Anda di halaman 1dari 23

MAKALAH

GIZI PADA XEROFTALMIA AKIBAT KEKURANGAN VITAMIN A

DOSEN PEMBIMBIMG NAMA

: :

DR. RASITA SEMBIRING Suhaila Bt M. Amirruddin (100100190) Su h!ntri B!n P"lum (100100199) Dari"l R. S"l#ara$ah (100100%1&) Prin' I'aa( B"n"di() (100100%0&) M"*ha Suri+a Armu*ham (100100%,-)

FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS SUMATERA UTARA 2014

DAFTAR ISI .alaman BAB 1 PENDAHULUAN.. BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA BAB 3 KESIMPULAN.. DAFTAR PUSTAKA. 1 % 1, /0

M"dan0 1% Mar"t /011 P"m2im2in*0

(dr. Ra'ita S"m2irin*)

BAB 1 PENDAHULUAN 3ualita' 'um2"r da+a manu'ia (SDM) m"ru a)an '+arat mutla) m"nu$u "m2an*unan di '"*ala 2idan*. Statu' *i4i m"ru a)an 'alah 'atu 5a)t!r +an* 'an*at 2"r "n*aruh ada )ualita' SDM t"rutama +an* t"r)ait d"n*an )"("rda'an0 r!du)ti#ita'0 dan )r"ati#ita'. S"m"ntara itu0 Ind!n"'ia ma'ih m"n*hada i "m at ma'alah *i4i utama 'am ai a)hir ma'a P"m2an*unan 6an*)a Pan$an* Taha I (19&9719-081991799)0+aitu 3uran* 3al!ri Pr!t"in dan O2"'ita'7)"*"mu)an (ma'alah *i4i *anda)0 3uran* :itamin A (3:A)0 Gan**uan A)i2at 3uran* I!dium (GA3I) dan An"mia ;at B"'i. ;at84at *i4i m"ru a)an 'u2'tan'i 2i!)imia +an* di*una)an tu2uh dan haru' di "r!l"h d"n*an $umlah +an* ad")uat dari ma)anan +an* )ita ma)an. Nutri"n t"rdiri ata' )"l!m !) ma)r!nutri"n dan mi)r!nutri"n. :itamin di*!l!n*)an )" dalam )"l!m !) mi)r!nutri"n )ar"na di "rlu)an tu2uh d"n*an $umlah r"lati5 )"(il (mi)r!*ram hin**a mili*ram) dan '"2a*ian 2"'ar 2i'a didaur ulan* dalam tu2uh '"ndiri (.art!n!0 /00&). :itamin t"rdiri dari dua )"l!m !) +aitu #itamin larut dalam l"ma) (#itamin A0D0E03) dan #itamin larut dalam air (#itamin B dan <). Sam ai 'aat ini ma'alah 3uran* :itamin A (3:A) di Ind!n"'ia ma'ih m"m2utuh)an "rhatian +an* '"riu'. 3:A dalam tu2uh da at m"nim2ul)an 2"r2a*ai $"ni' "n+a)it +an* m"ru a)an =Nutriti!n R"lat"d Di'"a'"'> +an* da at m"n*"nai 2"r2a*ai ma(am anat!mi dan 5un*'i dari !r*an tu2uh '" "rti m"nurun)an 'i't"m )")"2alan tu2uh dan m"nurun)an " it"li'm" '"l8'"l )ulit. Salah 'atu dam a) )uran* #itamin A adalah )"lainan ada mata +an* umumn+a t"r$adi ada ana) u'ia & 2ulan ? 1 tahun +an* m"n$adi "n+"2a2 utama )"2utaan di n"*ara 2"r)"m2an*. @"r!5talmia adalah i'tilah +an* m"n"ran*)an *an**uan )")uran*an #itamin A ada mata0 t"rma'u) t"r$adin+a )"lainan anat!mi 2!la mata dan *an**uan 5un*'i '"l r"tina +an* 2ia' 2"ra)i2at )"2utaan. .a'il 'ur#"i @"r!5talmia

(199/) m"nun$u))an 2ahAa 2"rda'ar)an )rit"ria B.O '"(ara )lini' 3:A di Ind!n"'ia 'udah tida) m"n$adi ma'alah )"'"hatan ma'+ara)at (0009C). Namun ada 'ur#"i +an* 'ama m"nun$u))an 2ahAa 90C 2alita ma'ih m"nd"rita 3:A Su2 3lini' ('"rum r"tin!l D/0 u*7dl). .al t"r'"2ut m"nun$u))an 2ahAa '" aruh dari $umlah 2alita di Ind!n"'ia ma'ih t"ran(am )"2utaan )ar"na 3:A.

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA 2.1 Vi !"i# A :itamin A m"ru a)an *!l!n*an 4at +an* larut dalam l"ma) +an* di'"2ut r"tin!id0 +an* m"li uti r"tin!l0 r"tinal0 a'am r"tin!id0 dan r"tinil "'t"r. :itamin A di'"2ut '"2a*ai 4at "''"n'ial 2a*i manu'ia )ar"na 4at *i4i ini tida) da at di2uat !l"h tu2uh0 '"hin**a haru' di "nuhi dari luar. :itamin A 2i'a dit"mu)an '"(ara alami ada 2an+a) $"ni' ma)anan. Antara "ranan "ntin* +an* dimain)an !l"h #itamin A adalah t"rhada NI.). 2.1.1 Bi$%i"i! &!# M' !($)i*"' B"ntu) a)ti5 dari #itamin A t"rma'u) r"tin!l0 r"tinal dan a'am r"tin!id. Dalam darah0 #itamin A ditran' !r dalam 2"ntu) r"tin!l !l"h tran'th+r"tin dan dan )"mudian m"n$adi a'am r"tin!id +an* nanti 2"ri)atan ada r"'" t!r nu)l"u' dalam '"l. :itamin A '"l"2ihn+a di'im an di hati dalam 2"ntu) r"tinil "'t"r. :itamin A 2i'a di2a*i dua dalam a' ") di"t +aitu #itamin A (r"tin!l dan r"tinil "'t"r) dan r!8#itamin A ()ar!tin!id: 2"ta8)ar!tin0 al ha8)ar!tin). ada u'u' )"(il dan m"li2at)an 2"2"ra a 3"duan+a dia2'!r 'i di du!d"num "n*lihatan0 "rtum2uhan dan di5"r"n'ia'i '"l0 'i't"m l"m"nt' imun tu2uh0 dan "m"liharaan !r*an8!r*an tu2uh (O55i(" !5 Di"tar+ Su

