Anda di halaman 1dari 25

SEKOLAH KEBANGSAAN BUKIT ROKAN UTARA ( F ), 73200 GEMENCHEH, NEGERI SEMBILAN DARUL KHUSUS.

TEL : 06-4 !!446

___________________________________________________________________________ _

SENARAI TUGAS
GURU DAN KAKITANGAN SOKONGAN
SEK. KEB. BUKIT ROKAN UTARA 73200 GEMENCHEH, NSDK.

DISEDIAKAN OLEH HAJI YUNUS BIN ABDULLAH GURU PENOLONG KANAN I

ISI KANDUNGAN

Bil

Perkara

Muka surat 3 4 " ' * + 0 13 11 13 14 1" 1' 10 23 2"

1. Guru Matapelajaran 2. Guru Bertugas arian ! Mingguan

3. Guru Siara#a $P.A S#ste%& ! Bilik Gerakan 4. (!Kuasa Kerja PSS ! Pen#elaras P)kaan ". Pen#elaras BBM '. Pen#elaras APD!,a%an -e. / Internet *. Pen#elaras Multi Me1ia!(a2atankuasa Ke2angan +. (a2atankuasa Aka1e%ik 0. Sta4 S5k5ngan 13. al 672al Pelajar $ 6M& 11. K5kurikulu%

GU8U MA9A P6,A(A8AN Senarai 9ugas : 1. 2.

Memiliki, memahami dan boleh mentafsirkan serta menghuraikan kandungan sukatan pelajaran dan huraian mata pelajaran yang berkenaan. Memahami dan mematuhi Pekeliling-pekeliling dan arahan yang berkaitan dengan mata pelajaran yang diajar serta menentukan dan menetapkan matlamat yang harus dicapai, iaitu dari segi pengetahuan, kebolehan dan kemahiran yang harus dicapai di akhir tiap penggal bagi tiap tingkatan. Mempunyai sebuah Buku ekod Mengajar yang kemaskini dan menyerahkan kepada !uru Besar " !P# pada masa yang ditetapkan. Menyediakan ancangan Pelajaran bagi mata pelajaran yang diajar dengan lengkap untuk tempoh setahun " sepenggal " seminggu " harian dan melaksanakan pengajarannya mengikut ancangan Pelajaran yang disediakan. Menyedia dan memberikan kerja-kerja latihan yang cukup, memeriksa buku latihan pelajar dan memulangkan semula secepat mungkin. Menyerahkan " menunjukkan buku latihan murid kepada !uru Besar " &akilnya pada masa yang dikehendaki. Menjalankan (jian Bulanan dan penilaian kepada pelajar. Merekodkan soalan-soalan dan keputusan ujian dalam Buku ekod Mengajar. Mengesan kelemahan pelajar dan menjalankan kelas pemulihan " bimbingan. Menjadi ahli dalam Panitia Mata Pelajaran, menghadiri serta mematuhi dan melaksanakan keputusan mesyuarat Panitia. !uru mata pelajaran harus menyedari dan menggunakan buku panduan yang dikeluarkan oleh #ementerian Pendidikan " ,abatan Pendidikan dan PP-. Memastikan keselamatan pelajar di makmal " bengkel #/ " Bilik 012 " 0ains dan lain-lain bilik serta menga&asi penggunaan peralatan. Menghadiri mesyuarat " taklimat mengenai mata pelajaran yang berkenaan sama ada yang dikelolakan oleh #ementerian Pendidikan " ,abatan

3. $.

%.

'. ). *. +. 1.. 11.

Pendidikan 3egeri " PP-.Menyampaikan semula maklumat kepada guru lain yang mengajar mata pelajaran yang sama. 12. 0entiasa mengikuti perkembangan dan pembaharuan tentang teknik mengajar bagi matapelajaran berkenaan bagi meninggikan lagi prestasi dalam pengajaran dan pembelajaran. Melaporkan kepada Pengerusi Panitia Mata Pelajaran dan !P#1 tentang masalah pengajaran dan pembelajaran untuk tindakan selanjutnya. Menjaga keselamatan dan kebersihan alat-alat bantuan mengajar yang digunakan, memastikan baha&a alat-alat bantuan mengajar digunakan secara meluas. Bertanggungja&ab dalam menambahkan alat bantuan mengajar bagi memperkayakan Pusat 0umber 0ekolah. Mengadakan sudut-sudut mata pelajaran berkenaan dalam kelas-kelas yang diajar. Membantu menguruskan Bank 0oalan. Mengemaskinikan sudut mata pelajaran di bilik darjah yang diajar dan 0udut Panitia di laluan 4lmu.

13. 1$.

1%. 1'. 1).

GU8U B689UGAS Senarai 9ugas 1. 2. 3. $. %. '. ). *. +. 1.. 11. 12.

