Anda di halaman 1dari 58

DRAF

2012

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH

PENDIDIKAN JASMANI
TAHUN TIGA

DOKUMEN STANDARD

KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH (KSSR)


MODUL TERAS ASAS

PENDIDIKAN JASMANI
TAHUN 3

BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM

Cetakan Pertama 2012 Kementerian Pela aran Mala!"ia #ak Ci$ta Ter$eli%ara& Ti'ak 'i(enarkan men)el*ar *lan) mana+mana (a%a)ian artikel, il*"tra"i 'an i"i kan'*n)an (*k* ini 'alam a$a *)a (ent*k 'an 'en)an -ara a$a *a "ama a'a "e-ara elektr.nik, /.t.k.$i, mekanik, rakaman ata* -ara lain "e(el*m men'a$at ke(enaran (ert*li" 'ari$a'a Pen)ara%, 0a%a)ian Pem(an)*nan K*rik*l*m, Kementerian Pela aran Mala!"ia, Ara" 1+2, 0l.k E3, Par-el E, K.m$lek" Penta'(iran Kera aan Per"ek*t*an, 42401 P*tra a!a&

BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM

TERHA D

DRAF 7 KANDUNGAN

B il. ".

Perkara R k # Ne$ara# %a# Fal&a'a( Pe#%i%ika# Ke)a#$&aa#

M ka S ra! i*

A&+ek ,

-.

BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM

0A#A5ASANYA ne)ara kita Mala!"ia men'*k*n) -ita-ita *nt*k men-a$ai $er$a'*an !an) le(i% erat 'alam kalan)an "el*r*% ma"!arakatn!a6 memeli%ara "at* -ara %i'*$ 'em.kratik6 men-i$ta ma"!arakat !an) a'il (a)i kemakm*ran ne)ara !an) akan 'a$at 'inikmati (er"ama "e-ara a'il 'an "ak"ama6 men amin "at* -ara !an) li(eral ter%a'a$ tra'i"itra'i"i ke(*'a!aann!a !an) ka!a 'an (er(a)ai(a)ai -.rak6 mem(ina "at* ma"!arakat $r.)re"i/ !an) akan men))*nakan "ain" 'an

iv

tekn.l.)i m.'en6 MAKA KAMI, rak!at Mala!"ia, (erikrar akan men*m$*kan "el*r*% tena)a 'an *"a%a kami *nt*k men-a$ai -ita+-ita ter"e(*t (er'a"arkan ata" $rin"i$$rin"i$ !an) (erik*t7 KEPERCAYAAN KEPADA TU#AN

KESETIAAN KEPADA RAJA DAN NE8ARA KELU#URAN PERLEM0A8AAN KEDAULATAN UNDAN8+UNDAN8

RUKUN NE8ARA

Pen'i'ikan 'i Mala!"ia a'ala% "*at* *"a%a (erter*"an ke ara% le(i% mem$erkem(an)kan $.ten"i in'i9i'* "e-ara men!el*r*% 'an (er"e$a'* *nt*k mela%irkan in"an !an) "eim(an) 'an %arm.ni" 'ari "e)i intelek, r.%ani, em."i 'an a"mani (er'a"arkan ke$er-a!aan 'an ke$at*%an ke$a'a T*%an& U"a%a ini a'ala% (ert* *an *nt*k mela%irkan :ar)ane)ara Mala!"ia !an) (erilm* $en)eta%*an, (erketeram$ilan, (erak%lak m*lia, (ertan))*n) a:a( 'an (erke*$a!aan men-a$ai ke"e a%teraan 'iri "erta mem(erikan "*m(an)an ter%a'a$ ke%arm.nian 'an kemakm*ran kel*ar)a, ma"!arakat 'an ne)ara&

iv

TERHAD PENDAHULUAN

DRAF 7

K*rik*l*m Stan'ar' Pen'i'ikan Ja"mani Sek.la% Ren'a% 'i)*(al (era"a"kan "tan'ar' kan'*n)an 'an "tan'ar' $em(ela aran !an) $erl* m*ri' k*a"ai 'an -a$ai& Stan'ar' kan'*n)an iala% $ern!ataan "$e"i/ik tentan) $erkara !an) m*ri' $at*t keta%*i 'an (.le% lak*kan 'alam "*at* tem$.% $er"ek.la%an !an) meran)k*mi kema%iran, $en)eta%*an 'an nilai& Stan'ar' $em(ela aran mer*$akan $eneta$an kriteria ata* in'ikat.r $en-a$aian "etia$ "tan'ar' kan'*n)an& K*rik*l*m Stan'ar' Pen'i'ikan Ja"mani Sek.la% Ren'a% *)a 'i)*(al 'en)an men)ekalkan $rin"i$+$rin"i$ K*rik*l*m 0ar* Sek.la% Ren'a% ;K0SR< Pen'i'ikan Ja"mani 'an men))*nakan Stan'ar' Antara(an)"a Pen'i'ikan Ja"mani 'an S*kan *nt*k M*ri' Sek.la% .le% International Council for Health, Physical Education, Recreational-Sports and Dance ;IC#PER+SD< "e(a)ai $an'*an& Kan'*n)an k*rik*l*m ini *)a ma"i% men)ekalkan ti)a '.main $en'i'ikan iait* $"ik.m.t.r, k.)niti/ 'an a/ekti/& Pen))*(alan K*rik*l*m Stan'ar' Pen'i'ikan Ja"mani Sek.la% Ren'a% a'ala% (ert* *an memen*%i %a"rat =al"a/a% Pen'i'ikan Ke(an)"aan *nt*k mela%irkan in"an !an) "eim(an) 'an %arm.ni" 'ari "e)i intelek, r.%ani, em."i 'an a"mani& K*rik*l*m ini men!e'iakan m*ri' ke ara% $em(inaan m.'al in"an !an) "i%at 'an -er)a"& Ka ian !an) 'i(*at .le% Kementerian Ke"i%atan Mala!"ia, men*n *kkan 40&1> rak!at Mala!"ia ti'ak melak*kan akti9iti !an) akti/ 'an men)%a'a$i $el(a)ai ri"ik. $en!akit kr.nik 'an $en!akit ti'ak (er an)kit "e$erti "akit