"n4im. R"tinil "'t"r dan )ar!tin!id dari di"t dihidr!li'a ada u'u' )"(il !l"h "n4im an)r"a'0 li a'" dan 5!'5!li a'" B. R"tin!l dari di"t haru' di"'t"ri5i)a'i !l"h "n4im l"(ithin: r"tin!l a(+ltran5"ra'" (ERAT) dalam '"l "nt"r!'it dan )"mudian dian*)ut !l"h )il!mi)r!n. :itamin A tadi ditran' !r )" dalam 'aluran darah dari 'i't"m lim5ati) m"l"Aati "m2uluh darah du(tu' th!ra(i(u' dan #"na 'u2(la#ia )iri dan )anan (.arri'!n0 /009).

2.1.2 P'+!# P"ran +an* alin* 2"'ar dimain)an !l"h #itamin A adalah t"rhada

"n*lihatan. R"tinal m"ru a)an 'alah 'atu )!m !n"n "'"n'ial dari rh!d! 'in0 '"2uah r!t"in +an* 2"r "ran dalam r!'"' "n+"ra an (aha+a ada 5!t!r"'" t!r di r"tina mata. R"tin!l +aitu 2"ntu) umum #itamin A a)an m"n*alami r!'"' i'!m"ri'a'i dan !)'ida'i m"n$adi cis8r"tinal +an* a)an 2"ri)atan d"n*an ! 'in untu) r"*"n"ra'i rh!d! 'in. 3"(" atan r!'"' r"*"n"ra'i ini t"r*antun* )" ada )"t"r'"diaan r"tin!l dalam tu2uh. A a2ila r!'"' r"*"n"ra'i rh!d! 'in m"n$adi lam2at0 r!'"' "n+"ra an (aha+a di r"tina m"n$adi )uran* "5i'i"n dan 2i'a m"n+"2a2)an *an**uan "n*lihatan '" "rti 2uta '"n$a (<a'ida+ dan Fr"+0 /000). S"lain itu0 #itamin A $u*a 2"r "ran t"rhada '"l0 'i't"m imun tu2uh dan "rtum2uhan dan di5"r"n'ia'i

"m"liharaan 5un*i 5i'i!l!*i' !r*an8!r*an tu2uh.

M")ani'm" dari 5un*i85un*'i #itamin A t"r'"2ut 2"rhu2un*an d"n*an r"'" t!r nu)l"u' +an* 2"r "ran dalam m"dia'i 5un*'i '"lul"r. R"'" t!r8r"'" t!r ini t"ra)ti#a'i a a2ila 2"ri)atan d"n*an i'!m"r a'am r"tin!id ( all-trans retinoic acid dan 9-cis retinoic acid). R"'" t!r +an* t"ra)ti#a'i t"r'"2ut )"mudian a)an m"n*a)ti#a'i dan m"mi(u ")' r"'i *"n8*"n ada DNA. 3"2an+a)an r!t"in +an* t"r2"ntu) dari ")' r"'i *"n t"r'"2ut 2"r "ran dalam "m"liharaan 5un*'i 5i'i!l!*i' '"l. A a2ila t"r$adi d"5i'i"n'i #itamin A0 "rtum2uhan dan di5"r"n'ia'i '"l " it"l0 '"l *!2l"t 2i'a t"r*an**u dan m"n+"2a2)an mani5"'ta'i '" "rti hi "r)"rat!'i' ada )ulit0 G"r!'i' ada mata dan mulut0 dan G"r!5talmia (FAO dan B.O0 /00/). 2.1.3 S,"('+ :itamin A t"rda at di dalam an*an h"Aani. 3!n'"ntra'i #itamin A ada ma)anan +an* alin* tin**i adalah hati dan min+a) i)an (5i'h !il). S"lain itu0 'u'u0 t"lur0 da*in* dan )"$u $u*a m"ru a)an 'um2"r #itamin A +an* 2ai). 3ar!tin!id '" "rti 2"ta8)ar!tin t"rda at t"rutama di dalam an*an na2ati. Sum2"r r!8#itamin A '" "rti 2"ta8)ar!tin 2i'a dida at)an ada 'a+ur8'a+uran hi$au0 2uah atau 'a+ur +an* Aarnan+a !ran+" dan )unin* '" "rti A!rt"l0 a a+a

dan t!mat. S"lain itu0 2r!)!li0 la2u0 2a+am $u*a m"n*andun*i 2"ta8)ar!tin +an* tin**i (O55i(" !5 Di"tar+ Su l"m"nt' NI.).

2.1.4 A#-%! K'.,%,/!# Gi0i An*)a )"(u)u an *i4i #itamin A +an* di an$ur)an untu) 2"r2a*ai *!l!n*an umur dan $"ni' )"lamin untu) Ind!n"'ia da at dilihat ada ta2"l 2"ri)ut ini. Ta2"l /.1 An*)a 3"(u)u an Gi4i (A3G) :itamin A +an* dian$ur)an
G!l!n*an Hmur 08& 2ulan -81/ 2ulan 18% tahun 18& tahun -89 tahun A3G (RE) %90 %90 %90 %&0 100 G!l!n*an Hmur Banita 1081/ tahun 1%819 tahun 1&819 tahun /0890 tahun 1&899 tahun Pria 1081/ tahun 1%819 tahun 1&819 tahun /0890 tahun 1&899 tahun I&0 tahun 900 &00 -00 -00 -00 &00 M"n+u'ui 08& 2ulan -81/ 2ulan J %90 J %00 .amil J /00 I&0 tahun 900 900 900 900 900 900 A3G (RE)

Sum2"r : Almat'i"r0 /001.

