Anda di halaman 1dari 3

Drama Sunda

KONTES DANGDUT
Ide Carita Nunung Nurjanah
Skenario/Sutradara Erwin Tj
Dipintonkeun kanggo Ujian Nasional Praktek Mulok Karawitan 2009
SMP Negeri 4 Ciamis – Garapan Kelas IX-C

Diayakeun Kontes Dangdut sa-Tatar Galuh. Acarana diiklankeun dina poster, surat kabar, jeung
radio. Salahsahiji mojang hayang ngiluan ieu acara.

Adegan 1
Di sakola.

Nova : Aya naon, De? Meni bungah pisan? Maca naon eta teh? Pengumuman?
Ade : Muhun. Ieu yeuh aya Kontes Dangdut sa-Tatar Galuh. Nova bade ngiringan?
Nova : Lah…abdi mah teu aya bakat nyanyi. Sok we atuh Ade ngiringan. Kapanan cita-cita Ade
hoyong janten penyanyi sanes?
Ade : Leres pisan. Ti kapungkur Ade hoyong pisan ngiringan kontes dangdut. Ieu kasempetan Ade
kanggo ngahontal cita-cita. Ayeuna abdi bade nyuhunkeun idzin ka kolot.
Nova : Sok lah, didukung jeung didoakeun ku Nova. Cing meunang…cing sukses. Lamun tos
terkenal tong hilap ka abdi nya!
Ade : Jih…maenya hilap ka babaturan. Moal atuh. Pokona mah mun abdi sukses Nova bakal
ditraktir jajan baso sawaregna. Hayu ah…bade uih heula. Asalamu’alaikum!
Nova : Walaikumussalam. Hmmm...boga babaturan, sumangetna luar biasa. Hebat...hebat...

Adegan 2
Di imahna Ade.

Haji Wibi : Naon? Rek ngiluan kontes dangdut? Astaghfirullohalladziim. Teu...Bapa teu satuju!
Hajah Novi : Kunaon Bapa teu satuju? Kapanan eta teh cita-cita anak urang ti leuleutik.
Haji Wibi : Cik atuh ari boga cita-cita teh nu waras...nu bener. Kapanan loba keneh pagawean nu
leuwih mulia, leuwih terhormat, jeung masa depanna jelas. Jadi dokter misalna, guru, insinyur,
atawa pengacara. Ieu mah kalahkah hayang jadi penyanyi dangdut, anu ku masyarakat dicap
murahan...kampungan. Era atuh. Kapanan Bapa jeung Ibu teh haji...tokoh masyarakat. Naha Ibu
narima lamun budak urang engkena dianggap awewe baong…murahan…kampungan? Pokona
mah Bapa teu satuju.
Ade : Tapi Ade hoyong ngiringan, Pa…
Hajah Novi : Tos we, Pa, urang dukung kahayang budak urang!
Haji Wibi : Pokona Bapa teu satuju! Teu satuju! Titik!
Ade : Sanajan Bapa teu ngidinan Ade tetep bade daftar...bade ngiringan.
Haji Wibi : Ngalawan maneh ka kolot?
Ade : Sanes ngalawan pa, tapi…
Haji Wibi : Lamun maneh teu nurut ka kolot, indit siah ti imah ieu. Aing teu sudi boga budak jadi
penyanyi dangdut...
Hajah Novi : Pa…ulah nyarios kitu!
Haji Wibi : Indit siah!!! (Ade indit kaluar imahna)
Hajah Novi : Ade...Pa...Pa...budak urang rek indit kamana?
Haji Wibi : Keun wae! Antepkeun! Matakna ulah sok diogo teuing boga budak teh! Jadina wani
ngalawan ka kolot.

Ade kaluar ti imahna, disaksian ku indungna, leumpang euweuh tujuan. Sajajalan ceurik balilihan.

Adegan 3
Di pengkolan jalan lembur.