A8IAN ! MINGGUAN

!uru bertugas harian hendaklah datang sekurang-kurangnya 1% minit sebelum persekolahan bermula dan pulang sekurang-kurangbya 1% minit setelah sekolah berakhir. Memastikan bilik-bilik darjah telah disapu, sampah sarap telah dibuang serta lampu dan kipas " tingkap telah ditutup setelah tamat persekolahan. Menga&asi disiplin pelajar di luar &aktu belajar seperti &aktu rehat dan &aktu sebelum loceng pertama dibunyikan sekitar ka&asan sekolah dan mengambil tindakan yang segera dan munasabah jika perlu. Menga&asi kebersihan bilik-bilik darjah , tandas , kantin , bilik-bilik khas dan ka&asan sekolah. Memeriksa kebersihan makanan yang dijual dikantin sekolah. Menguruskan ra&atan pelajar yang sakit dan menghantar mereka ke hospital " ke rumah. Mengeluarkan surat kebenaran ke hospital dan merekod nama pelajar yang memohon. Menga&asi pelajar menepati &aktu datang dan pulang sekolah, masa rehat dan masa pertukaran guru. Menguruskan hal-hal bersabit dengan kehilangan barang-barang. Menentukan keselamatan pelajar di sekitar ka&asan sekolah serta menga&asi harta benda sekolah. Mencatatkan kegiatan-kegiatan sekolah seperti sukan , persatuan-persatuan unit beruniform dan akti5iti-akti5iti yang dijalankan di Buku 2aporan Bertugas . Membuat catatan mengenai perkara-perkara penting yang berlaku sepanjang hari " minggu persekolahan ke dalam Buku 2aporan Bertugas antara perkaraperkara yang dicatatkan ialah 6 #edatangan pelajar , guru dan staf sokongan 2a&atan-la&atan pelajar (capan " pengumuman dalam perhimpunan Membuat laporan di dalam Buku 2aporan Bertugas yang disediakan dan kalau perlu laporkan kepada !uru Besar" !P# supaya tindakan segera dapat diambil. Per7i%punan : 1$.1 Memastikan semua guru dan pelajar menghadiri perhimpunan 1$.2 Memastikan bendera-bendera , pembesar suara dan tempat guru telah disediakan dan berfungsi. 1$.3 Memastikan pelajar telah beratur dengan kemas.

13.

14.

GU8U SIA8A;A $ P.A. S;S96M& Senarai 9ugas 1. 2. 3. $. %. '. ). Bertanggungja&ab memastikan baha&a sistem P.1 sekolah berfungsi dengan sempurna dan disimpan di tempat yang selamat. Memastikan baha&a pelajar dapat mendengar dengan jelas segala pengumuman dan siaran lain yang dibuat melalui P.1 sekolah. Bertanggungja&ab membuat in5entori dan menyimpan stok alat-alat pembesar suara. Menguruskan segala permohonan untuk meminjam alat-alat P.1 oleh pihak a&am dan pertubuhan-pertubuhan kokurikulum sekolah serta memastikan pemulangannya dibuat mengikut tarikh dan dalam keadaan baik. Menguruskan pembelian alat-alat tambahan yang diperlukan supaya sistem P.1 berfungsi dengan baik dan berkesan. Memeriksa dan menghantar alat-alat untuk pembaikan jika terdapat kerosakan. Menyemak stok pada akhir setiap penggal.

BI,IK G68AKAN Senarai 9ugas 1. Menceriakan bilik gerakan dengan melengkapkan bahagian seperti berikut 6i ii iii 45 9 7arta 8rganisasi 0ekolah 7arta keputusan Peperiksaan !ambar-gambar Pemimpin 3egara " Perdana Menteri dan Menteri Pendidikan. Menukar skirting " langsir baru mengikut keperluan Memaparkan sijil-sijil kecemerlangan 1kademik " #okurikulum dan lainain.

2. Menyusun atur kerusi meja. 3. Memastikan bilik dalam keadaan bersih, kemas, ceria dan terurus. $. Memastikan keselamatan bilik dijaga.

(A-A9ANKUASA K68(A PSS Senarai 9ugas 1. Menguruskan pelbagai perkhidmatan P00 untuk faedah penggunaan pelajar dan guru. 2. Merangka perbelanjaan pengurusan dan pembangunan tahunan P00 untuk dikemukakan dan mendapatkan kelulusan ,a&atankuasa Pentadbir P00. 3. Mengemukakan laporan perjalanan P00 setiap penggal untuk dikaji dan dinilai oleh ,a&atankuasa Pentadbir P00. $. Bertindak sebagai penghubung antara pihak sekolah dengan agensi luar"masyarakat dalam pengumpulan dan penyebaran maklumat-maklumat yang berkaitan dengan penggunaan pelbagai jenis media. %. Merancang " memilih dan menentukan tajuk-tajuk bahan untuk pengajaranpembelajaran adalah bersesuaian dengan sukatan pelajaran yang berkaitan. '. Mendapatkan kerjasama dalam usaha menghasilkan bahan pengajaran dan pembelajaran daripada guru , murid , kelab atau persatuan secara indi5idu atau kolektif. P6N;6,A8AS P68PUS9AKAAN Senarai 9ugas 1. 2. 3. $. %. '. ). *. +. Bertanggungja&ab secara langsung kepada penyelaras P00 dalam menentukan dasar pentadbiran, pembelian dan penggunaan perpustakaan. Menyelia"melatih penga&as perpustakaan untuk membantu mengurus perpustakaan. Menjamin baha&a perpustakaan diurus dengan teratur. Merancang belanja&an perpustakaan. Memberi khidmat nasihat " kepakaran kepada pihak yang memerlukan. Menyimpan rekod perbelanjaan bagi bahan-bahan perpustakaan. Memperoleh " menyemak bibliografi-bibliografi,katalog-katalog daripada penerbit atau punca-punca tertentu untuk mengetahui jenis-jenis buku yang perlu dan dapat dibeli. Bekerjasama dengan ketua-ketua panitia" guru-guru dalam memilih dan memesan buku-buku, majalah-majalah dan lain-lain bahan yang sesuai untuk para guru dan pelajar. Merancang akti5iti-akti5iti 6 Program Membaca

1.. 11. 12. 13. 1$. 1%. 1'. 1). 1*. 1+.

Program 3421M Minggu P00 Projek Banci Bacaan #empen !alakan Membaca Membuat Buku 0krap (lasan Buku Menjalankan kerja-kerja menyemak stok pada hujung tahun. Mengkelaskan dan mengkatalogkan buku. Menyediakan satu katalog yang mutakhir. Menyediakan jadual &aktu penggunaan perpustakaan. Membantu menguruskan semua program yang dirancang. Menyedia dan menyebarkan maklumat buku-buku yang baru diperoleh kepada pengguna. Menyediakan buku panduan P00. Mengadakan tunjukcara penggunaan perpustakaan. Membantu pelajar memilih buku-buku yang sesuai untuk bacaan dan rujukan. Membantu Penyelaras P00.

