Anda di halaman 1dari 29

UNIT

KESELAMATAN
PENSTRUKTURAN SEMULA
BIDANG TUGAS /
PERJAWATAN
OBJEKTIF DAN

MATLAMAT
Mengenalpasti keperluan semasa dan akan
datang kekuatan Unit untuk Keselamatan
Pelabuhan Johor dan memenuhi keperluan
Undang-undang/Akta dan Peraturan semasa.
• Mengimbangi beban tugas pentadbiran dan
operasi unit.
• Memantapkan Organisasi Unit supaya lebih
efisyen dan teratur.
• Meningkatkan kemahiran dan keberkesanan
tugas Pentadbiran, kawalan keselamatan LPJ,
Unit Keselamatan dan Anggota Keselamatan.
• Mengurus dan mengenalpasti sumber manusia
yang berkemahiran , berilmu dan beramal
dengan lebih berkesan.
PENGENALAN UNIT
• Keanggotaan Keseluruhan Perjawatan 23
orang
• Kekuatan:
» HQ - 9 Perjawatan
» TF Tg Belungkur -13
Perjawatan
» PTP - 1 Perjawatan
• Pengisian:
» HQ - 9 Perjawatan (+ 1
Kontrak)
» TF Tg Belungkur -13
Perjawatan (+ 3 Kontrak)
» PTP - 1 Perjawatan
BIDANG TUGAS DAN
TANGGUNGAWAB UNIT
• Penguatkusaan ISPS (PASO/DAO)
– Pemeriksaan Keselamatan Kapal
– Pemeriksaan Kawalan Masuk
– Pemeriksaan Keselamatan Kargo
• Penguatkusaan Keselamatan DG
• Penguatkuasaan Keselamatan Safety
• Penguatkuasaan Keselamatan Marine
• Penguatkuasaan Keselamatan Kawasan
Larangan dan Tempat Larangan
• Penguatkuasaan Akta Pelabuhan
Sambungan..
• Penguatkuasaan Undang2 Kecil LPJ
• Penguatkuasaan ISO 2000
• Penguatkuasaan Kawalan Keselamatan
Bangunan LPJ
• Pemeriksaan Keselamatan Bangunan
• Latihan / Drill / Exercise Security/Safety
• Kawalan Rekod Operasi ISO/ISPS
• Operasi Keselamatan Pelabuhan
• Kod Keselamatan Pelabuhan (ISPS)
• Keselamatan Perairan Dan Pelabuhan.
• Arahan Tetap Sasaran Penting.

Sambungan..
• Keselamatan Pintu Keluar Masuk Pelabuhan
( Daratan/Perairan).
• Langkah Pencegahan
• Pelanggaran Keselamatan (Breach of security)
– Sabotaj
– Pengintipan
– Penyuluhan
• Pendidikan Keselamatan.
• Pengurusan Keselamatan Jabatan.
• Jenayah dan Jenis Jenayah


Sambungan..
• Pengurusan Trafik
• Pengurusan Keselamatan Fizikal/ Dokumen/
Peribadi
• Teknik-Teknik Penyiasatan dan Penyediaan
Laporan
• Analisa Risiko (Risk Analysis)
• Aspek Keselamatan
• Organisasi Keselamatan
• Cara-cara kawalan statik, rondaan dan lalu-
lintas.
• Peraturan dan cara-cara pemeriksaan
keselamatan bangunan
Sambungan..
• Arahan Keselamatan
• Keselamatan Fizikal
• Pagar
• Lampu
• CCTV
• Pintu keluar masuk
• Keselamatan Peribadi
• Tapisan Keselamatan
• Penguatkuasaan Undang-undang Jenayah
Ancaman Keselamatan Negara – Narkotik
Sambungan..
• ISPS/DG/ISO
– Pendaftaran PENS
– Dokumentasi PENS
• Penyediaan Dokumentasi Pengeluaran Kompaun
• Penyediaan Dokumentasi Pendaftaran Kompaun
(Port Syscom)
• Penyediaan Dokumentasi Semakan Kompaun
(Port Syscom)
• Penyediaan Dokumentasi Kutipan Kompaun
(Port Syscom)
• Dokumentasi
– Peyediaan Kertas Pertuduhan
Sambungan..
• Penyediaan Dokumentasi Kertas Pendakwaan
• Penyediaan Dokumentasi Kertas Pendaftaran
Kes
• Penyediaan Dokumentasi Kertas Penyampai
Saman
• Urus Tadbir Am/Surat menyurat dan rekod
Keselamatan
• Urus Tadbir Perbelanjaan Unit
• Penyediaan dan Pengurusan Pengeluaran Pas
tahunan Pelabuhan Johor
• Urus tadbir pelantikan dan perkhidmatan
Anggota
– Kursus
CARTA ORGANISASI UNIT
SEDIADA
ASP
Pegawai Keselamatan KP41 (1)