Rival : Mabuk lagi…ah…mabuk lagi…judi lagi…ah…judi lagi…


Dikri : Heup…heup! Nu baleg atuh nyanyi teh! Fals pisan maneh mah. Teu ngeunah kadengena.
Rival : Eh..maneh ulah ngagangu kasenengan sayah atuh, kapanan urang teh keur ma…bok!
Dika : Heueuh…mabok sih mabok, tapi ari nyanyi mah nu bener. Ieu mah musik ka kaler…sora ka
kidul. Teu nyambung, Man...teu nyambung...
Rival: Maneh ngahina ka sayah?
Dika : Naha maneh mah bet emosi, pira oge diomongan sakitu. Kritik ini mah…kritik, Man.
Rival : Tapi kuring teu ngeunah ku omongan maneh. Ngahina kitu mah.
Irwan : Geus…geus montong parasea! Kapananan urang teh frend lain? Peace…peace! (Nenjo
Ade leumpang lebah pengkolah). Hey barudak, itu aya Si Ade. Urang heureuyan yu!
Dikri : Lah silaing mah, teu kaop nenjo awewe.
Irwan : Hai Ade, bade kamana? (Bari nyampeurkeun ka Ade).
Ade : Kumaha urang we.
Dikri : Wah...Ade makin cantik aja nich. Ameng yu jeung akang!
Ade : Iiih...teu sudi teuing! Barau alkohol akang mah.
Dika : Wah kabeneran yeuh, urang bawa we ka saung tengah sawah, urang gawean. (Ngaharewos
ka batur-baturna).
Rival : Digawean kumaha euy?
Dika : Lah silaing mah, maenya teu ngarti. Kasempetan euy, meungpeung manehna keur indit ti
imah.
Irwan : Hayu atuh. Ngan sakali sewang nya! (Ngarawel leungeun Ade).
Ade : Iiih kurang ajar pisan. Lepaskeun siah! Tulung…tulung…tulung! (Kabeneran aya Kades Indra
jeung Hansip Sandi).
Kades Indra : Aya naon ieu teh?
Ade : Tulung…tulungan abdi pa…bade diperkosa.
Kades Indra : Saha nu rek diperkosa teh?
Ade : Abdi pa...abdi. Abdi bade diperkosa.
Hansip Sandi : Saha nu rek merkosana? Mana…mana? dibabuk ku sayah.
Ade : Ieu pa (Nunjuk ka pamuda).
Hansip Sandi : Maraneh rek merkosa Si Ade?!
Pamuda: Henteu, Pa…henteu. Kita mah cuman heureuy pa. Swear!
Kades Indra : Kurang ajar siah! Maraneh wani-wani nyieun masalah di wilayah sayah? Ngerakeun
pisan siah. Hansip!
Hansip Sandi : Siap Pa! Laksanakan!
Kades Indra : Laksanakeun naon? Sayah can mere parentah.
Hansip Sandi : Muhun...siap melaksanakan perintah, Pa.
Kades Indra : Bawa ieu pamuda ka bale desa! Teangan kolot-kolotna! Ini mah termasuk tindakan
kriminal…perkosaan...perkosaan deuleu! Bahaya...bahaya!
Hansip Sandi : Siap Pa! (Ngagiringkeun pamuda, dituturkeun ku Kades Indra).
Pamuda : Ampun…ampun…ampun Pa! Moal sakali-kali deui.
Kades Indra : Montong loba omong siah. Tah ieu akibat pangaruh minuman keras jeung narkoba
teh. Leungit kasadaran akibat marabok. Omat penonton, ulah nurutan kalakuan barudak jiga kieu.
Ingat! Jauhi minuman keras jeung narkoba! Waspadalah...waspadalah!

Adegan 4
Di Bale Desa.