ant*n), ken-in) mani" 'an tekanan 'ara% tin))i ;N.n-.mm*ni-a(le Di"ea"e Se-ti.n + Di"ea"e C.ntr.l Di9i".n, 2004<& J*"ter*, ta%a$ ke-er)a"an m*ri' $erl* 'itin)katkan melal*i amalan 'an $en)eta%*an Pen'i'ikan Ja"mani "e ak a:al la)i& 8*r* !an) men)a ar K*rik*l*m Stan'ar' Pen'i'ikan Ja"mani Ta%*n Ti)a $erl* mem$*n!ai $en)eta%*an 'an kema%iran a"a" 'alam $er)erakan 'an ke-er)a"an (er'a"arkan 'i"i$lin ilm* Pen'i'ikan Ja"mani& Antara 'i"i$lin ter"e(*t meli(atkan $em(ela aran m.t.r, $erkem(an)an m.t.r, (i.mekanik, "*aian /i?ikal, /i"i.l.)i "enam, $"ik.l.)i "*kan 'an "."i.l.)i "*kan 'en)an menera$kan nilai e"tetika& Pen)a aran 'an $em(ela aran K*rik*l*m Stan'ar' Pen'i'ikan Ja"mani "e%ar*"n!a 'ilak"anakan 'alam "*a"ana !an) men!er.n.kkan 'en)an menekankan a"$ek ke"elamatan& MATLAMAT K*rik*l*m Pen'i'ikan Ja"mani Sek.la% Ren'a% (ert* *an mem(ina m*ri' men a'i in'i9i'* !an) -er)a" 'an "i%at "erta (erkema%iran, (er$en)eta%*an 'an men)amalkan nilai m*rni melal*i akti9iti /i?ikal ke ara% men-a$ai ke"e a%teraan %i'*$&

12

TERHAD OBJEKTIF

DRAF 7

M*ri' !an) men)ik*ti $en)a aran 'an $em(ela aran K*rik*l*m Stan'ar' Pen'i'ikan Ja"mani Ta%*n Ti)a (erke(.le%an *nt*k6+ 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. men)a$lika"i k.n"e$ $er)erakan "ema"a melak*kan kema%iran a"a" $er)erakan 'en)an lak*an !an) (et*l6 men)*a"ai kema%iran a"a" $ermainan men)ik*t kate).ri "eran)an, arin), 'an mema'an) 'en)an lak*an !an) (et*l6 men)enal $a"ti ke'*'*kan an)).ta (a'an !an) (et*l "ema"a melak*kan $er)erakan6 men)enal $a"ti akti9iti !an) 'a$at menin)katkan ta%a$ ke-er)a"an6 memeri%al ke$entin)an melak*kan akti9iti /i?ikal "e-ara (erkala6 mem$amerkan tan))*n) a:a( ken'iri "ema"a melak*kan akti9iti /i?ikal6 melak"anakan akti9iti /i?ikal 'alam "*a"ana !an) "er.n.k 'an $er"ekitaran !an) "elamat6 memat*%i $erat*ran 'an men)amalkan lan)ka% ke"elamatan "ema"a melak*kan akti9iti /i?ikal6 'an men)amalkan )a!a %i'*$ "i%at *nt*k

ke"e a%teraan& F O K U S M A T A P E L A J A R A N Ter'a$at ti)a /.k*" K*rik*l*m Stan'ar' Pen'i'ikan Ja"mani Sek.la% Ren'a% *nt*k m*ri' Ta%*n Ti)a iait*7 men)*a"ai kema%iran a"a" $er)erakan (er'a"arkan k.n"e$ $er)erakan 'alam $ermainan 'an "*kan men)ik*t kate).ri6 mem$erkenalkan k.n"e$ ke-er)a"an (er'a"arkan ke"i%atan6 'an mem*$*k elemen ke"elamatan, $en)*r*"an, tan))*n) a:a( ken'iri, 'an interak"i "."ial "ema"a melak*kan akti9iti /i?ikal&

