Anda di halaman 1dari 6

SEORANG PEMUDA BERPAKAIAN PUTIH JEAN HENRY DUNANT

1828 - Lahir di Geneva, Rue Verdaine, Bandar l ama. 1855 - Memulakan Perniagaan di Algeria. - Membantu menubuhkan Perikatan edunia, !"#ung Men$ %hri$tian A$$#&iati#n' ( "M%A ) 1858 - Menubuhkan !*he M#n$-+,emile Mill$%#m. Ltd di Algeria. --urang $enang dengan kele.atan /entadbiran, +unant mengambil ke/utu$anuntuk mengemukakan idean0a mengenai /ertanian di Algeria. 25 1un 1852 - Berada di medan /erang di #l3erin#. Beru$ahauntuk mem/erbaiki /en,agaan dan /erhatian /erubatan untuk k#mbatandalam /erang Au$traia dengan Perikatan *entera Peran&i$- ardinia. 1842 - Penerbitan buku !-enangan di #l3erin#'. 2 5ebruari 1846 - !Geneve$e #&iet0 #3 Publi& 7tilit0', ber$etu,u mem/raktikkan idean0a. e/t 8 9kt 1846 - Mengembara di :r#/ah *engah dan Menda/ati bebera/a #rang Ra,a, Ra,a Muda dan /emim/in tentera mula menaruh minat dengan idea dan /r#,ekn0a. 24 8 22 9kt 1846 - Per$idangan Antarabang$a di Geneva dimana Pertubuhan Palang Merah dia$a$kan. 184; - -#nven$0en Geneva Pertama 22 9g#$ ditandatangani. 18<1 - Berada di Pari$ $ema$a dalam ke/ungan. -emudian mengembara di $erata negara 1erman, :ngland dan Peran&i$. 1822 - +ima$ukkan ke dalam h#$/ital di =eiden ( .it>erland) di mana beliau menuli$ bukun0a. +i$ 12?1 - Menerima /enganugerahan =adiah -eamanan @#bel 0ang /ertama. 121? - Meninggal dunia di =eiden /ada 6? 9kt#ber /ada u$ia 82 tahun.

SEJARAH
Pendahuluan udah melebihi 16? tahun laman0a, Palang Merah 0ang kini .u,ud ham/irdalam $emua negara di dunia ini, telah berdiri teguh $ebagai $ebuah#rgani$a$i bantuan dalam ma$a /erang atau aman, melua$kan aktivitin0adalam berbagai bidang dan men0atu kan berbagai-bagai manu$ia. Pertempuran Adea Palang Merah ter&etu$ dalam hati dan /emikiran $e#rang anak mudaberbang$a =enr0 +unant $ema$a beliau berada di MedanPertem/uran di 1852. Pada 2; 1un 1852, bala tentera dari Au$tia dan tentera PerikatanPeran&i$ B ardinia telah bertem/ur $e/an,ang hari berham/iran dengan #l3erin#, $ebuah kam/ung di utara Atali. Ramai 0ang ter&edera lebihkurang ;? ??? terk#rban, ter&edera atau hilang. Pada ketika itu,/erkhidmatan /erubatan tentera belum lagi .u,ud untuk memberi bantuan Cd#& t#r dan ,urura.at la>imn0a diangga/ $ebagai k#mbatan dan bia$an0aditembak atau/un di,adikan ta.anan /erang. Merata-rata dida/ati/enderitaan dan ke$eng$araan dan ramai 0ang ter&edera dan mati akibattidak menda/at ra.atan. Mereka 0ang ter&edera telah diba.a ke kam/ung-kam/ung 0ang berdekatanuntuk menda/at a/a ,ua ra.atan. +i $ebuah gere,a di %a$tigli#ne, =enr0+una nt ( 0ang ber/akaian /utih ) 0ang ter/egun dan ngeri melihat/enderitaan angg#ta-angg#ta tentera 0ang ter&edera, mula melan&arkan/ert#l#ngan dengan bantuan /enduduk-/enduduk $etem/at. Bantuan diberitan/a mengira /akaian $eragam dan bang$a mereka, han0a mengangga/mereka $ebagai angg#taangg#ta 0ang menderita tan/a $en,ata 0angmemerlukan /ert#l#ngan. +unant $edih melihat /embunuhan 0ang berlaku,,eritan ke$akitan dari/ada mereka 0ang ter&edera dan keadaan/enderitaan #rang-#rang ta.anan /erang. -enangan di #l3erin# ekembali di .it>erland, =enr0 +unant menum/ukan tenaga dan ma$an0ake/ada ke,a0aan $uatu #l3erin#', $ebuah buku 0ang memba.a ke$an im/ian untuk mema$tikan baha.a /enderitaan 0angngeri 0ang telah di$ak$ikann0a itu tidak akan berulang lagi. Beliaumenuli$ !-enangan di 0angmendalam. Aa meru/akan /ermulaan ke/ada $uatu u$aha kemanu$iaan 0angtidak /ernah .u,ud $ebelumn0a. Buku ter$ebut 0ang diterbitkan /adabulan @#vember 1842 telah !men&uit /era$aan dan hati ke&il in$an didunia' .i$$ bernama #l3erin#, di 7tara Atali dalam bulan 1un