2.1.1 K'%,+!#-!# Vi !"i# A 3")uran*an :itamin A (3:A) m"ru a)an 'uatu )!ndi'i malnutri'i ma)r!nutri"n di mana t"r$adi "nurunan (adan*an #itamin A tu2uh '"hin**a tida)

da at m"m"nuhi )"2utuhan 5i'i!l!*i' tu2uh. 3:A ada $an*)a Aa)tu +an* (u)u lama atau +an* 2"rat a)an m"n*arah )" ada 2"2"ra a $"ni' *an**uan '" "rti G"r!5talmia0 2uta0 "nurunan da+a tahan tu2uh0 dan *an**uan "rtum2uhan. P"n+"2a2 utama dari 3:A adalah di"t +an* tida) m"n(a ai )"2utuhan #itamin A tu2uh dalam $an*)a Aa)tu +an* lama. A'u an #itamin A +an* tida) m"n(u)u i ada "ri!d" di mana )"2utuhan #itamin A m"nin*)at '" "rti ada 2alita0 ana)8ana)0 Aanita hamil dan Aanita m"n+u'ui m"nin*)at)an r"'i)! '"'"!ran* itu m"n*alami *an**uan a)i2at 3:A. D"5i'i"n'i #itamin A dari di"t 2i'a t"r$adi ada aAal )"hidu an +aitu a a2ila 2a+i tida) m"nda at ASI +an* m"ru a)an 'um2"r utama #itamin A 2a+i. Gan**uan a)i2at 3:A alin* ' "'i5i) adalah G"r!5talmia di mana a'i"n ada mulan+a 2i'a m"n*alami *an**uan "n*lihatan '" "rti 2uta '"n$a dan a a2ila arah 2i'a m"n+"2a2)an 2uta. @"r!5talmia m"ru a)an "n+"2a2 t"r2"'ar t"r$adin+a 2uta ada ana) )"(il di dunia. S"lain itu0 3:A $u*a 2i'a m"n+"2a2)an hi "r)"rat!'i' +aitu *an**uan '"l " it"l ada )ulit dan m"nin*)at)an r"'i)! '"'"!ran* itu t"rin5")'i )ar"na 'i't"m imun tu2uhn+a +an* l"mah (B.O0/009).

2.2 X'+$2 !)"i! 2.2.1 D'2i#i*i @"r!5talmia 2"rarti )!ndi'i )!rn"a dan )!n$unti#a mata +an* t"rlalu )"rin* a)i2at )")uran*an #itamin A (<!llin' En*li'h Di(ti!nar+0 /009). OG5!rd .and2!!) !5 <lini(al M"di(in"0 ,th Editi!n m"n*d"5ini'i)an G"r!5talmia '"2a*ai 'indr!ma dari 3:A dan m"ru a)an "n+"2a2 utama t"r$adin+a 2uta di n"*ara tr! i'. 2.2.2 E i$)$-i &!# F!% $+ R'*i%$ @"r!5talmia 2i'a t"r$adi a)i2at dari 3:A a)i2at a'u an #itamin A +an* tida) m"n(u)u i atau )ar"na *an**uan a2'!r 'i #itamin A a)i2at *an**uan

*a'tr!int"'tinal. Namun0 r"'i)! t"r$adin+a 3:A l"2ih tin**i ada 2a+i 2aru lahir0 2alita0 Aanita hamil dan Aanita m"n+u'ui. .al ini t"r$adi )ar"na )"2utuhan #itamin A ada *!l!n*an t"r'"2ut 2"rtam2ah. 3:A ada *!l!n*an ini 2i'a m"n+"2a2)an 2uta0 m"nin*)at)an r"'i)! t"rin5")'i0 dan )"matian. M"nurut B.O0 '")itar /90.000 'am ai 900.000 ana) )"(il di dunia d"n*an 3:A m"n$adi 2uta '"tia tahun dan '"t"n*ah dari ada m"r")a mati dalam $an*)a Aa)tu 1/ 2ulan a)i2at hilan*n+a da+a "n*lihatan m"r")a. S"lain itu0 'tatu' ")!n!mi +an* r"ndah $u*a m"ru a)an 5a)t!r r"'i)! t"r$adin+a 3:A +an* )"mudian 2i'a m"n*arah )" G"r!5talmia. .al ini t"r$adi )ar"na *!l!n*an 2"r "nda atan r"ndah ini 'ulit m"nda at)an a'u an #itamin A +an* m"n(u)u i a)i2at uan* +an* t"r2ata'. Dida ati 2ahAa 3:A m"n$adi ma'alah )"'"hatan ma'+ara)at di A5ri)a0 dan A'ia T"n**ara0 t"rutama n"*ara8n"*ara m"m2an*un. 2.2.3 G'3!)! K)i#i* &!# K)!*i2i%!*i Tanda8tanda dan *"$ala )lini' 3:A ada mata m"nurut )la'i5i)a'i B.O7HSAID HNI<EF7.3I7 I:A<G0 199& '"2a*ai 2"ri)ut : XN XIA XIB X2 X3A X3B XS XF : 2uta '"n$a (h"m"ral! ia0 n+(tal! ia) : G"r!'i' )!n$un*ti#a : G"r!'i' )!n$un*ti#a di'"rtai 2"r(a) 2it!t : G"r!'i' )!rn"a : )"rat!mala'ia atau ul'"ra'i )!rn"a )uran* dari 17% "rmu)aan )!rn"a. : )"rat!mala'ia atau ul'"ra'i 'ama atau l"2ih dari 17% "rmu)aan )!rn"a : $arin*an arut )!rn"a ('i)atri)'7'(ar) : 5undu' G"r!5talmia0 d"n*an *am2aran '" "rti ("nd!l. ada