13

TERHAD

DRAF 7

ORGANISASIKAND UNGAN $em(ela aran "erta men)em(an)kan kema%iran m.t.r 'alam melak"anakan akti9iti /i?ikal !an) meli(atkan7+ 1. )imna"tik a"a"6 2. $er)erakan (erirama6 3. kema%iran a"a" $ermainan kate).ri "eran)an, arin), 'an mema'an)6 4. .la%ra)a a"a"6 5. ak*atik a"a"6 'an 6. rekrea"i 'an ke"en))an)an& A&+ek 3 / Ke0er$a&a# Me#i#$ka!ka# Ke&i(a!a# Melal*i A"$ek @, m*ri' (erke*$a!aan menin)katkan 'an men)ekalkan ta%a$ ke-er)a"an *nt*k ke"i%atan 'an $re"ta"i /i?ikal !an) meli(atkan7+ 1. k.n"e$ ke-er)a"an6 'an 2. k.m$.nen ke-er)a"an (era"a"kan ke"i%atan iait* ka$a"iti aer.(ik, kelent*ran, kek*atan 'an 'a!a ta%an .t.t, 'an k.m$."i"i (a'an& A&+ek 1 / A+lika&i Pe#$e!a( a# Me#i#$ka!ka# Ke0er$a&a# Melal*i A"$ek 1, m*ri' 'a$at men)a$lika"i $en)eta%*an (erkaitan k.n"e$, $rin"i$ 'an "trate)i menin)katkan ke-er)a"an *nt*k ke"i%atan 'an $re"ta"i /i?ikal !an) meli(atkan7+ D.k*men K*rik*l*m Stan'ar' Pen'i'ikan Ja"mani Ta%*n Ti)a mer*$akan '.k*men $em(ela aran *nt*k "at* ta%*n $er"ek.la%an !an) 'i"*"*n "e-ara m.'*lar men)ik*t K*rik*l*m Stan'ar' Sek.la% Ren'a% ;KSSR<& 0er'a"arkan k*rik*l*m m.'*lar, kan'*n)an 'ikel.m$.kkan ke$a'a (a%a)ian+(a%a)ian !an) 'inamakan "e(a)ai m.'*l& M.'*l meran)k*mi kan'*n)an 14

TERHAD

DRAF 7

$em(ela aran 'alam (ent*k *nit ken'iri+len)ka$ ;"el/+-.ntaine'< !an) ter'iri 'ari$a'a $en)eta%*an, kema%iran 'an nilai !an) tela% 'ikenal $a"ti *nt*k 'ik*a"ai 'an 'i-a$ai& K*rik*l*m Stan'ar' Pen'i'ikan Ja"mani Ta%*n Ti)a ter'iri 'ari$a'a M.'*l Kema%iran 'an M.'*l Ke-er)a"an !an) 'i(ina (era"a"kan lima a"$ek iait*7+ A&+ek " / Ke2a(ira# Per$eraka# Melal*i A"$ek 1, m*ri' men)*a"ai $el(a)ai -.rak $er)erakan 'an kema%iran m.t.r !an) 'i$erl*kan *nt*k melak*kan $el(a)ai akti9iti /i?ikal melal*i7+ 1. )imna"tik a"a"6 2. $er)erakan (erirama6 3. kema%iran a"a" $ermainan kate).ri "eran)an, arin), 'an mema'an)6 4. .la%ra)a a"a"6 5. ak*atik a"a"6 'an 6. rekrea"i 'an ke"en))an)an& A&+ek - / A+lika&i Pe#$e!a( a# %ala2 Per$eraka# Melal*i A"$ek 2, m*ri' 'a$at men)a$lika"i $en)eta%*an (erkaitan k.n"e$, $rin"i$, 'an "trate)i $er)erakan 'alam

15

TERHAD

DRAF 7

1. k.n"e$ ke-er)a"an6 'an 2. k.m$.nen ke-er)a"an (era"a"kan ke"i%atan iait* ka$a"iti aer.(ik, kelent*ran,kek*atan 'an 'a!a ta%an .t.t, 'an k.m$."i"i (a'an& A&+ek , / Ke& ka#a# Melal*i A"$ek A, m*ri' (erke*$a!aan men)*k*%kan amalan $en'i'ikan a"mani mener*"i elemen ke"elamatan, k.n"e$ "."i.l.)i 'an $"ik.l.)i, $rin"i$, 'an "trate)i *nt*k melak*kan akti9iti /i?ikal 'en)an (erke"an !an) meli(atkan7+ 1. 2. 3. 4. $en)*r*"an 'an ke"elamatan6 tan))*n) a:a( ken'iri6 interak"i "."ial6 'an 'inamika k*m$*lan&

S*"*nan kan'*n)an k*rik*l*m Ta%*n Ti)a ini (ert* *an mem*'a%kan $elak"anaan k*rik*l*m Pen'i'ikan Ja"mani& Setia$ a"$ek 'alam '.k*men K*rik*l*m Stan'ar' Pen'i'ikan Ja"mani Ta%*n Ti)a !an) %en'ak 'i-a$ai 'in!atakan 'alam la *r *tama iait* Stan'ar' Kan'*n)an 'an Stan'ar' Pem(ela aran& La *r Stan'ar' Kan'*n)an men)an'*n)i kan'*n)an !an) $erl* m*ri' $ela ari manakala la *r Stan'ar' Pem(ela aran men*n *kkan a$a !an) m*ri' $erl* k*a"ai 'an -a$ai& Pelak&a#aa# Pe#$a3ara# %a# Pe2)ela3ara# Kan'*n)an 'alam K*rik*l*m Stan'ar' Pen'i'ikan Ja"mani Ta%*n Ti)a a'ala% "etara 'en)an $en-a$aian .( ekti/ $"ik.m.t.r, k.)niti/, 'an a/ekti/ 'alam $en)a aran 'an $em(ela aran Pen'i'ikan Ja"mani& 0a)i t* *an $en)a aran kema%iran, )*r* men))*nakan M.'*l Kema%iran !an) ter'iri 'ari$a'a A"$ek 1, A"$ek 2, 'an A"$ek A "e-ara "erentak& Manakala *nt*k $en)a aran ke-er)a"an, )*r* men))*nakan M.'*l Ke-er)a"an !an) ter'iri 'ari$a'a A"$ek @, A"$ek 1, 'an A"$ek A "e-ara "erentak& 8*r* (.le% mem(*at $ili%an "ama a'a men)a ar kema%iran ata* ke-er)a"an terle(i% 'a%*l* tan$a men)a(aikan )a(*n)an a"$ek !an) tela% 'iteta$kan& Rin)ka"ann!a a'ala% "e$erti (erik*t6+
A"$ek 1 Kema%iran Per)erakan