Satu Tanda Sejarah +unant menda/ati baha.a Geneva meru/akan tem/at 0ang $e$uai untukmemulakan kegiatan kemanu$iaann0a. *he #&iete Genev#i$e dD7tilitePubligue 0ang di/engeru$ikan #leh Gu$tav M#0nier $e#rang /eguam muda,telah menun,ukkan minatn0a terhada/ $aranan 0nag dikemukakan #leh+unant. Ber$ama-$ama +unant, Guillaume B =enri +u3#ur, L#ui$ A//ia dan*he#d#re M#uni#r, Gu$tav M#0nier dengan tidak berlengah lagi mulamenubuhkan 1a.atankua$a Antarabang$a bagi membantu mereka 0angter&edera. 1a.atankua$a ini kemudiann0a dikenali $ ebagai 1a.atankua$a Antarabang$aPalang Merah ( Anterna$i#nal %#mmittee #3 the Red %r#$$ B A%R% ).1a.atankua$a ini telah bertindak tega$ E .alau/un $ebagai $ebuah/ertubuhan /er$endirian, ia mun&ul dalam arena antarabang$a denganmengadakan $atu /er$idangan .akil-.akil negara. +elega$i tidak ra$mi dari/ada 14 buah negara telah berme$0uarat diGeneva dari/ada 24 hingga 22 9kt#ber 1846 dan ber$etu,u melulu$kanRev#lu$i 1a.atanku$a Geneva. @egara-negara ter$ebut ber$etu,ume.u,udkan /ertubuhan-/ertubuhan /er$endirian 0ang berkenaan di negaramereka ma$ingma$ing bagi membantu tuga$-tuga$ /erkhidmatan /erubatantentera. -emudian $tatu$ berke&ualian bagi mereka 0ang ter&edera dan,uga 0ang mera.at dan men,aga mereka, telah dimaktubkan dalam $atu$urat&ara di/l#mati&. Peker,a-/eker,a bantuan dan alat-al at /erubatanmereka akan dilindungi #leh $ebuah lambang kha$ E Palang Merah 0angberlatarbelakangkan /utih. Lambang ini mun&ul di medam /ertem/uran tidak bebera/a lamakemudiann0a. +alam bulan 5ebruari 184;, /e/erangan meletu$ di antaraPru$$ia dan +enmark. 1a.atankua$a ter$ebut menghantar +r. L#ui$ A//iauntuk bertuga$ dengan tentera Pru$$ia. Palang Merah /ada kain/ergelangan tangann0a telah membantu /ergerakann0a di medan /e/erangan.Falau bagaimana/un, /ertubuhan-/ertubuhan 0ang telah ditubuhkan dibebera/a buah negara ha$il dari/ada /er$idangan tahun 1846, terutama dinegara 1erman, telah menghada/i bebera/a ma$alah di medan /erang.*uga$-tuga$ mereka memerlukan /engiktira3an $e&ara ra$mi. Ani han0ada/at dilakukan dengan meng adakan $uatu /er$idangan 0ang dihadiri #leh.akil-.akil kera,aan negara 0ang diberi kua$a untuk melibatkan diribagi /ihak negara ma$ing-ma$ing. 9leh 0ang demikian, /ada bulan 9g#$ 184;, -era,aan .it>erland di ata$ge$aan 1a.atankua$a Antarabang$a Palang Merah, telah mengadakan $atu!/er$idangan +i/l#matik' di Geneva 0ang dihadiri #leh .akil-.akildari/ada 12 buah negara. -#nven$0en Geneva bagi mem/erbaiki keadaantentera 0ang &edera di medan /ertem/uran telah ditandatangani /ada 229g#$ 184; #leh .akil-.akil 12 buah negara ter$ebut dan di$u$uli #lehnegara-negara lain kemudiann0a. -emun&ulan -#nve$0en Geneva 0ang /ertama itu membuka $atu lembaran/enting dalam $e,arah manu$ia. ebelum itu, /e/erangan danundang-undang $e$uatu 0ang tidak da/at di$elara$kan.