XN0 XIA0 XIB0 X2 2ia'an+a da at '"m2uh )"m2ali n!rmal d"n*an "n*!2atan +an* 2ai). Pada 'tadium X2 m"ru a)an )"adaan *aAat darurat +an* haru' '"*"ra di!2ati )ar"na dalam 2"2"ra a hari 2ia' 2"ru2ah m"n$adi X3. X3A dan X3B 2ila

di!2ati da at '"m2uh t"ta i d"n*an m"nin**al)an (a(at +an* 2ah)an da at m"n+"2a2)an )"2utaan t!tal 2ila l"'i ()"lainan) ada )!rn"a (u)u lua' '"hin**a m"nutu i '"luruh )!rn"a (optic zone cornea). 1. Buta S"n$a

Buta '"n$a m"ru a)an *"$ala aAal dan t"r'"rin* ada d"5i'i"n'i #itamin A0 m"ru a)an a)i2at dari di'5un*'i 5!t!r"'" t!r '"l 2atan* ada r"tina0 d"n*an *"$ala )"'ulitan m"lihat ada 'inar r"du . P"nilaian dila)u)an d"n*an adan+a riAa+at )"'ulitan m"lihat ada '!r" hari. Hntu) m"nd"t")'i a a)ah ana) m"nd"rita 2uta '"n$a d"n*an (ara : 8 Bila ana) 'udah da at 2"r$alan0 ana) t"r'"2ut a)an m"m2"ntur7m"na2ra) 2"nda did" ann+a0 )ar"na tida) da at m"lihat. 8 Bila ana) 2"lum da at 2"r$alan0 a*a) 'ulit untu) m"n*ata)an ana) t"r'"2ut 2uta '"n$a. Dalam )"adaan ini 2ia'an+a ana) diam m"m!$!) 2ila didudu))an dit"m at )uran* (aha+a )ar"na tida) da at m"lihat 2"nda atau ma)anan di d" ann+a. 3"l!m !) ri'i)! tin**i 2uta '"n$a adalah u'ia ra'")!lah (I1 tahun) dan Aanita hamil. RiAa+at 2uta '"n$a ada i2u hamil dida at)an ada a)hir ma'a )"hamilan 'am ai % tahun '"t"lah m"lahir)an. Pr"#al"n'i G"r!5talmi dit"mu)an '"2"'ar 1C ada ana) D1 tahun dan 9C ada i2u hamil. Buta '"n$a ada ana) 2ia'an+a 2"r"' !n 2ai) ada 1, $am d"n*an "m2"rian t"ra i 'tandar /00.000 IH #itamin A "r!ral. R")!m"nda'i "m2"rian #itamin A ada Aanita hamil '"2"'ar

10.000 IH "rhari atau /9.000 IH "rmin**u "r!ral '"lama 1 min**u atau l"2ih0 d"n*an ma)'ud m"minimali'a'i t!)'i'ita' +an* da at t"r$adi ada 5"tu'. /. @"r!'i' 3!n$un*ti#a

@"r!'i' )!n$un*ti#a0 m"nun$u))an 'uatu aAal m"ta la'ia )"ratini'a'i ada " it"l d"n*an hilan*n+a '"l8'"l *!2l"t "n*ha'il mu)u'. E"'i tida) m"m "n*aruhi ta$am "n*lihatan. Tanda ? tanda : 8 S"la ut l"ndir 2!la mata tam a) )uran* m"n*)ilat atau t"rlihat '"di)it 2"r)"ri ut0 dan 2"r i*m"nta'i d"n*an "rmu)aan )a'ar dan )u'am. 8 Oran* tua '"rin* m"n*"luh mata ana) tam a) )"rin* atau 2"ru2ah Aarna )"(!)latan. %. @"r!'i' )!n$un*ti#a dan 2"r(a) 2it!t

@"r!'i' +an* l"2ih lan$ut da at m"n+"2a2)an 2"r(a) 2it!t (@1B)0 +an* t"r'u'un dari )um ulan d"')uama'i )"ratin " it"l. B"r(a) 2it!t da at 2"ru a *"l"m2un*0 atau '" "rti 2u'a 'a2un0 ham ir '"lalu 2ilat"ral dan da"rah t"m !ral. E"'i di da"rah na'al m"nun$u))an d"5i'i"n'i +an* l"2ih lan$ut. Dalam )"adaan l"2ih 2"rat : 8 Tam a) )")"rin*an m"li uti '"luruh "rmu)aan )!n$un*ti#a

10

8 3!n$un*ti#a tam a) m"n"2al0 2"rli at8li at dan 2"r)"rut 8 Oran* tua m"n*"luh mata ana)n+a t"m a) 2"r'i'i) Standar t"ra i d"n*an #itamin A /00.000 IH di "rlu)an 2"2"ra a min**u 'am ai 2"2"ra a 2ulan. 1. @"r!'i' 3!rn"a ada / hari 2"rturut8turut "n*!2atan ma'ih m"m2"ri)an r"' !n )lini' dalam 2"2"ra a hari0 Aalau un

@"r!'i' )!rn"a (@/) m"ru a)an )"adaan *aAat darurat m"di'0 tam a) 2ilat"ral0 *ranular0 2"r)a2ut dan tida) 2"r(aha+a0 ada "m"ri)'aan d"n*an '"nt"r *am2arann+a '" "rti )ulit $"ru). Ed"ma 'tr!ma m"ru a)an )"adaan +an* '"rin* dit"mu)an ada G"r!'i' )!rn"a. P"n"2alan la) )"ratini'a'i da at dit"mu)an ada "rmu)aan )!rn"a0 2ia'an+a dida"rah int"r al "2ra. 3"adaan umum ana) 2ia'an+a 2uru) ( *i4i 2uru) dan m"nd"rita "n+a)it in5)'i dan 'i't"mi) lain ). @"r!'i' )!rn"a da at 2"r)"m2an* (" at m"n$adi ul)u' dan )"rat!mala'ia 2ila tida) dit"ra i d"n*an #itamin A dan t"ra i 'u !rti5 lainn+a. 9. Hl)u' 3!rn"a atau 3"rat!mala'ia