16

TERHAD
A"$ek 2 A"$ek A A"$ek @ M.'*l 27 Ke-er)a" an A$lika"i Pen)eta%*an 'alam Per)erakan Ke"*kanan Ke-er)a"an Menin)katkan Ke"i%atan A$lika"i Pen)eta%*an 'alam Menin)katkan Ke-er)a"an

DRAF 7

A"$ek 1

A"$ek

Ke"*kanan

17

TERHAD

DRAF 7

PENTAKSIRAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN 1. R )rik R*(rik meli(atkan memeri%al kema%iran !an) $erl* 'ik*a"ai (er'a"arkan kriteria $enilaian& R*(rik *)a mem(eri makl*m (ala" k*alitati/ ter%a'a$ $re"ta"i m*ri' !an) meli(atkan a$a !an) m*ri' tela% lak*kan 'an tin'akan !an) (.le% 'ilak*kan *nt*k mem$er(aiki kelema%an& R*(rik *)a (.le% 'i)*nakan .le% m*ri' "e(a)ai $enilaian ken'iri& 2. P4r!'4li4 P.rt/.li. meli(atkan $er"em(a%an 9i"*al (er(ent*k "am$el ker a, 'an 'ata $re"ta"i 'alam (ent*k k.lek"i !an) 'i(*at .le% m*ri'& =.li. *)a men*n *kkan *"a%a, kema *an ata* $en-a$aian 'alam "*at* tem$.% tertent*& 8*r* $erl* mem(im(in) m*ri' men)%a"ilkan $.rt/.li.& 8*r*+)*r* *)a (.le% men))*nakan $el(a)ai kae'a% $entak"iran lain !an) (er"e"*aian 'en)an ke$erl*an "ek.la%, -iri+ -iri m*ri', 'an t* *an $entak"iran& Pentak"iran a'ala% "at* $r."e" men)*m$*lkan makl*mat m*ri' 'an mem(*at $en)%akiman tentan) $r.'*k "e"*at* $r."e" $en'i'ikan& Pentak"iran (ert* *an "e(a)ai $en)*k*r *nt*k menilai $en-a$aian m*ri' mem$er.le% $en)eta%*an, men)*a"ai kema%iran 'an men)amalkan nilai "ema"a $en)a aran 'an $em(ela aran& Pentak"iran *)a men!.k.n) $em(ela aran m*ri' 'an mem(eri makl*m (ala" (er)*na ke$a'a $enta'(ir, )*r*, m*ri', 'an i(* (a$a ata* $en a)a tentan) $erkem(an)an 'an $en-a$aian m*ri'& 0a)i mata $ela aran Pen'i'ikan Ja"mani, $entak"iran

18

TERHAD

DRAF 7

'i(*at "ema"a $r."e" $en)a aran 'an $em(ela aran !an) "e'an) (erlak* meli(atkan $"ik.m.t.r, k.)niti/, 'an a/ekti/& Pentak"iran !an) (.le% 'i)*nakan .le% )*r*+)*r* 'alam Pen'i'ikan Ja"mani iala% "e$erti (erik*t7 1. Pre&!a&i Ke2a(ira# Pre"ta"i kema%iran (.le% 'i*k*r (er'a"arkan $en)*a"aan kema%iran men)ik*t $et*n *k ma"a, arak, kete$atan, 'an (ent*k $erlak*an& Elemen+elemen "etia$ kema%iran 'ikenal $a"ti 'an ta%a$ $en)*a"aan m*ri' 'i"enaraikan 'i 'alam r*an)an !an) 'i"e'iakan& & 2. Se#arai &e2ak Senarai "emak meli(atkan "enarai lan)ka%+lan)ka% *nt*k men)%a"ilkan $er)erakan !an) 'ikenal $a"ti ata* $erlak*an $entin) !an) $erl* 'ik*a"ai& 8*r* %an!a $erl* menan'akan Ya ata* Ti'ak (er'a"arkan $erlak*an m*ri'&

19

TERHAD

DRAF 7

5ADANGANAGIHANMASA
M4% l Ke2a(ira# S!a#%ar% Ka#% #$a# A&+ek " %a# 8imna"tik a"a" Per)erakan (erirama Kema%iran a"a" $ermainan Ola%ra)a a"a" 2 1

Bila#$a# 6ak!

20
2

Ak*atik a"a" ata* 1 Rekrea"i 'an ke"en))an)an

Ke0er$a&a#

A&+ek 3 %a# 1
K.n"e$ ke-er)a"an Ka$a"iti aer.(ik Kelent*ran Kek*atan 'an 'a!a ta%an .t.t K.m$."i"i (a'an 1 1 2 1 2

Nota: 1.

J 2la( 7. uru !oleh "e"ilih antara a#uati# asas atau re#reasi dan #esen$$an$an dala" pen$a%aran Pendidi#an &as"ani. 'a$i yan$ "e"ilih a#uati# asas, perse#itaran se#olah henda#lah "e"punyai #e"udahan dan $uru yan$ !er#elaya#an. (. Aspek 5 dila#sana#an dala" pen$a%aran dan pe"!ela%aran )odul *e"ahiran dan )odul *ecer$asan.

