Anda di halaman 1dari 3

FORM BIODATA PENGURUS BEM-KBMKG PERIODE TAHUN 2009-2010

Data Diri 1) Nama Lengkap 2) Tempat, Tanggal Lahir ) !enis "elamin %) &olongan 'arah )) *gama +) *lamat Rumah : Rosafina Irene Utami : Bekasi, 29 juli 1992 : #erempuan$ : ( : Islam : jl$ ,a-e.a I/$ Blok 0 11 no$ 12 #erum$ #on-ok ,ani$ Bekasi 3arat$

1) *lamat "ost 'armaloka

: !l$ 'r, ,oeparno no$ 111 karang .angkal$ 4isma

2) #en-i-ikan ,' 9) #en-i-ikan ,5# 16) #en-i-ikan ,5* Data Orang Tua/ a!i 1) Nama I3u 2) #en-i-ikan Terakhir ) #ekerjaan %) *lamat

: ,' pejuang / 3ekasi : ,5# Negeri 19 3ekasi : ,5* Negeri % Bekasi

: ,ri Utami : ' : I3u Rumah Tangga : jl$ ,a-e.a I/$ Blok 0 11 no$ 12 #erum$ #on-ok ,ani$ Bekasi 3arat$

)) Nama Bapak +) #en-i-ikan Terakhir 1) #ekerjaan 2) *lamat

: ,lamet #ri7atno : ,1 manajemen : "ar7a.an s.asta : jl$ ,a-e.a I/$ Blok 0 11 no$ 12 #erum$ #on-ok ,ani$ Bekasi 3arat$

9) Nama 4ali 16) #en-i-ikan Terakhir 11) #ekerjaan 12) *lamat Data K"#"nguru$an 1) *ngkatan 2) !a3atan ) Tahun "epengurusan %) #engalaman (rganisasi

: : : :

: 2616 : ,taff kementrian infokom : 261682611 :

)) 5otto 9i-up +) 9arapan untuk B<5

: life is reall7 simple, so lo:e 7ou;re life, an- 3e 3etter$ : semoga semakin ja7a -an 3an7ak kegitan lain 7ang

le3ih 3ermakna -an men7enangkan$

#ur.okerto,