Hl)u' )!rn"a (@%A)0 *am2arann+a )"(il0 !#al0 d"5") 2"r*aun*0 '"rin* ada da"rah in5"ri!r0 "ri5"r "rmu)aan )!rn"a0 di'"rtai in$")'i )!n$un*ti#a0

11

)adan* ada hi ! i!n. Hl)u' da at dan*)al atau dalam0 m"n+"2a2)an "r5!ra'i. T"ra i #itamin A 2"r"' !n 2ai)0 "r2ai)an )!rn"a di'"rtai $arin*an arut atau l")!ma adh"r"n. 3"rat!mala'ia ( "rluna)an )!rn"a) m"n(a)u '"luruh "rmu)aan )!rn"a0 l"'i 2"rAarna )unin* )"a2uan. Bia'an+a 'atu mata l"2ih 2"rat dari +an* lainn+a. @"r!5talmia )!rn"a a)ti5 ada )"dua mata $aran* t"r$adi. T"ra i )"rat!mala'ia dan ul)u' )!rn"a +an* )uran* dari K "rmu)aan )!rn"a 2ia'an+a m"n+"2a2)an r"5!ra'i0 m"n+"2a2)an "r5!ra'i. 3adan*)ala mata m"n!n$!l t"ta i tida)

'ta5il!ma. :itamin A dan t"ra i 'u !rti5 da at m"n*hindari )"ru'a)an l"2ih 2"rat. &. Si)atri)' 3!rn"a

Si)atri)' )!rn"a (@S) adalah )!n'")u"n'i )"2utaan +an* di'"2a2)an !l"h "r2ai)an ul)u' dan )"rat!mala'ia. Parut )!rn"a a)i2at d"5i'i"n'i #itamin A haru' di2"da)an d"n*an arut )!rn"a a)i2at "n+"2a2 lain '" "rti trauma atau in5")'i d"n*an m"n*anali'a '"(ara ("rmat ada riAa+at a'i"n atau !ran*tuan+a. 3!rn"a tam a) m"n$adi utih atau 2!la mata m"n*"(il. P"nd"rita m"n$adi 2uta +an* 'udah tida) da at di'"m2uh)an Aalau un d"n*an ! "ra'i (an*)!) )!rn"a.

-. Fundu' @"r!5talmia

12

Fundu' G"r!5talmia adalah d"5i'i"n'i #itamin A +an* 2"r)" an$an*an dimana t"r$adi *an**uan 5un*'i '"l 2atan* )ar"na ru'a)n+a 'tru)tur r"tina. Bila dit"mu)an 5undu' G"r!5talmia0 ma)a a)an t"r$adi )"2utaan +an* tida) da at di'"m2uh)an. D"n*an ! thalm!'(! " ada 5undu' tam a) *am2ar '" "rti ("nd!l. 2.2.4 Di!-#$*! Dia*n!'a G"r!5talmia 2i'a dila)u)an d"n*an m"la)u)an anamn"'a0 "m"ri)'aan 5i'i)0 dan "m"ri)'aan la2!rat!rium '" "rti 2"ri)ut: 1. Anamn"'i'0 dila)u)an untu) m"n*"tahui 5a)t!r ri'i)! tin**i +an* m"n+"2a2)an ana) r"ntan m"nd"rita G"r!5talmia. a. Id"ntita' "nd"rita Nama ana) Hmur ana) 6"ni' )"lamin 6umlah ana) dalam )"luar*a 6umlah ana) 2alita dalam )"luar*a Ana) )" 2"ra a B"rat lahir : N!rmal7BBER 2. Id"ntita' Oran*tua Nama a+ah7i2u Alamat7t"m at tin**al P"ndidi)an P")"r$aan Statu' "r)aAinan (. 3"luhan "nd"rita i. 3"luhan utama

13

I2u m"n*"luh)an ana)n+a tida) 2i'a m"lihat ada '!r" hari (2uta '"n$a ) atau ada )"lainan d"n*an matan+a. ii. 3"luhan tam2ahan Tan+a)an )"luhan lain ada mata t"r'"2ut dan )a an t"r$adin+a L H a+a a a +an* t"lah dila)u)an untu) "n*!2atann+a L d. RiAa+at "n+a)it +an* did"rita '"2"lumn+a 8 A a)ah "rnah m"nd"rita (am a) dalam Aa)tu D % 2ulan L 8 A a)ah ana) '"rin* m"ndrita diar" da atau ISPA L 8 A a)ah ana) "rnah m"nd"rita n"um!nia L 8 A a)ah ana) "rnah m"nd"rita in5")'i (a(in*an L 8 A a)ah ana) "rnah m"nd"rita Tu2"r(ul!'i' L ". 3!nta) d"n*an "la+anan )"'"hatan Tan+a)an a a)ah ana) ditim2an* '"(ara t"ratur m"nda at)an imuni'a'i0 m"nda at 'u l"m"nta'i )a 'ul #itamin A d!'i' tin**i dan m"m"ri)'a)an )"'"hatan 2ai) di !'+andu atau u')"'ma'. 5. RiAa+at !la ma)an ana) 8 A a)ah ana$ m"nda at)an ASI ")')lu'i5 '"lama & 2ulan L 8 A a)ah ana) m"nda at)an MP8ASI '"t"lah umur & 2ulan L 8 S"2ut)an $"ni' dan 5r")u"n'i "m2"riann+a 8 Ba*aimana (ara m"m2"ri)an ma)an )" ada ana) : S"ndiri7Di'ua i . /. P"m"ri)'aan Fi'i) Dila)u)an untu) m"n*"tahui tanda8tanda atau *"$ala )lini' dan m"n"ntu)an dia*n!'i' '"rta "n*!2atann+a0 t"rdiri dari : a. P"m"ri)'aan umum