-#nven$0en

Geneva0ang

/ertama

menun,ukkan

baha.a

undang-undang

b#leh

dikuatkua$akan.alau/un dalam ma$a /erang dan mengenakan /eraturan-/erataurankemanu$iaan 0ang tertentu ke/ada angg#ta-angg#ta k#mbatan. Per$idangan ter$ebut ,uga /erubatan. menge$0#rkan $atu ran&angan 0ang i$time.auntuk menda/atkan /erlindungan antarabang$a bagi mereka 0ang ter&edera,h#$/ital tentera, dan angg#ta-angg#ta 0#r-$0#r ini telahditerima /akai dalam -#nven$0en Geneva. -#nven$0en ter$ebut mengandungi1? artikel dan mengenalkan a/a-a/a 0ang di/anggil +unant!-eberke&ualian'. +#kt#r dan ,urura.at tidak lagi diangga/ $ebagaiangg#ta k#mbatan dan tidak b#leh dita.an. Angg#ta-angg#ta a.am 0angmemberi bantuan ke/ada mereka 0ang ter&edara haru$lah dih#rmati.Angg#ta-angg#ta tentera 0ang ter&edera atau $akit hendaklah dila0anitan/a mengira bang$a mereka. Ambulan tentera dan h#$/italh#$/italdiiktira3 $ebagai berke&uali. Lambang Palang Merah di,adikan $uatu$0mb#l i$time.a 0ang memberikan kekebalan dari/ada $erangan. -#nven$0en tahun 184; meru/akan a$a$ bagi ker,a-ker,a kemanu$iaan dalamma$a /erang di antara Peran&i$ dan Pru$$ia /ada tahun 18<?-18<1, Pe rang e/an0#l B Amerika tahun 1828, dan Perang Ru$$ia B 1e/un tahun 12?;.+alam ,angkama$a $ele/a$ -#nven$0en Geneva Pertama ditandatangan,Palang Merah $ering di,em/ut untuk bertuga$ di medan /erang. Pertubuhanter$ebut ,uga mengadakan /er$idangan-/er$idangan 0ang mengum/ulkandelega$i-delega$i dari/ada Pertubuhan-/ertubuhan -ebang$aan, dari 1APM( A%R% ), dan .akil-.akil negara 0ang men,adi /ihak ke/ada -#nven$0enGeneva. *u,uan /er$idangan-/er$idangan ter$ebut adalah untukmen&adangkan /enerimaan /akai rukun-rukun antarabang$a 0ang baru 0angbera$a$kan ke/ada /engalaman. Per$idangan /ertama diadakan di Pari$ dalam tahun 184< E berikutn0adiadakan di Berlin (1842), Geneva (188;), -arl$ruhe di R#me (1822),Vienna (182<), dan PalangMerah ini bertuga$ me.u,udkan aint Peter$burg (12?2). Penga$a$-/enga$a$ -ebang$aan 0ang baru.Mereka emua @egara di :r#/ah, Per$atuan-/er$atuan

menubuhkan 22 Per$atuan -ebang$aan dalam ma$a 1? tahun 0ang/ertama. terma$uk Ru$$ia dan *urki, ber$etu,umenerima -#nven $0en tahun 184;.

Pada tahun 184<, $ema$a ber/erang dengan Ru$$ia, *urki telahmemberitahu -era,aan

.i$$ $enagai

/en,aga -#nven$0en Geneva, baha.a iaakan menggunakan untuk ambulan$n0a lambang bulan $abit merah $ebagaiganti /alang merah. Ani telah diikuti #leh keban0akan negara-negaraA$lam kemudiann0a. Lambang Pergerakan 1.Lambang Palang Merah di/ilih $ebagai $atu /enghargaan ke/ada .it>erland (Palang Merah 0ang berlatarbelakangkan adalah .arna-.arnabendera -ebang$aan .i$$ 0ang terkalih), telah di.u,udkan dengan $atutu,uan 0ang tertentu E untuk menentukan /erlindungan bagi mereka 0angter&edera di ma$a /erang dan angg#ta-angg#ta 0ang men,aga dan mera.atmereka. A/a ,ua /en0alahgunaan lambang ini