C/iINSP
TG BELUNGKUR Pen Pegawai Keselamatan KP 32 (1) TG PELEPAS

SM
Pem Keselamatan Tinggi
KP22 (1)

SJN SJN
Pembantu Keselamatan Kanan Pembantu Keselamatan Kanan
KP17 (1) KP17 (1)

KPL
KPL Pembantu Keselamatan
Pembantu Keselamatan KP14 (2) KP 14 (1)

Konst Konst Konst


Pembantu Keselamatan KP11 (12) Pembantu Keselamatan KP11 ( 2 + 3 ) Pembantu Keselamatan KP11 (1)
CADANGAN CARTA ORGANISASI UNIT
KESELAMATAN
DSP
Pegawai Keselamatan KP44

ASP
Pegawai Keselamatan
KP 41

TG BELUNGKUR UNIT TADBIR / OPERASI TG PELEPAS

INSP INSP INSP


Pen. Peg keselamatan Pen. Peg Keselamatan Pen. Peg Keselamatan
KP 27 (1) KP27/32/36 KP27

SI
Pem Keselamatan Kanan
KP22

Sjn SJN SJN SJN


Pem. Keselamatan Kanan Pembantu Keselamatan Pembantu Keselamatan Pembantu Keselamatan
KP17 (1) KP17 KP17 KP17

KPL KPL KPL KPL


Pembantu Keselamatan Pembantu Keselamatan Pembantu Keselamatan
Pembantu Keselamatan KP14 (1) KP 14 KP 14 KP 14

Konst Konst Konst Konst


Pembantu Keselamatan KP11 Pembantu Keselamatan KP11 Pembantu Keselamatan KP11 Pembantu Keselamatan KP11
CADANGAN CARTA TUGAS UNIT KESELAMATAN
DSP
Ketua Pegawai Keselamatan KP44

ASP
Tim. Ketua Pegawai Keselamatan KP 41

TG BELUNGKUR UNIT TADBIR / OPERASI TG PELEPAS

INSP INSP INSP


Ketua Staff Operasi Ketua Staff Tadbir Ketua Staff Operasi
KP 27 KP 27/32/36 KP 27

SI
Ketua Staff Tadbir
KP22

SJN SJN SJN SJN


Ketua Unit Operasi Ketua Unit Tadbir / Kompaun Ketua Unit Penguatkuasaan Ketua Unit Operasi
KP17 KP17 KP17 KP17

KPL KPL KPL


KPL Pembantu Keselamatan
Pembantu Keselamatan Pembantu Keselamatan
Pembantu Keselamatan KP14 KP 14
KP 14 KP 14

Konst Konst Konst Konst


Pembantu Keselamatan KP11 Pembantu Keselamatan KP11 Pembantu Keselamatan KP11 Pembantu Keselamatan KP11
CADANGAN CARTA BEBAN TUGAS UNIT
KESELAMATAN
DSP
Ketua Pegawai Keselamatan KP44

ASP
Tim. Ketua Pegawai Keselamatan KP 41

TG BELUNGKUR UNIT TADBIR / OPERASI TG PELEPAS

INSP INSP INSP


Ketua Staff Operasi Ketua Staff Tadbir Ketua Staff Operasi
KP 27 KP 27/32/36 KP 27