14

Dila)u)an untu) m"n*"tahui adan+a in5")'i0 dan )"lainan 5un*'i hati. Man* t"rdiri dari :

"n+a)it8 "n+a)it +an* t"r)ait lan*'un*

mau un tida) lan*'un* d"n*an tim2uln+a G"r!5talmia '" "rti *i4i 2uru)0 "n+a)it

8 Antr! !m"tri: P"n*u)uran 2"rat 2adan dan tin**i 2adan 8 P"nilaian Statu' *i4i 8 P"ri)'a matan+a a a)ah ada tanda8tanda G"r!5talmia. 8 3"lainan ada )ulit : )"rin*0 2"r'i'i). 2. P"m"ri)'aan )hu'u' P"m"ri)'aan mata untu) m"lihat tanda @"r!5talmia d"n*an m"n**una)an '"nt"r +an* t"ran*. (Bila ada0 m"n**una)an l!! ) 8 A a)ah ada tanda )")"rin*an ada )!n$un*ti#a (@1A) 8 A a)ah ada 2"r(a) 2it!t (@1B)A a)ah ada tanda8tanda G"r!'i' )!rn"a (@/) 8 A a)ah ada tanda8tanda ul)u' )!rn"a dan )"rat!mala'ia (@%A7@%B) 8 A a)ah ada tanda8tanda 'i)atri)' a)i2at G"r!5talmia (@S) 8 A a)ah ada *am2aran '" "rti ("nd!l ada 5undu' !(uli d"n*an ! thalm!'(! " (@F). %. P"m"ri)'aan Ea2!rat!rium P"m"ri)'aan la2!rat!rium dila)u)an untu) m"ndu)un* dia*n!'a )")uran*an #itamin A0 2ila '"(ara )lini' tida) dit"mu)an tanda8tanda )ha' 3:A0 namun ha'il "m"ri)'aan lain m"nun$u))an 2ahAa ana) t"r'"2ut ri'i)! tin**i untu) m"nd"rita 3:A. P"m"ri)'aan +an* dian$ur)an adalah )lini'. 1. P"m"ri)'aan P"nun$an* P"m"ri)'aan +an* da at dila)u)an dalam m"m2antu "n"*a))an dia*n!'a 2uta '"n$a adalah : "m"ri)'aan '"rum r"tin!l. Bila dit"mu)an '"rum r"tin!l D /0 u*7dl0 2"rarti ana) t"r'"2ut m"nd"rita 3:A 'u2

15

8 Dar) ada t!m"tri (t"' ada ta'i *"la ) 8 R!d '(!t!m"tri 8 El")tr!r"tin!*ra5i 8 <!n$un(ti#al im r"''i!n (it!l!*+ (<I<) 8 P"m"ri)a'aan )adar '"rum r"tin!l atau S"rum R"tin!l Bindin* Pr!t"in

2.2.1 P'#! !)!%*!#!!# 1. Farma)!l!*i Hntu) m"n*ata'i *"$ala d"5i'i"n'i #itamin A0 "m2"rian #itamin A almitat '"2an+a) /9.000 8 90.000 lH7hari "r !ral '"tia '"hari '"lama / hari dan d!'i' l"2ih lan$ut '"talah - 'am ai 10 hari. 6i)a a'i"n muntah0 "m2"rian '"(ara IM dian$ur)an..S"2a*ai 2"ntu) !ral0 'u l"m"n #itamin A "5")ti5 untu) m"nurun)an r"'i)! m!r2idita'0 t"rutama +an* m"nd"rita diar" h"2at dan m"n*uran*i )"matian dari "n+a)it (am a) dan '"mua "n+"2a2 )"matian. P"m2"rian #itamin E 2"r'ama d"n*an #itamin A nam a)n+a m"nin*)at)an "5")ti#ita' #itamin A dan m"n("*ah )"mun*)inan t"r$adi hi "r#itamin!'i' A. Hntu) m"n*!2ati ana) d"n*an *"$ala 2uta '"n$a (@N) hin**a G"r!'i' )!rn"a(@/) dimana "n*lihatan ma'ih da at di'"m2uh)an0 "n*!2atan dimulai '"$a) "nd"rita dit"mu)an (hari "rtama) d"n*an m"m2"ri)an )a 'ul #itamin A '"'uai d"n*an u'ia. Ba+i )uran* dari 9 2ulan di2"ri)an 17/ )a 'ul 2iru (90.000 SI)0 2a+i u'ia &811 2ulan di2"ri)an 1 )a 'ul 2iru (100.000 SI)0 dan ana) u'ia 1/8 99 2ulan di2"ri)an1 )a 'ul m"rah (/00.000 SI). Ealu ada hari )"dua 2"ri)an 1 )a 'ul #itamin A '"'uai d"n*an u'ia '" "rti )"t"ntuan. Dua min**u )"mudian0 "nd"rita )"m2ali di2"ri)an )a 'ul #itamin A '"'uai d"n*an u'ia '" "rti )"t"ntuan. Pada )"adaan G"r!'i' (!rn"a"0 )"rat!mala(ia0 dan ul(u' (!rn"a"0 ana) da at di2"ri)an t"t"' mata anti2i!ti) tan a )!rti)!'t"r!id !l"h d!)t"r d"n*an (ara dit"t"')an ada 2a*ian )"l! a) mata. P"n*!2atan #itamin A $u*a haru' di'"rtai