Bu Diar : Mana budak urang teh. Kurang ajar siah. Mabok jeung mabok we pagawean teh.
(Ngagebugan Si Rival ku sapu).
Rival : Ampun, Ma...ampun!
Bu Diar : Ngerakeun aing siah. Dasar budak kurang ajar. (Bari terus ngagebugan Si Rival).
Kades Indra : Sabar, Bu...sabar! Janten kieu ieu teh... (Jol Bu Isna).
Bu Isna : Mana Si Irwan? Cing kalakuan teh ulah jiga sato maneh teh. Maenya rek merkosa?
(Ngajewer ceuli Si Irwan).
Irwan : Ampun, Mah...ampun.
Kades Indra : Tenang, Bu...tenang. kamana kolotna Si Dikri jeung Si Dika?
Hansip sandi : Teu araya, Pa. Nuju di sawah.
Hansip Indra : Keun we atuh. Jadi kieu Ibu-ibu. Cing boga budak teh perhatikeun. Warah cing
bener ameh teu baraong. Ieu teh akibat kurang perhatian ti kolot. Barudak jadi kacanduan ku
minuman keras jeung narkoba. Bahaya nu kieu teh. Bisa ngaruksak moral generasi bangsa. Omat
ulah sakali-kali deui maraneh nyieun masalah di lembur ieu!
Rival : Muhun, Pa. Abdi kapok.
Dikri : Moal sakali-kali deui, Pa.
Dika : Tobat, Pa...tobat.
Irwan : Swear, Pa...swear!
Kades Indra : Heug atuh ari geus insyaf mah. Ku sayah dihampura. Jadi masalah ieu geus beres
teu kudu ngalibatkeun polisi. Alus...alus ari maraneh geus tobat mah. Ke...ke...ari neng Ade ayeuna
bade teras kamana?
Ade : bade ngiringan kontes dangdut ka kota, Pa.
Hansip Sandi : Wah...hebat atuh. Kita dukung.
Kades Indra : Luar biasa! Bapa bangga warga urang sapertos Neng Ade boga potensi di bidang
seni. Sok, ku Bapa didukung 100%. Bapa bakal ngerahkeun warga desa ka kota nyuporteran Neng
Ade.
Ade : hatur nuhun, Pa.
Adegan 5
Di tempat Kontes Dangdut.

Ade ngiluan Kontes Dangdut sa-Tatar Galuh. Pesertana aya 75 urang.

MC Nunung : Nah para hadirin, seteleh kita tampilkan 70 peserta, kita akan saksikan penampilan
peserta dengan nomer undian 72 atas nama Nurul Arifyani. Selamat menyaksikan!
Nurul : (Loba gaya, nyanyi teu nyambung, fals, ku panonton dibaledogan, disurakan teu
raresepeun).
MC Yuli : Penonton harap tenang! Acara kita lanjutkan kembali! Selanjutnya kita saksikan
penampilan dari peserta nomer 73 atas nama Rinzy Primawanti Noor!
Rinzy : (Geumpeur, teu nyanyi nyanyi, ku panonton disurakan).
MC Nunung : Selanjutnya kita saksikan penampilan dari peserta nomer 74 atas nama Devi Shinta
Cahyani!
Devi : (Ceurik, teu daekeun nyanyi, ku indungna dicarekan dipaksa titah nyanyi).
Bu Ita : Burukeun nyanyi…kan ku mamah geus dilatih di imah.
Devi : Alim mah…alim…abdi mah teu tiasa nyanyi. Abdi mah hoyong janten dokter.
Bu Ita : Dasar ngerakeun maneh mah. Peupeuriheun kuring mah ngiluan kontes eleh wae, atuh
maneh ayeuna nyobaan. Hayu balik siah (ngajewer budakna, penonton nyurakan).
MC Yuli : Selanjutnya akan kita saksikan penampilan terakhir dari Kontes Dangdut ini. Kita sambut,
peserta nomer undian 75 atas nama Ade ratna Sariningsih.
Ade : Nyanyi, alus pisan, panonton heboh.
MC Nunung : Berdasarkan keputusan Dewan Juri dan tidak bisa diganggu gugat, maka Juara
Kontes Dangdut sa-Tatar Galuh Tahun 2009 ini yaitu peserta dengan nomer undian 75, yaitu
saudari Ade. Tepuk tangan untuk sang juara! (Penonton tepuk tangan, nyaralaman ka Ade).
Haji Wibi : Hampura Bapa Ade, Bapa rumasa salah, Bapa karek sadar yen jalan hirup maneh
memang kudu jadi penyanyi dangdut.
Ade : Hatur nuhun Pa, Bapa tos ngadukung kana cita-cita abdi. Insya Alloh abdi bakal jadi
penyanyi anu professional, terhormat.
Haji Wibi : Sok ayeuna mah didukung ku Bapa. Didoakeun cing sukses.

TAMAT

Ciamis, 9 Mei 2009

COPYRIGHT © 2009 ERWIN TEJASOMANTRI


Telp. (0265) 790205 HP. 081322955900
www.erwintj.blogspot.com
www.erwintj.wordpress.com
E-mail: tejasomantri@yahoo.com