GU8U P6N;6,A8AS BBM Senarai 9ugas 1. 2. Membantu dan memberi kerjasama kepada Penyelaras Pusat 0umber 0ekolah dan ,a&atankuasa #erja P00. Mengemaskini buku-buku rekod dan fail di bilik sumber. 3. $. %. '. Buku 0tok ekod peminjaman dan pemulangan BBM #emaskini fail, surat siaran , arahan dan resit.

Menyelaras dan melaksanakan tugas-tugas mencipta, membeli , mengendalikan, mengedar, merakam-salin, menyusun serta membaikpulih semua BBM dibilik sumber. Menyelaras dan melaksanakan tugas-tugas mengkatalog alat dan bahan. Memastikan langkah-langkah keselamatan dan keceriaan bilik sumber ada dijalankan sepanjang masa. Menyelia dan menilai perkhidmatan seperti penggunaan alat dan bilik tayangan oleh para guru dan pelajar.

GU8U P6N;6,A8AS BI,IK 9A;ANG ! APD Senarai 9ugas

1. 2. 3. $. %. '. ). *. +. 1.. 11. 12. 13. 1$.

Membantu dan menggalakkan guru-guru membuat alat"bahan pengajaran : cetak dan bukan cetak ;. Mengelola kerja-kerja grafik yang mudah seperti penghurufan ilustrasi. Mengelola kerja-kerja membuat lutsinar 8/P. Menghasilkan penerbitan pita slaid pendidikan. Mengumpulkan bahan media yang telah dihasilkan untuk diklasifikasikan dan dikatalog serta disusun mengikut penjenisan dan subjek bahan. Mengemaskinikan stok perolehan dan pengedaran. Menyimpan rekod dan membuat penilaian penggunaan. Menyelaras jadual &aktu penggunaan P"<9P dan jadual tempatan bilik tayangan. Menentukan keselamatan bilik serta peralatan di bilik tayangan. Menentukan bilik tayangan serta peralatannya diuruskan dengan teratur. Membuat rakaman audio dan 5ideo serta membuat salinan kaset dan slaid. Mengelola kerja-kerja penghasilan lutsinar 8/P, penerbitan pita slaid dan rakaman 5ideo , serta penggunaan kamera dalam pengajaran. Mengemaskini stok perolehan dan pengedaran. Menyimpan rekod dan membuat penilaian penggunaan.

(A-A9ANKUASA MAKMA, K<MPU968! ,AMAN -6B ! IN968N69 ! MU,9I M6DIA Senarai 9ugas 1. 2. Menyelaras semua akti5iti yang berkaitan dengan laman &eb " internet " multi media. Bertanggungja&ab ke atas segala Hardware / Software.

GU8U P6N;6,A8AS ,AMAN -6B Senarai 9ugas 1. 2. Menyelaras semua akti5iti yang berkaitan dengan laman &eb. Menerima segala bahan daripada 1,# berkenaan untuk di up oad!a"#.

GU8U P6N;6,A8AS IN968N69! GU8U P6N;6,A8AS MU,9I M6DIA Senarai 9ugas 1. Membantu guru-guru mendapatkan bahan-bahan yang diperlukan dari internet.

2. 3.

Membantu guru-guru mencetak segala maklumat yang diperolehi dari internet. Membantu menyelenggara bahan-bahan dan maklumat P=P yang diterima dalam bentuk 7-- 8M.

(A-A9ANKUASA P6NGU8USAN DAN P6N9ADBI8AN (A-A9ANKUASA K6-ANGAN Senarai 9ugas 1. 2. 3. $. %. '. ). *. Membaca dan memahami pekeliling " surat pekeliling yang berkaitan dengan pengurusan ke&angan dan perakaunan sekolah yang diedarkan dari masa ke masa. Mengeluarkan surat kuasa memungut yuran kepada Penolong #anan , !uru #elas dan Pembantu <adbir :#erani;. Memesan dan mendaftar buku resit untuk tujuan pungutan. Mengagihkan buku resit kepada guru kelas dan Pembantu <adbir. Memastikan semua terimaan telah dimasukkan ke dalam bank. Memastikan semua pembelian " pembayaran dibuat ikut peraturan ke&angan : pesanan tempatan, in5ois,bil,baucer dan cek;. Menyediakan Buku <unai #erajaan " 0(>1 " Panjar >ang uncit. Menyemak dan menandatangani penyata ke&angan dalam Buku <unai #erajaan " 0(>1 " Panjar >ang uncit.

(A-A9ANKUASA AKAD6MIK (A-A9ANKUASA KU8IKU,UM Senarai 9ugas 1. 2. 3. $. %. '. ). *. +. Memastikan objektif dan matlamat akademik sekolah tercapai. Me&ujudkan suasana pengajaran dan pembelajaran yang harmoni selaras dengan ?alsafah Pendidikan. Mencadangkan,membina dan menguruskan alat bantuan mengajar. Membuat penilaian tentang prestasi pembelajaran. Merancang strategi pengajaran " pembelajaran. Menetapkan garis panduan penyediaan ancangan #erja. Menentukan pembahagian masa bagi penyediaan ,adual >aktu. Mengadakan mesyuarat. Meningkat mutu pengajaran dan pembelajaran bagi meninggikan lagi prestasi pelajar.

10

1.. 11. 12. 13. 1$. 1%. 1'. 1). 1*.

Merancang dan melaksanakan kelas pemulihan dan bimbingan. Mengesan dan memastikan supaya 0ukatan dan Perancangan Pelajaran dilaksanakan dengan sempurna. Merancang kursus dan pendedahan kepada kakitangan akademik mengenai perkara baru dalam pendidikan. Menyebarkan bahan-bahan bacaan dan maklumat mengenai pendidikan kepada guru. Mengkaji analisa keputusan (jian 0elaras, Penggal dan (P0 dan lain- lain peperiksaan anjuran PP- " ,P30 bagi merangka program jangka pendek dan panjang mengatasi kelemahan. Mengkaji dan menilai buku-buku teks dan buku tambahan yang digunakan oleh pelajar-pelajar untuk menentukan kesesuaian dan membuat pembetulan jika terdapat kesalahan. Berusaha untuk membanyakkan bahan-bahan sumber pendidikan di sekolah. Memberi panduan kepada guru-guru mata pelajaran. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diarahkan dari masa ke masa.