20

TERHAD

DRAF 7

TAHUN 3
MODUL KEMAHIRAN
ASPEK " / KEMAHIRAN PERGERAKAN STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN

21

Gi2#a&!ik A&a& 1&1 0erke(.le%an melak*kan kema%iran (a2) r (&+ri#$) %a# +e#%ara!a# 'en)an lak*an !an) (et*l& 1&1&1 Melak*kan %am(*r 'ari ara" tin))i 'an men'arat ke ara" ren'a%& 1&1&2 Melak*kan %am(*r 'ari ara" ren'a% 'an men'arat ke ara" tin))i& 1&2 0erke(.le%an melak*kan $er)erakan !an) memerl*kan ka8ala# )a%a# 'an &4k4#$a#.

1&2&1 Melak*kan im(an)an 'i ata" (an)k* )imna"tik& 1&2&2 Melak*kan ran)kaian im(an)an 'i ata" (an)k* )imna"tik& 1&2&@ Men)im(an) (a'an "e(el*m 'an "ele$a" melak*kan )*lin) 'e$an& 1&2&1 Melak*kan im(an)an "e-ara (erk*m$*lan& 1&@ 0erke(.le%an melak*kan kema%iran $a9 ! 'an a9 # 'en)an lak*an !an) (et*l& 1&@&1 0er)a!*t $a'a $alan) 'en)an ke'*a+'*a (ela% tan)an men))*nakan )en))aman ata" $a'a $."i"i (a'an l*r*"& 1&@&2 0er)a!*t $a'a $alan) 'en)an ke'*a+'*a (ela% tan)an l*r*" men))*nakan )en))aman ata" 'an l*t*t 'i/lek"ikan&

TERHAD

DRAF 7
1&1&1 Melak*kan )*lin) (elakan)&

1&1 0erke(.le%an melak*kan kema%iran + !ara# 'en)an lak*an !an) (et*l&

2@

TERHAD

DRAF 7

TAHUN 3
MODUL KEMAHIRAN
ASPEK " / KEMAHIRAN PERGERAKAN STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN

21

Per$eraka# Berira2a 1&A 0erke(.le%an melak*kan $el(a)ai -.rak +er$eraka# men)ik*t ira2a.

1&A&1 Melak*kan $el(a)ai eni" lan)ka% l*r*" men)ik*t tem$. "e$erti step-close, schottische, pol#a, 'an $rape+ine. 1&A&2 Melak*kan "at* ran)kaian $er)erakan men))*nakan $el(a)ai eni" lan)ka% l*r*" men)ik*t tem$.&

Ke2a(ira# A&a& Per2ai#a# 1&4 0erke(.le%an melak*kan kema%iran a"a" $ermainan ka!e$4ri &era#$a# 'en)an lak*an !an) (et*l&

1&4&1 Men)%antar (.la men))*nakan tan)an, kaki, 'an alatan& 1&4&2 Menerima (.la men))*nakan tan)an, kaki, 'an alatan& 1&4&@ Men)ele-ek (.la men))*nakan tan)an, kaki, 'an alatan& 1&4&1 Melak*kan kema%iran men)a'an)& 1&4&A Meminta" %antaran (.la $emain la:an& 1&4&4 Men arin) men))*nakan tan)an, kaki, 'an alatan&

TERHAD

DRAF 7

TAHUN 3
MODUL KEMAHIRAN
ASPEK " / KEMAHIRAN PERGERAKAN STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN

22

1&B 0erke(.le%an melak*kan kema%iran a"a" $ermainan ka!e$4ri 3ari#$ 'en)an lak*an !an) (et*l& 1&B&1 Melak*kan "er9i" men))*nakan tan)an, kaki, 'an alatan&

1&B&2 Menerima 'an men)%antar (.la men))*nakan tan)an 'an kaki& 1&B&@
Melak*kan $*k*lan $e$at men))*nakan alatan&

1&B&1 Melak*kan $*k*lan kila" men))*nakan alatan&


1&2 0erke(.le%an melak*kan kema%iran a"a" $ermainan ka!e$4ri 2e2a%a#$ 'en)an lak*an !an) (et*l&

1&2&1

Melak*kan (alin)an (.la ata" (a%*&

1&2&2 Mem*k*l (.la !an) $e)*n men))*nakan alatan $em*k*l& 1&2&@


Menan)ka$ (.la $a'a $el(a)ai ara"&

1&2&1 Melak*kan (alin)an tan)an l*r*" men)ik*t ara% $*"in)an am& 1&2&A Melak*kan (alin)an tan)an l*r*" mela:an ara% $*"in)an am&

TERHAD

DRAF 7

Ola(ra$a A&a& 1&3 0erke(.le%an melak*kan kema%iran a"a" )erlari 'en)an lak*an !an)

1&3&1 0erlari 'alam $el(a)ai kela *an& 1&3&2 0erlari 'alam $el(a)ai arak&

@0

TERHAD DRAF 7

TAHUN 3
MODUL KEMAHIRAN
ASPEK " / KEMAHIRAN PERGERAKAN STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN

1&10 0erke(.le%an melak*kan kema%iran a"a" l42+a!a# 'en)an lak*an !an) (et*l&

1&10&1 Mel.m$at men))*nakan "e(ela% kaki 'an men'arat 'en)an ke'*a+'*a (ela% kaki& 1&10&2 Mel.m$at men))*nakan "e(ela% kaki 'an men'arat 'en)an kaki !an) "ama& 1&10&@ Mel.m$at men))*nakan kaki kanan 'an men'arat 'en)an kaki kiri 'an "e(alikn!a& 1&10&1 Mel.m$at

1&11 0erke(.le%an melak*kan kema%iran a"a" )ali#$a# 'en)an lak*an !an) (et*l&

mele$a"i %alan)an $a'a $el(a)ai ara"& 1&11&1 Mel.ntar .( ek "/era $a'a $el(a)ai arak& 1&11&2 Mere am .( ek $an an) $a'a $el(a)ai arak& 1&11&@ Melem$ar .( ek le$er $a'a $el(a)ai arak&