$e/erti 0ang termaktub dalam-#nven$0en Geneva ($e/erti mengangkut tentera dalam ambulan$, mengibarbendera /alang merah di ata$ tem/at $im/anan /eluruG) akan menimbulkanben&ana /ada $i$tem ke$eluruhann0a dan meru/akan $uatu /elanggaran 0ang$eriau$ terhada/ 7ndang-undang Antarabang$a. 2.Pada bulan @#vember 18<4, *urki 0ang $edang ber/erang dengan Ru$$ia$elama enam bulan, tiba-tiba mengumumkan ke/ada Ma,li$ Per$ekutuan .i$$, $ebagai /en,aga k#nven$0en Geneva, baha.a lambang mereka. 6.Langkah ter$ebut telah diikuti #leh ban0ak negara-negara Arab ataunegara-negara 0ang mem/un0ai ramai /enduduk mu$lim. +ua /uluh enan buahnegara $ekarang menggunakan lambang bulan $abit merah untuk menandakan#rang-#rang dan barang-barang 0ang dilindungi #leh -#nven$0en Geneva.Begitu ,uga dengan Per$atuan -ebang$aan mereka 0ang menggunakan namaPer$atuan Bulan abit Merah. -edua-dua lambang ini, Palang Merah danBulan 0angdigunakan dalam $e$uatu /er$idangan di/l#mati&. ;.@egara-negara 0ang menandatangani -#nven$0en Geneva me$tilah menga.al/enggunaan lambang ter$ebut. Aa han0a b#leh di/amerkan di ata$kenderaan, ka/al terbang, ka/al laut, bangunan dan /embinaan dan ,uga#leh #rang-#rang 0ang dituga$kan untuk men,aga dan mengangkut mereka0ang ter&edera akibat /erang. 1u$teru itu, adalah dilarang menggunakanlambang ini bagi tu,uan /erniagaan dan /ubli$iti. 5.Falau bagaimana/un, ada $uatu /enge&ualian E Per$atuan Palang Merah danBulan dan kenderaan-kenderaanke/un0aan mereka. 4.Angg#ta mereka $ering memakai /akaian $eragam dan in$ignia 0angmenggunakan lambang ter$ebut. +alam hal ini, lambang ter$ebut me$tilahke&il, $u/a0a tidak terkeliru dengan lambang /erlindungan /ada ma$a/erang. <.Pada tahun 1226, Aran menggunakan lambang 0ang lain E inga Merah danMatahari. Falau abit Merah abit Merah dilindungi #leh -#nven$0en Geneva $e,ak tahun 1222.Falau bagaimana/un, negara-negara hendaklah memilih lambang mana /alang merahmenghina ke/er&a0aan agama angg#ta-angg#ta tenteran0a dan #leh 0angdemikian, mereka akan menggunakan lambang bulan $abit merah untuk/erkhidmatan ambulan$

adalah dibenarkan menggunakan lambang ini untukmengenal/a$ti bangunan-bangunan, barang-barang

bagaimana/un, /ada tahun 128?, ian0a telah digantidengan Bulan abit Merah. (Petikan dari/ada B##klet H5D B *he Anternati#nal Red %r#$$ and Red %re&ent M#vement).

Penggunaan Lambang 7ntukmenentukan baha.a lambang Palang Merah atau Bulan abit Merah digunakan$ebagai lambang /elindung dan /ada ma$a 0ang $ama b#leh ,uga digunakan#leh Per$atuan -ebang$aan $ebagai Lambang Per$atuan, $atu $i$tem bagimelindungi /enggunaan lambang telah diteta/kan #leh -#nven$0en Genevatahun 12;2. Peraturan-/eraturan ini telah di/erlua$kan lagi #leh Pr#t#k#l A tahun12<< adalah berda$arkan ke/ada /erbe>aan /nggunaan lambang $ebagaitu,uan /elindung ( /r#te&tive ) dan $ebagai tu,uan /engenalan (indi&ative ). Penggunaan Sebagai Pelindung ( Protective Use ) ebagaialat /elindung, lambang ini digunakan dalam ma$a /erang untukmelindungi angg#ta-angg#ta atau alat-alat $e/erti angg#ta-angg#ta/erubatan, bangunan kenderaan dan $ebagain0a. Pada umumn0a, /enggunaan&ara ini adalah hak $e$ebuah negara dan /erkhidmatan /erubatan tenteramereka. elain dari/ada /erkhimatan /erubatan tentera, Per$atuan -ebang$aan0ang membantu /erkhidmatan /erubatan ketika dalam ma$a /erang ,ugaberhak menggunakan lambang ter$ebut $ebagai lambang /elindung teta/idalam ma$a /erang $aha,a. Penggunaan lambang $ebagai alat /elindung ,uga b#leh digunakan #leh1a.atankua$a Antarabang$a Palang Merah ( A%R% ) dan Per$ekutuan ( A5R%), dan angg#ta-angg#ta mereka, $ama ada bagi tu,uan /erubatan atau$ebalikn0a. Mereka b#leh menggunakann0a $ebilang ma$a. A/abila digunakan $ebagai alat /elindung, lambang ter$ebut hendaklahbe$ar $ai>n0a ber$e$uaian dengan bangunan atau kenderaan 0angmenggunakan, $u/a0a ian0a ,ela$ kelihatan dari ,auh. eum/ama lambang/elindung 0ang di/a/arkan di ata$ bumbung h#$/ital, di ata$ dek atau di$ebelah te/i ka/al h#$/ital dan di $ebelah te/i kenderaan 0angmengangkut #rang-#rang $akit.