SM
Ketua Unit Tadbir
KP22

UNIT OPERASI UNIT KOMPAUN TADBIR UNIT PENGUATKUASAAN UNIT OPERASI

-Penguatkuasaan ISPS -Pengurusan Kompaun


(PASO/DAO) -Pengurusan Kutipan Kompaun -Penguatkuasaan ISPS
-Penguatkusaan DG -Pengurusan Pendakwaan Kompaun (PASO/DAO)
-Dokumentasi Kompaun
-Penguatkuasaan Safety -Penyampai Saman - Penguatkuasaan ISPS (PASO / DAO ) -Penguatkusaan DG
-Penguatkuasaan Marine -Tadbir Am/ Surat menyurat Keselamatan --Penguatkusaan DG -Penguatkuasaan Safety
Penguatkuasaan Safety -Penguatkuasaan Marine
-Penguatkuasaan Kawasan -Rekod Keselamatan Penguatkuasaan ISPS/ISO
-Penguatkuasaan Marine
Larangan dan Tempat Larangan -Penguatkuasaan Kawasan
-Pengeluaran Pas tahunan -Pelabuhan -Penguatkuasaan Kawasan Larangan dan Tempat Larangan
-Penguatkuasaan Akta -Pelantikan dan Pkdm Polis Bantuan –Kursus , cuti dll Akta Pelabuhan Larangan dan Tempat Larangan
-Penguatkuasaan
Pelabuhan -Perbelanjaan / pembelian / Penyediaan Budget Keselamatan
-Penguatkuasaan Undang2 Kecil LPJ -Penguatkuasaan Akta
-Penguatkuasaan Undang2 - Penyiasatan Dalaman - Penguatkuasaan ISO 2000 Pelabuhan
Kecil LPJ -Penyelenggaraan Kenderaan -Penguatkuasaan Undang2
-Penguatkuasaan Kawalan -Keselamatan Bangunan LPJ
-Penguatkuasaan ISO 2000 - Key Management System - Pemeriksaan Keselamatan Bangunan Kecil LPJ
-Penguatkuasaan Kawalan --Pengawasan CCTV -Latihan / Drill / Exercise -Penguatkuasaan ISO 2000
Pentadbiran Tg Belungkur / PTP - Kursus Kesedaran Keselamatan -Penguatkuasaan Kawalan
-Keselamatan Bangunan LPJUrusetia Tatatertib Pasukan -Mesyuarat
-Pemeriksaan Keselamatan -Keselamatan Bangunan LPJ
Bangunan -Pemeriksaan Keselamatan
-Latihan / Drill / Exercise Bangunan
-Kursus Kesedaran -Latihan / Drill / Exercise
Keselamatan -Kursus Kesedaran
-Mesyuarat Keselamatan
-Mesyuarat
JUSTIFIKASI KEPERLUAN
UNIT KESELAMATAN
• Kelulusan penstrukturan baru
meliputi:
– Unit Pengurusan Keselamatan
Ibupejabat
• Unit Pengurusan
• Unit Tadbir dan Kompaun
• Unit Penguatkuasaan
– Unit Penguatkuasaan Keselamatan TF
Tg Belungkur.
– Unit Penguatkuasaan Keselamatan Tg
Pelepas.
Unit Pengurusan
Keselamatan HQ
– Unit Pengurusan Keselamatan
Ibupejabat
• Unit Pengurusan
– Merancang , merangka, melaksana dan
mengawal segala perancangan kerja
bagi keseluruhan unit-unit di bawah
unit keselamatan meliputi unit Tadbir/
kompaun, unit penguatkuasaan, unit
penguatkuasaan TF Tg Belungkur dan
Unit Penguatkuasaan TG Pelepas
– Merancang, merangka, melaksana dan
mengawal kerja-kerja
pengawalseliaan tugas di Pelabuhan
Pasir Gudang.
• Kekuatan 3 Pegawai – 1 DSP, 1 ASP , 1
Unit Tadbir dan Kompaun
HQ
• Unit Tadbir dan Kompaun
– Melaksana dan mengawal segala
urusan tadbir unit keselamatan
meliputi pelaksanaan dan kawalan
tadbir unit keselamatan:
» Urusan tadbirurus Unit
Keselamatan Ibu Pejabat
» Urusan tadbirurus Unit
Keselamatan TF Tg Belungkur
» Urusan tadbirurus Unit
Keselamatan Tg Pelepas
– Melaksana dan mengawal segala
urusan berkaitan kompaun di
» Urusan kompaun Unit
Keselamatan Ibu Pejabat
» Urusan kompaun Unit
BEBAN TUGAS
- Pengurusan Kompaun
- Pengurusan Kutipan Kompaun
- Pengurusan Pendakwaan Kompaun
- Dokumentasi Kompaun
- Pendaftaran Kes Kompaun
- Penyampai Sapina
-Tadbir Am / Surat menyurat Keselamatan
- Rekod Keselamatan ISPS / ISO
- Pengeluaran Pas tahunan – Pelabuhan ,
Ja b a ta n
- Pelantikan dan Pkdm PolisBantuan –
K u rsu s, cu ti d ll
- Perbelanjaan / pembelian
- Urusetia Tatatertib Unit
D a n la in - la in u ru sa n Pe n ta d b ira n U n it
Unit Penguatkuasaan HQ
– Melaksana dan mengawal segala
urusan Penguatkuasaan unit
keselamatan meliputi pelaksanaan
dan kawalan penguatkuasaan unit
keselamatan:
» Urusan Penguatkuasaan dan
Kawalan Keselamatan Ibu
Pejabat
» Urusan Penguatkuasaan Unit
Keselamatan TF Tg Belungkur
» Urusan Penguatkuasaan Unit
Keselamatan Tg Pelepas
– Melaksana dan mengawal segala
urusan Penyampai kompaun di
» Urusan Penyampai kompaun
Pel. Pasir Gudang
Beban Tugas
• Penguatkuasaan ISPS (MTSO/DAO)
• -Penguatkusaan DG
• -Penguatkuasaan Safety
• -Penguatkuasaan Marine
• -Penguatkuasaan Kawasan Larangan dan Tempat
Larangan
• -Penguatkuasaan Akta Pelabuhan
• -Penguatkuasaan Undang2 Kecil LPJ
• -Penguatkuasaan ISO 2000
• -Penguatkuasaan Kawalan Keselamatan Bangunan LPJ
• -Pemeriksaan Keselamatan Bangunan
• -Latihan / Drill / Exercise
• -Kursus Kesedaran Keselamatan
• -Mesyuarat
Unit Operasi Keselamatan
TF Tg Belungkur.
– Melaksana dan mengawal segala
urusan Penguatkuasaan unit
keselamatan meliputi pelaksanaan
dan kawalan penguatkuasaan unit
keselamatan:
» Urusan Penguatkuasaan Unit
Keselamatan TF Tg Belungkur
» Urusan Penguatkuasaan Unit
Keselamatan TF Tg Belungkur
» Urusan Penguatkuasaan Unit
Keselamatan Tg Pelepas
– Melaksana dan mengawal segala
urusan Penyampai kompaun di
» Urusan Penyampai kompaun TF
Tg Belungkur
» Urusan Penyampai Kompaun TF
Bidang Tugas
• Kawalan ISPS (PFSO/PASO/DAO)
• -Kawalan DG
• -Kawalan Safety
• -Kawalan Marine
• -Kawalan Kawasan Larangan dan Tempat Larangan
• -Penguatkuasaan Akta Pelabuhan
• -Penguatkuasaan Undang2 Kecil LPJ
• -Penguatkuasaan ISO 2000
• -Kawalan Keselamatan Bangunan LPJ dan Access
• -Pemeriksaan Keselamatan Bangunan
• -Latihan / Drill / Exercise
• -Kursus Kesedaran Keselamatan
• -Mesyuarat