Ak a!ik A&a& 1&12 0erke(.le%an melak*kan kema%iran ke9aki#a# %a# ke&ela2a!a# 'i air&

1&12&1 Men)a:al $erna/a"an *nt*k "at* an)kama"a "ema"a 'i (a:a% $erm*kaan air&

TERHAD

DRAF 7

1&1@ 0erke(.le%an melak*kan 1&1@&1 Melak*kan ten'an)an keri(a" ;/l*tter ki-k, 'alam $."i"i meniara$ *nt*k "at* arak ke2a(ira# re#a#$ 'en)an (ant*an alat a$*n)an& 'en)an lak*an !an) (et*l& 10

TERHAD DRAF 7

TAHUN 3
MODUL KEMAHIRAN
ASPEK " / KEMAHIRAN PERGERAKAN STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN
1&1@&2 Melak*kan ten'an)an keri(a" ;/l*tter ki-k, 'alam $."i"i telentan) *nt*k "at* arak 'en)an (ant*an alat a$*n)an&

Rekrea&i %a# Ke&e#$$a# $a# 1&11 0erke(.le%an melak*kan akti9iti rekrea&i %a# ke&e#$$a#$a#&

1&11&1 0ermain $ermainan "trate)i !an) meli(atkan kema%iran m.t.r %al*" "e$erti kar.m, 'am, -.n)kak, 'an -at*r& 1&11&2 0ermain $ermainan tra'i"i.nal !an) meli(atkan 'a!a ta%an 'an kek*atan .t.t "e$erti Tarik U$i% 'an 0atik Lam$*n)&

@A

TERHAD

DRAF 7

TAHUN 3
MODUL KEMAHIRAN
ASPEK - / APLIKASI PENGETAHUAN DALAM PERGERAKAN STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN

@4

Gi2#a&!ik A&a& 2&1 0erke(.le%an mema%ami k.n"e$ (a2) r %a# +e#%ara!a#& 2&2 0erke(.le%an mema%ami k.n"e$ ka8ala# )a%a# %a# &4k4#$a# 'alam $er)erakan& 2&@ 0erke(.le%an Mema%ami k.n"e$ $a9 ! %a# a9 # 'alam $er)erakan& 2&1 0erke(.le%an mema%ami k.n"e$ + !ara# 'alam $er)erakan&

2&1&1 Men!atakan $er(e?aan lak*an "ema"a melak*kan %am(*r 'ari $el(a)ai ara"&

2&2&1 Men!atakan lak*an men)ekalkan im(an)an 'i ata" (an)k* )imna"tik& 2&2&2 Mem(e?akan l*a" ta$ak ".k.n)an "ema"a melak*kan (ent*k+(ent*k im(an)an 'alam k*m$*lan&

2&@&1 Men)enal $a"ti $."i"i (er)a!*t 'en)an )en))aman


ata" !an) "ta(il&

2&1&1 Men)enal $a"ti ke'*'*kan (a'an "ema"a melak*kan


)*lin) (elakan)&

TERHAD

DRAF 7

Per$eraka# Berira2a
2&A 0erke(.le%an men)a$lika"i 2&A&1 $er)erakan men)ik*t tem$.& k.n"e$ +er$eraka# men)ik*t ira2a& Men)enal $a"ti $el(a)ai eni" lan)ka%

@2

TERHAD

DRAF 7

TAHUN 3
MODUL KEMAHIRAN
ASPEK - / APLIKASI PENGETAHUAN DALAM PERGERAKAN STANDARD KANDUNGAN
Ke2a(ira# A&a& Per2ai#a# 2&4 0erke(.le%an men)a$lika"i k.n"e$ 'an $rin"i$ 'alam kema%iran a"a" $ermainan ka!e$4ri &era#$a#&

STANDARD PEMBELAJARAN

2&4&1 Men)enal $a"ti lak*an "ema"a men)%antar 'an menerima (.la& 2&4&2 Men)enal $a"ti lak*an "ema"a men)ele-ek 'en)an tan)an, kaki, 'an alatan& 2&4&@ Men!atakan kea'aan !an) "e"*ai *nt*k men)a'an) 'an meminta"& 2&4&1 Men)enal $a"ti kema%iran 'alam kate).ri "eran)an&

@3

TERHAD

DRAF 7

2&B 0erke(.le%an men)a$lika"i k.n"e$ 'an $rin"i$ 'alam kema%iran a"a" $ermainan
ka!e$4ri 3ari#$& 2&B&1 Men)enal $a"ti lak*an "er9i" men))*nakan tan)an, kaki, 'an alatan&

2&B&2 Men)enal $a"ti lak*an menerima 'an men)%antar (.la& 2&B&@ Mem(e?akan lak*an $*k*lan $e$at 'en)an $*k*lan kila" men))*nakan alatan& 2&B&1 Men)enal $a"ti titik k.ntak $a'a .( ek !an) 'i%antar&

2&B&A Men)enal $a"ti kema%iran 'alam kate).ri arin)&

10

TERHAD

DRAF 7

TAHUN 3
MODUL KEMAHIRAN
ASPEK - / APLIKASI PENGETAHUAN DALAM PERGERAKAN STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN

2&2 0erke(.le%an men)a$lika"i 2&2&1 Men!atakan ke'*'*kan tan)an !an) $alin) "e"*ai ;an)le ./ relea"e< "ema"a k.n"e$ 'an $rin"i$ 'alam mele$a"kan (.la 'alam kema%iran (alin)an& kema%iran a"a" $ermainan ka!e$4ri 2e2a%a#$& 2&2&2 Men)enal $a"ti titik k.ntak $a'a (.la 'an alat $em*k*l "ema"a mem*k*l (.la& 2&2&@ Men)enal $a"ti ke'*'*kan tan)an "ema"a menan)ka$ (.la $a'a $el(a)ai ara"& 2&2&1 Men)enal $a"ti kema%iran 'alam kate).ri mema'an)&

11

TERHAD

DRAF 7

Ola(ra$a A&a& 2&3&1 Men)enal $a"ti $."t*r (a'an !an) (et*l "ema"a (erlari& 2&3&2 Men)enal $a"ti k..r'ina"i tan)an 'an kaki "ema"a (erlari& 2&3 0erke(.le%an men)a$lika"i k.n"e$ 'an $rin"i$ $er)erakan 'alam kema%iran a"a" )erlari. 2&10&1 Men)enal $a"ti $."t*r (a'an !an) (et*l "ema"a mel.m$at& 2&10&2 Men)enal $a"ti kaki !an) 'i)*nakan *nt*k mel.n ak & 2&10 0erke(.le%an men)a$lika"i k.n"e$ 'an $rin"i$ $er)erakan 'alam kema%iran a"a" l42+a!a#. 2&11&1 Men)enal $a"ti $."t*r (a'an !an) (et*l "ema"a melak*kan l.ntaran& 2&11&2 Men)enal $a"ti $."t*r (a'an !an) (et*l "ema"a melak*kan re aman& 2&11&@ Men)enal $a"ti $."t*r (a'an !an) (et*l "ema"a melak*kan lem$aran& 2&11 0erke(.le%an men)a$lika"i k.n"e$ 'an $rin"i$ $er)erakan 'alam kema%iran a"a" )ali#$a#.

12

TERHAD

DRAF 7

TAHUN 3
MODUL KEMAHIRAN
ASPEK - / APLIKASI PENGETAHUAN DALAM PERGERAKAN STANDARD KANDUNGAN
Ak a!ik A&a& 2&12 0erke(.le%an men)a$lika"i k.n"e$ ke9aki#a# %a# ke&ela2a!a# 'i air& 2&1@ 0erke(.le%an men)a$lika"i k.n"e$ 'an $rin"i$ $er)erakan 'alam Rekrea&i %a# Ke&e#$$a# $a# 2&11 0erke(.le% an men)a$lik

STANDARD PEMBELAJARAN
2&12&1 Men)enal $a"ti -ara men)a:al $erna/a"an 'i (a:a% $erm*kaan air&

2&1@&1 Men)enal $a"ti $."t*r (a'an "ema"a melak*kan ten'an)an keri(a" ;/l*tter ki-k< 'alam $."i"i tiara$ 'an telentan)&

2&11&1 Men)enal $a"ti "trate)i 'alam $ermainan "e$erti kar.m, 'am, -.n)kak 'an -at*r& 2&11&2 Men)enal $a"ti -ara (ermain $ermainan tra'i"i.nal !an) meli(atkan 'a!a ta%an 'an kek*atan .t.t "e$erti Tarik U$i% 'an 0atik Lam$*n)&

1@

TERHAD

DRAF 7

TAHUN 3
MODUL KE5ERGASAN
ASPEK 3 / KE5ERGASAN MENINGKATKAN KESIHATAN STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN

11

TERHAD
K4#&e+ Ke0er$a&a# @&1 0erke(.le%an melak*kan akti9iti /i?ikal (er$an'*kan k4#&e+ ke0er$a&a#&

DRAF 7
@&1&1Melak*kan akti9iti !an) 'a$at menin)katkan "*%* (a'an, ka'ar $erna/a"an, ka'ar na'i, 'an kean alan .t.t& @&1&2 Melak*kan akti9iti men!e *kkan (a'an& @&1&@ Men)ira ka'ar na'i "e(el*m 'an "ele$a" melak*kan akti9iti /i?ikal&

K42+4#e# Ke0er$a&a# @&2 0erke(.le%an melak*kan "enaman menin)katkan ka+a&i!i aer4)ik&

@&2&1 Melak*kan "enaman !an) 'a$at menin)katkan ka$a"iti aer.(ik 'alam an)kama"a !an) 'iteta$kan&

1A

TERHAD

DRAF 7

@&@ 0erke(.le%an melak*kan @&@&1 Melak*kan "enaman re)an)an 'inamik 'an re)an)an "tatik $a'a .t.t+.t.t *tama "enaman menin)katkan 'en)an lak*an !an) (et*l& kele#! ra#& @&1 0erke(.le%an melak*kan @&1&1 Melak*kan "enaman "e$erti "e$ara -an)k*n), rin)k*k t*(i "e$ara, en)kit kaki "enaman menin)katkan "etem$at, lentik (elakan) *(a% "*ai, ha"strin$ curl, 'an tekan t*(i *(a% "*ai "e(era$a %a9a !a(a# %a# kek a!a# (an!ak *lan)an 'alam an)kama"a 10 %in))a 1A "aat& 4!4!&

14

TERHAD

DRAF 7

TAHUN 3
MODUL KE5ERGASAN
ASPEK 3 / KE5ERGASAN MENINGKATKAN KESIHATAN STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN @&A 0erke(.le%an men)enal $a"ti k42+4&i&i )a%a#& @&A&1 Men)*k*r ketin))ian 'an menim(an) (erat (a'an& @&A&2 Merek.' $ert*m(*%an 'iri 'ari "e)i ketin))ian 'an (erat (a'an&

