peraturan-peraturan sosial. 0khlak individu adalah seperi takrifan individu yang baik dan peraturan-peraturan sosial seperti

peraturan mengenai benar atau salah iaitu moraliti yang menghadkan tingkah laku individu.

#ajah 1% *erbandingan antara Moral dan -tika

Anda mungkin juga menyukai