Unit Operasi Keselamatan
Tg Pelepas.
– Melaksana dan mengawal segala
urusan Penguatkuasaan unit
keselamatan meliputi pelaksanaan
dan kawalan penguatkuasaan unit
keselamatan:
» Urusan Penguatkuasaan Unit
Keselamatan Ibu Pejabat
» Urusan Penguatkuasaan Unit
Keselamatan TF Tg Belungkur
» Urusan Penguatkuasaan Unit
Keselamatan Tg Pelepas
– Melaksana dan mengawal segala
urusan Penyampai kompaun di
» Urusan Penyampai kompaun
Pel. Pasir Gudang
» Urusan Penyampai Kompaun TF
Bidang Tugas
• Kawalan ISPS (PFSO/PASO/DAO)
• Kawalan DG
• Kawalan Safety
• Kawalan Marine
• Kawalan Kawasan Larangan dan Tempat Larangan
• Penguatkuasaan Akta Pelabuhan
• Penguatkuasaan Undang2 Kecil LPJ
• Penguatkuasaan ISO 2000
• Kawalan Keselamatan Bangunan LPJ dan Access
• Pemeriksaan Keselamatan Bangunan
• Latihan / Drill / Exercise
• Kursus Kesedaran Keselamatan
• Mesyuarat