(A-A9ANKUASA (ADUA, -AK9U Senarai 9ugas 1. 2. 3. $. %. '. ). *. +. 1.. 11. Menentukan bilangan kelas dan kelayakan guru. Menyediakan peruntukan &aktu mengajar mengikut mata pelajaran. Pengagihan mata pelajaran dan bilangan &aktu yang sesuai. Menentukan kesesuaian masa untuk mata pelajaran tertentu. Menentukan penggunaan bengkel dan makmal. Menentukan corak jadual &aktu yang digunakan seperti jadual &aktu anjal dan jadual &aktu blok. Menentukan guru kelas berdasarkan kelas yang diajar. Memastikan jadual &aktu induk dan persendirian disediakan pada &aktu ditentukan. Membuat pindaan jika perlu. Memastikan salinan jadual &aktu dihantar kepada !uru Besar dan dipaparkan untuk makluman semua. Menyediakan ,adual >aktu !anti bagi guru yang tidak hadir.

(A-A9ANKUASA P6NI,AIAN DAN P6P68IKSAAN Senarai 9ugas

11

1.

0etiausaha Peperiksaan = Penyelarasan Peperiksaan -alaman

Menyediakan jadual &aktu peperiksaan peringkat sekolah. Menyediakan jadual pembina soalan. Menguruskan percetakan , pembahagian dan tempat menyimpan kertas soalan. Memastikan keselamatan. Memastikan kertas-kertas soalan diedarkan kepada penga&as peperiksaan sebelum peperiksaan dijalankan. Memastikan skima ja&apan disediakan oleh panel penggubalan soalan. Memastikan jadual &aktu pemeriksaan kertas ja&apan mengikut jangka masa yang ditetapkan. Memastikan kertas soalan disimpan untuk rujukan. Menetapkan tarikh perjumpaan ibu bapa dengan guru untuk membincang kemajuan pelajar. 2. Pen#elaras UPS8

Memberi penerangan tentang hal-hal yang berkaitan mengenai peperiksaan kepada guru tingkatan. Mengedarkan borang-borang kemasukan peperiksaan : Borang 0ekolah" Borang 0ementara; untuk diisi oleh pelajar dengan kerjasama guru kelas. Menghadiri taklimat peperiksaan yang berkaitan yang biasanya diberikan oleh ,P3 dan 2embaga Peperiksaan. Mengumpulkan ,menyemak borang-borang kemasukan :Borang 0ementara; dengan kerjasama guru kelas. Mengisi borang komputer kemasukan peperiksaan (P0 . Memasukkan data pelajar ke dalam komputer dan membuat salinan untuk ,P3, 2embaga Peperiksaan dan sekolah. Memaklumkan kepada Penolong #anan /@M jika ada pelajar yang tidak mampu membayar dan memerlukan bantuan P4B! " <abung #ebajikan 0ekolah untuk tindakan selanjutnya. Menguruskan borang-borang yang berkaitan dengan peperiksaan (P0 6 1nalisa kertas soalan. Borang #e&angan Borang keterangan pelajar yang tidak memiliki 0urat Beranak. Borang-borang lain yang berkaitan. Menentukan bilik-bilik darjah yang akan digunakan sebagai bilik peperiksaan bertulis dan peperiksaan lisan. Menyediakan pelan tempat duduk calon bagi bilik peperiksaan dalam $ salinan. Menyediakan label meja calon yang ditampal di atas meja. Menyediakan perkara-perkara berikut untuk peperiksaan6 1lmari ,am dinding

12

7op sekolah #apur Pemadam 2ain-lain Menyediakan papan tunjuk arah untuk digunakan semasa peperiksaan. Menyediakan jadual pelaksanaan (P0 . Menyediakan bilik-bilik peperiksaan dan kelengkapan-kelengkapan yang diperlukan untuk semuacalon peperiksaan. Bekerjasama dengan !uru #anan Mata Pelajaran " #etua Panitia dalam menentukan kelancaran perjalanan peperiksaan . Penyelaras peperiksaan" &akil mesti berada di sekolah pada hari - hari peperiksaan dan pastikan bilik-bilik darjah ditutup dan barang-barang yang dipinjamkan dikembalikan ke pejabat. Mendapatkan 3 set soalan (P0 , untuk rujukan sekolah. Menyelaraskan persediaan soalan dan jadual peperiksaan untuk (jian 0elaras, (jian 0etengah <ahun, 1khir <ahun dan menyelaras lain -lain peperiksaan anjuran PP-",P30 : B(#<4, 71313!, P 1-(P0 = (P0 ; Menganalisa keputusan peperiksaan dengan bantuan #etua Panitia Mata Pelajaran. S9A= S<K<NGAN P6MBAN9U 9ADBI8 $ BA AGIAN K6-ANGAN& Bi1ang 9ugas Men#e1iakan : 1. tuntutan gaji 2. biasis&a 3. tuntutan elaun lebih masa pekerja $. tuntutan bantuan perkapita %. pembayaran bil-bil Menge%askini : '. Buku <unai 1kaun #erajaan 1kaun 0(>1 1kaun 1srama :tidak terlibat; Mengurus : ). cek-cek *. kira-kira yuran khas pelajar dan menyimpan slip bank +. pesanan barang-barang keperluan pejabat

13

P6MBAN9U 9ADBI8 $BA AGIAN P6N9ADBI8AN P68K IDMA9AN& Senarai tugas : 1. 2. 3. $. %. '. ). *. B#P, Bantuan #ebajikan Masyarakat dan lain-lain. Pertukaran murid. Pertukaran guru dan staf sokongan. Pengesahan ja&atan , pencen , peperiksaan am kerajaan dan kursus induksi. 0urat-surat dan rekod cuti guru " staf sokongan. 0ijil-sijil (P0 dan 0ijil Berhenti 0ekolah apabila dikehendaki oleh pelajar. Buku biru " permit mengajar guru. -ata murid , guru dan staf sokongan.