16

d"n*an "r2ai)an *i4i0 '"rta "n*!2atan anti2i!ti) '"2a*ai "n*!2atan tam2ahan untu) m"n("*ah in5")'i '")und"r.S"dan*)an 3:A ada 'tadium irr"#"r'i2l" da at dila)u)an tran' lanta'i )!rn"a ()"rat! la'ti). 3"rat! la'ti diindi)a'i)an ada '"$umlah )!ndi'i )!rn"a +an* '"riu'0 mi'aln+a arut0 "d"m0 "ni i'an dan di't!r'i. /. N!n 5arma)!l!*i P"n*!2atan untu) 3:A 'u2)lini' m"li uti )!n'um'i ma)anan )a+a #itamin A0 '" "rti hati0 da*in* 'a i0 a+am0 t"lur0 'u'u +an* di "r)a+a0 A!rt"l0 man**a0 u2i $alar0 dan 'a+uran 2"rdaun hi$au. Ma)an '"di)itn+a 9 !r'i 2uah dan 'a+uran "r haridian$ur)an untu) m"n+"dia)an di'tri2u'i )!m r"h"n'i5 )ar!t"n!id. B"r2a*ai ma)anan0 '" "rti '"r"al0 )u"0 r!ti0 2i')ut0 dan 2ar '"r"al *andum0 '"rin* di "r)a+a #itamin A. 2.2.4 P'#.'-!5!# 3")uran*an #itamin A da at di("*ah d"n*an di"t ma)anan +an* )a+a #itamin A atau 2"ta8)ar!t"n '"2a*ai )!m !n"n di"t '"harian. Di"t haru' m"n(a)u 'a+uran 2"rdaun hi$au0 2uah82uahan mi'aln+a0 " a+a0 $"ru)0 A!rt"l0 dan 'a+uran )unin* (mi'aln+a0 la2u0 la2u. Su'u +an* di "r)a+a #itamin A8 di "r)a+a dan '"r"al0hati0 )unin* t"lur0 dan min+a) i)an turut m"m2antu. 3ar!t"n!id di'"ra l"2ih 2ai) 2ila di)!n'um'i d"n*an 2"2"ra a ma)annan +an* m"n*andun*i l"ma). 6i)a 2a+i di(uri*ai al"r*i 'u'u 0 m"r")a haru' di2"ri #itamin A +an* (u)u dalam 'u'u 5!rmula. 3")uran*an #itamin A di("*ah !l"h ma'+ara)at dari "m"rintah d"n*an m"m2"ri r!*ram8 r!*ram )"'"hatan r!5ila)'i' 'u l"m"n #itamin t"lah

A almitat. M"m "rhati)an a)i2at )")uran*an #itamin A '" "rti +an*

di'"2ut)an di ata' ma)a untu) m"n("*ah t"r$adin+a )")uran*an #itamin A0 di P!'+andu atau Pu')"'ma' ada '"tia 2ulan F"2ruari dan A*u'tu' '"luruh 2a+i u'ia &811 2ulan0 haru' m"nda at 1 )a 'ul #itamin A 2iru dan '"luruh ana) 2alita

17

u'ia 1/899 2ulan m"nda at )a 'ul #itamin A Aarna m"rah. S"dan*)an untu) i2u ni5a' 'am ai %0 hari '"t"lah m"lahir)an m"nda at 1 )a 'ul #itamin A Aarna m"rah. Prin'i da'ar lain untu) m"n("*ah 3:A adalah m"m"nuhi )"2utuhan #itamin A +an* (u)u untu) tu2uh '"rta m"n("*ah "n+a)it in5")'i t"rutama diar" dan (am a).

BAB 3

18

KESIMPULAN DAN SARAN 3.1 K'*i"/,)!# :itamin A m"ru a)an 'alah 'atu 4at #itamin +an* larut dalam l"ma) '"rta m"ru a)an 'alah 'atu 4at +an* 2"r'i5at ma)r!nutri"n +an* tida) da at di 2"ntu) dalam tu2uh. Fun*'i #itamin A 'an*at "ntin* 2a*i mau'ia '"(ara umum dalam )"lan*'un*an hidu dari manu'ia '" "rti "rtum2uhan dan di55"r"n'ia'i '"l '"rta 'i't"m imun tu2uh dan '"(ara )hu'u' 2a*i )"'"hatan mata mi'aln+a m"n$a*a )"l"m2a an dan )"$"rnihan '"la ut l"nd"r0 m"mun*)in)an mata da at m"lihat d"n*an 2ai) dalam )"adaan )uran* (aha+a '" "rti '!r" atau '"n$a '"rta m"n*"la))an ra2un. P"m"nuhan )"2utuhan #itamin A 'an*atlah mudah0 dimana )ita haru' ("rda' m"n*atur !la ma)anan d"n*an m"n*hindari $"ni'8$"ni' ma)anan (" at 'a$i. :itamin A 'an*at 2ai) dan mudah dida at 2ai) dalam )andun*an na2ati mau un h"Aani. Hntu) na2ati :itamin A da at di "r!l"h ada $"ni' 'a+uran +an* 2"rAarna !ran '" "rti A!rt"l0 t!mat dan " a+a0 'a+uran 2"rAarna hi$au *"la '" "rti 2a+am0 '"rta min+a) )"la a. Hntu) $"ni' h"Aani :itamin A 2an+a) t"r)andun* ada hati a+am0 min+a) i)an '"rta da*in*. A)i2at +an* umum untu) )a'u' )")uan*an :itamin A adalah @"r!5talmia *a**uan ada mata +an* m"n*a)i2at)an *an**uan "n*lihatan 2ah)an a)i2at 5atal +an* t"r$adi adalah )"2utaan.Bah)an ada ana) +an* m"n*alami )")uran*an :itamin A 2"rat an*)a )"matiann+a m"nin*)at 'am ai 90C. 3.2 S!+!# 3"2utuhan :itamin A '"luruh ana) Ind!n"'ia haru' '"ntia'a di "rhati)an dan m"m"nuhi0 '"2a2 ma'a d" an 2an*'a Ind!n"'ia ada di tan*an ana)8ana) 2an*'a '"2a*ai *"n"ra'i "n("tu' +an* )"la) a)an di2"ri)an tan**un* $aAa2 untu) m"m"*an* dan m"lan$ut)an t!n*)at )" im inan 2an*'a ini. M"nin*)at)an )"'adaran dan "n*"tahuan ma'+ara)at a)an a)i2at

)")uran*an :itamin A dan m"n*a$ar)an (ara m"n+u'un m"nu '"hari8hari.