Cadangan
Penambahbaikan Unit
• Bagi kelancaran tugas dan
mengujudkan sistem penyampaian
yang baik memerlukan:
– Menstrukturkan semula Unit.
– Mengadakan perincian senarai
tugasan kpd setiap kakitangan
sokongan.
– Mengadakan MPK
– Mengadakan Fail Meja.
– Mengujudkan Hiraki penugasan dan
penyeliaan yang berkesan.
U n it T a d b ir/ K o m p a u n d a n
U n it P e n g u a tk u a sa a n H Q
K e p e rlu a n U n it Ta d b ir d a n K o m p a u n
K e p e rlu a n K e ku a ta n - 1 In sp , 2 S jn , 2
K p ld a n 5 K o n st
»K e ku a ta n se d ia d a - 1 SI, 2 Sjn , 1 Kpl
dan 5 K o n st
»C a d a n g a n K e p e rlu a n M e n d e sa k :
»2 S jn K P 1 7 - D ike ka lka n d i H Q b a g i
m e n ja la n ka n tu g a s Pe m b a n tu
Ta d b ir/ K o m p a u n d a n Pe m b a n tu
Pe n g u a tku a sa a n ke ra n a
b e rp e n g a la m a n lu a s d a la m b id a n g
ya n g d ila ku ka n .
»Pe rja w a ta n so ko n g a n ke p a d a u n it a ka n
U n it O p e ra si T F T g
B e lu n g k u r
K e p e rlu a n U n it O p e ra siT F T g B e lu n g ku r
K e p e rlu a n K e ku a ta n - 1 Insp , 1 Sjn , 4 Kpl dan
15 Konst
»K e ku a ta n se d ia d a - 1 Insp , 1 Kpl dan 13 Konst
»C a d a n g a n K e p e rlu a n M e n d e sa k :
»1 S jn K P 1 7 – D ip e rlu ka n b a g im e n ja la n ka n
tu g a s Pe m b a n tu Ta d b ir O p e ra si d a n
m e n g a w a lse lia a n g g o ta m e m b a n tu Pe n
Pe g a w a ike se la m a ta n K P 2 7 . ( C a d a n g a n K p l
se d ia a d a m e m a n g ku tu g a s S jn ) d a n S e o ra n g
K o n st m e m a n g ku ja w a ta n K p lm e m b a n tu
tu g a s S jn O p e ra si)
»Tu g a s p e n ta d b ira n p a su ka n d a n d isip lin a ka n
d ia m b ila lih o le h U n it Ta d b ir d a n K o m p a u n H Q
d a n tu g a s Pe n g u a tku a sa a n IS P S a ka n d ia m b il
a lih o le h U n it Pe n g u a tku a sa a n H Q .
U n it O p e ra si T g P e le p a s
K e p e rlu a n O p e ra siT g Pe le p a s
K e p e rlu a n K e ku a ta n - 1 Insp , 1 Sjn , 1 Kpl , 3
K o n st
»K e ku a ta n se d ia d a - 1 Konst
»C a d a n g a n K e p e rlu a n M e n d e sa k :
»1 S jn K P 1 7 d a n 1 K o n st – D ip e rlu ka n b a g i
m e n ja la n ka n tu g a s Pe m b a n tu Ta d b ir O p e ra si
d a n ka w a lse lia .
»Tu g a s p e n ta d b ira n d a n d isip lin p a su ka n a ka n
d ia m b ila lih o le h U n it Ta d b ir d a n K o m p a u n H Q
d a n tu g a s Pe n g u a tku a sa a n IS P S a ka n d ia m b il
a lih o le h U n it Pe n g u a tku a sa a n H Q .
»M e n g a w a lK e se la m a ta n Pe ja b a t LP J d iT g
Pe le p a s 2 4 Ja m
»Pe rja w a ta n so ko n g a n ke p a d a u n it a ka n d i
p o h o n ke m u d ia n m e n g iku t ke p e rlu a n .
sekian

Terima
kasih