9ugas ta%.a7an : 1. Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh !uru Besar " Penolong #anan dari masa ke masa.

P6MBAN9U 9ADBI8 86NDA $K6K<S<NGAN (A-A9AN& Senarai tugas : 1. 2. 3. $. %. '. ). *. +. 1.. 11. Menaip surat-surat berkaitan dengan urusan sekolah atau yang diarahkan oleh Pengetua dan Penolong-Penolong #anan. Membantu pega&ai kerani sekolah dalam menyediakan perkara di atas. Menjaga serta menjamin keselamatan penggunaan komputer, mesin taip dan lain-lain alat dalam keadaan baik. Menjaga stok dan mengemaskinikan stok alat-alat taip, seperti stensil, kertas taip dan sebagainya serta mengamalkan jimat cermat. Menaip Borang Perubahan !aji. Menaip Baucer. Manaip Penyata Bulanan. Menaip minit-minit mesyuarat hal-hal pengurusan guru. Menaip 0urat Berhenti 0ekolah dan <estimonial :Pelajar; Menaip tuntutan perjalanan. Menjalankan semua kerja yang diarahkan oleh Pengetua atau &akilnya dari semasa ke semasa.

P6MBAN9U AM 86NDA $P6(ABA9& Senarai 9ugas :

14

1. 2. 3. $. %. '. ). *. +. 1.. 11.

Menaip surat-surat yang berkaitan dengan urusan sekolah atau yang diarahkan oleh Pengetua dan Penolong-Penolong #anan. Menguruskan Buku ekod #ehadiran !uru " 0taf 0okongan. Mencetak soalan-soalan peperiksaan dan siaran-siaran pejabat. Membantu Pembantu <adbir dalam urusan bank seperti membayar bil dan lain-lain. Mengambil dan meminitkan surat. Memasukkan surat-surat ke dalam fail dan mengedarkannya kepada guru " staf sokongan yang berkenaan. Mengepos dan mengambil surat. Merekod dan menga&al semua stok masuk dan keluar peralatan pejabat. Mengemaskini sistem fail. Mengemas bilik Pengetua dan bilik cetak. Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh !uru Besar dari masa ke masa.

A, 6 -A, P6,A(A8 $ 6M& Senarai 9ugas A7li (a2atankuasa6 1. a. b. c. d. e. f. g. (a2atankuasa al 672al Pelajar :

Bertanggungja&ab dalam menentukan pelaksanaan dasar yang akan dilaksanakan oleh semua ja&atankuasa di ba&ah unit /@P. Memastikan setiap unit /@P berjalan secara berterusan, lancar dan berkesan. Menyelaras dengan pihak sekolah segala perbelanjaan dan peruntukan untuk akti5iti di ba&ah unit /@P Menga&al segala urusan ke&angan yang dikutip dari pelajar. Mengesah dan membuat penilaian ke atas penglibatan pelajar dalam semua akti5iti di ba&ah unit /@P. Menerima laporan kegiatan dan akti5iti yang dilaksanakan oleh setiap unit. Menyelaras hubungan pihak sekolah dengan pihak luar yang berkaitan dengan /@P. ,e%.aga Disiplin Sek5la7 Merangka dan menentukan dasar disiplin dan peraturan sekolah berpandukan

2. a.

15

b. c. d. e. f. 3. a. b.

pekeliling #ementerian dan ,abatan Pendidikan. Menyelesaikan masalah-masalah disiplin yang tidak dapat diselesaikan oleh badan penga&as. Membantu 2embaga -isiplin mengesan dan mengesahkan kesalahan-kesalahan yang boleh memba&a kepada hukuman penggantungan dan buang sekolah. 0etiausaha 2embaga -isiplin atas nasihat Pengetua boleh memanggil mesyuarat tergempar untuk membincangkan kes-kes berat. Bekerjasama dengan penga&as untuk menguruskan ka&alan disiplin di sekolah. Me&ujudkan rekod disiplin dan sistem pemantauan yang berkesan. (a2atankuasa Bi%.ingan 1an Kaunseling. Menyediakan perkhidmatan bimbingan dan kaunseling meliputi semua bidang keperluan pelajar. Mengelolakan program orientasi pelajar meliputi6 i. Penerapan budaya sekolah ii. Penerangan mengenai sukatan dan pemilihan mata pelajaran iii Bimbingan peluang-peluang melanjutkan pelajaran dan kerjaya. Mengelola dan menguruskan unit Bimbingan dan #aunseling secara berkesan. Menyimpan dan menyelaras pengisian kad rekod ..1. Menyelaras huubungan dengan jabatan" agensi luar untuk mendapatkan khidmat nasihat. Mengadakan program-program untuk pelajar-pelajar yang bermasalah. (a2atankuasa Ke.ajikan 1an Kesi7atan Mendapatkan senarai nama pelajar yang layak mendapat bantuan berdasarkan keutamaan dan keperluan. Merancang program untuk mengutip sumbangan untuk diberikan kepada pelajar yang layak menerimanya. Menyelaras pemberian biasis&a dan bantuan ke&angan kepada pelajar yang layak. Menyemak permohonan bantuan, membuat penilaian dan perakuan. Menyemak prestasi penerima bantuan dan menyampaikan laporan kepada pihak pentadbir. Menyediakan daftar penerima-penerima bantuan dan merancang program yang bersesuaian untuk mereka. Menguruskan hal kebajikan pelajar yang memerlukan bantuan khusus seperti berikut6 i. pelajar miskin ii terlibat dalam kemalangan iii ra&atan berterusan i5 kematian 5 kecemasan dan bencana Menggalakkan pelajar terlibat dalam akti5iti kebajikan di luar untuk membantu pihak yang memerlukannya.

c. d. e. f. 4. a. b. c. d. e. f. g.

h.