19

Pr!*ram

"r2ai)an +an* 2ia' dila)u)an haru' m"n+"luruh. Mi'aln+a !rt7."alth Start )"luar*a +an* r!*ram ini m"ndatan*i '"tia

r!*ram +an* di la)u)an di .aAai0 Th" .aAai Famil+ Su Pr!*ram. Para 'ta5 dalam m"m2antu

diind")a'i)an di 2aAah *ari' )"mi')inan0 m"r")a m"n$adi )!n'ultan )"luar*a dan "rma'alahan m"r")a t"rma'u) "n*an**uran +an* )"2an+a)an m"ru a)an "n+"2a2 utama "rma'alahan )"'"hatan.

D!2 !+ P,* !%! Almat'i"r0 S.0 /001. Prinsip Dasar Ilmu Gizi. Gram"dia Pu'ta)a Htama0 6a)arta

20

An''ta'0 G.0 /01/. Vitamin A Deficiency Treatment & Management . A#aila2l" 5r!m: htt :77"m"di(in".m"d'(a ".(!m7arti(l"71/&0018tr"atm"nt NA(("''"d 1/ Mar(h /011O

Ari5 M.0/000. Kapita ele!ta Kedo!teran0 Edi'i 3"ti*a0 6ilid /. P"n"r2it: M"dia A"'(ula iu'0 Fa)ulta' 3"d!)t"ran Hni#"r'ita' Ind!n"'ia. .alaman 91/. Ari'man0 /009. Gizi Dalam Daur Ke"idupan. Edi'i /. P"n"r2it Bu)u 3"d!)t"ran.
<a''ida+0 R. P Fr"+0 R.0 /000. Vision and #ig"t-induced Molecular $"anges. D" artm"nt !5 <h"mi'tr+0 Ba'hin*t!n Hni#"r'it+. A#aila2l" 5r!m: htt :77AAA.(h"mi'tr+.Au'tl."du7Q"dud"#7Ea2Tut!rial'7:i'i!n7:i'i!n.html NA(("''"d 1/ Mar(h /011O

D" art"m"n 3"'"hatan RI0 /00%. Dire!torat %enderal &ina Kese"atan Masyara!at' Dete!si dan tatala!sana. 6a)arta : D" art"m"n 3"'"hatan RI0 /00%. D" art"m"n 3"'"hatan RI0 /00-. Pedoman Pengo(atan Dasar di Pus!esmas )**+0 D" art"man 3"'"hatan RI0 /00.arri'!n0 E...0 /009. Mec"anisms of digestion and a(sorption of dietary ,itamin A. Hnit"d Stat"' D" artm"nt !5 A*ri(ultur". A#aila2l" 5r!m: htt :77AAA.n(2i.nlm.nih.*!#7 u2m"d71&0111&0 NA(("''"d 1/ Mar(h /011O

.art!n!0 A.0 /00&. Terapi Gizi dan Diet -uma" a!it. Edi'i )"dua. 6a)arta: P"n"r2it 2u)u )"d!)t"ran EG<. .alaman 90 19/. Il+a'0 S.0 /009. Penuntun Ilmu Penya!it Mata. Edi'i 3"8%. 6a)arta: Balai P"n"r2it Fa)ulta' 3"d!)t"ran Hni#"r'ita' Ind!n"'iaR /009. Ind!n"'ia S"hat /010. Dete!si Dini /eroftalmia. 6a)arta: D" art"m"n 3"'"hatan R" u2li) Ind!n"'iaR /00/.

O55i(" !5 Di"tar+ Su

l"m"nt'0 /01%. Vitamin A 0act "eet for 1ealt" Professionals.

Nati!nal In'titut"' !5 ."alth. A#aila2l" 5r!m:

21

htt :77!d'.!d.nih.*!#75a(t'h""t'7:itaminA8."althPr!5"''i!nal7Sh1 NA(("''"d 1/ Mar(h /011O E!n*m!r"0 M.0 Bil)in'!n0 I.B.0 Da#id'!n0 E...0 F!ul)"'0 A. Ma5i0 A.R.0 /010. 23ford 1and(oo! of $linical Medicine 4t" 5dition. OG5!rd Hni#"r'it+ Pr"''0 /010.

Sunita A.0 /011. Prinsip Dasar Ilmu Gizi 86a)arta : Gram"dia Pu'ta)a Htama0 /001. :au*han0 Dani"l0 d)). 2ftamologi 6mum. Edi'i 3"811. 6a)arta : Bid+a M"di)a. 199&. B!rld ."alth Or*ani4ati!n. Pencega"an Ke(utaan Pada Ana!. P"n"r2it Bu)u 3"d!)t"ran: EG<R 199&.
B!rld ."alth Or*ani4ati!n (B.O) and F!!d And A*ri(ultur" Or*ani4ati!n !5 th" Hnit"d Nati!n' (FAO)0 /00/. 1uman ,itamin and mineral re7uirements. F!!d And A*ri(ultur" Or*ani4ati!n !5 th" Hnit"d Nati!n' (FAO). A#aila2l" 5r!m: htt :77AAA.5a!.!r*7d!(r" 70017+/,09"7+/,09"00.htmS<!nt"nt' NA(("''"d 1/ Mar(hO B!rld ."alth Or*ani4ati!n (B.O)0 /009. Glo(al pre,alence of ,itamin A deficiency in populations at ris! 8999-)**9. B.O Gl!2al Data2a'" !n :itamin A D"5i(i"n(+. G"n"#a0 B!rld ."alth Or*ani4ati!n0 /009. B!rld ."alth Or*ani4ati!n (B.O)0 /011. Vitamin A supplementation for infants and c"ildren :-99 mont"s of age. G"n"#a0 B!rld ."alth Or*ani4ati!n0 /011.