1B

TERHAD

DRAF 7

TAHUN 3
MODUL KE5ERGASAN
ASPEK 1 / APLIKASI PENGETAHUAN MENINGKATKAN KE5ERGASAN STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN

12

TERHAD

DRAF 7

K4#&e+ Ke0er$a&a# 1&1 0erke(.le%an men)a$lika"i k4#&e+ ke0er$a&a# "ema"a melak*kan akti9iti /i?ikal& 1&1&1 Mem(e?akan t* *an memana"kan (a'an 'an men!e *kkan (a'an& 1&1&2 Mem(e?akan ka'ar na'i "e(el*m 'an "ele$a" melak*kan

akti9iti /i?ikal&

1&1&@ Men)enal $a"ti k*antiti air !an) $erl* 'imin*m "ema"a 'an "ele$a" melak*kan
akti9iti /i?ikal& K42+4#e# Ke0er$a&a# 1&2 0erke(.le%an men)*a"ai k.n"e$ a"a" ka+a&i!i aer4)ik.

1&2&1 Men)enal $a"ti ke"an "enaman ter%a'a$ ant*n)& 1&2&2 Men)enal $a"ti $eranan ant*n) 'an $ar*+$ar* "ema"a melak*kan "enaman&

1&@ 0erke(.le%an men)*a"ai k.n"e$ a"a" kele#! ra#. 1&@&1 Men)enal $a"ti "enaman !an) menin)katkan kelent*ran& 1&@&2 Men!atakan t* *an "enaman re)an)an "tatik 'an re)an)an 'inamik& 1&1 0erke(.le%an Men)*a"ai k.n"e$ a"a" kek a!a# %a# %a9a !a(a# 4!4!&

1&1&1 Men)enal $a"ti .t.t+.t.t (e"ar !an) terli(at "ema"a "enaman 'a!a ta%an 'an kek*atan .t.t& 1&1&2 Meneran)kan ke$entin)an "enaman 'a!a ta%an 'an kek*atan .t.t&

13

TERHAD DRAF 7

TAHUN 3
MODUL KE5ERGASAN
ASPEK 1 / APLIKASI PENGETAHUAN MENINGKATKAN KE5ERGASAN STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN 1&A 0erke(.le%an mema%ami k.n"e$ 1&A&1 Mem(an'in) (erat 'an tin))i "en'iri 'en)an rakan 'an -arta $ert*m(*%an n.rmal& k42+4&i&i )a%a#& 1&A&2 Men!atakan n*trien makanan !an) mem(eri tena)a 'an mem(ant* t*m(e"aran& 1&A&@ Men)enal $a"ti $erkaitan antara "enaman 'en)an (erat (a'an&

A0

TERHAD

DRAF 7

TAHUN 3
MODUL KEMAHIRAN DAN MODUL KE5ERGASAN
ASPEK , / KESUKANAN STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN

A1

Pe#$ r &a# %a# Ke&ela2a!a# A&1 0erke(.le%an memat*%i 'an men)amalkan elemen $en)*r*"an 'an ke"elamatan& A&1&1 Men!enaraikan $er"e'iaan 'iri 'an $akaian men)ik*t akti9iti& A&1&2 Memat*%i $erat*ran ke"elamatan 'i tem$at melak*kan akti9iti& A&1&@ Men)enal $a"ti alatan !an) "elamat 'i)*nakan& A&1&1 Meletakkan alatan 'i tem$at !an) "elamat "ema"a 'an "ele$a" melak*kan akti9iti /i?ikal& Ta#$$ #$3a8a) Ke#%iri A&2 0erke(.le%an mem$*n!ai ke!akinan 'an tan))*n) a:a( ken'iri "ema"a melak*kan akti9iti /i?ikal&

A&2&1 0erke*$a!aan meneta$kan matlamat ken'iri 'alam akti9iti Pen'i'ikan Ja"mani& A&2&2 0erke!akinan melak*kan akti9iti men)ik*t $eranan& A&2&@ Menerima -a(aran 'an (era"a "er.n.k "ema"a melak*kan akti9iti& A&2&1 Menerima kemenan)an 'an kekala%an 'alam $ermainan "e-ara $."iti/&

TERHAD DRAF 7
I#!erak&i S4&ial A&@ 0erke(.le%an (erk.m*nika"i 'alam A&@&1 0erk.m*nika"i antara rakan, )*r*, 'an a%li k*m$*lan "ema"a melak*kan akti9iti /i?ikal& $el(a)ai -ara "ema"a melak*kan akti9iti /i?ikal& A&@&2 Men)iktira/ ke(.le%an 'an menerima kek*ran)an rakan "e(a!a&

A@

TERHAD

DRAF 7

TAHUN 3
MODUL KEMAHIRAN DAN MODUL KE5ERGASAN
ASPEK , / KESUKANAN STANDARD KANDUNGAN A&1 Di#a2ika K 2+ la# 0erke(.le%an mem(ent*k k*m$*lan 'an (eker a"ama 'alam k*m$*lan& STANDARD PEMBELAJARAN A&1&1 Melak*kan akti9iti "e-ara (er$a"an)an& A&1&2 Mem(ent*k k*m$*lan ke-il (a)i melak*kan akti9iti& A&1&@ 0eker a"ama "ema"a melak*kan akti9iti /i?ikal&

A1

BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA Aras 4-8, Blok E9 Ko !l"ks K"ra#aa$ Par%"l E P&sa' P"$'a()ira$ K"ra#aa$ P"rs"k&'&a$ *+*,4 PUTRAJAYA T"l- ,.-8884 +,,, /aks- ,.-8888 9901 2''!-334445 o"56ov5 73)!k T"r)i'a$-