16

i. j. k. l. m. ". a. b. c. '. a. b c. e. f. *. a. b. akan c. d. d 0. a.

Menyediakan tempat yang selesa dan bersesuaian untuk pelajar mendapatkan ra&atan kesihatan di sekolah. Menyelaras dan menyimpan rekod kesihatan pelajar. Membantu pelajar-pelajar yang mempunyai masalah kesihatan mendapatkan ra&atan yang bersesuaian. Mengurus dan memastikan bilik ra&atan dan peti ubat disediakan dan dilengkapi. Merancang dan melaksanakan program ceramah kesihatan seperti ceramah, pameran, tayangan dan sebagainya. (a2atankuasa Pen1a4taran Menyelaras tindakan mendaftar pelajar baru mengikut kelas, Membantu penyelaras tingkatan dan guru tingkatan mengumpulkan maklumat dan mendaftarkan pelajar. Membuat semakan terhadap permohonan pelajar untuk berpindah sekolah dan mempastikan semua urusan berkaitan sekolah telah diselesaikan. (a2atankuasa Ski% Pinja%an Buku 9eks Menerima dan merekod semua buku yang dibekalkan oleh Biro Buku <eks Menyedia, mengedar dan menyemak borang pinjaman buku serta menentukan kelayakan pemohon pinjaman buku teks. Mengeluar dan mengutip semula buku-buku kepada pelajar pada a&al tahun dan akhir tahun melalui guru tingkatan. Memantau penggunaan buku teks oleh pelajar dan membuat pemeriksaan terhadap keselamatan buku tersebut . Mengemaskini stok buku dan mengagihkan buku ke sekolah lain sebagaimana arahan Biro Buku <eks atau jabatan. (a2atankuasa Ke1ai Buku Sek5la7 Menentukan senarai peralatan dan keperluan yang dijual di kedai buku yang diperlukan oleh pelajar Menentukan dasar-dasar baru dan membuat sebarang keputusan yang dilaksanakan oleh pihak koperasi Mengemaskini jualan dan menutup akaun dengan kemas Mengadakan mesyuarat 1,# dan mesyuarat agung tahunan serta menyedia dan menghantar laporan. Membuat tempahan, jualan dan pungutan bayaran dari pelajar atau guru (a2atankuasa Kantin Sek5la7 Memastikan pengusaha kantin mematuhi peraturan dan pekeliling #ementerian

17

b. c. d. e. f. 13. a. b. c. d. e.

#esihatan"Pendidikan. Memastikan jenis-jenis makanan dan minuman yang dijual mengikut syaratsyarat perjanjian. Memastikan mutu makanan dan harga jualan berpatutan mengikut syarat perjanjian dan senarai harga dipamerkan. Memastikan peralatan dan cara penyediaan bersih dan selamat digunakan. Memastikan keadaan di dalam dan di luar kantin sentiasa bersih sebelum , semasa dan selepas &aktu rehat. Memastikan pelajar-pelajar beratur dengan kemas ketika membeli makanan. (a2atankuasa Buletin Sek5la7 Menyediakan perancangan tugas dan kandungan buletin sekolah Menyelaras pengumpulan bahan bertulis dan bergambar Mengurus dan menyelaras pungutan bayaran buletin, bayaran iklan dan sumbangan. Menentu dan memilih pencetak yang bersesuaian. Mengedar majalah kepada pelajar, guru dan para penyumbang.

11.

(a2atankuasan Ke.ersi7an> Ke?eriaan 1an Kesela%atan $3K& a. Merancang program-program untuk meningkatkan kebersihan dan keceriaan di bilik-bilik darjah dan ka&asan sekolah. b. Merancang dan mengenalpasti ka&asan-ka&asan yang bersesuaian untuk program keceriaan. c. Mempastikan peralatan kebersihan sentiasa ada di setiap bilik darjah dan mencukupi. d. Menyusun dan menyelaraskan kerja-kerja gotong-royong yang akan dijalankan. e. Merancang dan melaksanakan program-programn keselamatan. f. Mengadakan latihan-latihan kebakaran g. Mempastikan keadaan di dalam ka&asan sekolah sentiasa selamat h. Merancang pergerakan lalulintas dan tempat meletak kereta pada majlis-majlis rasmi sekolah

12. a. b. c. d. e.

(a2atankuasa pera.5t 1an in@ent5ri Memastikan bekalan kerusi dan meja sentiasa mencukupi di setiap bilik darjah. Menga&al pergerakan perabot di bangunan-bangunan sekolah. Membuat dan menyediakan daftar lengkap setiap perabot yang digunakan oleh setiap pelajar dan bilik darjah. Menguruskan stor perabot sekolah Membuat perancangan dan pesanan baru bagi setiap perabot yang usang.

18

f.

Menguruskan tuntutan ganti rugi bagi setiap peralatan dan perabot yang dirosakkan secara sengaja oleh pelajar.

K<KU8IKU,UM Penasi7at Persatuan 1an Kela. Senarai 9ugas 1. 2. 3. $. %. '. ). *. +. 1.. Memajukan Persatuan " #elab yang dijaga dengan pelbagai cara yang difikirkan sesuai. Membentuk ,a&atankuasa pelajar " organisasi untuk menerajui Persatuan " #elab. Memastikan ,a&atankuasa pelajar yang telah dipilih menjalankan tugas yang telah diamanahkan. Memastikan perjalanan Persatuan " #elab tidak menyalahi atau bertentangan dengan peraturan sekolah. Merancang akti5iti Persatuan " #elab sepanjang sessi persekolahan tehaun tersebut. Membuat laporan akti5iti Persatuan " #elab setiap kali akti5iti dijalankan sama dada di peringkat sekolah atau luar sekolah. Pastikan setiap pelajar yang me&akili Persatuan " #elab dalam akti5iti luar mendapat surat kebenaran terlebih dahulu daripada penjaga masing-masing. Membuat anggaran perbelanjaan dan menjaga ke&angan Persatuan " #elab dengan sempurna. Menyerahkan laporan 0emester 1 sebelum 1. ,un dan 2aporan <ahunan Persatuan " kelab sebelum .$ 8ktober kepada Penyelaras #okurikulum. Menyerahkan Buku 2aporan kepada Penyelaras #okurikulum sebelum 3. 8ktober sebagai bahan rekod.

Guru Pe%i%pin Ba1an Beruni45r% Senarai 9ugas 1. 2. 3. Mendaftar dengan Badan 4nduk :,ika Perlu; Memajukan unit Badan Beruniform yang dipegang dengan pelbagai cara yang difikirkan sesuai. Membentuk ,a&atankuasa di kalangan pelajar untuk melicinkan perjalanan Badan Beruniform tersebut.

19

$. %. '. ). *. +. 1.. 11. 12. 13.

Menyusun dan memastikan ,a&atankuasa pelajar yang dipilih menjalankan segala perancangan dan tugas dengan baik. Memastikan perjalanan Badan Beruniform tersebut tidak menyalahi peraturan sekolah. Membuat laporan setiap akti5iti yang dijalankan. Merancang akti5iti Badan Beruniform tersebut sepanjang tahun. Memastikan setiap pelajar yang menyertai akti5iti luar mendapat surat kebenaran daripada penjaga masing-masing. 1dalah menjadi tugas guru pemimpin Badan Beruniform menghubungi penjaga pelajar sekiranya berlaku sebarang kecemasan semasa akti5iti dijalankan. Menyerahkan Buku 2aporan kepada !P# #oko setiap kali selepas sesuatu akti5iti dijalankan ataupun setiap 2 minggu sekali. Menyerahkan laporan 0emester 1 sebelum 1. ,un dan 2aporan <ahunan sebelum .% 8ktober kepada Penyelaras #okurikulum. Menyerahkan Buku 2aporan sebelum 3. 8ktober kepada Penyelaras #okurikulum sebagai bahan ekod. Menjalankan semua arahan !uru Besar dan Pentadbir dari semasa ke semasa.

MA(,IS SUKAN S6K<,A Senarai 9ugas 1. Menentukan objektif sukan sekolah tercapai 2. Merancang strategi peningkatan dan penglibatan sukan sekolah 3. Merancang akti5iti sukan sekolah bagi jangka pendek dan jangka panjang $. Menggunakan sepenuhnya kepakaran dalam bidang sukan yang ada di sekolah %. Meningkatkan kemahiran guru melalui klinik sukan '. Menambah kepakaran untuk peningkatan sukan sekolah melalui kursus dalaman dan luaran ). Memastikan adanya peraturan dengan akti5iti sekolah bagi menjamin keselamatan, kelancaran dan kelicinan pelaksanaan S69IAUSA A SUKAN Senarai 9ugas 1. Menyelaras semua hal yang berhubung dengan akti5iti sukan sekolah 2. Menyediakan tak&im dan jadual akti5iti sukan yang sesuai selaras diperingkat daerah, negeri dan kebangsaan 3. Menghadiri mesyuarat di peringkat daerah, negeri atau kebangsaan $. Memanggil mesyuarat Majlis 0ukan 0ekolah, Majlis #erja 2ain, !uru-!uru umah, !uru-guru permainan dan 1,# pelajar %. Menetapkan pelajar dalam rumah sukan

20

'. Mengurus dan melaksanakan #ejohanan 8lahraga <ahunan, Pertandingan, Mengelola #ejohanan di Peringkat -aerah dan 3egeri ). Mengurus, memastikan dan menentukan tempat-tempat dan peralatan sukan selamat digunakan dan mengikut peraturan pertandingan. *. Menyediakan peraturan penggunaan peralatan dan kemudahan sukan di sekolah seperti penggunaan padang dan peralatan sukan +. Mengurus, memastikan dan menentukan gelanggang-gelanggang permainan dan peralatan sukan selamat digunakan dan mengikut peraturan pertandingan 1.. Menyediakan anggaran budget tahunan sukan 11. Mengurus, menyemak dan menyelaras pembelian alatan sukan dan bertanggungja&ab mengemaskini buku stok peralatan sukan 12. Bertanggungja&ab menyimpan segala peralatan sukan dan membaiki serta memperbaharui mana-mana yang perlu 13. Menyimpan rekod yang lengkap segala jenis perla&anan di peringkat sekolah, daerah, negeri dan kebangsaan 1$. Memastikan semua guru melaksanakan tanggungja&ab yang telah diberikan 1%. 0entiasa berbincang dengan !uru Besar "Penolong #anan /@M"!P# #okurikulum untuk kepentingan sukan sekolah 1'. Merekodkan pencapaian cemerlang pelajar, pasukan dalam Buku Pencapaian 0ukan 0ekolah 1). Menjalankan tugas lain berhubung dengan sukan yang telah diarahkan. P6N<,<NG S69IAUSA A SUKAN ! P6N<,<NG 8UMA SUKAN Senarai 9ugas 1. 2. 3. $. %. '. ). *. Membantu tugas-tugas yang dilaksanakan oleh 0etiausaha 0ukan"#etua umah Merancang, melaksanakan dan mengelola segala rancangan yang dibuat oleh Majlis 0ukan 0ekolah Membantu menyediakan gelanggang-gelanggang permainan dan trek Memberi bantuan kepada guru-guru permainan dan rumah sukan Menyelaras semua hal berhubung dengan permainan dan rumah sukan Menentukan pembahagian ahli rumah sukan Menga&asi kedatang guru-guru permainan dan rumah sukan Merekodkan pencapaian cemerlang pelajar, pasukan dalam Buku Pencapaian 0ukan 0ekolah

K69UA 8UMA SUKAN Senarai 9ugas 1. Membantu dan melaksanakan tugas-tugas yang diarahkan oleh 0etiausaha 0ukan dan Penolong 0etiausaha 0ukan 2. Memastikan dan menyediakan senarai lengkap ahli-ahli rumah sukan iaitu guru dan pelajar 3. Bertanggungja&ab dan memberi kerjasama kepada guru-guru rumah sukan

21

$. Membuat pengagihan tugas kepada semua ahli rumah sukan %. Membentuk ja&atankuasa rumah sukan di kalangan pelajar yang meliputi olahraga dan permainan '. Menjalankan mesyuarat agong rumah sukan dan permainan ). Bertindak sebagai pengurus kepada pasukan rumah sukan dalam kejohanan 8lahraga <ahunan 0ekolah peringkat sekolah, daerah = negeri. *. Mengadakan pemilihan pasukan rumah sukan dan membuat latihan mengikut jadual yang telah ditetapkan +. Menga&as kehadiran guru-guru dan pelajar dalam rumah sukan semasa mengadakan latihan rumah sukan 1.. Menyediakan peserta atau pemain dalam bidang yang dipertandingkan 11. Menyediakan logo bagi rumah sukan :sekiranya belum ada; 12. Menyediakan laporan lengkap pencapaian rumah dalam #ejohanan 8lahraga <ahunan 0ekolah dan Permainan kepada 0etiausaha 0ukan 13. Merekodkan dan melaporkan pencapaian cemerlang pelajar kepada 0etiausaha 0ukan untuk dicalonkan me&akili sekolah 1$. 0entiasa berbincang dengan setiausaha 0ukan jika bermasalah 1%. Menyemai semangat kesukanan di kalangan pelajar 1'. 0entiasa menga&asi keselamatan pelajar semasa latihan dan memastikan miniman pelajar disediakan semasa sesi latihan :yuran kutipan rumah; 1). Membuat penilaian kokurikulum pelajar GU8UAGU8U 8UMA SUKAN Senarai 9ugas 1. Memberi kerjasama kepada ketua rumah sukan 2. Menga&asi pelajar menjalankan tugas yang telah dipertanggungja&abkan 3. 0entiasa memberi kerjasama kepada 0etiausaha 0ukan, guru permainan dan atlit $. Mengurus latihan rumah berdasarkan jadual yang telah ditetapkan %. Mempastikan kehadiran guru-guru dan pelajar-pelajar semasa latihan '. Menghantar nama pelajar yang berpotensi untuk me&akili sekolah ). Menga&asi keseamatan pelajar semasa menjalankan latihan *. Menyemai semangat kesukanan pelajar semasa menjalani latihan +. 0entiasa berbincang dengan ketua rumah sukan untuk meningkatkan prestasi sukan P6NGU8USAP6NGU8US PASUKAN P68MAINAN DAN <,A 8AGA Senarai 9ugas 1. 2. 3. 0entiasa bekerjasama dengan 0etiausaha 0ukan dan Penolong 0etiausaha 0ukan Merancang akti5iti tahunan dengan jurulatih dan 0etiausaha 0ukan Merancang meningkatkan pengetahuann, kemahiran dan minat pelajar dalam permainan

22

$. %. '. ). *. +. 1.. 11. 12. 13. 1$. 1%. 1'. 1). 1*.

Bertindak sebagai pengurus pasukan Membentuk ja&atankuasa kerja Berusaha mendapatkan khidmat dari mereka yang pakar Mengurus pasukan sukan"permainan semasa latihan dan perla&anan di antara sekolah seperti pendaftaran pemain, minuman, pengangkutan, surat kebenaran ibu bapa"penjaga dan perkara yang difikirkan perlu Menyediakan segala peralatan kecemasan Menganjur perla&anan antara rumah sukan"persahabatan"sekolah Menyediakan anggaran perbelanjaan untuk pertandingan, pertandingan dan pengurusan Mengiringi dan menga&asi disiplin pemain semasa latihan dan perla&anan Menentukan semua peralatan dan kemudahan sukan sentiasa dalam keadaan baik Menilai prestasi pasukan sekolah dan mengambil langkah-langkah untuk meningkatkan prestasi Memastikan undang-undang permainan dan perla&anan dipatuhi Merekodkan nama-nama pemain " atlit yang me&akili pasukan sekolah, daerah dan negeri Menyediakan laporan bertulis permainan kepada 0etiausaha 0ukan dalam tempoh masa dua minggu selepas seselai sesuatu kejohanan Menyediakan sijil penghargaan kepada pelajar Membuat penilaian kokurikulum pelajar DAN P6N<,<NG (U8U,A9I

(U8U,A9I

Senarai 9ugas 1. 2. 3. $. %. '. ). *. +. 1.. 11. Bekerjasama dengan pengurus pasukan dan 0etiausaha 0ukan Menyediakan program latihan yang sistematik Menjalankan latihan pasukan sekolah sepanjang tahun Melatih pasukan secara intensif sekurangnya sebulan dari a&al tarikh perla&anan sebenar Mengiringi dan menga&asi disiplin pemain semasa latihan dan perla&anan Menentukan semua peralatan dan kemudahan sukan sentiasa dalam keadaan baik Menilai prestasi pasukan sekolah dan mengambil langkah-langkah untuk meningkatkan prestasi Menyemai semangat kesukanan di kalangan pemain 0entiasa berbincang dengan Pengurus Pasukan dan 0etiausaha 0ukan untuk meningkatkan prestasi dikalangan pemain Mengiringi dan menga&asi disiplin pemain semasa latihan dan perla&anan Memastikan undang-undang permainan dan perla&anan dipatuhi

23

!P#1".)

24

25